Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΕΤΤ αριθμ. 843/2/2018 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 852/5/2018 και την 917/08/25-11-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΕΕΤΤ αριθμ. 843/2/2018
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ


Αριθμ. 843/2/01-03-2018

(ΦΕΚ Β' 973/19-03-2018)

H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

α. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/2012), ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία κδ' και μα'.

β. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2/19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 412/Β72015), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ: 760/3/21.5.2015 «Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr,» (ΦΕΚ 1063/Β/2015) και ΑΠ: 757/2/30.4.2015 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr», (ΦΕΚ 412/Β72015)» (ΦΕΚ 950/Β727-5-2015).

γ. Την Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από 30-10-2017 έως 30-11-2017 και τα αποτελέσματα αυτής.

δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

αποφασίζει:

Α. Τροποποιεί και κωδικοποιεί την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2/19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1063/Β/2015), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ: 760/3/21.5.2015 «Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr,» (ΦΕΚ 1063/Β/2015) και ΑΠ: 757/2/30.4.2015 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr», (ΦΕΚ 412/Β/2015)» (ΦΕΚ 950/Β727-5-2015), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής


Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr ή .ελ καθώς και την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Καταχωρητών.

1. Αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά:
α. Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ και
β. Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

2. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

3. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ από το οποίο συντίθεται το Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

4. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού, Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων (Authoritative Domain Name Server): Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων είναι Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων σε συγκεκριμένα υποσύνολα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, όταν αναλαμβάνει να διατηρεί το σύνολο των έγκυρων πληροφοριών που ορίζουν τα συγκεκριμένα υποσύνολα. Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε μονάδες που ονομάζονται Ζώνες και αυτές οι Ζώνες μπορεί να κατανέμονται αυτόματα σε Εξυπηρετητές Ονομάτων οι οποίοι παρέχουν εφεδρική υπηρεσία για τις πληροφορίες Ζώνης.
Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωμένη Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας [Denial of Service (DoS) ή Distributed Denial of Service (DDoS)]: Η τεχνική με την οποία υπηρεσίες και πόροι ενός υπολογιστή καθίστανται μη διαθέσιμοι στους προοριζόμενους χρήστες.
Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς, μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρου μαζί με αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους αντίστοιχους εξυπηρετητές ονοματοδοσίας.
Δεσμευμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Το Όνομα Χώρου το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος για συγκεκριμένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο μέσω του Καταχωρητή.
Δυναμική Ενσωμάτωση Κώδικα (Code Injection): Η εκμετάλλευση ενός προγραμματιστικού σφάλματος υπολογιστικής εφαρμογής που προκαλείται από την επεξεργασία μη έγκυρων δεδομένων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι της ενσωμάτωσης και εκτέλεσης ξένου κώδικα σε μία εφαρμογή με σκοπό την αλλαγή της κανονικής ροής εκτέλεσής της.
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Η καταχώρηση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, με την οποία δεσμεύεται υπέρ συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2OU επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόματος Χώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων.
Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ : Η έναρξη λειτουργίας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ του οποίου έχει προηγηθεί η εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Το Μητρώο περιλαμβάνει εγγραφές για τους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων στα αρχεία ζώνης που διατηρεί. Οι δηλωθέντες για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ Εξυπηρετητές Ονομάτων απαντούν σε αιτήσεις ονοματοδοσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου και το Παράρτημα Α το οποίο προσαρτάται στον παρόντα.
Εξυπηρετητής Ονομάτων (Domain Name Server): Ένα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τη δενδρική δομή των Ονομάτων Χώρου (domain) και να αντιστοιχεί Ονόματα Χώρου σε διευθύνσεις IP σύμφωνα με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων ενδέχεται να διατηρεί προσωρινά αντίγραφα πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, αλλά συνήθως ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων διατηρεί ολοκληρωμένες, έγκυρες πληροφορίες για ένα υποσύνολο των Ονομάτων Χώρου, καθώς και αναφορές (δείκτες) σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων που μπορούν να καθοδηγήσουν σε έγκυρες πληροφορίες για τα άλλα τμήματα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου.
Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήματος Ονοματοδοσίας (DNSSEC: DNS Security Extensions): Το σύστημα που προσθέτει ασφάλεια στο Domain Name System (DNS). Στο Μητρώο εισάγονται DS records για τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Οι εγγραφές αυτές εισάγονται στο Μητρώο από τον Καταχωρητή κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον καταχωρούμενο ή φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Για την αλλαγή εξυπηρετητή ονοματοδοσίας σε Όνομα Χώρου το οποίο χρησιμοποιεί DNSSEC πιθανόν να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ παλιού και νέου Καταχωρητή και/ή προσωρινή αφαίρεση των εγγραφών DNSSEC από το Μητρώο για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Ονόματος Χώρου.
!P Διεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψηφίων η οποία χρησιμοποιείται για λειτουργίες διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol - IP).
Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στο σύνολό της, η οποία ξεκινά με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή και λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Καταχωρητής: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. όπως επίσης δηλώσεις μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμου, ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου, διαγραφής, ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων, αλλαγής Καταχωρητή, ενεργοποίησης υπηρεσίας αυξημένης ασφάλειας σχετικά με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. O Καταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ιδίως το άρθρο 16 και 17 αυτού.
Καταχωρούμενος: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει δήλωση καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δια μέσου Καταχωρητή.
Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόματος Χώρου από το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου.
Λίστα ISO 3166-1: Αποτελεί τμήμα των προτύπων του ISO 3166 και παρέχει κωδικούς για τα ονόματα των χωρών και των εξαρτώμενων περιοχών.
Λύτες (Resolvers): Προγράμματα που εξάγουν πληροφορίες από Εξυπηρετητές Ονομάτων, ανταποκρινόμενα σε αιτήματα λογισμικού-πελάτη. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν Εξυπηρετητή Ονομάτων καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που διατηρεί ο Εξυπηρετητής Ονομάτων, ώστε να απαντούν σε ένα ερώτημα άμεσα ή έμμεσα, ακολουθώντας τις αναφορές-δείκτες σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων.
Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου είναι εκείνο το μέρος του Ονόματος Χώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από:
i. τα αλφαριθμητικά στοιχεία .gr ή .ελ ή/και
ii. τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr.
Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρησης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT με απόφασή της.
Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Το Μητρώο ανήκει στην EETT, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. H EETT δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου υπό τους όρους του παρόντος.
Ομόγραφα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Ονόματα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΕ του Κανονισμού και το Μη Μεταβλητό Πεδίο τους είναι ίδιο.
Όνομα Χώρου (domain name): Ένα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες, το εκχωρούμενο Όνομα Χώρου δύναται να μην συμφωνεί με την μορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιμοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστημα DNS.
Όνομα Χώρου ανώτατου ή 1ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ: Το Όνομα Χώρου .gr ή .ελ.
Όνομα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ: Οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα^ ή όνομα.ελ. . Το πεδίο «όνομα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ: Οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα2. όνομα1^. ή όνομα2.ονομα1.ελ. Τα πεδία «όνομα2» και «όνομα1» αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Εκχώρησης από την EETT, δηλαδή Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ και Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.
Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (Domain Name System - DNS): Το σύνολο των στοιχείων λογισμικού και υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Χώρου όπως αυτές τέθηκαν με τα πρότυπα του Διαδικτύου RFC 1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 καθώς και με όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή / και βασίστηκαν σε αυτά.
Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,
«Σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
«Κύρια εγκατάσταση»: α) όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές, β) όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία,
«Εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
«Διασυνοριακή επεξεργασία»: α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση

Άρθρο 3
Σύνθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ - Αντικείμενο Εκχώρησης


1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται είτε:
α. τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.]
είτε:
β. ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-] [.].

2. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ αποτελούνται είτε:
α. τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.] είτε:
β. ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.]

3. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων.
Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] ή/και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

4. Δεν υποστηρίζονται Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ με ταυτόχρονη χρήση αλφαριθμητικών χαρακτήρων του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο επίπεδο.

5. Ο αλφαριθμητικός ελληνικός χαρακτήρας [ς] αποτελεί διαφορετικό χαρακτήρα από τον αλφαριθμητικό ελληνικό χαρακτήρα [σ].

6. Στα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων.

7. Στα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.

8. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αποτελείται από δύο (2) έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr ή .ελ και οι καταλήξεις των κοινόχρηστων ονομάτων χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα τριών χαρακτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCODE μορφής του Ονόματος Χώρου, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με τον αριθμό χαρακτήρων του Ονόματος Χώρου στην Ελληνική μορφή του.

9. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην δήλωση καταχώρησής του. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες, εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο καταχωρούμενος στην δήλωση καταχώρησής του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, τελικό ή/και μικρό σίγμα κλπ.).

10. Στον φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ το οποίο αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες με σημεία στίξης εκχωρείται χωρίς επιπλέον χρέωση και η πεζή άτονη μορφή του ονόματος. Σε περίπτωση που στο Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου .gr ή .ελ περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας σίγμα τελικό, στον Φορέα του Ονόματος Χώρου εκχωρούνται χωρίς επιπλέον χρέωση:
• Η πεζή άτονη μορφή του ονόματος με τελικό σίγμα, όπου αυτό υπήρχε στην αρχική δήλωση καταχώρησης.
• Η πεζή άτονη μορφή του ονόματος με μικρό σίγμα, όπου υπήρχε τελικό σίγμα στην αρχική δήλωση καταχώρησης.

11. Άλλες μορφές του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δηλαδή:
• Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που προέρχονται από τον συνδυασμό της πεζής μορφής χωρίς σημεία στίξης με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δήλωσε ο Καταχωρούμενος στην αρχική δήλωση καταχώρησής του ή/και
• Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ με τελικό σίγμα σε θέση όπου στην αρχική δήλωση καταχώρησης του καταχωρούμενου υπήρχε μικρό σίγμα ή/και
• Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ με μικρό σίγμα σε θέση όπου στην αρχική δήλωση καταχώρησης του καταχωρούμενου υπήρχε τελικό σίγμα
δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο αλλά ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.

12. Σε περίπτωση όπου ο καταχωρούμενος δηλώσει το όνομα χώρου σε άτονη πεζή μορφή, τότε η ενεργοποίηση οποιασδήποτε άλλης δεσμευμένης μορφής αποτελεί χρεώσιμη πράξη.

13. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες καταχωρούνται στο Μητρώο με τις αντίστοιχες PUNYCODE μορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως κύρια μορφή δηλώνεται η πεζή άτονη μορφή του ονόματος και οι ενέργειες του Μητρώου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό γίνονται με βάση την πεζή άτονη μορφή, ή την πεζή άτονη μορφή με μικρό / μικρά σίγμα εφόσον το δηλωθέν όνομα χώρου περιέχει σίγμα.

14. Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ομόγραφα με Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr για το οποίο υποβάλλεται δήλωση καταχώρησης, δεσμεύονται αυτόματα για τον καταχωρούμενο / φορέα του ανωτέρω Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του καταχωρούμενου/φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο. Στην περίπτωση που δεσμευμένο ομόγραφο όνομα χώρου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, (ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3), δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του δεσμευμένου.

15. Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ ομόγραφα με Όνομα Χώρου με κατάληξη .ελ για το οποίο υποβάλλεται δήλωση καταχώρησης, δεσμεύονται αυτόματα για τον Καταχωρούμενο/Φορέα του ανωτέρω Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ και ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του καταχωρούμενου/φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο. Στην περίπτωση που δεσμευμένο ομόγραφο όνομα χώρου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, (ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3), δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του δεσμευμένου.

16. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ οφείλει να μην ενεργοποιεί δεσμευμένες μορφές Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ οι οποίες δεν θα μπορούσαν από μόνες να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης.

17. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (ή περισσότερα) ομόγραφα μεταξύ τους ονόματα, τα οποία εκχωρήθηκαν σε διαφορετικούς φορείς πριν την 4η Ιουλίου 2005 (έναρξη διάθεσης ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες), δικαίωμα στην ενεργοποίηση τυχόν τρίτου ομόγραφου προς αυτά ονόματος δεν έχει κανένας φορέας.

18. Δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνομα Χώρου και επ' αυτού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

19. Η ΕΕΤΤ δύναται με μεταγενέστερη απόφασή της να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων ως Μεταβλητά ή Μη Μεταβλητά πεδία. Για τις καταλήξεις και τα αλφάβητα αυτά θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και οι επιμέρους αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 4
Σύνθεση Κοινόχρηστων Ονομάτων Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr


1. H EETT με απόφαση της δύναται να καθορίζει Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, επί των οποίων ουδείς αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, για την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρήστων Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης στο Διαδίκτυο, μέσω της καθιέρωσης σημείων αναγνωριστικών της ιδιότητας συγκεκριμένου Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και της κατηγοριοποίησής τους. Στα ονόματα χώρου «gov.gr» και «www.gov.gr», δύναται να αναρτά περιεχόμενο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Τα κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr καθορίζονται από την EETT και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.

3. Κατ' εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 6, Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, και το δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σημείο gov, με την εκχώρησή τους αποκλείουν τη χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Το Παράρτημα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κατά διαστήματα από την EETT, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση.

5. Δεν είναι δυνατή η σύνθεση Κοινόχρηστων Ονομάτων Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .ελ

Άρθρο 5
Χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση


1. Δεν απαιτείται εκχώρηση για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 3ου ή επόμενου επιπέδου, τα οποία συντίθενται από Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ή Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

2. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει την από κοινού χρήση με τρίτους του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ το οποίο του έχει εκχωρηθεί.

3. Επιπλέον ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ:
α. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν, στον Φορέα, Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, με τη συναίνεση ή την ανοχή του.
β. Υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επιτρέπει την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή να διακόπτει την ενεργοποίηση αυτού σε περίπτωση που συντρέχει λόγος ο οποίος δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση / ενεργοποίησή του ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου αντιστοίχως, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
γ. O Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή για την επίτευξη των ανωτέρω.

4. Στην περίπτωση μεταβίβασης του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, ο νέος Φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα που είχε ο προηγούμενος Φορέας πριν την μεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Το δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα δεν συνιστά εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6. Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ του Φορέα παύει η χρήση όλων των Ονομάτων Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιώματα, τα οποία αποκτά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 6
Δικαίωμα επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ


1. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ συνίσταται αποκλειστικά και μόνο:
α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Όνομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης επεκτείνεται και στις μορφές του δηλωθέντος στην Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου που προσδιορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 3, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου,
β. στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 11, 14 και 15 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτημα ΙΖ), οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης,
γ. στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, καθώς και για τις ενεργοποιημένες δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόματος Χώρου,
δ. στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 11, 14 και 15 του άρθρου 3 μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου.

2. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το Μεταβλητό Πεδίο:
α. Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
β. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
γ. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εφόσον το δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:
α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.
β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

4. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:
α) Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ του Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.
β) Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ που έχουν δεσμευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

5. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αποκτάται από την εκχώρησή του σύμφωνα με τον παρόντα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

6. Η εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν συνιστά και εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παρομοίως, η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο δεν συνιστά και εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.

7. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

Άρθρο 7
Διαδικασία Καταχώρησης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ


1. Η καταχώρηση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

2. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Δήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει μόνο προς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεκχώρησης σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Στην Δήλωση Καταχώρησης τα δηλωθέντα Ονόματα Χώρου αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες.

4. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ γίνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα ή μη.

5. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.

6. Η Δήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση του Καταχωρούμενου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ε και αναφέρει τα ακόλουθα:
α. ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,
β. ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου,
γ. ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων,
δ. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ε. ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός.

7. Οι δηλώσεις καταχώρησης υποβάλλονται από τον καταχωρούμενο σε κάποιον εκ των Καταχωρητών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Κατάλογο Καταχωρητών τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η EETT, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

8. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο.

9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να δημοσιεύουν και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους:
α. ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλλησή τους από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή,
β. τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μιας εργάσιμης ημέρας.

10. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Δήλωση Καταχώρησης αυτόματα με την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης και πιστοποιεί την υποβολή της συγκεκριμένης Δήλωσης Καταχώρησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της δήλωσης. Με την πρωτοκόλληση της Δήλωσης Καταχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προτεραιότητά της.

11. Δηλώσεις Καταχώρησης για Ονόματα Χώρου που είναι σε περίοδο εκχώρησης ή σε περίοδο δέσμευσης δεν είναι έγκυρες και απορρίπτονται χωρίς πρωτοκόλληση.

12. Το Μητρώο, κοινοποιεί τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή.

13. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, το Όνομα του Καταχωρούμενου, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.

14. Το Μητρώο ερευνά άμεσα με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης αν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος και εφ' όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται εντός έξι ημερών. Δηλώσεις Καταχώρησης που δεν συμφωνούν με τα προβλεπόμενα για την σύνθεση των ονομάτων χώρου του Άρθρου 3 απορρίπτονται χωρίς πρωτοκόλληση.

15. Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8, ο Καταχωρούμενος ενημερώνεται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από τη διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενημέρωση του Καταχωρούμενου δεν πραγματοποιείται προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου.

16. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της δήλωσης ή κατόπιν αιτήματος του Καταχωρούμενου ή σε περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων νόμιμων τελών από τον καταχωρούμενο, ο Καταχωρητής έχει δικαίωμα ανάκλησης της Δήλωσης Καταχώρησης, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την υποβολή της στο Μητρώο χωρίς χρέωση.

17. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση Καταχώρησης.

18. Με την διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο από τον Καταχωρητή και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου, το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης εκχωρείται εκτός εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.

19. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει εκχωρηθεί.

20. Το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ενεργοποιείται οριστικά από την εκχώρησή του.

21. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο στον Καταχωρούμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στο Μητρώο. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων της.

Άρθρο 8
Ανυπόστατες Δηλώσεις Καταχώρησης


1. Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Δήλωση Καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη και δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια:
α. Εάν η Δήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυτής σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.
β. Εάν το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
γ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου .gr ή .ελ έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνομα Χώρου με ίδια κατάληξη (.gr ή .ελ αντίστοιχα) όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης. Επίσης εάν κατατεθούν πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν το ίδιο Όνομα Χώρου που δεν έχει ακόμη εκχωρηθεί ή ομόγραφα αυτού, αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και εξετάζονται σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση εκχώρησης της πρώτης Δήλωσης Καταχώρησης οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα ως ανυπόστατες. Σε περίπτωση ανάκλησης κάποιων Δηλώσεων Καταχώρησης ή απόρριψής τους ως ανυπόστατες, την σειρά χρονικής προτεραιότητας λαμβάνουν οι επόμενες, χωρίς όμως να ενεργοποιηθούν προσωρινά.
δ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια του παρόντος Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Όνομα Χώρου όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης.
ε. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ αποτελεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.
στ. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov.
ζ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΓ του παρόντος Κανονισμού) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου.
η. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO (ISO 3166-1).
θ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ.
ι. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα όρων οι οποίοι έχει κριθεί ότι συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ.
ια. Αν από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί κυβερνητικό οργανισμό στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr.

2. Ανυπόστατες δεν θεωρούνται οι Δηλώσεις Καταχώρησης που αφορούν Ονόματα Χώρου, όπου το Μεταβλητό τους Πεδίο δευτέρου επιπέδου αποτελεί ομόγραφο του κωδικού χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, (ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3).

3. Σκοπός των διατάξεων των στοιχείων ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Άρθρο 9
Διάρκεια Εκχώρησης και Ανανέωση


1. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησής του στο Μητρώο, ενώ το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης.

2. Όσον αφορά τις δεσμευμένες μορφές του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που εκχωρείται, το δικαίωμα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης, ενώ η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ενεργοποίησης.

3. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία είχαν δεσμευθεί για συγκεκριμένο Φορέα και ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του, διαρκεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα τα εν λόγω Ονόματα Χώρου και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους, ενώ όσον αφορά το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα.

4. H Εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο Φορέας δύναται να ανανεώσει για περισσότερες της μίας περιόδους εκχώρησης.

5. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση στον Καταχωρητή, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6, συνοδευόμενη από τα σχετικά νόμιμα τέλη. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που αποκτά ο Φορέας με την ανανέωση της εκχώρησης ξεκινά από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της προηγούμενης εκχώρησης και όχι από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης.

6. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει πριν την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης και βρίσκονται εντός της περιόδου δέσμευσης, η δήλωση ανανέωσης αφορά στο σύνολο του πλήθους των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, συμπεριλαμβάνοντας τα όποια ενεργοποιημένα ονόματα με την αντίστοιχη χρέωση.

7. O Καταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την δήλωση για ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στο Μητρώο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του αποκλειστικού δικαιώματος ανανέωσης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6.

8. Με τη καταχώρηση της δήλωσης στο Μητρώο συντελείται η ανανέωση.

9. Με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, το Όνομα Χώρου με τις δεσμευμένες μορφές του απενεργοποιείται προσωρινά για δεκαπέντε ημέρες (15) χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ ενώ με την λήξη της περιόδου δέσμευσης το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ απενεργοποιείται οριστικά και αποδεσμεύεται. Η διαδικασία αποδέσμευσης των ονομάτων χώρου πραγματοποιείται μεταξύ 00.00 και 01.00UTC. Σε περίπτωση αστοχίας της διαδικασίας αποδέσμευσης Ονομάτων Χώρου, ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από το Μητρώο νέα ώρα αποδέσμευσης εντός του εικοσιτετράωρου. Η ανακοίνωση προηγείται κατά το ελάχιστον μία ώρα της διαδικασίας αποδέσμευσης.

10. Ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν μπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν δηλώσεις του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και αφορούν μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διαδικασίες Διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Άρθρο 10
Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ


Α) Ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:
• Αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωσή του (Παράρτημα ΙΑ), μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, στο Μητρώο.
• Αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
1. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περίπτωση που:
α. από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η ταυτότητα του Φορέα ή/και
β. αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.
2. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ:
α. καταχωρήθηκε από φορέα, ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή/και
β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.
3. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος
Κανονισμού εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12-2002. Η περίπτωση του εδαφίου ζ, παρ. 1 του άρθρου 8 ως λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που εκχωρήθηκαν μετά τις 8-8-2011.
4. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.
5. Αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12-2002.
6. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
7. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόμιμων κληρονόμων του ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης του δεν ζητήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου τη μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ λόγω καθολικής διαδοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού.
8. Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα παύει να υφίσταται και επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, εφόσον ο νέος Φορέας δεν ζητήσει εντός έξι (6) μηνών από την σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ημερομηνία επέλευσής του στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις την μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στο νέο Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού.
9. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αποτελεί σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
10. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
11. Μετά από απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Β) Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγράφεται και απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος.

Γ) Κατόπιν υποβολής καταγγελίας τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και εκδόσεως Αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατή η απενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα στο πλαίσιο του ισχύοντος Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 και 8 έως 10 του σημείου Α του παρόντος άρθρου όπως επίσης σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ από το ίδιο πρόσωπο από το οποίο το εν λόγω Όνομα Χώρου έχει διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου, χωρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ νέου η καταχώρηση ή η ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που η Δήλωση Καταχώρησης ή ενεργοποίησης είναι αδικαιολόγητη το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαγράφεται ή απενεργοποιείται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 11
Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ


1. Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ απενεργοποιείται προσωρινά με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ή του νόμιμου αναπληρωτή του στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση απόφασης/προσωρινής διαταγής εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση ή
β) εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στοιχειοθετείται λόγος διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού τηρουμένης της διατάξεως του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει και του Κανονισμού για τη Διαδικασία Λήψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών Μέτρων [απόφαση της ΕΕΤΤ 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β72003)] όπως εκάστοτε ισχύει.
Η προσωρινή απενεργοποίηση ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ ή απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η διαγραφή ή η ανάκληση και εκχώρηση σε τρίτον του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου ή μέχρι την λήξη της περιόδου εκχώρησής του εφόσον αυτή παρέλθει πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ ή του δικαστηρίου ή του διαιτητικού οργάνου και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν ανανεωθεί.
Κατά την διάρκεια της περιόδου που το όνομα είναι απενεργοποιημένο, ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει δικαίωμα να καταθέσει δήλωση διαγραφής ή/και αλλαγής Καταχωρητή εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ καθώς και δήλωση ανανέωσης και μεταβολής στοιχείων για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

2. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο Φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12, μπορεί με απόφαση του Προέδρου της ή του νόμιμου αναπληρωτή του να απενεργοποιήσει προσωρινά το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Φορέας μέσω του Καταχωρητή του Ονόματος Χώρου οφείλει να κοινοποιήσει στο Μητρώο την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων εκχώρησης καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Εφόσον ο Φορέας ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ΕΕΤΤ δύναται με απόφαση του Προέδρου της να άρει την προσωρινή απενεργοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται με απόφασή της να διαγράψει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

3. Σε περίπτωση ανακοίνωσης στην ΕΕΤΤ εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας με αίτημα την προσωρινή απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο ή την διαγραφή μέχρι:
α) την έκδοση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή
β) την λήξη της περιόδου καταχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν ανανεωθεί.

4. Το προσωρινά απενεργοποιημένο Όνομα Χώρου λήγει με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που εκχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

5. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά αντίστοιχα και τα Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ των οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρινά απενεργοποιηθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Πράξεις επί εκχωρημένων ονομάτων χώρου

Άρθρο 12
Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης


1. Οι Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που τους έχει εκχωρηθεί. Με την μεταβολή των στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν Όνομα Χώρου μεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που αφορούν:
α) οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 10, 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος και
β) οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.

2. Οι μεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και του Ονοματεπωνύμου ή/και της επωνυμίας του Φορέα πραγματοποιούνται διαμέσου των Καταχωρητών.

3. Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Κανονισμού ή την Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα που προϋποθέτει ταυτοπροσωπία του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Ο Καταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα είναι ο Φορέας του Ονόματος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ., κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας την αντίστοιχη δήλωση Μεταβολής στο Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

4. Το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία μετεβλήθησαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

5. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο ενημερώνει τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου για την καταχώρηση της μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου του Φορέα στο Μητρώο.

6. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει γίνει πράξη μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου στο Μητρώο η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την πράξη αυτή και να επαναφέρει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στα στοιχεία του φορέα όπως αυτά είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο πριν την καταχώρηση της εν λόγω πράξης μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου.

7. O Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόμενες μεταβολές τόσο της Επωνυμίας/ Ονοματεπωνύμου του Φορέα όσο και των λοιπών στοιχείων καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, όπως περιγράφεται στον παρόντα, και εντός ενός μηνός από την μεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωσή του.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και σχετικές διατάξεις


1. Μεταβίβαση μπορεί να γίνει στο Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβίβασης που υποβάλλεται μέσω Καταχωρητή στο Μητρώο:
• Από τους ενδιαφερόμενους ήτοι τον μέχρι την καταχώρηση της δήλωσης μεταβίβασης Φορέα και τον αποδέχοντα την μεταβίβαση ή
• Από το νέο πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του σημείου Α του άρθρου 10.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:
i. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή του Φορέα του υπό μεταβίβαση Ονόματος Χώρου Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού, και την Δήλωση Μεταβίβασης συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα τέλη. Η Δήλωση μεταβίβασης πρέπει να είναι σαφής, αμετάκλητη και να μην γίνεται υπό αίρεση ή όρο.
ii. Στην περίπτωση που η Δήλωση αφορά Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΓ ή κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr η Δήλωση Μεταβίβασης προωθείται στο Μητρώο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη της περιόδου εκχώρησης του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου.
iii. Η Δήλωση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Δήλωση και τα έγγραφα τα οποία την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Καταχωρητή.
iv. Ο Καταχωρητής με την υποβολή της Δήλωσης ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α, στοιχείο i του παρόντος άρθρου. O Καταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ. κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.
v. Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Μεταβίβασης προωθεί την Δήλωση στην Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
vi. Σε περίπτωση δηλώσεων μεταβίβασης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΓ ή κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr το Μητρώο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης ερευνά εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις απόρριψης της δήλωσης μεταβίβασης ως ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 8 (ζ) και (ια). Εφ' όσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις η δήλωση μεταβίβασης θεωρείται ανυπόστατη. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση καταχωρείται και το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία μεταβλήθηκαν.
vii. Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση μεταβίβασης αναφορικά με το εάν η δήλωση είναι ανυπόστατη ή η δήλωση έχει γίνει δεκτή.
β. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης επί συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ από τον Φορέα του, και η μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα-αιτούντα την μεταβίβαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 10. Στην περίπτωση αυτή ο Καταγγέλλων-αιτών την μεταβίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του παρόντος. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης καλύπτεται από το καταβληθέν τέλος για την διεξαγωγή ακρόασης κατόπιν καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού.
γ. Σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και η μεταβίβασή του σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ την σχετική απόφαση και να συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του Κανονισμού. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με το Παράρτημα Δ.
Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης σε αυτό.

2. Με τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματός του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Με την μεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, μεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 10, 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιημένες ή μη δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση απόφασης της ΕΕΤΤ ή δικαστηρίου με την οποία μεταβιβάζεται δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου παράλληλα μεταβιβάζεται το κυρίως όνομα και η ομάδα των λοιπών δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

3. Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν και μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ για την χρήση αυτή πριν την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.

4. Εφόσον συντελεσθεί η μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στην βάση δεδομένων του Μητρώου κατόπιν δηλώσεως του Φορέα με απόφαση της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, εκτελεστής στην Ελλάδα, ο νέος Φορέας εάν έχει αποδεχτεί την χρήση του μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ ως είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο Μεταβιβάζων, υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού περί χρήσης Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση.

5. Η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση και διαγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ σε περίπτωση:
• απόφασης της ΕΕΤΤ για την κλήση σε ακρόαση με αντικείμενο τη διαγραφή ή τη μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή,
• κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή,
• ανακοίνωσης στην ΕΕΤΤ εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας με αίτημα την προσωρινή απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, μέχρι:
i. την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ ή απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα, ή
ii. τη λήξη της περιόδου εκχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας.

6. Επί του ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ μπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Το όνομα χώρου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Το όνομα χώρου ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.

Άρθρο 14
Αλλαγή Καταχωρητή


1. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει τη δυνατότητα, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχωρητή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ αλλάζει ταυτόχρονα Καταχωρητή και
α. οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 10, 11, 14 και 15 του άρθρου 3 του παρόντος και
β. οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.

2. Σε μια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Ο Φορέας συμπληρώνει και καταθέτει στον Καταχωρητή της επιλογής του είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μία δήλωση με την οποία ζητάει να μεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και να αναθέσει σε αυτόν όλες τις δραστηριότητες Καταχωρητή σχετικά με το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.
β. Ο νέος Καταχωρητής ελέγχει ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο δηλών την αλλαγή δεν είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή νόμιμος εκπρόσωπός του, ή ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι ίδιος με τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης, τότε ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.
γ. Ακολούθως, ο νέος Καταχωρητής Ονόματος Χώρου εκδίδει και παραδίδει άμεσα στον φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ απόδειξη παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
(i) η επωνυμία του Καταχωρητή Ονόματος Χώρου,
(ii) το ΑΦΜ, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του Καταχωρητή, η διεύθυνση των ιστοσελίδων (URL) του Καταχωρητή και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (Email),
(iii) η επωνυμία του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ,
(iv) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ,
(v) το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση,
(vi) η ημερομηνία και η ώρα (με ακρίβεια λεπτού) παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή Ονόματος Χώρου.
δ. Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενημερώνει το Μητρώο ότι έχει κατατεθεί δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, και αλλάζει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρώντας το Νέο Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου, που περιλαμβάνεται στην δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο ενημερώνει τον παλιό Καταχωρητή για την δήλωση αλλαγής Καταχωρητή και τοιουτοτρόπως ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή και το όνομα ανατίθεται στον νέο Καταχωρητή.
ε. Ο παλαιός Καταχωρητής, από την ενημέρωσή του για την κατάθεση της δήλωσης, παύει να κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων του Φορέως του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, εκτός και αν έχει την προηγούμενη συναίνεσή του προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούμενο την καταβολή τελών για την διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή.

4. Αλλαγή Καταχωρητή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν μπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν αιτήματα του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που αφορούν μεταβίβαση Ονόματος Χώρου.

5. Δήλωση ανανέωσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ κατατίθεται σε νέο Καταχωρητή, χωρίς να απαιτείται δήλωση αλλαγής Καταχωρητή για τα ονόματα των οποίων έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, βρίσκονται όμως εντός δεκαπενθημέρου από την λήξη αυτού.

6. Δήλωση ανανέωσης για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ για τα οποία δεν έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατατίθεται στον Καταχωρητή ο οποίος διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου ή σε νέο Καταχωρητή αν προηγηθεί δήλωση αλλαγής Καταχωρητή.

Κεφάλαιο VI

Άρθρο 15
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ


1. Οι Καταχωρούμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ μέσω των καταχωρητών ανταποδοτικά τέλη για κάθε χρεώσιμη πράξη Ονόματος Χώρου:
α) για την εκχώρηση ώστε να καλύπτεται το διαχειριστικό κόστος της ΕΕΤΤ και
β) για την χρήση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Το ανώτατο όριο των τελών που δύναται να καταβάλλει ο Καταχωρούμενος στον Καταχωρητή ορίζεται στο Παράρτημα Δ.
Οι χρεώσιμες πράξεις Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι οι κάτωθι:
• εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ,
• ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ
• μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ
• μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ
• ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ
• υπηρεσία αυξημένης ασφάλειας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (Registry Lock).

2. Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή τελών από τους Καταχωρούμενους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ για πράξεις όπως η εισαγωγή εγγραφών DNSSEC (DS Records) στο Μητρώο.

3. Οι καταχωρητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ τα τέλη τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Δ του παρόντος Κανονισμού. Για δηλώσεις οι οποίες θεωρούνται ανυπόστατες, δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ τέλη.

4. Οι Καταχωρητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, επί ποινή διαγραφής από τον δημοσιευμένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, για την καταβολή στην ΕΕΤΤ των τελών για τις χρεώσιμες πράξεις επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

5. Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Καταχωρούμενο καθώς και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών που διέπουν τις ενέργειες επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ θα πρέπει να αναγράφονται στο δικτυακό τόπο του Καταχωρητή.

6. Η αναγραφή των τελών γίνεται σε ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη θέση του δικτυακού τόπου του Καταχωρητή ούτως ώστε να δύνανται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ να διενεργούν ελέγχους τιμών κατά βούληση.

7. Απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής από τον δημοσιευμένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, η επιβολή από Καταχωρητή σε Καταχωρούμενο τελών υψηλοτέρων από αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα Δ.

8. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρμόζει με απόφασή της το ύψος των τελών του Παραρτήματος Δ. Σε περίπτωση αύξησης των τελών, το χρονικό διάστημα μεταξύ δημοσιεύσεως της Αποφάσεως και ενάρξεως της ισχύος της δε μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Καταχωρητές

Άρθρο 16
Λειτουργία Καταχωρητών


1. Οι Καταχωρητές είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει η ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν Καταχωρητές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην EETT. Υπόδειγμα Γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος Κανονισμού. Η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος αυτήν ή του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι αποδέχονται πλήρως τις υποχρεώσεις και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό. Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο Καταχωρητής οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ και όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση συνημμένα στην Δήλωση έγγραφα. Σε περίπτωση που η Γνωστοποίηση Καταχωρητή δεν είναι πλήρης, δεν καταχωρείται στο Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ. Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει «Δήλωση Διαχειριστή» σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ειδική προς το σκοπό αυτό απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις οι οποίες θα τίθενται από την ανωτέρω απόφαση θα δημοσιεύονται στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.

3. H EETT καταχωρεί κάθε πλήρη Γνωστοποίηση στο Μητρώο Καταχωρητών που διατηρεί και κοινοποιεί άμεσα, τα στοιχεία του Καταχωρητή στο Μητρώο και στις ιστοσελίδες της σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος Κανονισμού. Από την ανωτέρω δημοσίευση ο γνωστοποιών δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί με την υποβολή της γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ, ο Καταχωρητής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την μεταβολή να ενημερώσει την ΕΕΤΤ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

5. Η ΕΕΤΤ δύναται να κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

6. Η ΕΕΤΤ δύναται με απόφαση Προέδρου, να εκδίδει «Πολιτική Ορθής Χρήσης των Συστημάτων του Μητρώου».

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Καταχωρητών


1. Οι σχέσεις των Καταχωρητών με τους αιτούντες και τους άλλους Καταχωρητές διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το γενικότερο πνεύμα του παρόντος Κανονισμού, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Η επικοινωνία μεταξύ των καταχωρητών και του Μητρώου αναφορικά με πράξεις επί των ονομάτων χώρου γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η οποία παρέχεται από το Μητρώο.

3. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του Καταχωρητή και του Μητρώου και εξασφάλισης της μη αλλοίωσης των στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ Καταχωρητή και Μητρώου μέσω χρήσης κατάλληλων εφαρμογών και μεθόδων ασφαλείας.

4. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τη σύνδεσή τους στην ανωτέρω εφαρμογή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των στοιχείων τους στο Μητρώο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το Μητρώο εντός τριών (3) μηνών η ΕΕΤΤ με απόφασή της, χωρίς διεξαγωγή Ακρόασης, προβαίνει άμεσα σε διαγραφή του Καταχωρητή.

5. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται, χωρίς κλήση σε ακρόαση του ενδιαφερομένου, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της επίσημα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την παύση δραστηριοτήτων των καταχωρητών, να προβεί αυτεπαγγέλτως άνευ άλλης ειδοποίησης στη διαγραφή του καταχωρητή από το Μητρώο Καταχωρητών. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΤΤ ενημερώνει τους καταχωρούμενους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει για την διαγραφή του καταχωρητή τους.

6. Οι Καταχωρητές οφείλουν να ακολουθούν τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ε έως και ΙΑ και τα παραρτήματα ΙΔ, ΙΖ και ΙΗ έως και Κ και ειδικά να απαιτούν από τους καταχωρούμενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά με το περιεχόμενο που ορίζουν.

7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα έγγραφα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που κατατίθενται σε αυτούς από τους Καταχωρούμενους, τις σχετικές αποδείξεις καταβολής τελών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστέλλεται από το Μητρώο ή την ΕΕΤΤ στον Καταχωρητή σχετικά με το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Το αρχείο φυλάσσεται από τον Καταχωρητή για όλο το διάστημα που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου καθώς και για έξι (6) μήνες μετά την λήξη του Ονόματος Χώρου, ή την μεταφορά του Ονόματος Χώρου σε άλλον Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα έγγραφα τηρούν οι Καταχωρητές σχετικά με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Οι Καταχωρητές μεταβιβάζουν τα αιτούμενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

8. Το αρχείο του Καταχωρητή τηρείται, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Ο Καταχωρητής υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφοποίηση που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, εντός των προθεσμιών οι οποίες τίθενται από τον παρόντα Κανονισμό. Οποιεσδήποτε προθεσμίες υποβολής δηλώσεων χρεώσιμων πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ξεκινούν με την καταβολή των νόμιμων τελών σύμφωνα με το Παράρτημα Δ από τον καταχωρούμενο προς τον Καταχωρητή.

10. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους / Φορείς για οποιαδήποτε πληροφορία τους κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την EETT και αφορά το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Οι Καταχωρητές ειδοποιούν τους Φορείς για την λήξη των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησης.

11. Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν ενεργή ιστοσελίδα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στον Αριθμό Μητρώου που διαθέτουν από την καταχώρησή τους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ καθώς και γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών η οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως 4:00 μμ.

12. Οι Καταχωρητές εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς και επαρκή αριθμό προσωπικού το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταχωρούμενων του και όταν ο καταχωρούμενος καλεί το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του Καταχωρητή δεν μένει σε υπερβολική αναμονή η οποία συνίσταται να μην ξεπερνά τα πέντε λεπτά.

13. Οι Καταχωρητές οφείλουν να μην υπερβαίνουν το όριο των τετρακοσίων (400) αιτημάτων καταχώρησης, για διαθέσιμα ή μη ονόματα χώρου, που υποβάλλουν στο σύστημα, στο διάστημα από 23:30 έως 01:00 UTC. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός αφορά στο σύνολο των αιτημάτων καταχώρησης που μπορεί κάθε καταχωρητής να υποβάλλει και όχι σε αιτήματα καταχώρησης ανά όνομα χώρου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, το Μητρώο δεν παραλαμβάνει το αίτημα καταχώρησης. Ο Καταχωρητής ενημερώνεται από το Μητρώο μόλις ξεπεραστεί το ανωτέρω όριο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Καταχωρητής θα μπορεί εκ νέου να καταθέσει αιτήματα καταχώρησης για νέα ονόματα μετά τις 01:00 UTC. Όλες οι υπόλοιπες πράξεις (ανανεώσεις, ενεργοποιήσεις δεσμευμένων ονομάτων χώρου κ.λπ.) δεν επηρεάζονται και επιτρέπονται στον καταχωρητή. Ο ως άνω περιορισμός δύναται να αναπροσαρμοστεί μετά από απόφαση του Πρόεδρου της ΕΕΤΤ («Πολιτική Ορθής Χρήσης των Συστημάτων του Μητρώου»).

14. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό για την εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να εφαρμόζουν πρακτικές που εμποδίζουν τους Καταχωρούμενους να απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον Καταχωρητή επιθυμούν ή να αντικαθιστούν τον Καταχωρητή που χρησιμοποιούν.

15. Οι καταχωρητές οφείλουν να παρέχουν σε κάθε Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που βρίσκεται στη διαχείριση τους, στοιχεία καταχώρησης αυτού, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Μητρώου, ως αυτά έχουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αιτείται την γνωστοποίησή τους.

16. Η ΕΕΤΤ επιβάλει ετήσιο τέλος εκατό ευρώ (100€) σε όλους τους καταχωρητές, ανεξαρτήτως πλήθους ονομάτων χώρου που διαχειρίζονται. Το εν λόγω τέλος εισάγεται αυτόματα ως αρνητικό χρηματικό πόσο στο υποσύστημα του Μητρώου κάθε 20η Ιανουαρίου, σε όλους τους καταχωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Επίσης οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη Ονομάτων Χώρου που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του παρόντα Κανονισμού.

17. Για την πληρωμή των νόμιμων τελών, ο Καταχωρητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί υποσύστημα του Μητρώου. Μέσω του συστήματος, ο Καταχωρητής καταβάλλει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο. Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση χρεώσιμων πράξεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς χρονικό περιορισμό.

18. Το χρηματικό ποσό μειώνεται ανά χρεώσιμη πράξη. Ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικό χρηματικό ποσό για διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Οι πράξεις αυτές υπολογίζονται ως αρνητικό χρηματικό ποσό. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διακόπτεται στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα η οποία ανακοινώνεται από το Μητρώο. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, ο Καταχωρητής οφείλει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο τουλάχιστον ίσο με το αρνητικό χρηματικό ποσό που έχει καταναλώσει.

19. Το διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

20. Η ΕΕΤΤ εκδίδει μηνιαίως προς τους Καταχωρητές λογαριασμό τελών, ο οποίος αναφέρεται στο καταναλωθέν χρηματικό ποσό και στο αρνητικό ποσό που ενδεχομένως υπάρχει στο σύστημα την περίοδο δημιουργίας του λογαριασμού τελών και όχι στο σύνολο του χρηματικού ποσού που έχει κατατεθεί από τον Καταχωρητή.

21. Ο Καταχωρητής υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα τέλη εντός είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση που λόγω οφειλών έχει διακοπεί σε Καταχωρητή, η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο, για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, η ΕΕΤΤ ενημερώνει τον καταχωρητή μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, ότι εάν δεν εξοφλήσει τις οφειλές του μέχρι το πέρας έξι (6) μηνών από την διακοπή της δυνατότητας εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο θα προχωρήσει άμεσα σε διαγραφή του από το Μητρώο Καταχωρητών Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαγραφή του καταχωρητή με απόφασή Προέδρου, χωρίς διεξαγωγή Ακρόασης. Σε περίπτωση οφειλής μεγαλύτερης των εκατό ευρώ (100 €), η ΕΕΤΤ προβαίνει και στην είσπραξη της οφειλής σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

22. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων, εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν, καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου.

23. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με το Μητρώο τουλάχιστον με μία από τις διαθέσιμες από το Μητρώο μεθόδους προκειμένου να εξυπηρετούν τις δηλώσεις των Καταχωρουμένων. Οι μέθοδοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου.

24. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να κοινοποιούν κατόπιν αιτήματος των καταχωρουμένων και μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το Μητρώο, τα στοιχεία εκχώρησης Ονόματος Χώρου και κωδικούς εξουσιοδότησης στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του καταχωρούμενου.

25. Ο Καταχωρητής δεν μπορεί να προβεί σε καμία πράξη επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Η συναίνεση πρέπει να έχει δοθεί με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο και τηρείται στο αρχείο του Καταχωρητή.

26. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχωρούμενος μόνο αν τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι για δική του χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, επιδιώκοντας την Εκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

27. Οι Καταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

28. Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε πρόσωπα τα οποία υποδεικνύει κατά καιρούς η EETT, να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους και να ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων των Καταχωρητών. Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την λειτουργία τους ως Καταχωρητές.

29. Οι Καταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους πρέπει να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν με τον παρόντα Κανονισμό.

30. Οι Καταχωρητές οφείλουν να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του Μητρώου μόνον για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Κανονισμού. Περαιτέρω δε, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των Καταχωρουμένων στο Μητρώο, ενώ οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για την διόρθωση λανθασμένων καταχωρημένων στοιχείων επιβαρύνει τον Καταχωρητή.

31. Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυμεί να παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος τότε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχωρουμένους του, έτσι ώστε να μπορέσουν εγκαίρως να μεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή. Επίσης ο Καταχωρητής οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ Η EETT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους τους Φορείς και Καταχωρούμενους να επιλέξουν νέο Καταχωρητή. Το αργότερο μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.

32. O Καταχωρητής σε περίπτωση που τεθεί σε εκκαθάριση ή νόμιμη διαχείριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση οφείλει να δηλώσει άμεσα παύση λειτουργίας στην ΕΕΤΤ προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. H EETT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Καταχωρούμενους να επιλέξουν νέο Καταχωρητή, απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.

33. Στις περιπτώσεις των παρ. 31 και 32 του παρόντος άρθρου με την διαγραφή του Καταχωρητή και την απενεργοποίησή του εάν οι Καταχωρούμενοι δεν μεριμνήσουν για την μεταφορά Ονομάτων Χώρου σε άλλον Καταχωρητή τα ονόματα εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι την λήξη τους αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη επ' αυτών.

34. Στην περίπτωση που ένας Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου λειτουργεί και ως Πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP), οι Λύτες (Resolvers) στο δίκτυο πρόσβασης δεν πρέπει να είναι Αρμόδιοι Εξυπηρετητές Ονομάτων (Authoritative Domain Name Server) για άλλα αρχεία ζώνης Ονομάτων Χώρου, με εξαίρεση τα Ονόματα Χώρου στα οποία ο ίδιος ο Πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP) είναι Φορέας/δικαιούχος.

35. Περιοριστικά, για την περίπτωση λάθους υποβολής στοιχείων καταχωρούμενου από τον Καταχωρητή, επιτρέπεται η διόρθωση τους μετά την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ με δήλωση μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμού. Στην περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης ο Καταχωρητής υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Η πράξη είναι χρεώσιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό για τις δηλώσεις μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμου.

36. Οι Καταχωρητές οφείλουν να ενημερώσουν τους Φορείς των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που διαχειρίζονται, για την έναρξη διάθεσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ

37. Στο μέτρο που οι Καταχωρητές λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία βάσει του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

38. Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως ως προς τις διατάξεις του, όπου καθορίζεται το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων.

39. Ο εκτελών την επεξεργασία: α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ, δ) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, ζ) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

40. Με την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83 και 84 του ΓΚΠΔ, εάν ο εκτελών την επεξεργασία καθορίσει κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού και του ΓΚΠΔ τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

41. Εφόσον ο Καταχωρητής ως εκτελών την επεξεργασία είναι μη εγκατεστημένος στην ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ορίζει γραπτώς εκπρόσωπο στην Ελλάδα στην περίπτωση που οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με την προσφορά υπηρεσιών στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων στην Ένωση.


Άρθρο 18
Διαγραφή Καταχωρητή και άλλες διοικητικές κυρώσεις


Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού η ΕΕΤΤ δύναται κατά το άρθρο 77, παρ. 3, του ν. 4070/2013, κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων, να επιβάλει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Διαγραφή Καταχωρητή
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί στην διαγραφή του από την λίστα Καταχωρητών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία διατάσσεται η διαγραφή Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ απενεργοποιεί τον Καταχωρητή από το Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της, δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, και καλεί όλους τους φορείς των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία διαχειρίζεται ο Καταχωρητής να επιλέξουν νέο Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται με απόφασή της να μην δεχθεί Γνωστοποίηση Καταχωρητή από πρόσωπο το οποίο έχει διαγραφεί ως Καταχωρητής με απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
β. Πρόστιμο κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ. Σύσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIN
ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Μητρώου


1. Ο Φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο ενεργεί με βάση το συμπεφωνημένο και εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ πλαίσιο και σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης, της διασφάλισης της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

2. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωσή του, αναφορικά με το εάν:
α. η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ έχει εκχωρηθεί,
β. η Δήλωση Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή ελ είναι ανυπόστατη ή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο,
γ. η Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπώνυμου του Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
δ. η Δήλωση Ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
ε. η Δήλωση Ανανέωσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
στ. η Δήλωση Διαγραφής Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
ζ. η Δήλωση Αλλαγής Καταχωρητή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
η. η Δήλωση Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας (Registry Lock) για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
θ. η Δήλωση Απενεργοποίησης της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας (Registry Lock) για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ καταχωρήθηκε στο Μητρώο,
ι. πραγματοποιήθηκε χρήση της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας (Registry Lock) για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

3. Ενημέρωση δεν πραγματοποιείται για δηλώσεις καταχώρησης που έχουν απορριφθεί χωρίς πρωτοκόλληση σύμφωνα με τις παρ. 11 και 14 του άρθρου 7.

4. Το Μητρώο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά ή οριστικά τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, όποτε και όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και κατά τον τρόπο που κατά καιρούς προβλέπεται από την EETT.

5. Το Μητρώο τηρεί αρχείο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, όπου περιέχονται στοιχεία σχετικά με την ενεργοποίηση/εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, όπως η χρονική σειρά των δηλώσεων Καταχώρησης, η ταυτότητα των Καταχωρούμενων/ Φορέων, ο χρόνος της εκχώρησης ή στοιχεία σχετικά με άλλες πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, όπως επίσης στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του Καταχωρητή που μεσολάβησε για την πράξη.
Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

6. Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται, από τον φορέα που το διαχειρίζεται, σε μορφή on-line έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση της ΕΕΤΤ σε αυτό. Τα μέσα της πρόσβασης συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του φορέα που διαχειρίζεται το Μητρώο και της ΕΕΤΤ.

7. Το Μητρώο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των απαραίτητων Εξυπηρετητών Ονομάτων (name servers) για το .gr και .ελ είτε αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του συστήματος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανοποίηση όλων των μελλοντικών αναγκών των χώρων .gr και .ελ ή οιουδήποτε άλλου χώρου ήθελε δοθεί στο Ελληνικό Κράτος.

8. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία ζώνης του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονομάτων για το χώρο .gr ή/και .ελ μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

9. Το Μητρώο αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου προκειμένου να πληροφορούνται οι χρήστες του Διαδικτύου για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, και να είναι διαθέσιμη στους χρήστες του Διαδικτύου δημόσια υπηρεσία αναζήτησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

10. Το Μητρώο δύναται να παρέχει σε κάθε Καταχωρούμενο/Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στοιχεία καταχώρησης αυτού, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Μητρώου, ως αυτά έχουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αιτείται την γνωστοποίησή τους, με την εισαγωγή του κωδικού εξουσιοδότησης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου στο Μητρώο.

11. Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί στο Μητρώο πράξεις που αφορούν στις υποχρεωτικές αλλαγές επωνυμίας/ονοματεπώνυμού ή μεταβιβάσεις ή διαγραφές ή προσωρινές απενεργοποιήσεις/απαγορεύσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης δικαστηρίου, διαιτητικής αρχής ή της ίδιας της ΕΕΤΤ. Για την πραγματοποίηση αυτών των πράξεων η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτεί από τους φορείς την καταβολή των τελών που τους αντιστοιχούν.

12. H EETT μπορεί να τηρεί η ίδια το Μητρώο ή να αναθέσει την τήρησή του, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε άλλο Φορέα.

13. Το Μητρώο δύναται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση οποιουδήποτε Καταχωρητή δημιουργεί προβλήματα στα συστήματα και στις υπηρεσίες του Μητρώου (περιπτώσεις κατάχρησης υπηρεσίας Whois, DoS / DDoS, κατάχρησης πόρων του Μητρώου, λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, Code Injections, και σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και υπηρεσιών του Μητρώου).

14. Το Μητρώο δύναται να θέτει περιορισμούς στον αριθμό των παράλληλων συνδέσεων ανά Καταχωρητή, στον αριθμό των πράξεων μέσω Extensible Provisioning Protocol (EPP) και εν γένει σε οποιαδήποτε παράμετρο του συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

15. Σε περίπτωση που η τήρηση του Μητρώου ανατεθεί από την EETT σε Φορέα, το σύνολο των δεδομένων τα οποία τηρούνται από το Μητρώο, θα ανήκουν στην EETT στην οποία και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή όποτε η EETT τυχόν τα απαιτήσει και πάντως σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της αναθέσεως τήρησης του Μητρώου από την EETT στο συγκεκριμένο Φορέα, για οποιοδήποτε λόγο και αν αυτή επέλθει.

16. Το Μητρώο δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες ασφάλειας στους Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

17. Η οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή πρόσβασης των Καταχωρητών στο Μητρώο για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων του Μητρώου, τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του ή την κατάχρηση του δικαιώματος πρόσβασης από την πλευρά του Καταχωρητή δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης Καταχωρητή για ζημίες, θετικές ή αποθετικές.

18. Η πρόσβαση των Καταχωρητών στο Μητρώο δεν είναι εγγυημένη για όλη την διάρκεια του 24ώρου αλλά υπόκειται σε τεχνικούς περιορισμούς που ενδέχεται να δημιουργούν καθυστερήσεις και διακοπές, όπως οι δικτυακές επιθέσεις και οι διακοπές δικτύου.

Άρθρο 20
Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας Ονομάτων Χώρου


1. Με την αρχική ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας Ονόματος Χώρου (και τυχόν ενεργοποιημένων δεσμευμένων μορφών του), μεταβολές των στοιχείων του ή άλλες πράξεις (μεταβολή ή/και διαγραφή θυγατρικών εξυπηρετητών του, αλλαγή εγγραφών DS της τεχνολογίας DNSSEC, μεταβίβαση χρήσης / μεταβολή επωνυμίας του Φορέα, μεταβολή στοιχείων του Φορέα, ενεργοποίηση δεσμευμένης μορφής Ονόματος Χώρου, διαγραφή Ονόματος Χώρου ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής του) απαγορεύονται.

2. Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον καταχωρητή αποκλειστικά σε συνεργασία με τον Φορέα του Ονόματος Χώρου, και μόνο μετά από επικοινωνία του καταχωρητή με το Μητρώο. Η επικοινωνία Φορέα, Καταχωρητή και Μητρώου επαληθεύεται με συνδυαστική χρήση αλφαριθμητικών κλειδιών που αποστέλλονται από το Μητρώο ξεχωριστά προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Φορέας του Ονόματος Χώρου οφείλει πριν την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας Registry lock να έχει επιβεβαιώσει, σε συνεργασία με τον καταχωρητή του, τα δηλωμένα στοιχεία του στο Μητρώο, ιδίως την δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail).

3. Ειδικότερα, εφόσον υπάρξει ανάγκη να πραγματοποιηθεί κάποια από τις αποκλεισμένες ενέργειες, ο καταχωρητής του Ονόματος Χώρου οφείλει να υποβάλει σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στο σύστημα του Μητρώου. Ακολούθως, το Μητρώο αποστέλλει δύο (2) ξεχωριστούς κωδικούς προς: α) τον Φορέα του Ονόματος Χώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του ή όπως άλλως οριστεί και β) προς τον καταχωρητή του Ονόματος Χώρου. Για την έγκριση του αιτήματος ο καταχωρητής επικοινωνεί με το προσωπικό του Μητρώου.

4. Η επικοινωνία καταχωρητή - Μητρώου απαιτεί την προηγούμενη γνωστοποίηση από τον φορέα του Ονόματος Χώρου προς τον καταχωρητή, του κωδικού που έχει λάβει και που επιτρέπει την έγκριση της μεταβολής της κατάστασης του Ονόματος Χώρου ή / και των σχετιζόμενων αντικειμένων (πρόσωπο επαφής του Φορέα, θυγατρικοί εξυπηρετητές ονοματοδοσίας του ονόματος). Ο κωδικός αυτός συνδυάζεται με τον αντίστοιχο κωδικό που λαμβάνει ο καταχωρητής για την συγκεκριμένη πράξη. Η επικοινωνία εκτελείται με προκαθορισμένη μέθοδο και αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου το όνομα χώρου ή/και τα σχετιζόμενα με αυτό αντικείμενα να τεθούν σε κατάσταση που επιτρέπει τις μεταβολές των στοιχείων τους, για το χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί (παράθυρο αλλαγών).

5. Η επικοινωνία με το Μητρώο για τη δημιουργία παραθύρου αλλαγών πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις ώρες λειτουργίας του Μητρώου, αλλά οι μεταβολές των στοιχείων του Ονόματος Χώρου μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο Φορέας και ο Καταχωρητής οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων ενεργοποίησης και χρήσης της υπηρεσίας. Οι μεταβολές των στοιχείων του Ονόματος Χώρου εκτελούνται εντός του παραθύρου αλλαγών με τις συνήθεις διαδικασίες που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος.

6. Το μέγιστο επιτρεπτό παράθυρο αλλαγών είναι διάρκειας 24 ωρών. Κάθε παράθυρο αλλαγών λήγει με την παρέλευση του χρόνου που έχει ορίσει ο φορέας ή με ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα πριν την προκαθορισμένη λήξη του. Για πιο εκτεταμένα χρονικά διαστήματα αλλαγών είναι εφικτή η προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας Registry Lock. Για την επανενεργοποίησή της εντός του διαστήματος ισχύος της δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

7. Η διάρκεια ισχύος της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ενεργοποίησής της ή έως την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, εάν αυτή προηγείται. Για την αδιάκοπη λειτουργία της υπηρεσίας, η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν άλλως δηλωθεί κατά την αρχική δήλωση ενεργοποίησής της. Η ανωτέρω επιλογή μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατά την περίοδο χρήσης της υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση καθώς και η ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας αποτελούν χρεώσιμες πράξεις χωρίς δυνατότητα ανάκλησής τους. Η χρέωση του Φορέα για την υπηρεσία γίνεται εφάπαξ κατά την ενεργοποίηση / ανανέωσή της και η χρήση της δεν υπόκειται σε επιπλέον χρεώσεις.

8. Η αλλαγή καταχωρητή και η ανανέωση Ονόματος Χώρου δεν περιλαμβάνονται στις πράξεις που απαγορεύονται κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.

9. Η Δήλωση ενεργοποίησης, η Δήλωση απενεργοποίησης και η Δήλωση χρήσης της υπηρεσίας αυξημένης ασφάλειας υποβάλλονται από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου στον καταχωρητή του, σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΗ, ΙΘ και Κ αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 21
Προστασία Δεδομένων


1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των καταχωρητών. Οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή δηλώσεις άλλων πράξεων επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ μόνο στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των Δηλώσεων αυτών. Η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Kατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω, η EETT σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ εφόσον απαιτείται από τον νόμο για σκοπούς που αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ύστερα από αίτηση των αρμοδίων αρχών.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των νομικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου κοινοποιούνται, από την ΕΕΤΤ, σε τρίτους κατόπιν αιτήματός τους.

4. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ, δύναται να επιτραπεί στους Καταχωρητές να γνωστοποιούν σε τρίτους στοιχεία καταχώρησης φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που είναι νομικά πρόσωπα.

5. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να επιτραπεί στους Καταχωρητές να κοινοποιούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που ανήκουν στην διαχείρισή τους και που έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση για την δημοσιοποίησή τους, εφόσον τους υποβληθεί σχετική αίτηση.

6. Οι Καταχωρητές κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα των νομικών και φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που ανήκουν στην διαχείριση τους, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας δημόσιας ελεγκτικής αρχής.

7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καταχωρούνται και τηρούνται στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου για τους σκοπούς της επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον και δεν διαγράφονται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Άσκηση Εποπτείας και άλλες διατάξεις


1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

2. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο και οι Καταχωρητές πρέπει να παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε σχετική πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ για τη διαχείριση της ονοματοδοσίας του Διαδικτύου ή για στατιστικούς λόγους.

3. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, σχετικά με τη διαχείριση του χώρου .gr ή .ελ, όπως το περιεχόμενο αυτής της Έκθεσης ορίζεται από καιρό σε καιρό από την ΕΕΤΤ.

4. Για την διεξαγωγή Ακρόασης στο πλαίσιο του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού, απαιτείται από τον Καταγγέλλοντα η καταβολή τέλους ποσού διακοσίων ευρώ (200€) εάν είναι φυσικό πρόσωπο και τετρακοσίων ευρώ (400€) εάν είναι νομικό πρόσωπο σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

5. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σεβόμενη την αρχή της διαφάνειας της αναλογικότητας και το επαγγελματικό απόρρητο.

6. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες, με στόχο την ενίσχυση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη. gr» (ΦΕΚ 412/Β724-3-2015), όπως ισχύει τροποποιημένη.

2. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλα τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί μέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία εκχωρήθηκαν.

3. Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και εκκρεμούν διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις πριν από την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάξεις.

4. Η επιβολή του ετήσιου τέλους θα ξεκινήσει την 20η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2019, η ΕΕΤΤ προβαίνει στην είσπραξη της συνολικής οφειλής ανεξαρτήτως ύψους σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, Καταχωρητών οι οποίοι είναι προς διαγραφή ή έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Καταχωρητών.

Άρθρο 24
Λοιπές διατάξεις


1. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου .ελ, η εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τους παρακάτω περιορισμούς. Μετά το πέρας του τριμήνου παύουν να ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
α) Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr εκχωρούνται μόνο στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr.
β) Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr όπου το δεύτερο επίπεδο είναι μη μεταβλητό και εφόσον δεν υπάρχει εκχωρημένο όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr με το ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο μεταβλητό πεδίο, εκχωρούνται στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr που υποβάλει πρώτος δήλωση καταχώρησης.
γ) Στην περίπτωση που υπάρχουν εκχωρημένα ομόγραφα Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr σε διαφορετικούς Φορείς, τότε τα αντίστοιχα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ δεν εκχωρούνται.

2. Τυχόν οφειλές Καταχωρητών κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011 εισάγονται αυτόματα ως αρνητικό ποσό στο σύστημα πληρωμών, με την θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου .ελ καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ.

Β) Ορίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26
Παραρτήματα


Τα ακόλουθα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος Κανονισμού:

Παράρτημα A
Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονομάτων για Ονόματα Χώρου υπό το .gr ή .ελ

   
1. Κάθε Όνομα Χώρου υπό το .gr ή .ελ το οποίο είναι σε λειτουργία συνίσταται να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο (2) Εξυπηρετητές Ονομάτων. Οι εξυπηρετητές αυτοί επιστρέφουν εγγραφές τύπου NS (NS Records) με τις σχετικές πληροφορίες για όλους τους Εξυπηρετητές Ονομάτων που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου υπό το .gr ή .ελ.
   
2. Οι Εξυπηρετητές Ονομάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου MX (Mail Exchange) για κάθε Όνομα Χώρου υπό το .gr ή .ελ που εξυπηρετούν. Οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με αυτές τις εγγραφές και χρησιμοποιούνται από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου υπό το .gr ή .ελ έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να δέχονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται προς το αντίστοιχο Όνομα Χώρου.
   
3. Οι Εξυπηρετητές Ονομάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου SOA (Start of Authority) για κάθε Όνομα Χώρου υπό το .gr ή .ελ που εξυπηρετούν, οι οποίες συμβαδίζουν με τις ακόλουθες προδιαγραφές :
α. Το πεδίο "MNAME" περιέχει το όνομα του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονομάτων για το Όνομα Χώρου υπό το .gr ή .ελ.
β. Το πεδίο "RNAME" περιέχει μια λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
γ. Οι σειριακοί αριθμοί και οι χρονομετρητές (timers) ακολουθούν τις αρχές του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παρουσιάζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από αυτές.

Παράρτημα B
Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές


1. Οι Καταχωρητές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

2. Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το έμψυχο δυναμικό και την υποδομή πληροφοριακών συστημάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται προσηκόντως στις υποχρεώσεις τους ως Καταχωρητές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

3. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται:
(α) Να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου.
(β) Να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν.
(γ) Να διαθέτουν το αντίστοιχο έμψυχο δυναμικό, σε σχέση με τον αριθμό των Καταχωρούμενων / Φορέων που αναμένεται να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των δηλώσεων εκχώρησης και των δηλώσεων των λοιπών πράξεων επί Ονομάτων Χώρου μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά όρια.

4. H EETT δύναται να εκδίδει Κανονισμούς Δεοντολογίας προς τους οποίους υποχρεώνονται να συμμορφώνονται οι Καταχωρητές ή να καθορίζει ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις υποδομής, τηρουμένων των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της EE. Περαιτέρω η ΕΕΤΤ με νεότερη απόφασή της δύναται να ορίσει διαδικασία εθελοντικής διαπίστευσης για τους Καταχωρητές.

Παράρτημα Γ
Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr


Για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου διατίθενται τα ακόλουθα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου:
α. com.gr
β. edu.gr
γ. net.gr
δ. org.gr
ε. gov.gr
Την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη:
• com.gr δικαιούνται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα
• edu.gr δικαιούνται εκπαιδευτικοί οργανισμοί
• net.gr δικαιούνται οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και πάροχοι δικτύων
• org.gr δικαιούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
• gov.gr δικαιούνται κυβερνητικοί οργανισμοί

Παραρτήματα Δ' έως Κ', βλέπε συνημμένο αρχείο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης