Live Search Results

Κ.Υ.Α. αριθμ. 927/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2018 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. 927/2018
Τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20-09-2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 927/21-03-2018

(ΦΕΚ Β' 1116/27-03-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 62, 63 και 65 του ν. 4314/2014. «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (Α'265).
β) της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α'78).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

5. Την C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138), όπως ισχύει,

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

9. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, όπως ισχύει,

10. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (Β'3722)

11. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 24944/20.9.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016), λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20.9.2016 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016), ως κατωτέρω:

1. Μετά το σημείο ιδιδ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, προστίθεται σημείο ιειε) ως εξής:
ιειε) Προβαίνει στον προσδιορισμό των Στόχων και Ορόσημων του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την καταχώρηση τους στο ΟΠΣΑΑ.

2. Μετά το σημείο ιζιζ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, προστίθεται σημείο ιηιη) ως εξής:
ιηιη) Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των Στόχων και Ορόσημων του Πλαισίου Επίδοσης ανά προτεραιότητα και, σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από τις προκαθορισμένες τιμές, εισηγείται προτάσεις για τη διασφάλιση του.

3. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
ε) Μονάδα Ελέγχων
αα) Διασφαλίζει την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων (βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 809/2014) στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, εκτός εκείνων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό:
Ι) Διενεργεί τους κανονιστικούς επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους σε όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ, των οποίων ο έλεγχος δεν διενεργείται από την EYE ΠΑΑ ή άλλο φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα, εκτός των μέτρων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων.
II) Διενεργεί τους επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και των οποίων ο έλεγχος δεν διενεργείται από την EYE ΠΑΑ ή άλλο φορέα στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα, εκτός εκείνων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων.
ββ) Η Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ είναι το αρμόδιο όργανο εξέτασης των καταγγελιών ή ευρημάτων, ή σχετικών γνωστοποιήσεων άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων ή δικαστικών αρχών καθώς και περιπτώσεων ύπαρξης σοβαρών ενδείξεων παρατυπιών που κοινοποιούνται σε αυτή ή προκύπτουν από ενέργειες της.
Ι) Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται σφάλμα συνδεόμενο με τη διαχείριση, έχει τη δυνατότητα να αναθέσει στον αρμόδιο για την υλοποίηση Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) την εξέταση της καταγγελίας. Επίσης έχει τη δυνατότητα διαβίβασης για την διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε άλλα ελεγκτικά όργανα των μέτρων του ΠΑΑ.
II) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) από την EYE ΠΑΑ και τους ΕΦΔ καθώς και έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που αφορούν είτε ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, είτε έργα ολοκληρωμένα, των οποίων οι δεσμεύσεις εκκινούν από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
γγ) Διενεργεί ελέγχους εποπτείας για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σε όλα τα μέτρα του ΠΑΑ.
δδ) Είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή του δείγματος των επιτόπιων ελέγχων, των εκ των υστέρων ελέγχων και των ελέγχων των ειδικών μέτρων των άρθρων 60-62 του Καν. 809/2014 όπως ισχύει κάθε φορά, για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, εκτός εκείνων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων.
εε) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους ΕΦΔ όσον αφορά στη διεξαγωγή των ελέγχων που δύνανται να πραγματοποιούν.
στστ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων, παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεων και μεριμνά για την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και την κοινοποίηση τους στον Οργανισμό Πληρωμών, στους ΕΦΔ, στους Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
ζζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ηη) Διατηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 135073/3.2.2011 όσον αφορά στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006.
θθ) Εισηγείται την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, μείωση/ επιβολή κύρωσης ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημερώνει τον Οργανισμό Πληρωμών για τις δικές του ενέργειες.
ιι) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις παρατυπίες που απαιτείται να ανακοινωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
ιαια) Συμμετέχει στη διεξαγωγή ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των απαντήσεων στην ΕΕ στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ για όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών και με τους ελεγχθέντες φορείς.
ιβιβ) Διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα στοιχεία των ελέγχων για την έκθεση που καλύπτει τα δεδομένα και τα στατιστικά ελέγχων και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από όλους τους αρμόδιους φορείς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 809/2014.
ιγιγ) Διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.
ιδιδ) Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι απαιτούν περαιτέρω έρευνα για θέματα που δεν καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
ιειε) Επεξεργάζεται, εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.

4. Η περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
β) Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών Η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των υπομέτρων Μ2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα και Μ2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για το υπομέτρο Μ2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα: Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για το εν λόγω υπομέτρο και συγκεκριμένα:
i. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής·
ii. αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης·
iii. εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις·
iv. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
v. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης·
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων·
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για το εν λόγω υπομέτρο και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους·
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης του εν λόγω υπομέτρου καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το υπομέτρο Μ2.3 -Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων, για το οποίο εκχωρείται η διαχείριση και εφαρμογή του σε άλλο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία του.
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στον εν λόγω ΕΦΔ.

5. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων Η Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων μεριμνά για την υλοποίηση και την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των υπομέτρων ή δράσεων Μ4.3.1, Μ4.3.2, Μ4.3.3, Μ4.3.4, Μ7.3, Μ7.6, Μ8.3 και Μ8.4 του ΠΑΑ 2014-2020, όπου απαιτείται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:
Ι. Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολογισμό άνω των 2,2 εκ. ευρώ.
ΙΙ. Υπομέτρο 7.6 - Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
III. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων δημοσίων παρεμβάσεων του Άξονα 1 (Μ125) και του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα και δράσεις αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i. εκδίδει το θεσμικό πλαίσιο, όπου απαιτείται·
ii. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής·
iii. αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης·
iv. εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες προσφυγές·
v. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης, τροποποίησης και ανάκλησης των πράξεων
vii. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους·
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις και την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο ΟΠΣΑΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέτρων αρμοδιότητας της καθώς και των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:
I. M4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολογισμό μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ευρώ.
II. M4.3.2 - Έργα αναδασμών.
III. M4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
IV. Μ4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
V. M7.3- Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασης της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
VI. M8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα.
VII. Μ8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα,
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.
Γ. Μεριμνά για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 οι οποίες δε μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2014-2020.

6. Η περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
στ) Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
Η Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος μεριμνά για την υλοποίηση των μέτρων, υπομέτρων Μ03, Μ7.1, Μ8.1, Μ8.2, Μ8.6, Μ10, Μ11, Μ12.2, Μ13 και Μ14του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομετρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:
I. M3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας.
II. M3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά.
III. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου 132 — Συμμετοχή των γεωργών σε συστήματα ποιότητας και των δράσεων 1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες, 2.3.1 - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού και 2.3.2 - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων, του Μ214 του ΠΑΑ 2007-2013.
IV. Υπομετρα ή δράσεις των μέτρων που δεν εκχωρούνται σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης σύμφωνα με το ΠΑΑ.
V. Υπομέτρο 7.1 — Στήριξη για την εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τη Γεωργία στις περιοχές NATURA.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και συγκεκριμένα: εκδίδει το θεσμικό πλαίσιο·
ii. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής·
iii. έχει την ευθύνη της αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης·
iv. έχει την ευθύνη για την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών
v. έχει την ευθύνη για την εξέταση και διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
vi. μεριμνά, όπου απαιτείται, για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης·
vii. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων·
viii. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, όπου απαιτείται·
ix. έχει την ευθύνη για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτημάτων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για τα υπομετρα αρμοδιότητας της σε ότι αφορά:
i. την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων πληρωμής και την εκκαθάριση τους·
ii. την εξέταση και τη διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεων προφανών λαθών σε αυτές·
iii. την ολοκλήρωση των πράξεων και την έκδοση των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης, όπου απαιτείται.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
εε) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέτρων αρμοδιότητας της καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω μέτρα ή υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
I. M8.1 —Δάσωση για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων
II. M8.2 — Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων
ΙΙΙ. Μ8.6 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
IV. Μ10 — Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
V. M11 - Βιολογική Γεωργία
VI. M12.2 -Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000
VII. Μ13 — Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα
VIII. Μ14- Καλή μεταχείριση των ζώων
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

7. Το τρίτο εδάφιο του σημείου Γ της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια της εποπτείας των Τοπικών Προγραμμάτων παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης διοικητικά ή/και επιτόπια στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών και στις Ο.Τ.Δ στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014-2020 στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών. Επίσης παρέχει τη συνδρομή της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που οι παραπάνω Ε.Φ.Δ. υποβάλουν σχετικό αιτιολογημένο αίτημα σε αυτή.»

8. Η περίπτωση η) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
η) Μονάδα Ελέγχων
αα) Διενεργεί τους κανονιστικούς, επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 809/2014, στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), εκτός εκείνων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων.
ββ) Διενεργεί τους επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 65/2011 και του Καν. 809/2014, στα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013, εκτός εκείνων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων, που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά είναι τα: 121, 125, 132 και τα μέτρα των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
γγ) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγελιών ή ακόμη σε περιπτώσεις ύπαρξης σοβαρών ενδείξεων παρατυπιών, μετά από σχετική διαβίβαση/ γνωστοποίηση από την ΕΥΔ ΠΑΑ, για τα μέτρα για τα οποία η EYE - ΠΑΑ έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).
δδ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων για τους ελέγχους αρμοδιότητας της και μεριμνά για την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και την κοινοποίηση τους στον Οργανισμό Πληρωμών, στους δικαιούχους και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
εε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
στστ) Εισηγείται την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, μείωση/ επιβολή κύρωσης ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχων της στην εφαρμογή των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013, που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, καθώς επίσης και όσον αφορά τα Μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
ζζ) Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται από αυτή σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.
ηη) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις παρατυπίες που απαιτείται να ανακοινωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και προκύπτουν κατόπιν ελέγχων της.
θθ) Διατηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 135073/3-2-2011 όσον αφορά στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006.
ιι) Παρέχει στη Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ όλα τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργεί και τα οποία απαιτούνται για την ετήσια έκθεση βάσει του Καν. (ΕΕ) 65/2006 Άρθρο 31 και του Καν. (ΕΕ) 809/2014 Άρθρο 9.
ιαια) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ και κάθε υπηρεσία άλλου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης στα πλαίσια εφαρμογής των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς επίσης και όσον αφορά στα Μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και εφόσον κρίνεται σκόπιμο
εισηγείται στην αρμόδια μονάδα της EYE ΠΑΑ για έκδοση σχετικών οδηγιών.
ιβιβ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους·
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών σφαλμάτων σε αυτές.
ιγιγ) Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο της EYE ΠΑΑ, έχει την ευθύνη διακίνησης εγγράφων και εν γένει τη γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού.
ιδιδ) Αποστέλλει παρατηρήσεις πριν την έκδοση του θεσμικού πλαισίου των Μέτρων για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι ΕΦΔ σε ότι αφορά τους ελέγχους και τις κυρώσεις.
ιειε) Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των αρμόδιων μονάδων την EYE ΠΑΑ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 24944/20.9.2016 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories