Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1021/7.2.2005 Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2005.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1021/7.2.2005
Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2005.


ΠΟΛ.1021/7.2.2005 Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2005.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005
Αριθμ. Πρωτ.: 1014361/717/150/Ε0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
14η Δ/νση (ΦΠΑ)
Τμήμα Ε΄ «Σχέσεων με την Ε.Ε. & Νομ. Προσαρμογής»

ΠΟΛ.: 1021


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2005.

Το κοινοτικό πρόγραμμα FISCALΙS 2003/2007 υιοθετήθηκε με την απόφαση 2235/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καλύπτει τα έτη 2003 - 2007 και διατρέχει το τρίτο έτος της λειτουργίας του.

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος FISCALΙS 2003/2007, θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος, όπως και στα επόμενα έτη υλοποίησης, ανταλλαγές υπαλλήλων στα κράτη -μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των νέων κρατών - μελών), καθώς και στις υπό ένταξη χώρες (εφόσον προκύπτει ανάγκη). Τα έξοδα των ανταλλαγών καλύπτονται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικός στόχος του προγράμματος FISCALΙS 2003/2007 είναι η βελτίωση της ορθής λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

� για το Φ.Π.Α.:

- η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τον -τρόπο οργάνωσης και τις πρακτικές εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. στα κράτη - μέλη, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στο εσωτερικό της Κοινότητας,

- η εξασφάλιση της αποδοτικής, αποτελεσματικής και εκτενούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,

- η ανάπτυξη και διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών,

� για την άμεση φορολογία:

- η υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών,

- η γνώση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας,

� για του φόρους επί των ασφαλίστρων:

- η βελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών και η καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του ΦΠΑ, τον έλεγχο αλλά και με την άμεση φορολογία, μπορούν να επισκεφθούν τις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα. Συνήθως το διάστημα των δύο εβδομάδων κρίνεται αρκετό.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ. Τμήμα Ε΄ , μέχρι τις 15 Απριλίου 2005 τα παρακάτω:


1. Αίτηση συμμετοχής.

Το έντυπο αυτό (επισυνάπτεται στην παρούσα) συμπληρώνεται σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλικά ή Γαλλικά, καθώς και στην Ελληνική γλώσσα.

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ανταλλαγών, θα πρέπει στο έντυπο αυτό να αναγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικά οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής καθώς και τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας του συμμετέχοντα υπαλλήλου. Η ακριβής συμπλήρωση του εντύπου από τους ενδιαφερομένους διευκολύνει, τόσο την επιλογή των κατάλληλων εφοριακών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όσο και την σωστή προετοιμασία της ανταλλαγής, από τη χώρα υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δηλώνουν με αριθμό προτίμησης τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν, σε κάθε περίπτωση όμως η τελική χώρα αποστολής ορίζεται μετά από συνεννόηση των συντονιστών του προγράμματος της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των υπαλλήλων σε όλα τα Κ.Μ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

Η υποχρέωση υποβολής του επισυναπτόμενου εντύπου προβλέπεται (από την ΕΥΟ 1112135/1700/0001/A/30.11.99) σε κάθε περίπτωση αποστολής υπαλλήλων σε υπηρεσιακό ταξίδι και συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα.

Καθώς οι προτεραιότητες, όσον αφορά τη λειτουργία του προγράμματος, έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο για το έτος 2005, ΟΙ υπάλληλοι πρέπει να σημειώσουν σε ποια ή σε ποιες από τις αναγραφόμενες προτεραιότητες ανταποκρίνεται η αίτηση συμμετοχής τους .(Πεδίο V). Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.


3. Αντίγραφο κτήσης τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις επιλογές της χώρας υποδοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και κυρίως όσον αφορά στην ορολογία στον τομέα της φορολογίας.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανταλλαγές είναι ανάλογος με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει κάθε Κ.Μ. από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Με βάση τη χρηματοδότηση αυτή, η χώρα μας μπορεί να οργανώσει περίπου 20-24 ανταλλαγές κατά το 2005.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εφοριακοί υπάλληλοι μόνο μία φορά καθ΄ όλη τη διάρκεια της πενταετίας (2003 - 2007), εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που επιβάλλουν την εκ νέου συμμετοχή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό της.

Ση μειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο υπόψη πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας (ΦΠΑ ή άμεση φορολογία) στη χώρα μας, καθώς και/ή η γνώση των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 15 Απριλίου 2005 , στην ομάδα συντονισμού του προγράμματος Fiscalis, υπόψη κ. Σπύρου Καλλιμάνη, σε δύο αντίγραφα . Η διαβίβαση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με υπηρεσιακό σημείωμα και με την υπογραφή του Προϊσταμένου της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

Οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το έτος 2004 και δεν συμμετείχαν τελικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Προτεραιότητες έτους 2005.

Για το έτος 2005 έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι κάτωθι προτεραιότητες, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος:

Ως προς την έμμεση φορολογία:

1. Κατανόηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας & της εφαρμογής της από τα ΚΜ. (ΦΠΑ).

� Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα άλλα Κ.Μ.

� Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εφαρμογής της νέας κοινοτικής νομοθεσίας.

� Επίτευξη υψηλού επιπέδου κατανόησης της κοινοτικής νομοθεσίας και ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων.

� Ενσωμάτωση και Εφαρμογή του άρθρου 13.Α.1.στ΄ της 6ης Οδηγίας.

2. Βελτίωση της συνεργασίας των ΚΜ.. (έμμεση και άμεση φορολογία).

� Βελτίωση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ φορολογικών διοικήσεων.

� Οργάνωση πολυεθνικών ελέγχων.

� Χρηματοδότηση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών - Διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων.

� Ενδυνάμωση του αγώνα κατά της απάτης.

� Βελτίωση του φορολογικού ελέγχου.

� Ανάπτυξη στρατηγικών στην ηλεκτρονική διοίκηση (έμμεση και άμεση φορολογία).

� Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φορολογικού ελέγχου (ηλεκτρονικός έλεγχος) από τις φορολογικές διοικήσεις (έμμεση και άμεση φορολογία).

� Βελτίωση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και καταγραφή καλύτερων πρακτικών στην είσπραξη απαιτήσεων.

� Ευνοϊκή μεταχείριση της εθελοντικής συμμόρφωσης (έμμεση και άμεση φορολογία).

� Μείωση των εμποδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

� Έλεγχος των εξαγωγών.

� Βελτίωση της διαχείρισης του προγράμματος Fiscalis 2003/7.

Ως προς την άμεση φορολογία:

4. Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών στην αμοιβαία συνδρομή.

� Αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

5. Κατανόηση κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την άμεση φορολογία.

� Μελέτη των διασυνοριακών μετακινήσεων στον τομέα της εργασίας, των μεταφορών και των επαγγελμάτων.

� Μελέτη επιλεγμένων αποφάσεων του ΔΕΚ σε αυτούς τους τομείς.

Πραγματοποίηση Μελετών.

Το πρόγραμμα Fiscalis επίσης χρηματοδοτεί την. πραγματοποίηση επίσκεψης υπαλλήλου ενός Κ.Μ. σε άλλο, η οποία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη εφαρμογής συγκεκριμένου φορολογικού αντικειμένου ή κάποιας συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας του φορολογικού συστήματος της χώρας υποδοχής που ενδιαφέρει την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση. Η επίσκεψη πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα, η ανώτερη όμως παραμονή δε μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες. Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και άριστη εμπειρία του αντικειμένου μελέτης στη χώρα μας και άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Απαιτείται η έγκριση της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, της Διοίκησης της χώρας υποδοχής καθώς και της Επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος Fiscalis.

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος.

Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος FISCALlS (1998.2004), φαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν επωφελές για τη φορολογική μας διοίκηση, ειδικότερα σε ατομικό επίπεδο των συμμετεχόντων, καθότι επέτρεπε την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών.

Είναι όμως βέβαιο ότι το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, για τη βελτίωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό. της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η ενεργός εμπλοκή των ανωτέρων ιεραρχικά στελεχών της φορολογικής μας διοίκησης - Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και ειδικότερα των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Στα πλαίσια αυτά, οι Προϊστάμενοι μπορούν και θα πρέπει:

� Να ζητήσουν την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, υποδεικνύοντας ενδεχομένως και συγκεκριμένους υπαλλήλους Τέτοια προγράμματα μπορεί να έχουν και μικρότερη διάρκεια Π.χ. 3 - 5 ημέρες.

� Να υποδείξουν θέματα προς διερεύνηση, τα οποία -θεωρούν ότι θα βοηθήσουν την υπηρεσία τους ή το σύνολο της φορολογικής διοίκησης. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να γίνει, είτε προς τους υπαλλήλους που οι ίδιοι θα προτείνουν να συμμετάσχουν, είτε προς τη 14η Διεύθυνση - Τμήμα Ε΄ ώστε να δοθούν σε όλους τους υπαλλήλους για διερεύνηση.

Οι ανωτέρω προτάσεις θα ομαδοποιηθούν από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, που υπηρετεί στη 14η Διεύθυνση και μετά την έγκρισή τους από την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα επιδιωχθεί η υλοποίησή τους.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης