1078377/1062/0006Δ/8.9.2000

Απαιτούμενες ενέργειες των Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους και της συναλλαγής τους με το κοινό

8 Σεπ 2000

Taxheaven.gr
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 32.22.516
FAX : 32.30.829
ΠΡΟΣ :
Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθ. Πρωτ.: 1078377 / 1062 / 0006Δ
Τις Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενες ενέργειες των Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους και της συναλλαγής τους με το κοινό

1.- Στη Διεύθυνσή μας υποβάλλονται συχνά αιτήματα διαφόρων Δ.Ο.Υ., για την έγκριση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους και της συναλλαγής τους με το κοινό (λόγω μεταστέγασης τους ή εγκατάστασης του εξοπλισμού και των εφαρμογών του TAXIS, ή επικαιροποίησης του παραγωγικού περιβάλλοντος του ΤAXIS, ή τεχνικής βλάβης Η/Υ ή άλλων εξαιρετικών λόγων).

2.- Όπως σας είναι γνωστό από προηγούμενα έγγραφά μας, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και των ωρών εισόδου του κοινού σΆ αυτές δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά σε άλλες Υπηρεσίες και όργανα και ειδικότερα:

α) Για τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής, η αρμοδιότητα αυτή (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1157/81 και την υπουργική απόφαση αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.62/6260/1967/ΦΕΚ-451Β, όπως αυτή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την αριθ. 8246/87 όμοια υπουργική απόφαση) ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και

β) Για τις Δ.Ο.Υ. των λοιπών Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, η αρμοδιότητα αυτή (σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1028/11.3.98 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τις διατάξεις που αναφέρονται σΆ αυτό) ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
3.- Η παραπάνω νομοθετική εξουσιοδότηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19770/5.9.2000 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), αφορά τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων Υπηρεσιών και των ωρών εισόδου του κοινού σΆ αυτές, σε μόνιμη βάση (και όχι για εξαιρετικές περιπτώσεις).

Σύμφωνα με την άποψη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που διατυπώθηκε στο παραπάνω αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19770/5.9.2000 έγγραφό του (το οποίο εκδόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της Δ.Ο.Υ. Αίγινας για την έγκριση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της, λόγω μεταστέγασής της σε νέο κτίριο), στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις:
α) δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση, έκδοσης σχετικής εγκριτικής ή μη απόφασης (από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις Δ.Ο.Υ. Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής ή από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών για τις Δ.Ο.Υ. της λοιπής χώρας), για την προσωρινή διακοπή της συναλλαγής των Δ.Ο.Υ. με το κοινό

β) η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, στις οποίες οφείλεται η διακοπή της συναλλαγής με το κοινό, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διακόπτεται η εξυπηρέτηση του κοινού περισσότερο από μία ημέρα και
γ) οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να φροντίζουν για:
i) την άμεση σύνταξη και ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας αυτών και κυρίως στα Γραφεία που έχουν συναλλαγή με το κοινό και σε άλλα εμφανή σημεία διέλευσης αυτού (όπως στην είσοδο του κτιρίου, στους ανελκυστήρες και στους χώρους υποδοχής- αναμονής των συναλλασσομένων), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, για να προγραμματίσουν τις εργασίες τους και να αποφύγουν τη σχετική ταλαιπωρία,

ii) την έκδοση ανακοίνωσης που θα διανέμεται σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και
iii) την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
του Υπουργείου μας, για την έκδοση δελτίου τύπου.

4.- Για τη διακοπή της λειτουργίας μιας Δ.Ο.Υ και της συναλλαγής της με το κοινό, θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα από τη Δ.Ο.Υ. αυτή οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να μεριμνούν για την έκδοση Υπουργικής απόφασης, παράτασης των προθεσμιών εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πολιτών, που συμπίπτουν με το χρόνο προσωρινής διακοπής της συναλλαγής της Δ.Ο.Υ. με το κοινό.

Συνημμένα: Το αναφερόμενο
στο κείμενο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Taxheaven.gr