Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β΄ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β΄ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999»


Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670

(ΦΕΚ Β' 939/16-03-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β΄ 2932) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999».

2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96Α΄) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α΄) για τη «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

5. Την απόφαση 876/16.5.2000, (Β΄ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 56675/11.6.2013, (Β΄ 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999».

6. Την απόφαση 156618/25.11.2009, (Β΄ 2444) της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέραςτουάρθρου 8 τουν. 2716/1999», όπωςισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση 44810/26.04.2012, (Β΄ 1656) του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις αποφάσεις 50557/29.5.2013, (Β΄ 1299) και 56669/11.6.2013, (Β΄ 1426) της Υφυπουργού Υγείας.

7. Την απόφαση 1662/21.5.2001, (Β΄ 691) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/ 29-5-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β΄/2001) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων.

8. Την απόφαση 107931/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

9. Την απόφαση 107933/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

10. Την αριθμ. B1α/13805/15.2.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

11. Την ανάγκη εξορθολογισμού της διαδικασίας εκπόνησης σχεδιασμού.

12. Την ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

13. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β΄ 2932) του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», ως κάτωθι:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 διαγράφονται οι λέξεις «κατ’ ελάχιστον».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και ιστορικό δράσεων του φορέα, με έμφαση στις κοινωφελείς και εθελοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα στις δράσεις ψυχικής υγείας, καθώς και στις δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα).

Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας.

β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος του προσώπου που πρόκειται να οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα των ειδικοτήτων του ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

Ειδικά στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να είναι ψυχίατρος ή ψυχολόγος.

Στα Κέντρα Ημέρας για πάσχοντες από άνοιαAlzhmeirer, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να έχει την ειδικότητα του νευρολόγου.

Στα Κέντρα Ημέρας για παιδιά-εφήβους, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να έχει την ειδικότητα του παιδοψυχιάτρου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας ή Κέντρου Ημέρας πρέπει να διαθέτει τριετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές (μη –ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας (αριθμός ανά ειδικότητα), όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ότι το 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού θα διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα).»

4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Η πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως τεκμηριώνεται από τα στοιχεία των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου»

5. Το άρθρο 6 μετονομάζεται σε «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Ψυχικής Υγείας».

6. Διαγράφεται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 και αναριθμούνται οι υπόλοιπες παράγραφοι σε 1, 2.

7. Το πρώτο εδάφιο της αναριθμημένης παραγράφου 1 του άρθρου 6 αναδιατυπώνεται ως εξής:

««Μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του τελικού πίνακα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου, ο φορέας υποβάλλει φάκελο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας με τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο επόμενο άρθρο».

8. Στην αναριθμημένη παράγραφο 2 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις «μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας».

9. Στην περίπτωση 2 του άρθρου 7, το τελευταίο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει τη μεταβολή αυτή και ο φορέας δε συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, αναθέτει την ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.»

10. Η περίπτωση 4 του άρθρου 7 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί μη μεταβολής των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 4.

Μεταβολές μελών του προσωπικού, και ειδικότερα του ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, καθώς και πρόσθετων ειδικοτήτων ανάλογα με τον τύπο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τελούν σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όπως αυτή προτάθηκε και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει κάποια μεταβολή και ο φορέας δεν συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, αναθέτει την ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.»

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας μετά από εισήγηση της ως άνω Διεύθυνσης προβαίνει σε ανάκληση της άδειας ίδρυσης, και αναθέτει την ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.»

12. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«β. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μονάδας, όπως αυτοί καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την υποβληθείσα πρόταση».

13. Στην περίπτωση 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας» με τη φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 2 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας».

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται η φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας» με τη φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 2 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας».

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ήδη λειτουργούν δίνεται προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευσης της παρούσας προκειμένου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας που ήδη λειτουργούν εξαιρούνται από την πρόβλεψη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης