Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/1132 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (κωδικοποιημένο κείμενο)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2017 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/1132
ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/1132 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (κωδικοποιημένο κείμενο)


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/1132 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2017

σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου

(κωδικοποιημένο κείμενο) (έως 12.8.2022)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κεφάλαιο I

Αντικείμενο

Κεφάλαιο II

Σύσταση και ακυρότητα της εταιρείας και ισχύς των υποχρεώσεών της

Τμήμα 1

Σύσταση της ανώνυμης εταιρείας

Τμήμα 2

Ακυρότητα της κεφαλαιουχικής εταιρείας και ισχύς των υποχρεώσεων της

Κεφάλαιο III

Επιγραμμικές διαδικασίες (σύσταση, καταχώριση και υποβολή), δημοσιοποίηση και μητρώα

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 1Α

Επιγραμμική σύσταση, επιγραμμική υποβολή και δημοσιοποίηση

Τμήμα 2

Κανόνες καταχώρισης και δημοσιοποίησης που εφαρμόζονται στα υποκαταστήματα εταιρειών άλλων κρατών μελών

Τμήμα 3

Κανόνες δημοσιότητας που εφαρμόζονται στα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών

Τμήμα 4

Εφαρμογή και εκτελεστικές ρυθμίσεις

Κεφάλαιο IV

Διατήρηση και μεταβολή του κεφαλαίου

Τμήμα 1

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Τμήμα 2

Εγγυήσεις όσον αφορά το καταστατικό κεφάλαιο

Τμήμα 3

Κανόνες διανομής

Τμήμα 4

Κανόνες σχετικά με τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών από εταιρεία

Τμήμα 5

Κανόνες σχετικά με την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου

Τμήμα 6

Εφαρμογή και εκτελεστικές ρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ II

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κεφάλαιο -I

Διασυνοριακές μετατροπές

Κεφάλαιο I

Συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις για τις συγχωνεύσεις

Τμήμα 2

Συγχώνευση με απορρόφηση

Τμήμα 3

Συγχώνευση με τη σύσταση νέας εταιρείας

Τμήμα 4

Απορρόφηση μίας εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90 % ή περισσότερο των μετοχών της πρώτης

Τμήμα 5

Άλλες πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση

Κεφάλαιο II

Διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών

Κεφάλαιο III

Διάσπαση ανωνύμων εταιρειών

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Διάσπαση μέσω απορρόφησης

Τμήμα 3

Διάσπαση μέσω σύστασης νέων εταιρείων

Τμήμα 4

Διάσπαση υποκείμενη στον έλεγχο δικαστικής αρχής

Τμήμα 5

Άλλες πράξεις που εξομοιώνονται με διάσπαση

Τμήμα 6

Διατάξεις εφαρμογής

Κεφάλαιο IV

Διασυνοριακές διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιριών

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες σχετικά με τα ακόλουθα:

— 
τον συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους·

— 
τον συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, που αφορούν τη δημοσιότητα, την ισχύ των υποχρεώσεων και την ακυρότητα των μετοχικών εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες·

▼M2

— 
τους κανόνες για την επιγραμμική σύσταση εταιρειών, την επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων από εταιρείες και υποκαταστήματα·

▼B

— 
τις απαιτήσεις δημοσιότητας των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους·

— 
τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών·

▼M3

— 
τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης·

▼B

— 
τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Σύσταση και ακυρότητα της εταιρείας και ισχύς των υποχρεώσεών τηςΤμήμα 1

Σύσταση της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  

Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται από το παρόν τμήμα εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που ισχύουν για τις μορφές εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα I. Η εταιρική επωνυμία κάθε εταιρείας που έχει μία από τις νομικές μορφές που παρατίθενται στο παράρτημα I περιλαμβάνει ονομασία η οποία διακρίνεται από εκείνες που προβλέπονται για άλλες νομικές μορφές εταιρειών ή συνοδεύεται από αυτήν.

2.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το παρόν τμήμα στις εταιρείες επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο και στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με μία από τις νομικές μορφές που παρατίθενται στο παράρτημα I. Στο μέτρο που οι νομοθεσίες των κρατών μελών κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, επιβάλλουν σ' αυτές τις εταιρείες να σημειώνουν τους όρους «εταιρεία επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο» ή «συνεταιρισμός» σε όλα τα έγγραφα, που αναφέρονται στο άρθρο 26.

Με τον όρο «εταιρεία επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο» σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, νοούνται αποκλειστικά οι εταιρείες:

— 
των οποίων αποκλειστικό αντικείμενο είναι να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε διάφορα αξιόγραφα, σε διάφορες ακίνητες αξίες ή σε άλλες αξίες με μόνη επιδίωξη να κατανέμουν τους κινδύνους από επενδύσεις και να ωφελούνται οικονομικά οι μέτοχοί τους από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του ενεργητικού τους,

— 
οι οποίες προβαίνουν σε δημόσια πρόσκληση για την τοποθέτηση μετοχών τους, και

— 
τα καταστατικά των οποίων ορίζουν ότι μπορούν οποτεδήποτε, εντός των ορίων κατωτάτου κεφαλαίου και ανωτάτου κεφαλαίου, να εκδίδουν, να εξαγοράζουν ή να μεταπωλούν τις μετοχές τους.

Άρθρο 3

Απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο καταστατικό ή στη συστατική πράξη

Το καταστατικό ή η συστατική πράξη εταιρειών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) 

τη νομική μορφή και την επωνυμία της εταιρείας·

β) 

τον εταιρικό σκοπό·

γ) 

όταν η εταιρεία δεν έχει εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου·

δ) 

όταν η εταιρεία έχει εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος του τελευταίου και το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου κατά τον χρόνο της σύστασης της εταιρείας ή κατά τον χρόνο της χορήγησης της έγκρισης για την έναρξη των δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης σε κάθε μεταβολή του εγκεκριμένου κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 στοιχείο ε)·

ε) 

στο μέτρο που δεν προκύπτουν από το νόμο, τους κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τον αριθμό και τον τρόπο διορισμού των μελών των επιφορτισμένων οργάνων με την εκπροσώπηση έναντι τρίτων, με τη διοίκηση, τη διεύθυνση, την εποπτεία ή τον έλεγχο της εταιρείας, καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων αυτών·

στ) 

τη διάρκεια της εταιρείας, όταν δεν είναι επ' αόριστον.

Άρθρο 4

Απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο καταστατικό ή στη συστατική πράξη ή σε χωριστό έγγραφο

Οι κατωτέρω τουλάχιστον ενδείξεις περιέχονται είτε στο καταστατικό είτε στη συστατική πράξη είτε σε χωριστό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους κατά το άρθρο 16:

α) 

η έδρα της εταιρείας·

β) 

η ονομαστική αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν και, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ο αριθμός των μετοχών αυτών·

γ) 

ο αριθμός των μετοχών που αναλήφθηκαν, χωρίς να αναφέρεται η ονομαστική αξία, όταν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την έκδοση τέτοιων μετοχών·

δ) 

ενδεχομένως, οι ειδικές προϋποθέσεις, που περιορίζουν τη μεταβίβαση των μετοχών·

ε) 

όταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, οι ενδείξεις που σημειώνονται υπό στοιχεία β), γ) και δ) για κάθε μια από αυτές και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές κάθε κατηγορίας·

στ) 

ο τύπος των μετοχών, ονομαστικών ή στον κομιστή, όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει τους δύο αυτούς τύπους, καθώς και κάθε διάταξη για τη μετατροπή τους εκτός αν ο νόμος ορίζει τους τρόπους·

ζ) 

το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, που καταβλήθηκε κατά τον χρόνο της σύστασης της εταιρείας ή κατά τον χρόνο της χορήγησης της έγκρισης για την έγκριση της δραστηριότητός της·

η) 

η ονομαστική αξία των μετοχών ή, όταν δεν σημειώνεται ονομαστική αξία, ο αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν για κάθε εταιρική εισφορά σε είδος καθώς και το αντικείμενο της εισφοράς αυτής και το όνομα του εισφέροντος·

θ) 

τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των εταιρειών που υπέγραψαν ή στο όνομα των οποίων έχουν υπογραφεί τα καταστατικά ή η συστατική πράξη ή, όταν η σύσταση της εταιρείας δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα, η ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των εταιρειών που υπέγραψαν ή στο όνομα των οποίων έχουν υπογραφεί τα σχέδια καταστατικού ή η συστατική πράξη·

ι) 

το συνολικό ύψος, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των εξόδων τα οποία, λόγω της σύστασής της, και ενδεχομένως, πριν της χορηγηθεί η άδεια έναρξης των δραστηριοτήτων της, επιβαρύνουν την εταιρεία ή θεωρείται ότι την επιβαρύνουν·

ια) 

κάθε ειδικό πλεονέκτημα, που χορηγείται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή μέχρι να χορηγηθεί η άδεια της έναρξης των δραστηριοτήτων της, σε οποιονδήποτε συμμετείχε στη σύσταση της εταιρείας ή στις ενέργειες που αποβλέπουν στην άδεια αυτή.

Άρθρο 5

Άδεια έναρξης δραστηριότητας

1.  

Όταν η νομοθεσία κράτους μέλους ορίζει ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της πριν να λάβει άδεια, προβλέπει επίσης διατάξεις οι οποίες αφορούν την ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την εταιρεία ή για λογαριασμό της πριν από τον χρόνο που χορηγήθηκε η άδεια ή απορρίφθηκε η αίτηση αυτής.

2.  

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την εταιρεία με την προϋπόθεση ότι θα της χορηγηθεί η άδεια έναρξης των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 6

Εταιρείες πολλαπλών εταίρων

1.  

Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους απαιτεί τη σύμπραξη περισσοτέρων εταίρων για τη σύσταση μιας εταιρείας, η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις χείρας ενός ή η μείωση του αριθμού των εταίρων κάτω από το ελάχιστο νόμιμο όριο μετά τη σύσταση, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της εταιρείας αυτής.

2.  

Εάν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1, δύναται να απαγγελθεί δυνάμει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, δικαστική λύση της εταιρείας, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να χορηγεί στην εταιρεία αυτή επαρκή προθεσμία για την άρση του λόγου λύσης της.

3.  

Όταν απαγγελθεί η λύση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, η εταιρεία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.Τμήμα 2

Ακυρότητα της κεφαλαιουχικής εταιρείας και ισχύς των υποχρεώσεών της

Άρθρο 7

Γενικές διατάξεις και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη

1.  

Τα μέτρα συντονισμού που καθορίζονται με το παρόν τμήμα εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τις μορφές εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα II.

2.  

Τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει επ' ονόματι εταιρείας υπό ίδρυση και προ της κτήσεως της νομικής της προσωπικότητας, εφόσον η εταιρεία δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ των ενεργειών τους, ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Άρθρο 8

Αποτελέσματα δημοσιότητας έναντι τρίτων

Η εκπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας των σχετικών με τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα οργάνων έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία, καθιστά κάθε παρατυπία κατά τον διορισμό τους μη αντιτάξιμη κατά τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι γνώριζαν την παρατυπία.

Άρθρο 9

Πράξεις των οργάνων της εταιρείας και εκπροσώπησή της

1.  

Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της, έστω και αν οι εν λόγω πράξεις δεν εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό, εκτός αν οι πράξεις αυτές συνιστούν υπέρβαση των εξουσιών που ο νόμος παρέχει ή επιτρέπει να παρέχονται στα όργανα αυτά.

Τα κράτη μέλη δύνανται εντούτοις να προβλέπουν ότι η εταιρεία δεν δεσμεύεται όταν οι εν λόγω πράξεις υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού εφόσον η εταιρεία αποδεικνύει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή δεν μπορούσε, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να την αγνοεί. Μόνη όμως η δημοσίευση του καταστατικού δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη.

2.  

Οι εκ του καταστατικού ή εξ αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων περιορισμοί της εξουσίας των οργάνων της εταιρείας δεν δύνανται να αντιταχθούν κατά τρίτων, έστω και αν έχουν δημοσιευθεί.

3.  

Αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας δύναται, κατά παρέκκλιση από τη σχετική νομική ρύθμιση, να παρέχεται από το καταστατικό σε ένα μόνο πρόσωπο ή σε περισσότερα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού, η νομοθεσία αυτή δύναται να προβλέπει το αντιτάξιμο της εν λόγω διατάξεως του καταστατικού έναντι τρίτων, υπό τον όρο ότι θα αφορά τη γενική εξουσία εκπροσώπησης. Το αντιτάξιμο μιας τέτοιας καταστατικής διατάξεως έναντι τρίτων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16.

Άρθρο 10

Κατάρτιση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της εταιρείας με δημόσιο έγγραφο

Σε όλα τα κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει κατά την ίδρυση της εταιρείας προληπτικό έλεγχο, διοικητικό ή δικαστικό, η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις των πράξεων αυτών καταρτίζονται με δημόσιο έγγραφο.

Άρθρο 11

Προϋποθέσεις ακυρότητας της εταιρείας

Η νομοθεσία των κρατών μελών δεν δύναται να ρυθμίζει θέματα ακυρότητας των εταιρειών παρά μόνον υπό τους εξής όρους:

α) 

η ακυρότητα πρέπει να κηρύσσεται με δικαστική απόφαση·

β) 

η ακυρότητα δεν δύναται να κηρύσσεται παρά μόνο για τους εξής λόγους:

i) 

έλλειψη της ιδρυτικής πράξεως ή μη τήρηση είτε των διατυπώσεων προληπτικού ελέγχου είτε της υποχρεώσεως καταρτίσεως δημοσίου εγγράφου,

ii) 

παράνομος ή αντίθετος προς τη δημοσία τάξη χαρακτήρας του σκοπού της εταιρείας,

iii) 

απουσία από την ιδρυτική πράξη ή από το καταστατικό κάθε ενδείξεως σχετικής με την επωνυμία της εταιρείας, τις εισφορές, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, ή τον σκοπό της εταιρείας,

iv) 

μη τήρηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας των σχετικών με την ελάχιστη καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου,

v) 

ανικανότητα όλων των ιδρυτών εταίρων,

vi) 

το γεγονός ότι, αντίθετα προς την εθνική νομοθεσία που διέπει την εταιρεία, ο αριθμός των ιδρυτών εταίρων είναι κατώτερος των δύο.

Εξαιρουμένων των λόγων ακυρότητας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε άλλους λόγους ανυπόστατου, απολύτου ή σχετικής ακυρότητας και ακυρωσίας.

Άρθρο 12

Συνέπειες ακυρότητας

1.  

Το κατά τρίτων αντιτάξιμο της δικαστικής αποφάσεως που κηρύσσει την ακυρότητα ρυθμίζεται από το άρθρο 16. Η τριτανακοπή, εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, είναι παραδεκτή μόνο εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως.

2.  

Η ακυρότητα συνεπάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας, όπως μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση λύσης της εταιρείας.

3.  

Η ακυρότητα δεν θίγει αυτή καθεαυτή την ισχύ των υποχρεώσεων της εταιρείας ή εκείνων που έχουν αναληφθεί έναντι αυτής, με την επιφύλαξη των συνεπειών του γεγονότος ότι τελεί υπό εκκαθάριση.

4.  

Οι συνέπειες της ακυρότητας μεταξύ των εταίρων μπορεί να ρυθμίζονται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.

5.  

Οι κομιστές μεριδίων ή μετοχών εταιρείας εξακολουθούν να υποχρεούνται στην καταβολή του αναληφθέντος και μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, στο μέτρο που τούτο επιβάλλεται από τις έναντι των δανειστών αναληφθείσες υποχρεώσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

▼M2

Επιγραμμικές διαδικασίες (σύσταση, καταχώριση και υποβολή), δημοσιοποίηση και μητρώα

▼BΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις

▼M2

Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και στο τμήμα 1Α εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τις μορφές εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα II και, όπου ορίζεται, τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στα παραρτήματα I και IIΑ.

▼M2

Άρθρο 13α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης» : μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

2)

«σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης» : σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

3)

«ηλεκτρονικά μέσα» : ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και την αποθήκευση δεδομένων, και μέσω του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παραλαμβάνονται στον προορισμό τους· τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται εξ ολοκλήρου με τρόπο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

4)

«σύσταση» : η όλη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων μέτρων για την καταχώριση της εταιρείας στο μητρώο·

5)

«καταχώριση υποκαταστήματος» : η διαδικασία που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με υποκατάστημα που έχει συσταθεί πρόσφατα σε κράτος μέλος·

6)

«υπόδειγμα» : πρότυπη ιδρυτική πράξη εταιρείας που συντάσσεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και χρησιμοποιείται για την επιγραμμική σύσταση εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13ζ.

Άρθρο 13β

Αναγνώριση μέσων ταυτοποίησης για τους σκοπούς επιγραμμικών διαδικασιών

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορούν να χρησιμοποιούνται από αιτούντες που είναι πολίτες της Ένωσης στις επιγραμμικές διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο:

α) 

μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος τους·

β) 

μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και που αναγνωρίζεται για τον σκοπό της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

2.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν ένα μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όταν το επίπεδο διασφάλισης του εν λόγω μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

3.  

Όλα τα μέσα ταυτοποίησης που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη δημοσιοποιούνται.

4.  

Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν την αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός αιτούντος, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί, η φυσική παρουσία του εν λόγω αιτούντος ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η φυσική παρουσία ενός αιτούντος απαιτείται μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης της ταυτότητας, και ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν επιγραμμικά.

Άρθρο 13γ

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις επιγραμμικές διαδικασίες

1.  

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό δίκαιο που, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα και τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, ορίζει τις αρχές, τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, της επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και της επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων.

2.  

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των απαιτήσεων που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση των πράξεων σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

3.  

Οι απαιτήσεις δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου όσον αφορά τη γνησιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την κατάλληλη νομική μορφή των υποβαλλόμενων πράξεων ή στοιχείων δεν θίγονται, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση μιας εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση ενός υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

Άρθρο 13δ

Τέλη επιγραμμικών διαδικασιών

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη που επιβάλλονται στις επιγραμμικές διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2.  

Τα τυχόν τέλη για επιγραμμικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τα μητρώα του άρθρου 16 δεν υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 13ε

Πληρωμές

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή, και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος.

Άρθρο 13στ

Απαιτήσεις πληροφόρησης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση εταιρειών και η καταχώριση υποκαταστημάτων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε πύλες ή ιστότοπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες, που παρέχονται δωρεάν και τουλάχιστον σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Οι πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) 

κανόνες για τη σύσταση εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 13ζ και 13ι, και των απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση υποδειγμάτων και άλλων εγγράφων σύστασης, την ταυτοποίηση των προσώπων, τη χρήση των γλωσσών και τα επιβαλλόμενα τέλη·

β) 

κανόνες για την καταχώριση υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 28α και 28β, και των απαιτήσεων σχετικά με τα έγγραφα καταχώρισης, την ταυτοποίηση των προσώπων και τη χρήση των γλωσσών·

γ) 

περιγραφή των εφαρμοστέων κανόνων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών και τις αρχές ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διατήρηση των πληροφοριών σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές·

δ) 

περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης μιας εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους.Τμήμα 1Α

Επιγραμμική σύσταση, επιγραμμική υποβολή και δημοσιοποίηση

Άρθρο 13ζ

Επιγραμμική σύσταση εταιρειών

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13β παράγραφος 4 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παρέχουν επιγραμμικές διαδικασίες σύστασης για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ.

2.  

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13η, και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας. Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4.

3.  

Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

α) 

τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ότι οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία·

β) 

τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας των αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 13β·

γ) 

τις απαιτήσεις για τους αιτούντες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

δ) 

τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας του εταιρικού σκοπού, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

ε) 

τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας της εταιρικής επωνυμίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

στ) 

τις διαδικασίες για την επαλήθευση του διορισμού των διευθυντών.

4.  

Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν, ειδικότερα, να προβλέπουν επίσης τα εξής:

α) 

τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ιδρυτικών εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης των υποδειγμάτων·

β) 

τις συνέπειες του αποκλεισμού των διευθυντών από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους·

γ) 

τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διαχείριση οποιουδήποτε σταδίου της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας·

δ) 

τον αποκλεισμό της ηλεκτρονικής σύστασης σε περιπτώσεις στις οποίες το κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται με εισφορές σε είδος.

5.  

Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση της εταιρείας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον κατάλληλο έλεγχο που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο ορισμένων δραστηριοτήτων.

6.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν απαιτείται η καταβολή εταιρικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασης εταιρείας, η καταβολή μπορεί να διενεργηθεί επιγραμμικά, σύμφωνα με το άρθρο 13ε, σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ένωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδειξη της καταβολής μπορεί επίσης να παρέχεται ηλεκτρονικά.

7.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών, σε περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία συνίσταται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 13η, ή σε άλλες περιπτώσεις εντός δέκα εργάσιμων ημερών, από το τελευταίο χρονικά σημείο από τα παρακάτω:

α) 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται για την επιγραμμική σύσταση, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής όλων των πράξεων και στοιχείων που συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο από την αρχή ή από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της σύστασης μιας εταιρείας·

β) 

την ημερομηνία καταβολής του τέλους καταχώρισης, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ή, την καταβολή του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Όταν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης.

8.  

Όταν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να εκπροσωπούν μια εταιρεία, οποιαδήποτε αρχή ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης, μπορεί να ζητήσει τη φυσική παρουσία του αιτούντος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η φυσική παρουσία αιτούντος μπορεί να απαιτείται μόνο κατά περίπτωση όταν υπάρχει βάσιμη υποψία μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στάδια της διαδικασίας μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 13η

Υποδείγματα για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών

1.  

Τα κράτη μέλη διαθέτουν υποδείγματα για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ, σε πύλες ή ιστοτόπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά υποδείγματα για τη σύσταση άλλων μορφών εταιρειών.

2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες ως μέρος της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης του άρθρου 13ζ. Εάν τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται από τους αιτούντες σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 13ζ παράγραφος 4 στοιχείο α), η απαίτηση της κατάρτισης και πιστοποίησης των εταιρικών ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, όταν δεν προβλέπεται προληπτικός ή διοικητικός έλεγχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε απαίτηση, δυνάμει του εθνικού δικαίου, για την κατάρτιση των ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, υπό τον όρο ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η επιγραμμική σύσταση που αναφέρεται στο άρθρο 13ζ.

3.  

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα υποδείγματα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρύτερα κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Η διαθεσιμότητα υποδειγμάτων σε άλλες γλώσσες εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους αφορά μόνο ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας με υποδείγματα σε άλλη γλώσσα.

4.  

Το περιεχόμενο των υποδειγμάτων διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 13θ

Αποκλεισμένοι διευθυντές

1.  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κανόνες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες αποκλεισμοί ή πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στους διευθυντές περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) σημείο i).

2.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα πρόσωπα που ζητούν να γίνουν διευθυντές να δηλώνουν εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό στο οικείο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας προσώπου το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος.

3.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να απαντούν σε αίτημα άλλου κράτους μέλους για παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που απαντά στο αίτημα.

4.  

Προκειμένου να απαντούν στα αιτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με το αν ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί ή έχει καταχωριστεί σε κάποιο από τα μητρώα τους που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν περαιτέρω πληροφορίες, όπως για παράδειγμα σχετικά με την περίοδο και τους λόγους αποκλεισμού. Αυτή η ανταλλαγή διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

5.  

Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομερείς διευθετήσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24.

6.  

Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία υποβάλλει στοιχεία όσον αφορά τον διορισμό νέου διευθυντή στο μητρώο του άρθρου 16.

7.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπο ή φορέα που ορίζεται κατά το εθνικό δίκαιο να αξιολογεί τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αποκλεισμό του προσώπου ως διευθυντή, με σκοπό να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 16, οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς που ορίζονται κατά το εθνικό δίκαιο, δεν αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο από την περίοδο αποθήκευσης τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σύσταση εταιρείας, την καταχώριση υποκαταστήματος ή την υποβολή στοιχείων εκ μέρους εταιρείας ή υποκαταστήματος.

Άρθρο 13ι

Επιγραμμική υποβολή εταιρικών πράξεων και στοιχείων

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιγραμμικής υποβολής στο μητρώο των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίζεται η εταιρεία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεούται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση της επιγραμμικής υποβολής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προέλευση και η ακεραιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται επιγραμμικά μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά.

3.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ορισμένες ή από όλες τις εταιρείες να υποβάλλουν επιγραμμικά ορισμένα ή όλα τα στοιχεία και τις πράξεις της παραγράφου 1.

4.  

Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 13ζ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων.

5.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να επιτρέπουν άλλες μορφές υποβολής στοιχείων εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, από εταιρείες, συμβολαιογράφους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η εκτέλεση τέτοιων μορφών υποβολής.

▼B

Άρθρο 14

Πράξεις και στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύονται από τις εταιρείες

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η υποχρέωση δημοσιότητας των εταιρειών να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία:

α) 

την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως·

β) 

τις τροποποιήσεις των αναφερόμενων στο στοιχείο α) πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης της διάρκειας της εταιρείας·

γ) 

ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξεως ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο της τροποποιηθείσας πράξεως στη νέα διατύπωσή του·

δ) 

τον διορισμό, την αποχώρηση καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

i) 

έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου· από τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται προκύπτει με σαφήνεια αν τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή οφείλουν να ενεργούν από κοινού,

ii) 

συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία, ή στον έλεγχο της εταιρείας·

ε) 

τουλάχιστον κατ' έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού·

στ) 

τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ ( 2 ) και 91/674/ΕΟΚ ( 3 ) και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4

ζ) 

οποιαδήποτε μεταφορά της έδρας της εταιρείας·

η) 

τη λύση της εταιρείας·

θ) 

τη δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας·

ι) 

τον διορισμό και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών καθώς και τις αντίστοιχες εξουσίες τους, εκτός αν οι εν λόγω εξουσίες προκύπτουν ρητά και αποκλειστικά από το νόμο ή από το καταστατικό·

ια) 

κάθε περάτωση εκκαθαρίσεως καθώς και τη διαγραφή από τα μητρώα σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου η διαγραφή έχει έννομες συνέπειες.

Άρθρο 15

Αλλαγές σε πράξεις και στοιχεία

1.  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τυχόν αλλαγές στις πράξεις και στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 εγγράφονται στο κατάλληλο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 5, υπό κανονικές συνθήκες, εντός 21 ημερών από την παραλαβή της πλήρους τεκμηρίωσης για τις εν λόγω αλλαγές, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ελέγχου νομιμότητας, όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο για την καταχώριση στον φάκελο.

2.  

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα λογιστικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο στ).

▼M2

Άρθρο 16

Δημοσιοποίηση στο μητρώο

1.  

Σε κάθε κράτος μέλος ανοίγεται φάκελος σε κεντρικό μητρώο ή εμπορικό μητρώο ή σε μητρώο εταιρειών («το μητρώο») για κάθε καταχωριζόμενη σ’ αυτό εταιρεία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διαθέτουν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή («EUID»), όπως αναφέρεται στο σημείο 8 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής ( 5 ), που επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή τους κατά την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 («σύστημα διασύνδεσης των μητρώων»). Αυτός ο μοναδικός ταυτοποιητής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σ’ αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.

2.  

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 14 τηρούνται στον φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή εισάγονται απευθείας στο μητρώο και το αντικείμενο των εγγραφών στο μητρώο καταγράφεται στον φάκελο.

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, τηρούνται στον φάκελο του μητρώου ή καταχωρίζονται απευθείας σ’ αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ταχύτερη δυνατή μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων που κατατίθενται σε έντυπη μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 14 που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο κατά τη λήψη αίτησης για δημοσιοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα.

3.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημοσιοποίηση των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 πραγματοποιείται καθισταμένων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων διαθέσιμων για το κοινό στο μητρώο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν τη δημοσίευση μέρους ή όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ειδικά οριζόμενη για τον σκοπό αυτό ή με άλλα, εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τη χρήση συστήματος διά του οποίου η προσπέλαση στα έγγραφα ή τις πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι δυνατή κατά χρονολογική σειρά μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις περιπτώσεις αυτές, το μητρώο διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το ίδιο στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4.  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε ασυμφωνίας μεταξύ του μητρώου και του φακέλου.

Τα κράτη μέλη που απαιτούν τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και των στοιχείων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα ή στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας βάσει του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν οι πράξεις και τα στοιχεία που διατίθενται στο μητρώο.

5.  

Οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 αντιτάσσονται κατά τρίτων από την εταιρεία μόνον εφόσον έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση αυτών.

Ωστόσο, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα που ακολουθεί τη δημοσιοποίηση, οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να έχουν γνώση αυτών.

Οι τρίτοι δύνανται να επικαλούνται σε κάθε περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιοποίησης, εκτός αν η μη δημοσιοποίηση καθιστά τις πράξεις και τα στοιχεία ανίσχυρα.

6.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ως μέρος της σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκαταστήματος ή της υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα αποθηκεύονται από τα μητρώα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα.

▼M2

Άρθρο 16α

Πρόσβαση σε δημοσιοποιημένα στοιχεία

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αντίγραφα όλων ή οποιουδήποτε μέρους των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 μπορούν να ληφθούν από το μητρώο κατόπιν αίτησης και ότι η εν λόγω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο μητρώο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ορισμένα είδη ή μέρη των πράξεων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε χαρτί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν μπορούν να χορηγούνται ηλεκτρονικά όταν έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της υποβολής και της ημερομηνίας της αίτησης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι μικρότερο των 10 ετών.

2.  

Τα τέλη έκδοσης αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων.

3.  

Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και έντυπα αντίγραφα που χορηγούνται στον αιτούντα επικυρώνονται ως «γνήσια αντίγραφα» εκτός αν ο αιτών δεν επιθυμεί την επικύρωση αυτή.

4.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων και στοιχείων που χορηγούνται από το μητρώο βεβαιώνονται μέσω των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγήθηκαν από το μητρώο και ότι το περιεχόμενό τους είναι γνήσιο αντίγραφο της πράξης που τηρείται στο μητρώο ή ότι είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτήν.

▼B

Άρθρο 17

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων μερών

▼M2

1.  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών που θα επεξηγούν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 και 5, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14.

▼B

2.  

Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύονται στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης («η πύλη») σύμφωνα με τους κανόνες της διαδικτυακής πύλης και τις τεχνικές απαιτήσεις.

3.  

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες στην πύλη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 18

Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων

▼M2

1.  

Ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14 διατίθενται επίσης στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμα τα στοιχεία και τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα II.

▼B

2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων σε τυποποιημένο μορφότυπο μηνύματος και είναι προσβάσιμα με ηλεκτρονικά μέσα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας διαβίβασης δεδομένων.

3.  

Η Επιτροπή παρέχει υπηρεσία αναζήτησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σχετικά με τις εταιρείες που έχουν καταχωριστεί στα κράτη μέλη προκειμένου να καταστήσει διαθέσιμα μέσω της πύλης:

▼M2

α) 

τις πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, όταν αυτές οι πράξεις διατίθενται από τα κράτη μέλη·

▼M3