Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 32732/2018 Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. πρωτ.: 32732/2018
Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
ΑΠ: 32732ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected])

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021

1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2019-2021, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2018 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2019-2021, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:
α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και κάθε εφαρμοστικού αυτού νόμου όπως κάθε φορά ισχύει,
β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-2021


Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. To ΠΔΕ 2018-2021 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2018-2021 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)) για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται συνολικά σε 28,65 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος του ΠΔΕ 2018 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.
Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2018 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της περιόδου 2007-2013 δίχως απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση του ΠΔΕ 2018

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2018 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησης του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων


Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) για το ΠΔΕ 2018-2021 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Στον Πίνακα 9 εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού ΠΔΕ σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με ΑΠ: 7703/23.1.2018, ΑΔΑ: 6Ξ3Υ465ΧΙ8-ΖΩΡ, ΦΕΚ 188/Β'/26.01.2018).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2018 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014 με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ: 18761/14.2.2018, (ΑΔΑ: ΩΑ9Ρ465ΧΙ8-ΙΩ2, ΦΕΚ 545/Β720.02.2018). Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ γίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) (Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ)) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), για τα έργα που διαχειρίζονται, θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς τη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΟΙΑΝ (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ), στην ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Αλιείας κλπ.) και στην ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη.

3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την υπ' αριθ. 368/03.01.2018 Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2018 (ΑΔΑ: ΩΞΗΔ465ΧΙ8-17Μ, ΦΕΚ 2/Β'/05.01.2018).

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% συνολικά, τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των ΕΠ της περιόδου 2014-2020, καθώς και τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των δράσεων των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 και του Ταμείου Συνοχής.

Ειδικότερα για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2018 ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2018, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.

3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης


Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2018¬2021 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Συμπλήρωση και Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 8.1).

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2018-2021 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2018, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2019-2021 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2017 (ακόμη και με μηδενική πίστωση).

Επισημαίνεται ότι δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2018.

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές αποφάσεις έργων ΣΑ.

Η έκδοση τροποποιητικών ΣΑ από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών (Π/Υ), τίτλων και Δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων. Μέχρι την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων να εκδίδεται επιμέρους απόφαση έγκρισης έργου ΣΑ (προέγκριση).

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.2).

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.2. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/3.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β72013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 125635/7.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β'/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 8.2). Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων


Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2018-2021), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

• Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.

• Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Η αξιολόγηση των Φορέων αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2018 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

3.4.1. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου Π/Υ των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

3.4.2. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών.

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και τον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

3.4.3. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού, κλπ) στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των Φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-2021

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

- Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2018 η ΚΥΑ είναι η υπ' αριθ. 18761/14.2.2018 (ΑΔΑ:ΩΑ9Ρ465ΧΙ8-ΙΩ2, ΦΕΚ 545/Β'/20.02.2018).
- Η ΔΔΕ αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 201 8 - 2021 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος.
- Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1 α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
- Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, εκδίδει τις αρχικές ΣΑ εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.
- Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.
- Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.
- Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
• ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ.
• οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2018 για κάθε έργο της ΣΑ. ^ Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:
• Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
• Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το Φορέα Χρηματοδότησης).
- Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2018 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:
• το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5.
• το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9.

Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014).

Οι Φορείς πριν την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 201 8, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)

5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013


Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2018 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία όπως διακρίνονται ακολούθως:

1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως ολοκληρωμένα στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1.

2. Έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2.

3. Έργα τμηματοποιημένα (phasing) τα οποία θα συνεχίσουν την υλοποίηση τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.3

4. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, αλλά έχουν συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) κατά τον χρόνο απένταξης. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.4.

Οι ΕΥΔ (ΔΑ και ΕΦ) σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007 - 2013 που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2017 με οικονομική εκκρεμότητα εντάσσονται στο ΠΔΕ 2018 με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης. Στην περίπτωση όπου εντός του τρέχοντος έτους προκύψει ανάγκη αύξησης του αναγραφόμενου στην απόφαση ολοκλήρωσης εκτιμώμενου ποσού της οικονομικής εκκρεμότητας, η υπεύθυνη για την διαχείριση της πράξης ΔΑ υποβάλλει στην ΔΔΕ πρόταση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη του εκάστοτε ΕΠ, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του ποσού αυτού, και κατά συνέπεια του εγγεγραμμένου στο ΠΔΕ Π/Υ του έργου, τεκμηριώνοντας την ανάγκη της τροποποίησης. Αντίγραφο της πρότασης της ΔΑ επισυνάπτεται στην φόρμα της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης στο ΟΠΣ.

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση των πράξεων, ενώ οι αρμόδιες για τη διαχείριση των πράξεων ΔΑ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου, σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 μέχρι τη λήξη των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Οι αρμόδιες ΕΥΔ θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σε τριμηνιαία βάση.

5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4

Τα έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση.

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι. Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κλπ.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦ) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του Π/Υ, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.

5.1.1.3. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει α) Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020 μέσω του διαχωρισμού τους σε δύο διακριτές φάσεις καθώς και β) τμηματοποιημένα έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ. ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο ΠΠ.

Για τα έργα αυτά, μετά τη συμφωνία με την ΕΕ όπου απαιτείται, ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή, οι ΕΥΔ προβαίνουν στα ακόλουθα:

• Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης/των πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο και απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ στο ύψος του Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με αναλυτική αναφορά στα ενάριθμα ΠΔΕ (και τα επιμέρους ποσά ανά ενάριθμο ΠΔΕ) της περιόδου 2007-2013 που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο.

• Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχισθεί μέσω νέου εναρίθμου στις ΣΑ, που θα εκδοθούν για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι εργασίες της Β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω νέων εναρίθμων ΠΔΕ, μειούμενη κατά το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τους εναρίθμους ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των Μεγάλων Έργων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 127558/ΕΥΘΥ1227/09.12.2015 Εγκύκλιο για την Ολοκλήρωση των Πράξεων των ΕΠ 2007-2013 καθώς και στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2007-2013 και 2014-2020. Για τα έργα αυτής της κατηγορίας (σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ), όταν εκκρεμεί η εγκριτική απόφαση της Ε.Ε., μπορεί να διατηρηθεί η κατάσταση «phasing - μεταβατική περίοδος» και να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους από τις ΣΑ που ήταν ενταγμένα, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης.

5.1.1.4. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, προτάθηκαν το 2017 για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ. Τα έργα αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα παραμείνουν ενταγμένα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ και το 2018 και οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους έως την 31η Μαρτίου του 2019.

5.1.2. Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020


Έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία στη φάση αυτή παρουσιάζουν προσωρινή αδυναμία ένταξης σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συναφθεί συμβάσεις) και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τον Κεντρικό Λογαριασμό, παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέχρι την ημερομηνία άρσης της αδυναμίας ένταξής τους. Μετά την ένταξή τους μεταφέρονται σε νέες ΣΑ/1.

5.1.3. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Για τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 η Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώρηση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.

Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάριθμο της ίδιας ΣΑ.

Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια.

Για το ΠΔΕ 2018, οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τομεακό ΕΠ

Συλλογική Απόφαση

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΣΑ 1 - - /1

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

ΣΑ 2 - - /1

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

ΣΑ 3 - - /1

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

ΣΑ 4 - - /1

Τεχνική Βοήθεια

ΣΑ 5 - - /1


• Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται στη ΣΑ 086/1, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:

α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:

• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης,

• οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον Π/Υ του εθνικού σκέλους του Φορέα Χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης.

β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.1.4. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΟΙΑΝ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2018 μετά από πρόταση του Φορέα η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους και το αναπορρόφητο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

5.2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και 2014-2020

Τα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και 2014-2020 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2018 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία όπως διακρίνονται ακολούθως:

5.2.1. Ένταξη έργων από ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013

Τα έργα που αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020 και εγγράφονται στο ΠΔΕ με Π/Υ που ισούται με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου αφαιρουμένων των εκτελεσμένων έως 31.12.2015 κατανομών από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 134444/22.12.2015 ΚΥΑ). Κατά συνέπεια, ο Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον Π/Υ της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ στην περίπτωση που οι κατανομές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές πληρωμές του ΠΑΑ 2007-2013 που θα έχουν υλοποιηθεί έως 31.12.2015.

Για το λόγο αυτό, στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013
2. Εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015
3. Πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31.12.2015
4. Π/Υ της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31.12.2015)
5. Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ 2017 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015).

Ο προηγούμενος κωδικός ενάριθμος του έργου στο ΠΔΕ πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο της Απόφασης Ένταξης πράξης. Σε περίπτωση που πολλαπλές πράξεις εγγράφονται σε έναν κωδικό ενάριθμο (όπως στην περίπτωση των «Λοιπών Μικρών Δημόσιων Έργων») στην Απόφαση Ένταξης οι προηγούμενοι ενάριθμοι κωδικοί ΠΔΕ θα εγγράφονται αναλυτικά για όλες τις πράξεις στο σώμα της απόφασης. Ειδικότερα, τα μεταφερόμενα έργα ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2007-2013 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ125Α: εγγράφεται ένας ξεχωριστός ενάριθμος κωδικός ανά πράξη,
- Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα: οι πράξεις δύνανται να ομαδοποιούνται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και Περιφέρεια και εγγράφονται στο ΠΔΕ σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς.
- Έργα που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο /Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) θα παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης. Στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης πράξεων θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία 1 έως 5 ανωτέρω, για κάθε πράξη ξεχωριστά.

Στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την υλοποίησή τους (πρώην Π2 έργων για το ΠΑΑ 2007-2013) αυτές θα περιγράφονται διακριτά στην απόφαση ένταξης.

5.2.2. Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ

Για τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Με βάση αυτά, η Απόφαση Ένταξης πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης και την καταχώρηση της στο ΟΠΣΑΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό ΟΠΣΑΑ και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Developments (CLLD)), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων.

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο Π/Υ εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4: εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη,
- Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα: οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ ένταξης των επιμέρους πράξεων.
- Μέτρα που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς
- Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD) η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.3. Έργα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ) 2007-2013 και Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility)2014-2020

5.3.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ΔΔΜ 2007 - 2013


Τα συνεχιζόμενα έργα των δράσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ) 2007-2013 εγγράφονται στις υφιστάμενες ΣΑ στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής των κοινοτικών πόρων. Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2018 απαιτείται:

■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης

■ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ.

5.3.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020

Τα έργα που προγραμματίζονται για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements) από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

5.3.3. Ένταξη Νέων Έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης. (Π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η ΣΑ είναι η ΣΑ 671/1).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2018 απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
■ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

5.4. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

5.4.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)


Για τα έργα των διμερών «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2007-2013 (όπως αυτά εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙ) των οποίων η επιλεξιμότητα των δαπανών έχει ήδη λήξει, και εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, για την ένταξη τους στο ΠΔΕ απαιτείται :
■ Πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Εισήγηση/σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ).

Τα έργα παραμένουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/95.4.1.2. Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται, μετά από την απόφαση επιλογής έργων της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης του οικείου Προγράμματος Συνεργασίας και την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και του συμφώνου εταιρικής συνεργασίας, πρόταση της ΕΥΔ ΕΕΣ. Η ΕΥΔ ΕΕΣ έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020

διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

Ελλάδα-Κύπρος

ΣΑ 1 - - /6

Ελλάδα-Βουλγαρία

ΣΑ 2 - - /6

Ελλάδα-Ιταλία

ΣΑ 3 - - /6

Ελλάδα-πΓΔΜ

ΣΑ 4 - - /6

Ελλάδα-Αλβανία

ΣΑ 5 - - /6

Βαλκανική-Μεσόγειος

ΣΑ 6 - - /6Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις, όπου ο Δικαιούχος είναι Υπουργείο ή Υπηρεσία Υπουργείου, δηλώνουν αυτό το Υπουργείο ως Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της πράξης. Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και των νέων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, απαιτείται:
■ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
■ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT»
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου (για τα νέα έργα).

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020

Προγράμματα

2007-2013

2014-2020

Μεσογειακός Χώρος (MED)

MED 2014-2020

Διακρατικά

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East

Europe/SEE)

Πολυμερή Διασυνοριακά

Αδριατική (Adriatic) 2007-2013

ADRION (Αδριατική - Ιόνιο)

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MEDENPI)

MED ΕΝΙ CBC

Μαύρη Θάλασσα (BlackSea- ENPI)

Black Sea Basin ENI CBCΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020

Διαπεριφερειακό

INTERREG IV C

INTERREG EUROPE

Δίκτυα Συνεργασίας

URBACT

URBACT

ESPON

ESPON

INTERACT

INTERACT


Σημειώνεται ότι για τα έργα της ΠΠ 2007-2013 των οποίων η επιλεξιμότητα έχει ήδη λήξει εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2018.

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑΕΠ/2 και ΣΑΕΠ/4 της μορφής 3 - - /2 με το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑΕΠ να δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 της μορφής /2 ή /4 δηλώνοντας τον αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης ο οποίος και εποπτεύει τον Δικαιούχο.

5.5. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)

5.5.1. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 44 και τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ, η Απόφαση Ένταξης της πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:
- των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO) του ΕΟΧ καθώς και,
- μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

5.5.1.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό Φορέα Χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του Π/Υ της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή κάθε τμήματος του Π/Υ στην αντίστοιχη ΣΑ των οικείων φορέων. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/8.

5.5.2. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Ενόψει της έγκρισης του νέου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ ΠΠ 2014-2021, η χρηματοδότηση των πράξεων που θα ενταχθούν στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα πραγματοποιείται επίσης μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:
■ των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ καθώς και,
■ μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.

Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ-ΕΟΧ περιόδου 2014-2021 και η διασύνδεσή του με το e-ΠΔΕ, τόσο για την ένταξη νέων πράξεων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή τίτλου, Π/Υ, τελικού Δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στη ΔΔΕ από τον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος της Απόφασης Ένταξης πράξης στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό Φορέα Χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του Π/Υ της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή κάθε τμήματος του Π/Υ στην αντίστοιχη ΣΑ των οικείων φορέων.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».

Σε συνέχεια της υπογραφείσας Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ των Δοτριών Χωρών και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το ΥΠΟΙΑΝ, για τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και μέχρι την έγκριση των νέων προγραμμάτων αυτού, είναι δυνατή η ένταξη στο ΠΔΕ επιλέξιμων έργων προετοιμασίας - διαχείρισης σε «ΣΑ —/2», όπως υποβληθούν με ευθύνη των Διαχειριστών Προγραμμάτων, και με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Σημείου Επαφής. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων ΕΟΧ 2014-2021, οι ανωτέρω ΣΑ θα κλείσουν και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες νέες «ΣΑ7- - /1».

5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020.


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - - ») και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.6.3. Ένταξη νέων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων του AMIF & του ISF απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ/2 του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:
■ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς τελικούς Δικαιούχους πράξεων.
■ Οι τελικοί Δικαιούχοι έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία.

Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement). Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται :
■ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
■ Το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης. Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης

Σε περίπτωση τροποποίησης του Π/Υ των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε.

5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών
Συμπράξεων που επιλέγονται. Το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.7.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΠ Ι

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ Ι. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8.

5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 034/2.

5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων


Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορέων. Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:
• Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης)
• Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύνανται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ)
• Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων


Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
■ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ)
■ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.10. Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/ χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης - CEB - κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει την εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.

Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
■ Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου ή δεσμευτική απόφαση του συμβαλλόμενου Οργανισμού
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ 2000-2006

Τα έργα Ταμείου Συνοχής 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.12. Έργα προς ένταξη σε προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» κλπ.). Κατά περίπτωση δύναται να προστίθεται στη ΣΑ ειδικός ή άλλος όρος (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα). Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2018 απαιτείται:
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
■ Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ)
■ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

5.13.1. Προγραμματισμός - Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων


Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 201 8-2021 , όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

Για το έτος 2018 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 1.000 εκατ. ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Μείωση του ανεκτέλεστου Π/Υ των προγραμμάτων
Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα και να επικαιροποιήσουν τους Π/Υ των έργων τους στο ΠΔΕ στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο Π/Υ των προγραμμάτων τους.

2. Απένταξη ανενεργών έργων
Οι Φορείς, στο πλαίσιο της συνεχούς αποσυμφόρησης του προγράμματος από ανενεργά έργα, θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα που δεν εμπίπτουν πλέον στις προτεραιότητες χρηματοδότησης τους με την προϋπόθεση ότι δεν απορρέουν από αυτά ανειλημμένες υποχρεώσεις.

3. Ολοκληρωμένα έργα
Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ ευθύνης τους, στο πλαίσιο της συνεχούς εκκαθάρισης του Προγράμματος από ανενεργά έργα.

4. Ένταξη νέων έργων
Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.13.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία του προτεινόμενου έργου.

5. Εν εξελίξει έργα
Οι Φορείς στην πρότασή τους πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει δαπάνες στο τρέχον έτος.

5.13.2. Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2018

Τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ Β. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα
Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).
Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).
Γ. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δ. Έργα αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 201 8 ανά υποκατηγορία, καθώς επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κ.α. ).

5.13.2.1. Νέα έργα

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

Υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων του ΠΔΕ για τα έτη του ΜΠΔΣ 2018-21 (δηλαδή 5,65 δισ.), πολλαπλασιασμένο με το 100 (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΕΑ/ 5.650.000.000 Χ 100) και εάν ο λόγος τους είναι:
■ από 0 έως 1, για την ένταξη του έργου δεν υπάρχει υποχρέωση απένταξης/απομείωσης άλλου έργου/ Π/Υ,
■ από 1 έως 2,5, απεντάσσονται έργα τουλάχιστον μισού (/2) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
■ από 2,5 έως 20, απεντάσσονται έργα τουλάχιστον ίσου Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
■ από 20 και άνω, απεντάσσονται έργα τουλάχιστον μιάμισης (1%) φοράς μεγαλύτερου Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Για κάθε ένταξη νέου έργου θα πρέπει να έχει απενταχθεί οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ορισμένο μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων Π/Υ έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση. Πριν την αρχική συνολική πρόταση η ανωτέρω σχέση θα βασιστεί στα στοιχεία των εγκεκριμένων Π/Υ (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ) όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 συμπεριλαμβανομένων και των ήδη εγκεκριμένων νέων έργων την τρέχουσα χρονική περίοδο. Μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο θα υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων Π/Υ του τρέχοντος έτους. Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεσμευθεί το απαιτούμενο, με βάση τα παραπάνω, μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ, δύναται να συνυπολογίζεται και η μείωση Π/Υ συνεχιζόμενου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα είναι λειτουργικό.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.13.2.2.), τα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (βλ. παρ. 5.13.2.4.), τα έργα των αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού (βλ. παρ. 5.13.2.5), τα έργα προς ένταξη σε προγράμματα της τρέχουσας ΠΠ (βλ. παρ. 5.12) καθώς και έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται
υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά κι
αιτιολογεί ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων, έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, έργα αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρούν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την καταχώρηση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάριθμος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5.13.2.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων, καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, κλπ.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).

Δεδομένου ότι, με την κατάρτιση του ΠΔΕ 2017 εντάχθηκαν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών των Φορέων για την περίοδο 2017-2019, ο νέος προγραμματισμός θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

1. Αυξήσεις προϋπολογισμών ή ένταξη νέων έργων επαναλαμβανόμενων δράσεων που είχαν προβλεφθεί στο ΠΔΕ την προηγούμενη περίοδο, δύνανται να πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις του μεγαλύτερου μέρους του εγκεκριμένου στο ΠΔΕ Π/Υ τους και δεν εγκρίθηκε αύξηση Π/Υ το 2017 ενόψει της περιόδου 2017-2019.

2. Νέα έργα που αφορούν σε δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί την προηγούμενη περίοδο, δύνανται να εγγράφονται στο ΠΔΕ υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους ως επαναλαμβανόμενη δράση.

Οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2018, να υποβάλλουν και πίνακα των υποέργων που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ, με αναφορά στο είδος της εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και αξία της σύμβασης, τον Φορέα Υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.

5.13.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ, τίτλου ή φυσικού αντικειμένου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος). Έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις και έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ πριν το 2000 θα προταθούν στο ΠΔΕ 2018 με Π/Υ ίσο με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ένταξης τους. Όσα εξ αυτών έχουν ανειλημμένες νομικές δεσμεύσεις θα προταθούν ως νέα έργα με Π/Υ το υπόλοιπο προς αποπεράτωση και αναφέροντας στον τίτλο του έργου τον πρώην κωδικό αριθμό, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 5.13.2.1.

5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο θεωρείται η ζημιά που υπερβαίνει το 0,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών, δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ σύμφωνα με το κεφ. 5.13.2.1.

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ. Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:
■ Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
■ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος, στον οποίο περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν). Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελούν:
■ Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών
■ Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες
■ Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας (δεν περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
■ Φωτογραφική τεκμηρίωση.

Η πρόταση αποστέλλεται εντός πέντε (5) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι Φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων ή απένταξης ανενεργών έργων από το ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που άλλος Φορέας Χρηματοδότησης (π.χ. Υπουργείο) προτείνει την ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, τότε ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση, συνοδευόμενη από το Τεχνικό Δελτίο του Πίνακα 6 του Παραρτήματος ως προς τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 8 «ΣΑΕ(Π) 8 - - »).

5.13.2.5. Έργα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ειδικού σκοπού

Το 2017 με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1819/25.05.2017) εγκρίθηκαν δυο (2) αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού:
• Το αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου/ ΣΑΕ388
• Το αναπτυξιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου/ ΣΑΕ 367

Τα ανωτέρω Προγράμματα, για τα οποία Φορέας Χρηματοδότησης είναι το ΥΠΟΙΑΝ, υλοποιούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις 57693/23.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΥ5465ΧΙ8-ΨΧΜ) και 58175/23.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΤΖΖ465ΧΙ8- Ψ0Α) αντίστοιχα του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τις οποίες καθορίστηκε το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης τους, οι επιλέξιμες δράσεις και η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης των έργων τους. Στο πλαίσιο των παραπάνω εγκριτικών αποφάσεων εκδίδονται προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους οι οποίες αξιολογούνται και εκδίδονται αποφάσεις ένταξης των έργων από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2018 θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Για την ένταξη νέων έργων αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/νσης Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΑΝ, η οποία αποστέλλει στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης.

- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ. Στη συνέχεια, η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ.

5.13.2.6. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α') έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας δημόσιων φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).

Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του εκάστοτε Φορέα.

Η ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ καθώς και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).

5.13.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2018

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2018 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:
■ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου Π/Υ,
■ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
■ την εξόφληση έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση από εθνικούς πόρους
■ την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων Π/Υ και
■ την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ (βλ. και ενότητα 5.13.2.6.)
■ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.14. Εγγραφή πιστώσεων

5.14.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων


Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2017 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ για τα έργα στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

5.14.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων τουλάχιστον το 10% του Π/Υ τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 141951/21.12.2017, ΑΔΑ: 683Υ465ΧΙ8-ΦΤΗ, ΦΕΚ 4610/ΒΤ28.12.2017).

5.14.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.14.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 141951/21.12.2017, ΑΔΑ: 683Υ465ΧΙ8-ΦΤΗ, ΦΕΚ 4610/ΒΤ28.12.2017).

5.15. Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2018 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2017 μέχρι και 30
Ιουνίου 2018, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 14 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2019 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2018

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του ΥΠΟΙΑΝ κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία της ΔΔΕ με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΓΛΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα. Το ΥΠΟΙΑΝ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΟΙΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ)

Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850 των Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ και ΕΠΑΛΘ), που είναι ήδη ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του ΥΠΟΙΑΝ βάσει των σχετικών αιτημάτων είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και ΤΕΒΑ.

• Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα στάδια:
- Υποβολή του αιτήματος από το Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου
- Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΕ (όπου προβλέπεται), ή τη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου
- Έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και
- Εκτέλεση της απόφασης από την ΤτΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (ΙΒΑΝ) της ΣΑ. Αναλυτικότερα:
→ Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια ΔΑ (μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης της συγκεκριμένης διαδικασίας τα αιτήματα υποβάλλονται σε συνεννόηση με τη ΔΑ) ή στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο.
→ Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ.
→ Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αποστέλλει έγγραφο προς το ΓΛΚ για πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με εθνικούς πόρους.
→ Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα, ανά διαχειριστή/υπεύθυνο λογαριασμού, και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.
→ Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e-ΠΔΕ. Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η ενημέρωση του e-ΠΔΕ είναι αυτόματη, ενώ όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΓΔΟΥ Υπουργείου, η οριστικοποίηση με δικαίωμα ανακατανομής του ΠΙΚΕ γίνεται από πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.
→ Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα το e-ΠΔΕ.
→ Για τη νέα διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Οδηγιών Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού (ΥΑ με ΑΠ: 71259/27.6.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων έργων.

6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)


Με την ΚΥΑ με ΑΠ: 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ 3390/Β') συστάθηκε στην ΤτΕ λογαριασμός με τον τίτλο: «Ε.Δ.- Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και "Ενταξης» και αριθμό 23/201150.

Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & "Ένταξης της ΠΠ 2014-2020, εντάσσονται σε ΣΑ με κωδικό 7--/2.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω (κεφ 6.1.1).

Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό 201150 σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2, /4, /3 και /7 και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/3 και ΣΑ/7, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑ/0 και ΣΑ/5, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων

6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο


Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου/υποέργου προς το Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ και με έγγραφο όταν ο Φορέας Χρηματοδότησης το απαιτεί.

6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης


Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας αντίστοιχα) αξιολογεί, εγκρίνει το αίτημα του Φορέα Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ Πίνακα Χρηματοδότησης Έργου (ΠΙΚΕ) με στοιχεία τον κωδικό και τον τίτλο έργου, καθώς και το αιτούμενο ποσό.

Το συνολικό ποσό του ΠΙΚΕ στοιχειοθετεί το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.

Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ) εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα Χρηματοδότησης» με συνημμένο τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος, υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου καταχωρείται υποχρεωτικά σε πεδίο του e-ΠΔΕ και το αίτημα (Σύνολα ΣΑ και ΠΙΚΕ) προωθείται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ στην ΔΔΕ.

Παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ και το διοικητικό έγγραφο χρηματοδότησης της ΣΑ με συνημμένο τον ΠΙΚΕ.

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου απαιτείται.

6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ

Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα.

Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους δημοσιονομικούς.

Ακολούθως εκδίδεται απόφαση χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ, αφού πρώτα καταχωρηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στα αντίστοιχα πεδία.

Παράλληλα αποστέλλεται στην ΤτΕ και το διοικητικό έγγραφο χρηματοδότησης της ΣΑ.

6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος.

Με την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.

Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με το ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία του ΠΙΚΕ.

Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του υπευθύνου λογαριασμού, το κατάστημα της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό. Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων.

Η εντολή κατανομής υπογράφεται αρμοδίως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ. Ακριβές αντίγραφο αποστέλλεται επίσης στην ΤτΕ ως πρωτότυπο εκτελεστέο. 6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις για το ίδιο έργο και υπόλογο και τις εκτελεσθείσες πληρωμές. Για την έκδοση νέων εντολών πληρωμής ο υπόλογος πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη επιπλέον και τις εντολές πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει το e-ΠΔΕ με τον λόγο αποτυχίας εκτέλεσης. Για την ενέργεια της χρηματοδότησης έχει δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ σε κάθε στάδιο (Φορέα Υλοποίησης, Φορέα Χρηματοδότησης, ΔΔΕ) νέος ρόλος «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης».

6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται με την ίδια διαδικασία (ενότητα 6.2.1.) με τη διαφορά ότι κατά την οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αντίστοιχη Υπηρεσία της Περιφέρειας) αναγράφονται τα στοιχεία έργου/υποέργου, ο τίτλος και το ΑΦΜ Ειδικού Λογαριασμού, το ΙΒΑΝ του Ειδικού Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα. Επίσης, ενημερώνεται το e-ΠΔΕ με το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ Σύστασης ΕΛ) που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.

Στη συνέχεια εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Η εντολή μεταφοράς αναρτάται στη Διαύγεια και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ για εκτέλεση, αφού πρώτα αναγραφεί στο e-ΠΔΕ ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ. Παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά στην ΤτΕ το διοικητικό έγγραφο της εντολής μεταφοράς με την ένδειξη «χωρίς υπόλογο».

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ μεταφέρονται τα ποσά του ΠΙΚΕ στα ΙΒΑΝ του/των Ειδικών Λογαριασμών.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εντολές κατανομής ή μεταφοράς σε Ειδικούς Λογαριασμούς) ενημερώνονται επίσης από την ΤτΕ για την εκτέλεση των εντολών κατανομής είτε με ημερήσια αποστολή ηλεκτρονικού extrait, εφόσον έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό είτε στο τέλος κάθε μήνα με την αποστολή αντιγράφων κινήσεων.

6.3. Απλοποίηση διαδικασιών - Αρμοδιότητα υπογραφής διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην χρηματοδότηση και πληρωμή έργων ΠΔΕ

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της απλοποίησης και του εξορθολογισμού του κυκλώματος πληρωμών των έργων του ΠΔΕ, θεσμοθετήθηκε η ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς, των διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων ΠΔΕ.

Οι Φορείς θα πρέπει, κατά την έκδοση των εγγράφων για: αίτημα χρηματοδότησης, εντολή κατανομής και εντολή πληρωμής έργων ΠΔΕ, να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Ν. 4314/2014, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α').

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου έχουν υποχρέωση τήρησης του αναλυτικού μητρώου δεσμεύσεων για τα έργα του ΠΔΕ (Εγκύκλιος ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.3.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, όπως τροποποιείται και ισχύει).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την πορεία υλοποίησης των έργων του κάθε φορέα. Οι Φορείς υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται. Με την εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ, μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων του, δημιουργείται κατάλληλη αναφορά που καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό τις απαιτήσεις του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων, προς διευκόλυνση των Φορέων Χρηματοδότησης και προς απλοποίηση της συλλογής των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ (σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013), η οποία αφορά στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι Φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη για την έκδοση οδηγιών σχετικά με την καταχώρηση των παραστατικών κατά την υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωμής τους. Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής.

8. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)

Όλες οι μηχανογραφημένες διαδικασίες του ΠΔΕ εκτελούνται πλέον μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η διαδικασία της μετάπτωσης των δεδομένων από τα τρία παλαιά υποσυστήματα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, Ηλεκτρονική Υποβολή & ΟΠΣ-ΠΔΕ), στο νέο σύστημα e-ΠΔΕ ολοκληρώθηκε και το νέο σύστημα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πλήρους παραγωγικής λειτουργίας.

Η μετάπτωση που πραγματοποιήθηκε αφορά δεδομένα Έργων, Υποέργων, Πιστώσεων, Χρηματοδοτήσεων, Κατανομών, Νομικών Δεσμεύσεων, Παραστατικών, Πληρωμών και Χρηστών. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της μετάπτωσης αφορούν σε έργα που είχαν εγκεκριμένη πίστωση εντός των ετών 2016, 2017 και 2018. Έχουν διεξαχθεί σχετικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της ορθότητας των δεδομένων, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος κρίνεται σκόπιμη η πραγματοποίηση ελέγχου των στοιχείων και από την πλευρά των χρηστών.

Στο νέο σύστημα εισάγονται για πρώτη φορά οι έννοιες Υποέργου και Νομικής Δέσμευσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των πληρωμών. Δεδομένου ότι στο προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν υπήρχαν οι έννοιες αυτές, τα Τεχνικά Δελτία που υπάρχουν στο νέο σύστημα έχουν καταχωρηθεί ενδεικτικά με ένα υποέργο και μία νομική δέσμευση.

Με την πάροδο του χρόνου οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν τα έργα με όλα τα στοιχεία υποέργων και νομικών δεσμεύσεων για τη σωστή απεικόνισή τους.

Η πρόσβαση στο σύνολο των μηχανογραφημένων διαδικασιών γίνεται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ (www.epde.gr) και παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.

8.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ 2018 δημιουργούνται μέσω του e-ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος).

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ, όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφα (βλ. κεφ 3.2.1.), οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Εισηγητής Φορέα/Ειδικού Φορέα», συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις του Φορέα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για το λόγο αυτό οι Φορείς Υλοποίησης, που πλέον έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα πρέπει να καταχωρούν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ΕΣΠΑ).

Μεταβατικά και για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, στην περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να καταχωρήσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του Φορέα Χρηματοδότησης, ο κωδικός του οποίου περιλαμβάνει αυτό το δικαίωμα.

Επισημαίνεται ότι με την καταχώρηση του Τεχνικού Δελτίου τυχόν κωδικός ενάριθμος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τέλος, οι ΕΥΔ οφείλουν να λάβουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ κωδικό για το ρόλο του «Υπεύθυνου ΕΥΔ για προετοιμασία Πίνακα Ι», προκειμένου να υποβάλλουν πρόταση έγκρισης πιστώσεων προς τους Φορείς Χρηματοδότησης των έργων αρμοδιότητας τους.

8.2. Ηλεκτρονική υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων

Η υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ.

Η ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ γίνεται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους ίδιους τους Φορείς με το ρόλο «Εισηγητής Φορέα/Ειδικού Φορέα». Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

8.3. Ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών και πληρωμές έργων

8.3.1. Καταγραφή οφειλών


Η καταγραφή των οφειλών του ΠΔΕ πραγματοποιείται πλέον μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ.

Οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ, καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα.

Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι/Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη καταχώρησης στο e-ΠΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

Σημειώνεται ότι από 01.01.2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, έγκυρες αναφορές για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων αποτελούν οι αναφορές του πληροφοριακού συστήματος της ΔΔΕ και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας η πλήρης καταχώρηση όλων των εκκρεμών οφειλών των Φορέων. Στην περίπτωση που οι Φορείς δεν έχουν μεριμνήσει για την καταχώρηση των παραστατικών, των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί, υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά προτεραιότητα.

8.3.2. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Η ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του e-ΠΔΕ.

Να σημειωθεί ότι το ΠΣΥΠΠΟΔΕ θα παραμείνει ενεργό και προσβάσιμο από τους Υπευθύνους Λογαριασμού τόσο για αναζήτηση παλαιών στοιχείων όσο και για τη διενέργεια πληρωμών που διενεργούνται από λογαριασμούς κατηγορίας 231 (Νομικών Προσώπων), οι οποίες θα συνεχίσουν να εκτελούνται μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ μέχρι να ενσωματωθεί και αυτή η κατηγορία πληρωμών στο e-ΠΔΕ οπότε και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τη ΔΔΕ.

Η υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλα τα έργα ΠΔΕ, διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία πληρωμών καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

8.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του e-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πύλης του e- ΠΔΕ (www.epde.gr).

9. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2018 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 10 Μαΐου 2018, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ κεφ. 8.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] και να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219, [email protected]). Στην περίπτωση που ο Φορέας επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε έντυπη μορφή.

Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ www.epde.gr και www.mnec.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2018 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας κ.α.α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης