Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1044954 ΕΞ 2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017/31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1044954 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017/31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1044954 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 2132112952-2103311291
Fax: 2103230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017/31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων γ και ιβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

δ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1076844 ΕΞ2017/19-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ω4ΓΗ-23Τ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στο Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1168228 ΕΞ 2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΞΒ46ΜΠ3Ζ-Π6Π) όμοια.

4. Τις αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1096822 ΕΞ2017/26-6-2017 και ΔΔΑΔ Β 1192570 ΕΞ2017/28- 12-2017 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και το αριθ. Δ.Σ.Σ. 1193473 ΕΞ2017/29-12- 2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε..

5. Τα από 31/1, 5/2 και 22/2/2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Το αριθμ. ΔΕΙΣΠΡ 102565 ΕΞ2018/7-2-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

7. Το αριθμ. Δ.Σ.Σ.Α 1030243 ΕΞ2018/23-2-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και το από 8/1/2018 μήνυμά της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Το από 23/2/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος Β' - Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

9. Τα από 27/2/2018 και 28/2/2018 τρία (3) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μελών της Ομάδας Εργασίας, που ζητούν την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους σε αυτήν.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις υποπαραγράφους I' και II' της παραγράφου Β' της Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

α) Στην υποπαράγραφο I' επικαιροποιούμε την Υπηρεσία που υπηρετεί η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας και ορίζουμε ως αναπληρωτή αυτής τον Χαράλαμπο Μπασδέκη,

β) Στην υποπαράγραφο II': αα) διαγράφουμε το αναπληρωματικό μέλος της περίπτωσης β', Αιμιλία-Άννα Παπαδάτου και αντικαθιστούμε τα τακτικά μέλη της ίδιας περίπτωσης, Χριστίνα Λάμπρου και Μαρία Ντάση, ορίζουμε στη θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας, την Μαρία Παρτσινεβέλου και τον Δημήτριο Δημητρακόπουλο, αντίστοιχα,

ββ) διαγράφουμε το αναπληρωματικό μέλος της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης δ', Χρυσαφούλα Βαρζάκα, αντικαθιστούμε το, με α/α 10 τακτικό μέλος της ίδιας υποπερίπτωσης, Μαρία Πρινιωτάκη, στη θέση της ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας, την Θεοδώρα Αϊβάζογλου και ορίζουμε ως αναπληρωματικό μέλος αυτής, το μέχρι τώρα τακτικό μέλος, με α/α 9, Αγγελική Παναγιωτοπούλου και αναριθμούμε τα, με α/α 10 και 11, μέλη σε 9 και 10,

γγ) επικαιροποιούμε τον βαθμό του, με α/ α 10 αναπληρωματικού μέλους, Θωμά Τσιάρα,

δδ) προσθέτουμε στην περίπτωση δ', ως υποπερίπτωση εε' την Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, ορίζουμε την Περσεφόνη Διαμαντοπούλου και την Δροσούλα Οικονόμου, ως με α/α 11 τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε την παράγραφο Β', ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Μαρία Κυριαζίδου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εισπράξεων, αποσπασμένη στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μπασδέκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ΙΙ. ΜΕΛΗ

α) Γραφείο Διοικητή:

1) Αγγελική Κωνσταντινοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή.

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού:

2) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων.

3) Δημήτριο Δημητρακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών. γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

αα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.):

4) Γρηγόριο Κρασοπουλάκο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται το ανωτέρω μέλος θα τον αναπληρώνει η Άννα- Μαρία Μπάλλου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ο Ιωάννης Περράκης, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

ββ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.):

5) Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τασιόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

δ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

αα) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:

6) Αθανάσιο Ασημακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης:

7) Μαρία-Θεοδοσία Μπενία, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

8) Ελευθερία Έξαρχου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δάφνη Αράμπογλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων:

9) Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

δδ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.):

10) Σοφία Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Τσιάρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

11) Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δροσούλα Οικονόμου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. κ' Ε.Φ.Κ.)

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.):

12) Λούλα Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπουκουβάλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1168228 ΕΞ 2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΞΒ46ΜΠ3Ζ-Π6Π) όμοια.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης