Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 923/2018 Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού


Σχόλια:

Η παρούσα καταργήθηκε με την ΚΥΑ 149/2020 (ΦΕΚ Β' 3272/06-08-2020)Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 923/2018
Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού


Αριθμ. 923/23-03-2018

(ΦΕΚ Β' 1138/28-03-2018)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 116) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19-38 του Δ' Κεφαλαίου του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192).

5. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α' 208), όπως ισχύει.

6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).

7. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α' 117).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως ισχύει, καθώς και την υπ' αριθμ. Υ173/4-11-2016 (Β' 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αριθμ. 1609/18-12-2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΜΚΕ 00037 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/ 9-2-2018 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4487/2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πλαίσιο καθεστώτος


1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα σύμφωνα με το κεφ. Δ' του ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4487/2017.

2. Το καθεστώς ενίσχυσης που προκηρύσσεσαι με την παρούσα, ρυθμίζει αποκλειστικώς την ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που εμπίπτει στις κατηγορίες κωδικού αριθμού δραστηριότητας 59.11 και 59.12, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4487/2017. Το παρόν δεν ρυθμίζει και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που εμπίπτει στην κατηγορία κωδικού
αριθμού δραστηριότητας 62.01.21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4487/2017.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/ 09.08.2017), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: ΓΑΚ).

4. Για θέματα τα οποία τυχόν δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την έννοια της «Έναρξης επενδυτικού σχεδίου»


Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 εδ. 3 του ν. 4487/2017, ο όρος «Έναρξη επενδυτικού σχεδίου» του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διέπεται από τους ακόλουθους ορισμούς και ρυθμίσεις:
α. Έναρξη των εργασιών παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων:
αα. Η έναρξη των γυρισμάτων (shootings) του αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου στην ελληνική επικράτεια, όπως η έναρξη αυτή προκύπτει από επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων (όρντινο).
ββ. Ειδικά ως προς αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα το περιεχόμενο των οποίων είναι κινούμενα σχέδια, έναρξη των εργασιών παραγωγής είναι η έναρξη εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Animatic).
Οι ανωτέρω ορισμοί «Έναρξης εργασιών παραγωγής» αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με εργασίες παραγωγής οι οποίες προηγούνται χρονικά των γυρισμάτων ή/και της έναρξης εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Animatic), σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης. Η τυχόν προγενέστερη υλοποίηση «πιλότου» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου δεν λογίζεται ως «Έναρξη εργασιών παραγωγής» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Οι σχετικές δαπάνες παραγωγής του πιλότου δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες και δεν ενισχύονται.
β. Έναρξη των εργασιών μεταπαραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων: η έναρξη της πρώτης εργασίας μεταπαραγωγής στην ελληνική επικράτεια.
γ. Νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση:
αα. Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων (πλην κινουμένων σχεδίων): η σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού προς το σκοπό υλοποίησης προγραμματισμένης εκτέλεσης γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια. Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, η σύναψη συμβάσεων ή/και η καταβολή σχετικών δαπανών που αφορούν σε εργασίες προ της έναρξης γυρισμάτων, όπως η σύναψη σύμβασης για κατάρτιση οικονομικών-τεχνικών μελετών, για κατάρτιση κοστολογίων και προϋπολογισμών, για διερεύνηση χώρων, τόπων και συντελεστών της παραγωγής (scouting, casting) και η λήψη άδειας γυρισμάτων. Επίσης, δεν συνιστά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, η εν γένει σύναψη συμβάσεων με καλλιτεχνικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και η σύναψη σύμβασης μεταξύ παραγωγού και εκτελέστριας παραγωγής.
ββ. Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων το περιεχόμενο των οποίων είναι κινούμενα σχέδια: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Animatic). Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.
γγ. Ως προς τις εργασίες μεταπαραγωγής: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών μεταπαραγωγής. Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

Άρθρο 3
Ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αίτησης υπαγωγής


Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Μαρτίου 2018. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 4
Ειδικότερες ρυθμίσεις επί της διαδικασίας αίτησης υπαγωγής και καθορισμός παραβόλου


1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής ρυθμίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 σε συνδυασμό με τις εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ταυτόχρονα με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσής της, από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου που υποβάλλει την αίτηση, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της παραγράφου 2 κατωτέρω, είναι η επιχείρηση που περιγράφεται στο άρθρο 25 παρ. 1 (α) του ν. 4487/2017 και, για τις περιπτώσεις διασυνοριακής παραγωγής, η επιχείρηση που καθορίζεται ότι υποβάλλει την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017. Στην περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ αλλοδαπής παραγωγού και παραγωγού εδρεύουσας στην Ελλάδα ή έχουσας υποκατάστημα στην Ελλάδα, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από την εγχώρια παραγωγό, η οποία λογίζεται ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου και είναι η δικαιούχος της ενίσχυσης, αναλογικώς εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται υποβολή από κοινού αίτησης ανάμεσα στην αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «αλλοδαπή παραγωγός») και την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών (εφεξής, «εκτελέστρια παραγωγής»), ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, η εκτελέστρια παραγωγής. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της εκτελέστριας παραγωγής, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην αλλοδαπή παραγωγό, η εκτελέστρια παραγωγής συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από την αλλοδαπή παραγωγό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, παράγραφος 1.στ. (i), καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, παράγραφος 1 στ. (ii).
β. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την εκτελέστρια παραγωγής, είτε αφορούν στην ίδια την εκτελέστρια παραγωγής είτε αφορούν στην επιχείρηση της αλλοδαπής παραγωγού.
γ. Η εκτελέστρια παραγωγής καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.
δ. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ αλλοδαπής παραγωγού και εκτελέστριας παραγωγής, δύναται να ορίζεται η αλλοδαπή παραγωγός ή η εκτελέστρια παραγωγής ως δικαιούχος της ενίσχυσης. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο του δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως δικαιούχος έχει δηλωθεί η αλλοδαπή παραγωγός, και εφόσον διαπιστωθεί οριστική ανυπαίτια αδυναμία είσπραξης του ποσού της ενίσχυσης από την αλλοδαπή παραγωγό για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα λειτουργίας των Ελληνικών Δημοσίων Αρχών, η ενίσχυση καταβάλλεται στην εκτελέστρια παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του σχετικού ποσού στην αλλοδαπή παραγωγό από την εκτελέστρια παραγωγής ρυθμίζεται βάσει της εσωτερικής τους σχέσης.
ε. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η εκτελέστρια παραγωγής, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

3. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων εκ των επιχειρήσεων του άρθρου 25 παρ. 1 (α) του ν. 4487/2017, ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:
α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, η συμπαραγωγός επιχείρηση η οποία έχει επιλεγεί από τους συμπαραγωγούς ως εκείνη η οποία θα υποβάλει την αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της αιτούσας συμπαραγωγού, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν και στους λοιπούς συμπαραγωγούς, η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τους λοιπούς συμπαραγωγούς.
β. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την αιτούσα συμπαραγωγό, είτε αφορούν στην ίδια την αιτούσα συμπαραγωγό είτε αφορούν στην επιχείρηση των λοιπών συμπαραγωγών.
γ. Η αιτούσα συμπαραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.
δ. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμπαραγωγών δύναται να ορίζεται/ονται ένας ή περισσότεροι συμπαραγωγοί ως δικαιούχος/οι της ενίσχυσης, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι η αιτούσα συμπαραγωγός. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) του δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως δικαιούχοι έχουν δηλωθεί περισσότεροι του ενός συμπαραγωγοί, δηλώνεται από την αιτούσα-συμπαραγωγό το ποσοστό εκ της συνολικής ενίσχυσης που θα εισπράξει έκαστος εξ αυτών, αντιστοίχως της εσωτερικής συμφωνίας μεταξύ των μερών.
ε. Για την εφαρμογή της παρούσας παρ. 3, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα συμπαραγωγός, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

4. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 του ν. 4487/2017, όπως αυτά εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

5. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου παρέχεται από το ΠΣΚΕ μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής.

6. Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

7. Στις περιπτώσεις παραγωγής τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς (οποιουδήποτε περιεχομένου, ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων) και σε περίπτωση που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου σκοπεύει να παράξει περισσότερα του ενός επεισόδια (ή τμήματα επεισοδίων) της τηλεοπτικής σειράς ή της μίνι τηλεοπτικής σειράς, δύναται να περιλάβει σε μία αίτησή του, και καταβάλλοντας ξεχωριστό παράβολο ως προς κάθε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο (επεισόδιο) που περιλαμβάνει στην αίτησή του, όλα τα επεισόδια που σκοπεύει να παράξει, χωρίς να απαιτείται υποβολή ξεχωριστής αίτησης για κάθε ένα από τα επεισόδια αυτά. Στην περίπτωση αυτή, κάθε επεισόδιο που περιλαμβάνεται στην αίτηση εξακολουθεί να αποτελεί και να λογίζεται ως αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, το οποίο θα πρέπει να πληροί, αυτόνομα έκαστο εξ αυτών, όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις υπαγωγής στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης. Αντιστοίχως, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει τα δικαιολογητικά των ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α, Γ, Δ, Ε, Θ, και Ι του κεφ. 2.δ.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας, για κάθε ένα από τα περιλαμβανόμενα, στην αίτηση, επεισόδια. Εφόσον για κάποιο από τα ανωτέρω επεισόδια δεν πληρούνται οι νόμιμοι όροι ενίσχυσης, εγκρίνεται μόνο η ενίσχυση δαπανών εκείνων των επεισοδίων που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις υπαγωγής.

Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής


1. Η εξέταση νομιμότητας και η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 διενεργείται από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, σύμφωνα και με τις κάτωθι περαιτέρω ρυθμίσεις όρων και κανόνων λειτουργίας της Επιτροπής.

2. Προκειμένου για την εξέταση νομιμότητας και την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, εφόσον η αίτηση αυτή αφορά σε επενδυτικό σχέδιο παραγωγής οπτικοακουστικού έργου εκτός κινηματογραφικής ταινίας, η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Με την εν λόγω απόφασή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζει:
α. Τρία τακτικά μέλη αποτελούμενα από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων ένας τουλάχιστον έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του οικονομολόγου και ένας τουλάχιστον έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.
β. Tρία (3) αναπληρωματικά μέλη που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες του στοιχ. (α) ως άνω. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα μέλους, εφόσον συντρέξει κώλυμα στο πρόσωπο τακτικού μέλους.

3. Προκειμένου για την εξέταση νομιμότητας και την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, εφόσον η αίτηση αυτή αφορά σε επενδυτικό σχέδιο παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας, η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται ως εξής:
α. Mε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., oρίζονται δύο (2) τακτικά μέλη της Επιτροπής αποτελούμενα από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας εκ των οποίων έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του οικονομολόγου και τουλάχιστον ένας έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Με την ίδια απόφαση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., διορίζει και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες με αυτές που καθορίζονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο. Τα διοριζόμενα μέλη μπορούν να είναι τα ίδια με αυτά που διορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ανωτέρω.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προτείνεται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., η οποία ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής και ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Η ως άνω πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι δεσμευτική για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος, με τη λήψη της ως άνω πρότασης, διορίζει τα προταθέντα πρόσωπα, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής αντίστοιχα. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν υποβάλει την πρότασή του εντός της οριζόμενης στην πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας για οποιονδήποτε λόγο, ή εφόσον το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αδυνατεί για λόγους αδυναμίας συγκρότησης της διοίκησής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο να υποβάλλει σχετική έγκαιρη πρόταση, το τρίτο μέλος της Επιτροπής διορίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

4. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι, τόσο στην περίπτωση της παραγράφου 2 όσο και στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ένα από τα τακτικά μέλη που αποτελούν υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με την απόφαση διορισμού των μελών-υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζει και το πρόσωπο που θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής.

5. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο της Επιτροπής αν στο πρόσωπο τους συντρέχει κώλυμα, ώστε να επακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες αναπλήρωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει ως προς τα ανωτέρω τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Ως κώλυμα λογίζεται οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

6. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές εκ των μελών της Επιτροπής ή και ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγήσεις των εισηγητών αποσκοπούν στη διευκόλυνση του Έργου της Επιτροπής και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη της.

7. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία, που ορίζεται με την ίδια απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής και είναι αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

8. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είτε και μέσω τηλεδιάσκεψης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρό της, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η αποστολή της πρόσκλησης και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

9. Στα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης. Στην περίπτωση που προκύπτουν λοιπά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας και της αξιολόγησης της Επιτροπής του άρθρου 29 παρ. 2 ν. 4487/2017


1. Στο πλαίσιο της εξέτασης νομιμότητας και αξιολόγησης που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017, εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας προκήρυξης:
α. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 59.11 και 59.12, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.
β. Η επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017.
γ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι δεν έχει λάβει χώρα, προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, έναρξη επενδυτικού σχεδίου, όπως ο όρος αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.
δ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί τυχόν σώρευση της αιτούμενης ενίσχυσης με ενισχύσεις άλλων καθεστώτων. Ωσαύτως, ελέγχει και πιστοποιεί ότι ως προς την ανωτέρω τυχόν σώρευση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 3, 4 και 5 του ΓΑΚ.
ε. Η Επιτροπή εξακριβώνει την τήρηση ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο. Ωσαύτως, ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του ΓΑΚ.
στ. Η Επιτροπή ελέγχει την περίπτωση συνδυασμού της ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης με ενωσιακή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του ΓΑΚ.
ζ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι σε βάρος του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου δεν εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεως ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ΓΑΚ.
η. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζεται στην αίτηση ότι θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
θ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017 και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 4487/2017.
ι. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 τεκμηριώνουν την νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, την πλήρωση των συγκεκριμένων όρων φερεγγυότητας που προβλέπονται διά της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών φερεγγυότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, και τις πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχετικά στοιχεία.
ια. Η Επιτροπή ελέγχει τον υποβληθέντα προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών και την ορθή κατανομή τους ανά ομάδα και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
ιβ. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων, προβαίνει σε βαθμολόγηση και επαληθεύει ότι το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα ως άνω πολιτισμικά κριτήρια έχοντας συγκεντρώσει την προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία.
ιγ. Η Επιτροπή ελέγχει ως προς την πληρότητα και νομιμότητά του, παν άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

2. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης υπαγωγής.

Άρθρο 7
Ειδικότερες ρυθμίσεις επί της εγκριτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης


1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4487/2017.

2. Περίληψη της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ως προς την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Προθεσμίες και ημερομηνίες που έχουν ως αφετηρία την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της εγκριτικής απόφασης στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Ειδικότερες ρυθμίσεις επί της διαδικασίας ενστάσεων κατά της απορριπτικής απόφασης Υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου


1. Η εξέταση της ένστασης κατά απορριπτικής απόφασης επί επενδυτικών σχεδίων, του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διενεργείται από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, σύμφωνα και με τις κάτωθι περαιτέρω ρυθμίσεις όρων και κανόνων λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.

2. Προκειμένου για την εξέταση ένστασης κατά απορριπτικής απόφασης επί επενδυτικού σχεδίου παραγωγής οπτικοακουστικού έργου εκτός κινηματογραφικής ταινίας, η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με την εν λόγω απόφασή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίζει:
α. Τρία τακτικά μέλη αποτελούμενα από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων ένας τουλάχιστον έχει υποχρεωτικά, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, πτυχίο νομικής.
β. Τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες του στοιχ. (α) ως άνω. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα μέλους εφόσον συντρέξει κώλυμα στο πρόσωπο τακτικού μέλους.

3. Προκειμένου για την εξέταση ένστασης κατά απορριπτικής απόφασης επί επενδυτικού σχεδίου παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας, η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται ως εξής:
α. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, oρίζονται δύο (2) τακτικά μέλη της Επιτροπής αποτελούμενα από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας εκ των οποίων έχει υποχρεωτικά, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, πτυχίο νομικής. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίζει και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες με αυτές που καθορίζονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο. Τα διοριζόμενα μέλη μπορούν να είναι τα ίδια με αυτά που διορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ανωτέρω.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προτείνεται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής και ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Η ως άνω πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος, με τη λήψη της ως άνω πρότασης, διορίζει τα προταθέντα πρόσωπα, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής αντίστοιχα. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν υποβάλει την πρότασή του εντός της οριζόμενης στην πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας, για οποιονδήποτε λόγο, ή εφόσον το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αδυνατεί για λόγους αδυναμίας συγκρότησης της διοίκησής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, να υποβάλλει σχετική έγκαιρη πρόταση, το τρίτο μέλος της Επιτροπής διορίζεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

4. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι, τόσο στην περίπτωση της παραγράφου 2 όσο και στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ένα από τα τακτικά μέλη που αποτελούν υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την απόφαση διορισμού των μελών- υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζει και το πρόσωπο που θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής.

5. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο της Επιτροπής αν στο πρόσωπό τους συντρέχει κώλυμα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας για να επακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες αναπλήρωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει ως προς τα ανωτέρω τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

6. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία, που ορίζεται με την ίδια απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής και είναι αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να ορίζει μέλος/η της Επιτροπής ως εισηγητή/ες ή/και να διορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγήσεις των εισηγητών αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη της. Εφόσον ορισθεί εισηγητής, ο εισηγητής συντάσσει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί της ένστασης και την υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής προς κρίση.

8. Η ένσταση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που είχε υποβάλει ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου στο αίτημα υπαγωγής ή/και με βάση τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4877/2017 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας και αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής, τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης, τίθενται από τα μέλη της Επιτροπής προς την αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και απαντώνται αναλόγως μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου.

9. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είτε και μέσω τηλεδιάσκεψης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

10. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση διά της οποίας απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή η ένσταση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, χωρίς έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, λογίζεται ότι έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση. Η απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στον Φορέα της Επένδυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει και την οποία ο Φορέας της Επένδυσης οφείλει να παρακολουθεί.

11. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της. Στα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α'309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης. Στην περίπτωση που προκύπτουν λοιπά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Ειδικότερες ρυθμίσεις επί τροποποιήσεων απόφασης υπαγωγής- ορισμός παραβόλου


1. Τροποποιήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου που περιλήφθηκε στην αίτηση υπαγωγής και εγκρίθηκε, επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου διακρίνονται σε τροποποιήσεις οι οποίες, ως προς το επιτρεπτό της διενέργειάς τους, επιτρέπονται χωρίς υποβολή αιτήματος τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, και σε τροποποιήσεις που επιτρέπονται μόνο κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης και έκδοσης απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής.

2. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε περιορισμένη αυξομειωτική εσωτερική ανακατανομή και ανακατάταξη του ύψους επιλέξιμων δαπανών που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Η ανακατάταξη και ανακατανομή να αφορά αύξηση του ύψους μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης με παράλληλη μείωση του ύψους μιας ή περισσότερων άλλων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης, ούτως ώστε, κατόπιν της ως άνω ανακατάταξης-ανακατανομής, να μην τροποποιείται το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, όπως το ύψος αυτό καθορίζεται στο αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.
β. Η ως άνω ανακατάταξη και ανακατανομή να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 4487/2017.
γ. Η απόκλιση της αύξησης μιας επιλέξιμης δαπάνης και της μείωσης μιας άλλης, κατά τη διαδικασία του στοιχ. (α) ανωτέρω, να μην υπερβαίνει, κατ' ανώτατο ποσοστό, το 20% σε σχέση με το ύψος της σχετικής επιλέξιμης δαπάνης όπως αυτή περιγραφόταν στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.

3. Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις της παρ. 2 ανωτέρω, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχου του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4487/2017, αναφέρει και παρουσιάζει με συγκεκριμένο τρόπο, το ακριβές ποσοστό της επιτρεπόμενης τροποποίησης που διενήργησε και επισημαίνει εκείνες τις κατηγορίες και ομάδες δαπανών που αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικής ανακατάταξης-ανακατανομής δαπάνης.

4. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών εκτέλεσης γυρισμάτων ή/και συνολικού αριθμού ημερών λοιπών εργασιών παραγωγής/μεταπαραγωγής που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, γίνεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
β. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες λήψης αδειών και δήλωσης-γνωστοποίησης μεταβολής προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία.
γ. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, ως προς τα γυρίσματα, δεν επιφέρει ή συνεπάγεται ή παραλλάσσει σημαντικά τον τόπο εκτέλεσης των γυρισμάτων όπως περιγράφεται στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης. Εφόσον επέρχεται τέτοια τροποποίηση, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες τροποποίησης «φυσικού αντικειμένου» που περιγράφονται στην παρ. 5γ του παρόντος άρθρου κατωτέρω.

5. Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου συνιστούν τροποποιήσεις για το επιτρεπτό των οποίων απαιτείται υποβολή αίτησης τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου. Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Οι τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται υποβολή αίτησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, είναι οι εξής:
α. Τροποποίηση που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία όμως υπερβαίνει το ποσοστό 20% της παρ. 2(γ) του παρόντος άρθρου. Το σχετικό αίτημα για να εξεταστεί, συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή.
β. Τροποποίηση που συνίσταται σε προσθήκη νέας ενισχυόμενης δαπάνης. Η εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται για τροποποίηση που αφορά σε κινηματογραφική ταινία ή/και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες Φορέας Επενδυτικού Σχεδίου για την παραγωγή τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς (οποιουδήποτε περιεχομένου, ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), σκοπεύει να προβεί στην παραγωγή πρόσθετων αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων (επεισοδίων) σε σχέση με τα επεισόδια (ένα ή και περισσότερα) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1 της παρούσας προκήρυξης. Το αίτημα γίνεται δεκτό, εφόσον και κατά το μέρος που υφίστανται σχετικά διαθέσιμα ποσά ενίσχυσης και τηρουμένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, η οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης-προσθήκης νέας ενισχυόμενης δαπάνης. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, ως προς τις περιπτώσεις παραγωγής πρόσθετου επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, απαιτείται επιπλέον πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 ως προς έκαστο πρόσθετο επεισόδιο.
γ. Τροποποίηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Ως Φυσικό Αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιοδήποτε στοιχείο εμπίπτει στα ζητήματα που εκτίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της παρούσας προκήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σεναρίου κατά το μέρος που σχετίζεται με τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το οπτικοακουστικό έργο, των συντελεστών και των ειδικότερων τόπων παραγωγής, όπως όλα τα ανωτέρω σχετικά ζητήματα περιγράφονται ή εξειδικεύονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που εγκρίθηκε. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Η σχετική εξέταση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.
δ. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, λόγω συγχώνευσης ή λόγω απόσχισης κλάδου, και η οποία επέρχεται κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:
αα. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του.
ββ. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ειδική διαδοχή κατ' ελάχιστον ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
γγ. Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επιπλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαιτείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.
δδ. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα για την αλλαγή, β) σε περίπτωση συγχώνευσης, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης, γ) σύντομο εταιρικό προφίλ του νέου φορέα, δ) δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη νόμιμη ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης ή απόσχισης, (ε) δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης του νέου φορέα.
εε. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.
ε. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα της Επένδυσης εφόσον ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο Φορέας της Επένδυσης είναι ατομική επιχείρηση, η αλλαγή φορέα γίνεται αποδεκτή λόγω κληρονομικής διαδοχής ή συνταξιοδότησης και μεταβίβασης στον/στη σύζυγο ή σε πρόσωπο με συγγένεια μέχρι β' βαθμού (εξ αίματος), εφόσον μεταβιβάζεται το σύνολο της επιχείρησης, διατηρείται το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει καθολικά όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της μεταβιβαζόμενης. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) επιστολή του νέου φορέα για την αλλαγή, β) δικαιολογητικά νόμιμης κληρονομικής διαδοχής (περιλαμβανομένων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη άλλων νόμιμων μεριδούχων της κληρονομιάς) ή συνταξιοδότησης ή μεταβίβασης, γ) υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα, με την οποία δηλώνονται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης και η καθολική διαδοχή του προηγούμενου φορέα από τον νέο και δ) δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της συζυγικής ή συγγενικής σχέσης δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η επιτρεπόμενη αλλαγή φορέα.
στ. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους πλην ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:
αα. Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και εγκρίνεται αυτοδίκαια, εφόσον πιστοποιείται η υλοποίηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.
ββ. Η υλοποίηση του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου εντός της παραπάνω προθεσμίας ολοκλήρωσης, πιστοποιείται μετά από έλεγχο του Οργάνου Ελέγχου του άρθρου 30 ν. 4487/2017. Ειδικότερα, η υποβολή του σχετικού αιτήματος τροποποίησης επέχει και θέση αιτήματος ελέγχου υλοποίησης του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. Το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, η Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 διαβιβάζει αμελλητί τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες του άρθρου 11 της παρούσας προκήρυξης, αναλογικώς εφαρμοζόμενες, και συντάσσει και υποβάλει την έκθεσή του στην Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 εντός πενήντα (50) ημερών.
ζ. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα: Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικά εγκεκριμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης και η αιτούμενη παράταση καθορίζεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) επιστολή του φορέα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με χρονική σειρά τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, β) έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω, γ) τεχνικό υπόμνημα για το υλοποιηθέν έργο και χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

6. Για την υποβολή αιτημάτων της παρ. 5 παρόντος άρθρου απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται στο 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων (200) ευρώ και ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση του Οργάνου Ελέγχου Εγκεκριμένων Σχεδίων άρθρου 30 ν. 4487/2017


1. Ο έλεγχος των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, διενεργείται από το Όργανο Ελέγχου που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, σύμφωνα και με τις κάτωθι περαιτέρω ρυθμίσεις όρων και κανόνων λειτουργίας του Οργάνου Ελέγχου.

2. Προκειμένου για τον έλεγχο εγκεκριμένου σχεδίου παραγωγής οπτικοακουστικού έργου εκτός κινηματογραφικής ταινίας, το Όργανο Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Με την εν λόγω απόφασή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζει:
α. Τρία (3) τακτικά μέλη αποτελούμενα από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και δύο (2) μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών έργων. Οι ελεγκτές που προέρχονται από το ΕΜΠΕ και πληρούν το κριτήριο της εμπειρίας στον τομέα των οπτικοακουστικών έργων, επιλέγονται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση. Στην εν λόγω κλήρωση δεν περιλαμβάνονται ελεγκτές που δεν διαθέτουν την ως άνω εμπειρία. Οι επιλεγέντες ελεγκτές υποχρεούνται εντός 24 ωρών να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τη σχετική χρέωση. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ελεγκτές με την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να διενεργηθεί κλήρωση ή στην περίπτωση που εντός του διαστήματος των 24 ωρών που ανωτέρω προβλέπεται, δεν καταστεί εφικτή η αποδοχή χρέωσης εκ μέρους ενός ή/και των δύο κληρωθέντων μελών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. διορίζει ως μέλη του Οργάνου, αντιστοίχως, έναν ή/και δύο Ορκωτούς Ελεγκτές με εμπειρία στην οπτικοακουστική παραγωγή.
β. Τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες του στοιχ. (α) ως άνω. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στη λειτουργία του Οργάνου, μόνο εφόσον συντρέξει κώλυμα στο πρόσωπο τακτικού μέλους, όπως το κώλυμα ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας.

3. Προκειμένου για τον έλεγχο εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας, το Όργανο Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκροτείται ως εξής:
α. Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζονται τρία τακτικά μέλη, αποτελούμενα από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Η επιλογή του μέλους του ΕΜΠΕ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 (α) ανωτέρω. Το μέλος του Οργάνου-υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, προτείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος ορίζει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η ως άνω πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι δεσμευτική για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος, με τη λήψη της ως άνω πρότασης, διορίζει το προταθέν πρόσωπο ως τακτικό μέλος του Οργάνου. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δεν υποβάλει την πρότασή του εντός της οριζόμενης στην πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας, για τον οποιονδήποτε λόγο, ή εφόσον το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αδυνατεί για λόγους αδυναμίας συγκρότησης της διοίκησής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, να υποβάλλει σχετική έγκαιρη πρόταση, το τρίτο μέλος της Επιτροπής διορίζεται από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
β. Τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που φέρουν τις ίδιες ιδιότητες του στοιχ. (α) ως άνω και διορίζονται με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ως άνω. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στη λειτουργία του Οργάνου εφόσον συντρέξει κώλυμα στο πρόσωπο τακτικού μέλους, όπως ο όρος κώλυμα εξειδικεύεται στο άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας.

4. Τα μέλη του Οργάνου οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αν στο πρόσωπό τους συντρέχει κώλυμα του άρθρου 5 παρ. 5 της παρούσας.

5. Κατόπιν της υποβολής της αίτησης ελέγχου εκ μέρους του Φορέα της Επένδυσης, το Όργανο Ελέγχου αρχίζει τις εργασίες ελέγχου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη των εργασιών ελέγχου, το Όργανο Ελέγχου οφείλει να έχει συντάξει την έκθεσή του και να την έχει υποβάλει στην Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017. Ειδικά ως προς τον έλεγχο του άρθρου 9 παρ. 5 (στ) ββ. της παρούσας προκήρυξης, ισχύουν οι εκεί αναφερόμενες προθεσμίες. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές εκ των μελών του Οργάνου ή και ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργάνου. Οι εισηγήσεις των εισηγητών αποσκοπούν στη διευκόλυνση του Έργου του Οργάνου και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας προκήρυξης εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ του ν. 4487/2017, για την υποβολή αιτήματος ελέγχου εκ μέρους του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Τόσο η αίτηση ελέγχου όσο και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, υποβάλλονται και κατατίθενται, την ίδια ημέρα.

Άρθρο 11
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 από το Όργανο Ελέγχου και περιεχόμενο της Έκθεσης


1. Το όργανο ελέγχου προβαίνει στις κάτωθι ελεγκτικές ενέργειες:
α. Πιστοποιεί ότι η αίτηση ελέγχου είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας.
β. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις στην πληρότητα της αίτησης και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καλεί τον αιτούντα να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών.
γ. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ότι η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι πλήρης ή κατέστη πλήρης κατόπιν προσκόμισης των στοιχείων της παρ. (β) ανωτέρω, προβαίνει στις κάτωθι περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες:
αα. Ελέγχει και διαπιστώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 30 παρ. 2 εδαφ. α του ν. 4487/2017.
ββ. Ελέγχει και διαπιστώνει την τήρηση της προβλεπόμενης 3ετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 30 παρ. 2 εδαφ. α του ν. 4487/2017.
γγ. Ελέγχει και διαπιστώνει ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει υλοποιήσει κατ' ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης και ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού υλοποίησης, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
δδ. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή και σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.
εε. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει συμμορφωθεί με τα πολιτιστικά κριτήρια ως τίθενται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής.
στστ. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού είναι πλήρη και τεκμηριώνουν την νόμιμη απασχόληση και ασφάλιση του προσωπικού καθώς και την μη ύπαρξη σχετικών οφειλών.
ζζ. Ελέγχει και πιστοποιεί την εκτέλεση των γυρισμάτων σύμφωνα με το υποβληθέν, στην αίτηση υπαγωγής, πρόγραμμα γυρισμάτων και στους προβλεπομένους στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής, τόπους γυρισμάτων, όπως τυχόν τα ανωτέρω έχουν τροποποιηθεί νόμιμα, κατά το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.
ηη. Ελέγχει και πιστοποιεί την εξόφληση των υποβαλλομένων τιμολογίων.
θθ. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας προκήρυξης.
ιι. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης και την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, σε συνδυασμό με τις νόμιμες τροποποιήσεις που επήλθαν κατά τις διαδικασίες του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

2. Κατόπιν διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου, το Όργανο συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται όλα τα ευρήματα του Ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017 για τις περαιτέρω ενέργειές της, όπως οι ενέργειες αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 12
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς την εξέταση πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου και τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής


1. Κατόπιν της υποβολής εκ μέρους του Οργάνου Ελέγχου της έκθεσης του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4487/2017, προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017, η Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ως άνω νόμου προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου κριθεί πλήρης κατά το μέγιστο μέρος της, αλλά χρήζει περιορισμένων σε έκταση συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων, η Επιτροπή επιστρέφει την Έκθεση προς συμπλήρωση και προς διευκρινίσεις στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο επιστρέφει ολοκληρωμένη την Έκθεση Ελέγχου, εντός πέντε (5) ημερών, στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου κριθεί μη πλήρης και χρήζει εκτεταμένης επεξεργασίας για να καταστεί πλήρης, η Επιτροπή διαπιστώνει τούτο με σχετική απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Ο τελευταίος, με τη λήψη της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, διατάζει την επανάληψη διενέργειας του Ελέγχου και την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου προς το σκοπό της συμπλήρωσης αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 4487/2017, από Όργανο Ελέγχου με άλλη σύνθεση, η οποία ορίζεται από τον ίδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το νέο Όργανο Ελέγχου, αρχίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και οφείλει να υποβάλει νέα έκθεση ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών την έναρξη των εργασιών ελέγχου.
β. Σε περίπτωση που η έκθεση του Οργάνου Ελέγχου είναι πλήρης, η Επιτροπή, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της έκθεσης, εξετάζει τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, καθώς και τα εκεί εκτιθέμενα πορίσματα και ευρήματα και, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι, εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης άλλως εισηγείται την έκδοση απόφασης ανάκλησης της αίτησης υπαγωγής. Εφόσον πληρούνται οι λοιποί νόμιμοι όροι, και σε περίπτωση που, από την Έκθεση Ελέγχου προκύπτει ότι δεν τεκμηριώνεται η πλήρης προσκόμιση των οικείων παραστατικών και αποδεικτικών εξόφλησης τιμολογίων ή αμοιβών προσωπικού αναφορικά με τμήμα επιλέξιμων δαπανών που δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την έκδοση εγκριτικής απόφασης, αφού προβεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, σε αυτεπάγγελτη απόρριψη των επιλέξιμων δαπανών που δεν πληρούν τους νόμιμους όρους ή για τις οποίες δεν τεκμηριώνεται η πλήρωση των νόμιμων αυτών όρων.

Άρθρο 13
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης


1. Επί της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4487/2017, ορίζεται με το παρόν ότι περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και της περίληψής της, αποστέλλεται στο Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Αφετηριακό γεγονός για τον υπολογισμό της δίμηνης προθεσμίας καταβολής της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14
Προσδιορισμός αναγραφής συμβολής επενδυτικού κινήτρου και προσδιορισμός τρόπου παράδοσης ψηφιακών αρχείων


1. Επί της υποχρέωσης αναγραφής στους τίτλους του οπτικοακουστικού έργου ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4877/2017, τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Ορίζεται με το παρόν, ενδεικτική μορφή και περιεχόμενο της ως άνω αναγραφής, ως εξής:
«Το έργο (ταινία, σειρά, κ.λπ.) υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας-Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα» (στα αγγλικά: «The work (film, TV series, κ.λπ.) was created with the support of the National Centre of Audiovisual Media & Communication-EKOME in Greece»). Επιπλέον του ως άνω κειμένου, πρέπει να παρατίθεται και το λογότυπο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Η ως άνω αναγραφή εμφανίζεται υποχρεωτικά είτε στους τίτλους αρχής, είτε στους τίτλους τέλους του οπτικοακουστικού έργου.

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της παρούσας ορίζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές παράδοσης ψηφιακού αρχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρου 34 του ν. 4877/2017.

Άρθρο 15
Ειδικότερες ρυθμίσεις υποχρεώσεων φορέων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης


1. Οι Φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017, να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ' κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β' κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που είναι τυχόν συμπαραγωγοί, στην περίπτωση που υφίσταται συμπαραγωγή του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας προκήρυξης.

2. Οι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης των υποχρεώσεών τους οφείλουν:
α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, και των τυχόν νόμιμων τροποποιήσεών της,
β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
δ. να μην προβαίνουν σε μεταβολές και τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται πρότερη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4487/2017 και το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης,
ε. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από αυτούς κατά την αίτηση υπαγωγής, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που είναι τυχόν συμπαραγωγοί, στην περίπτωση που υφίσταται συμπαραγωγή του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας προκήρυξης.

3. Ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και Φορείς των Επενδυτικών Σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 16
Ανάκληση απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης


Στην περίπτωση του άρθρου 35 του ν. 4487/2017 καθώς και σε περιπτώσεις παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ., ανακαλείται η απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επί των διαδικασιών ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής και ανάκτησης ενισχύσεων, επί του τρόπου επιβολής προστίμου και είσπραξής του και επί κάθε άλλους συναφούς με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέματος, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικώς τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης