Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Αριθμ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498

(ΦΕΚ Β' 938/16-03-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού, ως ισχύει.

5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/τ.Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04.11.2016) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας και ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β΄ 3722).

9. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.

11. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006.

12. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

13. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών 2328/2003, 861/2006, 1168/2006, 791/2007 και 1255/2011.

14. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1084/2006.

15. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

16. Τις αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων συνεργασίας που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλα τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

17. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403 (ΦΕΚ 3943/τ.Β΄/09.11.2017)
τροποποίηση αυτής.

18. Την αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β΄/10.07.2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως κάθε φορά ισχύει».

19. Την αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ628/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β΄/10.07.2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 3861/ΕΥΣ524/29.1.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/333), όπως κάθε φορά ισχύει.

20. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 7801 final/29.10.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση C(2014)3542, ως ισχύει.

21. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β΄/01.11.2016) υπουργική απόφαση περί «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.

22. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

23. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

24. Την αριθμ. 4/2017 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που εκδόθηκε κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄), που αφορούσε στην έγκριση της υπουργικής απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017).

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/ 03.03.2017) εφεξής υπουργική απόφαση, ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Σ., τους δικαιούχους του Ε.Π.«Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020» καθώς και την ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 12 η παράγραφος 5 της υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, εκτός εάν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουν υποβληθεί άνω της μίας προσφοράς».

Άρθρο 3

Το παράρτημα της υπουργικής απόφασης Υποπρόγραμμα Β΄ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Προστίθενται κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ως ακολούθως:

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη Αρχή Ελέγχου.

Η εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη με ανώτατο όριο 10.000€/έτος, εφόσον η ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της.

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για την Αρχή Ελέγχου.

Στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δήλωση αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για υλοποίηση από την Αρχή Ελέγχου, με ανώτατο όριο 25.000€/έτος.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομίσθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων.

Α.3. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη λειτουργία της Υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για την Αρχή Ελέγχου.

2. Στην κατηγορία ενέργειας Γ3. Γενικά Έξοδα λειτουργίας προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:

«δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες της ΕΑΣ.».

3. Στην κατηγορία ενέργειας Γ6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού Προϊστάμενων Αρχών και λοιπού προσωπικού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ως ακολούθως:

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των Αρχών, που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (π.χ. υπουργός/ Αναπληρωτής Υπουργός/Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Προϊστάμενος Ε.Α.Σ.) καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του οδηγού, των συνοδών ασφαλείας και των συνεργατών συμβούλων τους.

Άρθρο 4

Στο παράρτημα της υπουργικής απόφασης στο Υποπρόγραμμα Α και στο Υποπρόγραμμα Β στην κατηγορία ενέργειας Γ3. Γενικά Έξοδα λειτουργίας προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:

«Δαπάνες για υπηρεσίες απολύμανσης των χώρων στέγασης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες.».

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης