ΕΛΤΕ 116/09.02.05

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου 3296/2004.Σχόλια:


9 Φεβ 2005

Taxheaven.gr


ΕΛΤΕ 116/09.02.05  Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου 3296/2004.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τη συνημμένη Ερμηνευτική Εγκύκλιο και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 3296/2004 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το ποσό των προβλέψεων που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στο λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" του πρώτου ισολογισμού που θα συντάξουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη επαλήθευσης των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α. Η αυτοτελής φορολόγηση καταλαμβάνει μόνο τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκαν με βάση τις φορολογικές διατάξεις και όχι τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκαν πέραν από αυτές, (π.χ. για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων) και οι οποίες προστέθηκαν στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων κατά το χρόνο σχηματισμού τους ως λογιστικές διαφορές. Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεταν οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι της φορολογικής νομοθεσίας, δηλαδή έχουν επαληθευτεί, θα μειώνουν τη σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις, ενώ εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα μειώνουν την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκε πέραν των προβλεπομένων από τις φορολογικές διατάξεις.

β. Δεδομένου ότι το ποσό των προβλέψεων φορολογείται αυτοτελώς, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του ποσού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα αποτελέσματα χρήσεως με ταυτόχρονο συμψηφισμό φορολογητέων ζημιών.

γ. Ο προτεινόμενος λογιστικός χειρισμός για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι ο εξής:

αα. Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" το οποίο σχηματίσθηκε με βάση τις φορολογικές διατάξεις θα μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως και ειδικότερα σε πίστωση υπολογαριασμού του λογαριασμού 84.00 ΄Έσοδα από Αχρησιμοποίητες Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων", με χρέωση αντίθετου υπολογαριασμού του λογαριασμού 44.11 "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" (π.χ. 44.11.01). Μετά την ανωτέρω εγγραφή, το ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 25 % θα απεικονίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, και ειδικότερα στο λογαριασμό 44.11.00, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Στην επόμενη χρήση θα μεταφερθεί το υπόλοιπο του αντίθετου υπολογαριασ μού 44.11.01 του λογαριασμού "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" στον υπολογαριασμό 44.11.00 του λογαριασμού "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" με αποτέλεσμα να μηδενισθούν αμφότεροι οι υπολογαριασμοί. Διευκρινίζεται ότι το ποσό που θα μεταφερθεί στον υπολογαριασμό του λογαριασμού 84.00 ΄Έσοδα από Αχρησιμοποίητες Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων" των αποτελεσμάτων χρήσεως, θα αφαιρεθεί από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτό φορολογείται αυτοτελώς.

ββ. Εφόσον απαιτείται η επιχείρηση να σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (π.χ. για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών της καταστάσεων), οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, θα χρεώσει με το απαιτούμενο ποσό τα αποτελέσματα χρήσεως και ειδικότερα το λογαριασμό 83.11 "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" με πίστωση υπολογαριασμού του λογαριασμού 44.11 "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" (π.χ. 44.11.02). Το ποσό που θα μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως θα προστεθεί στα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα κέρδη.

γγ. Ο οφειλόμενος φόρος θα βαρύνει υπολογαριασμό του λογαριασμού 88 "Αποτελέσματα προς Διάθεση" με ισόποση πίστωση υπολογαριασμού του λογαριασμού 54. "Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη". Η διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που θα μεταφερθεί στο λογαριασμό ΄Έσοδα από Αχρησιμοποίητες Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων" και του οφειλόμενου φόρου μπορεί να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, με τις προϋποθέσεις και όρους που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Προς καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

1. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 44.11 "Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις" ανέρχεται κατά την 31-12-2004 σε  1.000 και αναλύεται ως ακολούθως:

Ευρώ

Ευρώ

Προβλέψεις σχηματισθείσες σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις

800

Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις

150

650

Προβλέψεις σχηματισθείσες πέραν των φορολογικών διατάξεων

400

Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις

50

350

1.000

2. Λογιστικά και φορολογητέα κέρδη χρήσεως 1.1 - 31.12.2004 € 2.000

3. Απαιτούμενη πρόβλεψη για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων € 900.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Οι προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές είναι οι εξής:

Ευρώ

Ευρώ

Χρέωση 44.11.01

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

650

Πίστωση 84.00

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

650

Χρέωση 83.11

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

550

Πίστωση 44.11.02

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

550

Χρέωση 44.11.00

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

350

Πίστωση 44.11.02

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

350

Χρέωση 88.

Αποτελέσματα προς διάθεση

162.50

Πίστωση 54

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

162.50

Μετά τις παραπάνω εγγραφές τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης θα διαμορφωθούν σε ευρώ 2.100 (2.000 + 650 - 550), ενώ τα φορολογητέα κέρδη σε € 2.000 (2.100 - 650 + 550).

Στην επόμενη χρήση θα διενεργηθεί η εγγραφή:

Ευρώ

Ευρώ

Χρέωση 44.11.00

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

650

Πίστωση 44.11.01

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

650

με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των παραπάνω λογαριασμών να μηδενιστεί.

Εννοείται ότι σε μεταγενέστερες χρήσεις εφόσον η σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πέραν της αναγνωρισθείσης φορολογικά και η οποία έχει προστεθεί στα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης ως θετική λογιστική διαφορά, μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσεως θα αφαιρεθεί από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης ως αρνητική λογιστική διαφορά.

 
Taxheaven.gr