Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 30/003/000/817/2018 Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Σχόλια:

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 1791/21-05-2018)

Στην 30/003/000/817 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 914/τ.Β'/15.03.2018, διορθώνονται:


1. Στη σελίδα 10671, στην β΄στήλη, στον 5° στίχο εκ των κάτω από το εσφαλμένο:2. στην σελίδα 10671, στην β' στήλη, στον 2° στίχο εκ των κάτω από το εσφαλμένο:
«Vt... »
Στο ορθό:
«Vt ...»
3. στην σελίδα 10672, στην α' στήλη, στον 8° στίχο εκ των άνω από το εσφαλμένο: «...oC» στο ορθό: «...οC
4. στην σελίδα 10672, στην α' στήλη, στον 10° στίχο εκ των κάτω από το εσφαλμένο: «...Ε1» στο ορθό: «...Ε1΄»
5.στην σελίδα 10674, στην β' στήλη, στον 18° στίχο εκ των κάτω από το εσφαλμένο: «Η.Α.2 ή Π.Β.2).»
Στο ορθό: «ΙΙ.Α.2 ή ΙΙ.Β.2).»
6. στην σελίδα 10675, στην β' στήλη, στον 11° στίχο εκ των κάτω Από το εσφαλμένο:
«...LA)...»
Στο ορθό:
«...Ι.Α)...»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 30/003/000/817/2018
Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.


Αριθμ. 30/003/000/817/2018 Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 30/003/000/817

(ΦΕΚ Β' 914/15-03-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 33, 53, 62-63, 79, και 80 (περίπτωση α΄),
β) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄281) όπως ισχύει, ιδίως δε εκείνες του άρθρου 5, των παραγράφων Β.5, Β.11 και Γ.1 του άρθρου 7, της παραγράφου 10 του άρθρου 8 καθώς και της περίπτωσης ιγ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αυτού,
γ) της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄2745),
δ) της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης»,
ε) της αριθ. Τ.3200/25/30.5.1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών διά την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών διά την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Τ. 1259/32/18.4.1979 ΑΥΟ,
στ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ζ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Το από 30-12-2011 σχετικό πόρισμα της συσταθείσας, στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει της υπ' αριθ. Δ6Α1104110 ΕΞ2011/21-7-2011 ΑΥΟ, ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό.

5. Την από 06-02-2018 σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας υπ'αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks. General Requirements».

7. Την ανάγκη για τον καθορισμό σύγχρονων, ενιαίων και τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας, των αποοταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τον καθορισμό των σχετικών προς αυτές όρων και διατυπώσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός -Πεδίο Εφαρμογής -Αρμόδιες Αρχές


1. Με την παρούσα καθορίζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι σχετικοί προς αυτές όροι και διατυπώσεις, αφενός μεν αναφορικά με τις εργασίες του ελέγχου και της ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) καθώς και με την αναγνώριση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών παντός είδους, υπό ατμοσφαιρική ή μεγαλύτερη αυτής πίεση, με σταθερή ή πλωτή οροφή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίες διαθέτουν μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης, στις οποίες είτε συλλέγονται, είτε αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του επομένου άρθρου, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, αφετέρου δε όσον αφορά τις εκάστοτε διενεργούμενες ογκομετρήσεις για τη μέτρηση της ποσότητας των περιεχομένων σ' αυτές ή/και διακινουμένων τέτοιων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων καθώς και η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή.
Επίσης, με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος στις κατά τα ανωτέρω εργασίες εξοπλισμός, καθώς και οι φορείς που δύνανται να διενεργούν τις εν λόγω εργασίες.

2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι το Τελωνείο και η Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, στις οποίες ευρίσκονται οι προς έλεγχο και ογκομέτρηση δεξαμενές και που, για λόγους συντομίας, καλούνται «Τελωνείο Ελέγχου» και «Χημική Υπηρεσία Ελέγχου» αντιστοίχως καθώς και «Υπηρεσίες Ελέγχου» όταν αναφέρονται από κοινού.

Άρθρο 2
Ορισμοί και Ορολογία


1. Οι απαραίτητοι για τους σκοπούς της παρούσας τεχνικοί ορισμοί και ορολογία, ως και οι συντομογραφίες που αναφέρονται σ' αυτή, περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.

2. Στην παρούσα απόφαση, υπό τον όρο «αιθυλική αλκοόλη» νοείται η πάσης φύσεως αιθυλική αλκοόλη, ως και τα αλκοολούχα προϊόντα των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2969/2001.

Άρθρο 3
Έγκριση χρήσης Δεξαμενών


1. α. Για τη χρησιμοποίηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση χρήσης τους, η οποία διενεργείται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας. β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών, για τη συλλογή ή την αποθήκευση και γενικά την τοποθέτηση των κατά την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν εγκριθεί από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου.
Προκειμένου για τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται ως δοχεία συλλογής στις οικείες μονάδες παραγωγής, καθώς και για την αποθήκευση των κατά την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου προϊόντων, η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης τους διενεργείται πριν από τη θεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, των οικείων σχεδιαγραμμάτων και τη σφράγιση των αποστακτικών μηχανημάτων, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και διατάξεων της παρούσας.

2. Η κατά την προηγουμένη παράγραφο έγκριση χρήσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνον εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Οι δεξαμενές αποτελούν σταθερές, μόνιμες κατασκευές, κατακόρυφες, κανονικού γεωμετρικού σχήματος, είναι δε κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές, ενώ η τοποθέτηση και χωροδιάταξή τους, το υλικό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά τους, ως και οι συνθήκες χρήσης τους πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής κατά περίπτωση νομοθεσίας.
β. Όσον αφορά τα τεχνικά και μετρολογικά χαρακτηριστικά τους, ως και τους διενεργούμενους μετρολογικούς ελέγχους, οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις της Σύστασης υπ' αριθ. R 71:2008 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML).
γ. Πληρούνται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας.

3 .α. Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του μέρους Β΄ του άρθρου 4 της παρούσας ως και στα Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δέκα ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.
Η χορηγηθείσα έγκριση χρήσης δύναται να παραταθεί για πέντε επιπλέον έτη εφόσον διενεργούνται περιοδικοί, ανά πενταετία από της καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα, έλεγχοι της δεξαμενής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτών.
β. Η έγκριση χρήσης, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της οικείας απόφασης ή της χορηγηθείσας παράτασης, μπορεί να ανανεώνεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι προηγουμένως διενεργείται ο έλεγχος και η επανογκομέτρηση της δεξαμενής κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου Α.5 του άρθρου 4 της παρούσας και τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στα οικεία Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας.
γ. Δεξαμενή που εγκρίνεται φέρει, για την ταυτοποίησή της, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο παράρτημα Β΄ της παρούσας, ειδική μεταλλική πινακίδα με την κατάλληλη επισήμανση η οποία προσαρμόζεται καταλλήλως επ' αυτής, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, μη δυναμένη να απομακρύνεται χωρίς την προηγούμενη παραβίαση των επιτεθειμένων από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου σφραγίδων.
Η επισήμανση της εν λόγω μεταλλικής πινακίδας περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου.

4 .α. Η έγκριση χρήσης αίρεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τελωνείου Ελέγχου εφόσον εκλείψουν, μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.
Η έγκριση χρήσης αίρεται επίσης στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.5β του άρθρου 4, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος και επανογκομέτρηση της δεξαμενής. Η έγκριση χρήσης αίρεται σε περίπτωση οποιασδήποτε, εκ μέρους του ενδιαφερομένου επιτηδευματία, τροποποίησης ή μεταβολής της δεξαμενής χωρίς την προηγούμενη σχετική προς τούτο άδεια του Τελωνείου Ελέγχου ή, προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες μονάδες παραγωγής, της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
β. Σε περίπτωση άρσεως της έγκρισης χρήσης δεξαμενής, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποχρεούται για την άμεση μεταφορά, με ίδια μέσα και δαπάνη, των τυχόν περιεχόμενων σ' αυτήν προϊόντων σε άλλη εγκεκριμένη κατά τα ανωτέρω δεξαμενή, τηρουμένων των σχετικών προς τούτο όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις. Προκειμένου δε για δοχείο συλλογής αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής (οινοπνευματοποιεία Α΄, Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιεία), τούτο απομονώνεται από το αποστακτικό μηχάνημα με σφράγιση της βάνας εισαγωγής του από την κοινή διασωλήνωση σε θέση κλειστή, ώστε να αποκλείεται η είσοδος της αιθυλικής αλκοόλης, μέχρις ρυθμίσεως των σχετικών με την αναγνώριση και έγκρισή του θεμάτων.

Άρθρο 4
Μετρολογικοί έλεγχοι Απαιτήσεις και διαδικασίες


Α. Απαιτήσεις

1. Για την κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, οι απαιτούμενοι μετρολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον αρχικό μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση και την αρχική ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο, ως και την επανογκομέτρηση, διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. OIML R 71:2008 Σύστασης του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας, που περιλαμβάνονται στο Μέρος (1) του Παραρτήματος Δ' της παρούσας, από φορείς διαπιστευμένους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 στην ισχύουσα εκάστοτε έκδοσή του, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις των δοχείων συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής (οινοπνευματοποιεία Α΄, Β΄ κατηγορίας και αποοταγματοποιεία), ο μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση τούτων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, ενώ οι εκτελούμενες από τον φορέα εργασίες για την ογκομέτρηση και την επανογκομέτρηση αυτών τελούν υπό την εποπτεία και τη διαρκή παρακολούθηση των εν λόγω Υπηρεσιών κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παρούσα.

2.α. Η ογκομέτρηση, είτε αρχική (αρχική διακρίβωση), είτε επανογκομέτρηση, πραγματοποιείται με την εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (το σχήμα, τη θέση, τη χωρητικότητα, τη χρήση κλπ.) της δεξαμενής, είτε της ογκομετρικής μεθόδου που περιλαμβάνεται στο Μέρος (2) του Παραρτήματος Δ' της παρούσας είτε γεωμετρικών μεθόδων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα οικεία διεθνή πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ISO 7507και της σειράς ΕΛΟΤ ISO 12917 στις ισχύουσες εκάστοτε εκδόσεις τους αντιστοίχως όπως αυτά καταγράφονται στο Μέρος (1) του Παραρτήματος Δ' της παρούσας και κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο εν λόγω Παράρτημα.
Πέραν αυτών, για την ογκομέτρηση, μπορεί να εφαρμοσθεί και οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, μετά από την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. στην οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετικό αίτημα με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

3.α. Για τον μακροσκοπικό έλεγχο-επιθεώρηση της δεξαμενής συντάσσεται ιδιαίτερο φύλλο ελέγχου, από τον φορέα ή, προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής από την οικεία επιτροπή. Στο εν λόγω φύλλο ελέγχου, καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία, ευρήματα και διαπιστώσεις του ελέγχου, ως και τυχόν σχετικές παρατηρήσεις.
β. Για την ογκομέτρηση, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο, συντάσσεται σχετικός πίνακας ογκομέτρησης (ογκομετρικός πίνακας), ο οποίος υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση, ενώ εκδίδεται από τον φορέα και το σχετικό πιστοποιητικό (πιστοποιητικό ογκομέτρησης), σύμφωνα με το χρησιμοποιηθέν για την ογκομέτρηση πρότυπο, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.
Ο ογκομετρικός πίνακας πρέπει να είναι σύμφωνος με το εφαρμοσθέν για την ογκομέτρηση πρότυπο και να περιλαμβάνει επί πλέον τα στοιχεία που καθορίζονται στο οικείο Παράρτημα ΕΙ ή Ε2 της παρούσας.
Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον ανά 1cm, ενώ μπορεί να καθορίζεται από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και μικρότερο βήμα ανάλογα με την περίπτωση.
Εφόσον απαιτείται, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα της ογκομέτρησης, δημιουργείται κατάλληλο μαθηματικό πρότυπο (μοντέλο) για την αναλυτική περιγραφή της συνάρτησης V=V(h) του όγκου της δεξαμενής σε σχέση με το ύψος της.
γ. Ογκομετρικός πίνακας που, είτε δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, είτε η υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας, είτε γενικά δεν είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις της παρούσας, δεν γίνεται αποδεκτός κατά το στάδιο του ελέγχου από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ή την οικεία επιτροπή, κατά περίπτωση, η οποία υποδεικνύει εγγράφως τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας καθορίζοντας και τις σχετικές προθεσμίες.
Η κατά τα ανωτέρω αβεβαιότητα δεν σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τις κατ' άρθρο 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα απώλειες, τις εγγενείς προς τη φύση των προϊόντων, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις.

4. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένο κατά την παράγραφο Α. 1 του παρόντος άρθρου φορέα, ανά πενταετία, κατ' αυτόν δε ελέγχεται μακροσκοπικά και επιθεωρείται η δεξαμενή κατά τα προβλεπόμενα ειδικότερον στα Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας, ενώ πραγματοποιείται επαλήθευση του ογκομετρικού πίνακα με έλεγχο ποσοστού 20% του αριθμού των σημείων της αρχικής ογκομέτρησης, διαφορετικών δε ανά πενταετία.
Για τον κατά τα ανωτέρω περιοδικό έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έγιναν, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, καθώς και όλα τα στοιχεία, ευρήματα και διαπιστώσεις του ελέγχου ως και οι όποιες τυχόν παρατηρήσεις.
Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε τον έλεγχο και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου. Εξαιρετικά, προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής, ο μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση διενεργείται από την οικεία επιτροπή, η οποία και προβαίνει στη σύνταξη σχετικού φύλλου ελέγχου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο Παράρτημα Ε2΄ της παρούσας.

5.α. Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένους όπως παραπάνω φορείς, κανονικά είτε κάθε δέκα χρόνια είτε κάθε δεκαπέντε χρόνια, εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος. Τα εν λόγω χρονικά διαστήματα ανατρέχουν από της ημερομηνίας της αρχικής ογκομέτρησης και κατάρτισης των οικείων ογκομετρικών πινάκων των εν λόγω δεξαμενών. β. Ανεξαρτήτως χρονικού ορίου, επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών πρέπει να διενεργείται σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σημείο III. Β.2 του Μέρους (1) του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας, γ. Για την επανογκομέτρηση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

6. Ο πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενος, κατά τις εργασίες του αρχικού ελέγχου και ογκομέτρησης, της επανογκομέτρησης, ως και κατά τους διενεργούμενους περιοδικούς ελέγχους, εξοπλισμός πρέπει να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο φορέα και να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης.
Οι διενεργούντες τις εν λόγω εργασίες φορείς υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και των εντεταλμένων οργάνων τους τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Β. Τηρητέες Διαδικασίες

1. Προκειμένου για την κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, ως και για την εκάστοτε ανανέωση αυτής, τηρούνται οι διατυπώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας.
Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποβάλλει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα λεπτομερή σχέδια της δεξαμενής, ως και από σχετικό τεχνικό φάκελο που καταρτίζεται από το φορέα που πρόκειται να διενεργήσει τις εργασίες της ογκομέτρησης και με ευθύνη αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στα εν λόγω Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας.

2 .α. Το Τελωνείο Ελέγχου, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στα εν λόγω Παραρτήματα, αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και αντιστοίχως χορηγεί ή μη την έγκρισή του για τη διενέργεια των εργασιών από τον συγκεκριμένο φορέα, με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτού στην υποβληθείσα αίτηση.
β. Σε περίπτωση έγκρισης για τη διενέργεια των εργασιών, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας, μετά την ολοκλήρωση τούτων, υποβάλλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών, κυρωμένο αντίγραφο του χορηγηθέντος σ' αυτόν πιστοποιητικού ογκομέτρησης, το σχετικό φύλλο ελέγχου για το μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση, ως και τον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα μετά των σχετικών στοιχείων, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στα Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας, δεόντως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε τις εργασίες.
γ. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο για την επαλήθευση και αξιολόγηση των υποβληθέντων κατά τα ανωτέρω στοιχείων και, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των ελέγχων που ενδεχομένως διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου, αποδέχεται ή μη τον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτής και εισηγείται εγγράφως προς το οικείο Τελωνείο Ελέγχου για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης χρήσης για τη συγκεκριμένη δεξαμενή διαβιβάζοντας αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω υποβληθέντων από τον ενδιαφερόμενο στοιχείων.
δ. Το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και εκτιμώντας τα στοιχεία του όλου φακέλου, χορηγεί ή όχι την αιτηθείσα έγκριση χρήσης της δεξαμενής σύμφωνα με την υποβληθείσα σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το οικείο Τελωνείο Ελέγχου δεν εγκρίνει τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης χρήσης ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης αυτής.

3 .α. Προκειμένου για τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται ως δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες μονάδες παραγωγής, περί των οποίων το Παράρτημα Ε2΄ της παρούσας, το Τελωνείο Ελέγχου μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία της κατά τα ανωτέρω αίτησης συγκροτεί την κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας επιτροπή, η οποία προβαίνει στον μακροσκοπικό έλεγχο και επιθεώρηση της δεξαμενής.
Το συντασσόμενο φύλλο ελέγχου υποβάλλεται άμεσα, από την εν λόγω επιτροπή, στο Τελωνείο Ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, προκειμένου τα ευρήματα και αποτελέσματα του ελέγχου να συνεκτιμηθούν αναλόγως κατά τη χορήγηση ή μη της έγκρισης για τη διενέργεια των σχετικών εργασιών.
β. Σε περίπτωση αποδοχής της εν λόγω αίτησης και χορήγησης της σχετικής κατά τα ανωτέρω έγκρισης για τη διενέργεια των σχετικών εργασιών, οι εργασίες για την ογκομέτρηση διενεργούνται από τον φορέα παρουσία της κατά τα ανωτέρω επιτροπής η οποία, εκτός από τον έλεγχο αναφορικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, παρακολουθεί και ελέγχει τις μετρήσεις, διενεργεί κατά την κρίση της μετρήσεις προς επαλήθευση, τηρώντας κατά τρόπο επίσημο τα σχετικά στοιχεία.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καταρτίζεται και υπογράφεται από τον φορέα ο ογκομετρικός πίνακας της δεξαμενής ο οποίος ελέγχεται και, εφόσον είναι σύμφωνος με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, γίνεται αποδεκτός και υπογράφεται από την επιτροπή, όπως και οι επί μέρους μετρήσεις και οι σχετικοί υπολογισμοί, υποβάλλεται δε από αυτήν στις Υπηρεσίες Ελέγχου με τη σχετική εισήγηση για τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής.

4. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας και κοινοποιείται εις διπλούν στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία αποστέλλει το ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

5. Για τον περιοδικό έλεγχο, την επανογκομέτρηση, ως και την ανανέωση της έγκρισης χρήσης, όσον αφορά τις τηρούμενες διαδικασίες, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος μέρους Β, ως και τα οικεία Παραρτήματα Δ΄, Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας.

Άρθρο 5
Μετρήσεις κατά τη χρήση (Προμετρήσεις Επιμετρήσεις)


1. Οι μετρήσεις, στις κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένες δεξαμενές, κατά τη χρήση αυτών, για τη διαπίστωση της ποσότητας της συλλεγόμενης, αποθηκευόμενης και διακινούμενης (καταμετρήσεις, προμετρήσεις επιμετρήσεις κ.λπ.) της κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας αιθυλικής αλκοόλης διενεργούνται από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου Αρχών (Τελωνείου Ελέγχου και Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου) που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων στις οποίες οι εν λόγω δεξαμενές ευρίσκονται ή που είναι αρμοδίως, κατά περίπτωση, εντεταλμένοι προς τούτο και οι οποίοι ενεργούν από κοινού.
Οι μετρήσεις διενεργούνται, παρουσία του ενδιαφερομένου επιτηδευματία ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ΄ της παρούσας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τον χρησιμοποιούμενο απαραίτητο και κατάλληλο, για τις κατά τα ανωτέρω μετρήσεις και ελέγχους, εξοπλισμό (όργανα και μέσα), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο παράρτημα Ζ΄ της παρούσας.
3.α. Τα κατά τα ανωτέρω όργανα και μέσα για τις μετρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να είναι διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, τα δε σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης τούτων οφείλει ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας να τηρεί στις εγκαταστάσεις στις οποίες διενεργούνται οι κατά τα ανωτέρω μετρήσεις και να επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση πού τούτο ήθελε ζητηθεί από τα αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όργανα,
β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.

Άρθρο 6
Έλεγχοι Παραβάσεις και Κυρώσεις


1 .α. Εκτός της, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας, μεταβατικής περιόδου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου διενεργούν από κοινού δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των κατά τα ανωτέρω εγκρινομένων ετησίως αιτήσεων και οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον έλεγχο ετησίως για κάθε διαπιστευμένο φορέα.
Ωστόσο, οι κατά ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου διατηρούν το δικαίωμα της, κατά την κρίση τους, παρακολούθησης και εποπτείας των εργασιών, ως και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων σε κάθε περίπτωση αποδοχής της υποβαλλόμενης, από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία, κατά την παράγραφο Β.1 του άρθρου 4 της παρούσας, αίτησης.
β. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται ως δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής, ο έλεγχος διενεργείται σε κάθε περίπτωση εγκρινομένης κατά τα ανωτέρω αίτησης από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Τελωνείου Ελέγχου και κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 4 ως και στο Παράρτημα Ε2΄ της παρούσας.

2 .α. Οι εν λόγω έλεγχοι αποσκοπούν στη επαλήθευση της υποβληθείσας από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτησης καθώς και στη διαπίστωση της αξιοπιστίας του φορέα και αφορούν ιδίως την εφαρμοζόμενη μέθοδο για την ογκομέτρηση, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό [σειριακό αριθμό και πιστοποιητικά διακρίβωσης], καθώς και το μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής, ως και τη διασταύρωση, είτε δειγματοληπτικά είτε εν όλω, επιμέρους μετρήσεων και στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα (κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή/και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών).
β. Οι έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας αυτού, με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, η οποία αποτελείται από ένα υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου και ένα χημικό υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Χημικής Υπηρεσίας.
Οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι επιλέγονται με κριτήριο την κτηθείσα από αυτούς εμπειρία στα θέματα των ελέγχων και ογκομετρήσεων δεξαμενών, κατόπιν σχετικής εσωτερικής εκπαίδευσης, είτε βάσει πιστοποιητικού επάρκειας κατόπιν της παρακολούθησης ειδικών σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που στις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου δεν υπηρετούν καταλλήλως εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, για τη συγκρότηση της κατά τα ανωτέρω επιτροπής μπορούν να επιλέγονται υπάλληλοι με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία εκ των υπηρετούντων στην πλησιέστερη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και το πλησιέστερο Τελωνείο που ανήκει στην ίδια τελωνειακή περιφέρεια. Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία.
γ. Για τον εκάστοτε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και τα σχετικά ευρήματα και αποτελέσματα, ως και οι όποιες τυχόν παρατηρήσεις και υπογράφεται από την εν λόγω επιτροπή. Το εν λόγω πρωτόκολλο ελέγχου υποβάλλεται στις αρμόδιες κατά τα ανωτέρω Υπηρεσίες Ελέγχου και φυλάσσεται στον τηρούμενο από αυτές, ιδιαίτερο για κάθε αναγνωριζόμενη δεξαμενή, φάκελο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες, ως και οι φορείς που διενεργούν τις εργασίες του ελέγχου-επιθεώρησης και της ογκομέτρησης, υποχρεούνται να δέχονται κάθε έλεγχο των αρμοδίων κατ' άρθρο 1 της παρούσας Αρχών σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους και να θέτουν στη διάθεσή τους το προς τούτο απαραίτητο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

4. Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, η εκ μέρους των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών,
α) ανακριβής, ελλιπής ή αναληθής αναφορά στοιχείων στην υποβαλλόμενη αίτηση για την έγκριση χρήσης, την παράταση ή την ανανέωση αυτής, στον συνυποβαλλόμενο οικείο τεχνικό φάκελο, στα οικεία φύλλα ελέγχου, ως και στον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα, σε σχέση με τα διαπιστούμενα κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με το παρόν άρθρο ελέγχους, ως και
β) μη τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων της παρούσας, συνιστά παράβαση του ν. 2969/2001, που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αυτού.

5. Στην περίπτωση υπευθυνότητας του φορέα που διενήργησε τις σχετικές εργασίες ελέγχου-επιθεώρησης και ογκομέτρησης, ενημερώνεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. το ΕΣΥΔ ή ο φορέας διαπίστευσης που χορήγησε την διαπίστευση για τις δικές του ενέργειες, ενώ δεν γίνεται δεκτός ο φορέας για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου-επιθεωρήσεων και ογκομετρήσεων δεξαμενών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο έλεγχος από τον φορέα διαπίστευσης και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτού.
Ανεξαρτήτως των προς τον φορέα διαπίστευσης κατά τα ανωτέρω ενεργειών, ενημερώνεται για τα ευρήματα των διενεργουμένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, ελέγχων το κατά το επόμενο άρθρο Μητρώο φορέων και επανεξετάζονται οι έλεγχοι και ογκομετρήσεις που ο συγκεκριμένος φορέας έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον προηγούμενο έλεγχο, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7
Προγράμματα εκπαίδευσης Μητρώο φορέων


1.α. Για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των αρμοδίων αρχών Ελέγχου και προκειμένου για την εφαρμογή της παρούσας, πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης. Τα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης αναφέρονται, κατ' ελάχιστο, σε γενικά θέματα μετρολογίας, στα συστήματα και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, στις μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχο-επιθεώρηση και την ογκομέτρηση δεξαμενών σε σχέση και με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, στη μεθοδολογία και τις διαδικασίες προκειμένου για τη διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων, ως και σε θέματα δειγματοληψιών σε σχέση και με ισχύοντα διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνουν, τόσο θεωρητικό μέρος όσο και πρακτική εξάσκηση.
β. Στα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούν σε Τελωνεία Ελέγχου και Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου καθώς και στις καθ' ύλην αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. και που, ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων τους στην Υπηρεσία, ασχολούνται με θέματα σχετικά με ελέγχους και ογκομετρήσεις ή/και συμμετέχουν σε μετρήσειςεπιμετρήσεις δεξαμενών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορηγείται στους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους σχετική πιστοποίηση επάρκειας.

2.α. Προς διευκόλυνση του ασκουμένου από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστευμένοι φορείς που διενεργούν, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών συλλογής και αποθήκευσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας προϊόντων.
Στο εν λόγω μητρώο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου.
β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων, ως και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


1.α. Δεξαμενές των οποίων ο έλεγχος και η κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται ότι έχουν αναγνωρισθεί και εγκριθεί και οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες ισχύουν μέχρι της λήξεως τους και πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από της ημερομηνίας καταρτίσεώς τους.
Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι της λήξεως κατά τα ανωτέρω των οικείων ογκομετρικών πινάκων, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
β. Μετά τη λήξη της ισχύος των κατά τα ανωτέρω ογκομετρικών πινάκων, προκειμένου για την αναγνώριση και την έγκριση χρήσης των οικείων δεξαμενών τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας.

2. Προκειμένου για υποβληθείσες, πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και εκκρεμούσες κατ' αυτόν, αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών, οι εργασίες για την ογκομέτρηση διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της ΑΥΟ υπ' αριθ. Τ.3200/25/30-5-1968 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποχρεουμένων των εν λόγω επιτηδευματιών όπως θέσουν στη διάθεση των οικείων επιτροπών τον απαραίτητο διακριβωμένο από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμό άλλως, προκειμένου για την ογκομέτρηση και τη σχετική έγκριση χρήσης των οικείων δεξαμενών, εφαρμόζονται οι όροι και διατάξεις της παρούσας.

3. Για μεταβατική περίοδο δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται, εκ μέρους του φορέα, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα αναφορικά με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας έλεγχος, από την οικεία επιτροπή, διενεργείται σε κάθε περίπτωση αποδοχής της υποβαλλόμενης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτησης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄ της παρούσας.

4. Στους ενδιαφερομένους επιτηδευματίες, οι οποίοι ήδη λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και στις εγκαταστάσεις των οποίων διενεργούνται καταμετρήσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις κλπ. δεξαμενών, παρέχεται προθεσμία ενός έτους, από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας για την προμήθεια του απαραίτητου για τις μετρήσεις διακριβωμένου από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμού.

5. Μέχρι της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας Μητρώο, στην περίπτωση που τα ευρήματα από τον διενεργούμενο έλεγχο δεν είναι ικανοποιητικά ενημερώνονται άμεσα οι Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ προκειμένου να προβούν στην ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών Ελέγχου.

6.α. Τα προσαρτημένα στην παρούσα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ, Δ', E1΄, E2΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, β. Τα εξ' αυτών υπό στοιχεία Β΄, Γ΄, Δ΄, E1΄, E2΄ και ΣΤ΄ Παραρτήματα συνιστούν την κατά το άρθρο 1 της παρούσας τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας, προκειμένου για την έγκριση χρήσης των δεξαμενών στις οποίες, είτε συλλέγονται, είτε αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται τα, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. (και γενικά σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), προϊόντα.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος -Καταργούμενες διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, η ΑΥΟ υπ' αριθ. Τ.3200/25/ 30-5-1968 και οι εκδοθείσες σε τροποποίηση αυτής ΑΥΟ, καθώς και κάθε άλλη σχετική ΔΥΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ορισμοί Ορολογία και Συντομογραφίες


Α. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. Ογκομέτρηση/διακρίβωση (Calibration)
Το σύνολο των ενεργειών που διενεργούνται προκειμένου να προσδιορισθεί η χωρητικότητα μιας δεξαμενής έως ένα ή περισσότερα επίπεδα της στάθμης του περιεχόμενου υγρού.

2. Ονομαστική χωρητικότητα (Nominal Capacity)
Η στρογγυλοποιημένη τιμή του μέγιστου όγκου υγρού που μία δεξαμενή μπορεί να περιέχει κάτω από συνήθεις συνθήκες χρήσης.

3. Κατακόρυφος άξονας μέτρησης (Vertical measurement axis)
Η κατακόρυφη νοητή ευθεία η οποία διέρχεται από το κέντρο του οδηγού σωλήνα, εφόσον υπάρχει, που αντιστοιχεί στη θέση που υποδεικνύεται για την αυτόματη ή χειροκίνητη καταγραφή της στάθμης του υγρού.

4. Πλάκα αναφοράς (Dipping datum plate) Οριζόντια πλάκα τοποθετημένη σε σημείο του κατακόρυφου άξονα και αποτελούσα σταθερή επιφάνεια από την οποία μετράται χειροκίνητα το ύψος της στήλης του περιεχόμενου υγρού.

5. Σημείο αναφοράς (κατώτατο) μέτρησης ύψους στάθμης (Dipping datum point)
Το σημείο τομής μεταξύ του κατακόρυφου άξονα μέτρησης και της άνω επιφάνειας της πλάκας αναφοράς ή της επιφάνειας του πυθμένα της δεξαμενής, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλάκα αναφοράς. Αποτελεί το σημείο έναρξης μέτρησης του ύψους της στάθμης του (περιεχόμενου) υγρού.

6. Άνω σημείο αναφοράς (Upper reference point)
Το σημείο του κατακόρυφου άξονα σε σχέση προς το οποίο μετράται η απόσταση μέχρι την ελεύθερη επιφάνεια του περιεχόμενου υγρού.

7. Ύψος αναφοράς (Reference height)
Η απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς μέτρησης ύψους στήλης και του άνω σημείου αναφοράς.

8. Κατώτατο όριο ακριβούς χωρητικότητας (όγκος κάτω από την πλάκα αναφοράς)

Η τιμή εκείνη της χωρητικότητας μιας δεξαμενής κάτω από την οποία δεν ικανοποιείται η απαίτηση της μέγιστης επιτρεπτής αβεβαιότητας.

9. Ογκομετρικός Πίνακας ή Πίνακας ογκομέτρησης (Calibration Table)

Εκφράζεται με τη μορφή πίνακα ή μαθηματικής συνάρτησης V(h) η οποία περιγράφει τη σχέση μεταξύ του ύψους της στάθμης του υγρού h (ανεξάρτητη μεταβλητή) και του όγκου του υγρού V (εξαρτημένη μεταβλητή) ανηγμένου στη θερμοκρασία αναφοράς.

10. Θερμοκρασία αναφοράς (Reference temperature) Η θερμοκρασία στην οποία ανάγεται ο περιεχόμενος όγκος μιας δεξαμενής προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της χωρητικότητας της ως προς σταθερή βάση αναφοράς.
Η χρήση της θερμοκρασίας αναφοράς είναι απαραίτητη δεδομένου ότι ο όγκος είναι ένα μέγεθος του οποίου η τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία, σε κανονικές κατά τα άλλα περιβαλλοντικές συνθήκες.

11. Διακρίβωση (Calibration)

Σειρά ενεργειών οι οποίες καθιερώνουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τη σχέση μεταξύ των ενδείξεων ενός μετρητικού οργάνου ή των τιμών που αντιπροσωπεύονται από ένα υλικό αναφοράς και των αντίστοιχων τιμών που υλοποιούνται από το αντίστοιχο πρότυπο αναφοράς.

12. Πιστοποιητικό διακρίβωσης (Calibration certificate)

Έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα διακρίβωσης.

13. Χρόνος επαναδιακρίβωσης (Calibration interval) Χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών διακριβώσεων.

14. Αξιολόγηση συμμόρφωσης (Conformity assessment)

Δραστηριότητα η οποία αποδεικνύει ότι συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με ένα προϊόν, διαδικασία, σύστημα ή φορέα πληρούνται.

15. Τυπική απόκλιση (Standard deviation)

Στατιστική παράμετρος για μια σειρά Ν επαναλαμβανόμενων μετρήσεων του ιδίου μεγέθους η οποία χαρακτηρίζει τη διασπορά των μετρήσεων αυτών.

16. Αβεβαιότητα μέτρησης (Uncertainty of measurement)

Παράμετρος η οποία αναφέρεται στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης και η οποία χαρακτηρίζει τη διασπορά των τιμών που θα μπορούσαν λογικά να αποδοθούν στο μετρούμενο μέγεθος. Η εκτίμηση της αβεβαιότητας γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύονται από την οδηγία GUM.

17. Σταθερότητα (Stability)

Η ικανότητα ενός μετρητικού οργάνου ή συστήματος να διατηρεί τα μετρολογικά του χαρακτηριστικά σταθερά με το χρόνο.

18. Ιχνηλασιμότητα (Traceability)

Ιδιότητα του αποτελέσματος μιας μέτρησης ή της τιμής ενός προτύπου σύμφωνα με την οποία αυτό μπορεί να συσχετισθεί με μια τιμή αναφοράς, όπως αυτή συνήθως υλοποιείται με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διακριβώσεων κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από σαφώς προσδιορισμένη αβεβαιότητα (της) μέτρησης.

19. Μετρητικό πρότυπο (Measurement standard)

Υλικό, μετρητικό όργανο, υλικό αναφοράς ή μετρητικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να ορίσει, υλοποιήσει, διατηρήσει ή αναπαράγει μία μονάδα μέτρησης ή μία ή περισσότερες τιμές ενός μεγέθους οι οποίες θεωρούνται τιμές αναφοράς.

20. Πρότυπη μέθοδος (Primary method)

Μετρητική μέθοδος η οποία χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη ορθότητα από άποψη μετρολογική και η οποία κατά την εφαρμογή της γίνεται πλήρως κατανοητή ενώ συνοδεύεται από ένα πλήρες ισοζύγιο υπολογισμού της αβεβαιότητας (της) μέτρησης εκφρασμένης σε μονάδες του συστήματος SI. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου γίνονται αποδεκτά χωρίς αναφορά σε κάποιο άλλο πρότυπο για το μέγεθος που μετράται.

21. Πρωτεύον πρότυπο (Primary standard)

Πρότυπο το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ή είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει τις καλύτερες μετρολογικές ιδιότητες και του οποίου οι τιμές γίνονται αποδεκτές χωρίς περαιτέρω αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους.

22. Πρότυπο αναφοράς (Reference standard)

Πρότυπο με βέλτιστα μετρολογικά χαρακτηριστικά το οποίο διατηρείται από συγκεκριμένο φορέα και το οποίο αποτελεί την αρχή της αλυσίδας ιχνηλασιμότητας για την επικράτεια.

23. Σφάλμα μέτρησης (Measurement error)

Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης μείον την αληθή τιμή του μετρούμενου μεγέθους όπως αυτή υλοποιείται από το αντίστοιχο πρότυπο αναφοράς.

24. Μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα οργάνου (Maximum permissible error for a measuring instrument)

Οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές σφάλματος ενός μετρητικού οργάνου βάσει των προδιαγραφών του ή βάσει κανονιστικών οδηγιών.

Β. Συντομογραφίες

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται:

1. ΕΣΥΔ, νοείται το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2. ΕΙΜ, νοείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.
3. ISO, νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization).
4. OIML, νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Νομικής Μετρολογίας (International Organization of Legal Metrology).
5. BIPM, νοείται το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (Bureau International des Poids et Mesures).
6. EURAMET, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Μετρολογίας (European Association for Metrology).
7. MRA, νοείται η (διεθνής) Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement).
8. GUM, νοείται ο Οδηγός εκτίμησης της αβεβαιότητας στις μετρήσεις. Αποτελεί έκδοση των διεθνών οργανισμών BIPM, IEC, ISO, OIML, IFCC, και IUPAC.
9. API, νοείται το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενών


1. Οι δεξαμενές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές, ενώ η διάταξη και τοποθέτησή τους και οι συνθήκες χρήσης τους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης και την αποθήκευση των προϊόντων αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Οι δεξαμενές μπορεί να φέρουν συσκευές για τη μείωση, κατά το δυνατόν, των απωλειών λόγω εξάτμισης. Η εγκατάσταση, η παρουσία και η χρησιμοποίηση τέτοιων συσκευών δεν πρέπει να οδηγούν σε σημαντικά σφάλματα κατά τις μετρήσεις.

3. Οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εκάστοτε μετρήσεων για την εύρεση της ποσότητας (όγκου) του περιεχομένου υγρού προϊόντος: α. Το σχήμα, το υλικό, η (τυχόν) ενίσχυση, η κατασκευή και η συναρμολόγησή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι αρκούντως ανθεκτικές στην επίδραση της ατμόσφαιρας, ως και του περιεχόμενου υγρού και, υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης, να μην υφίστανται σημαντικές παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
χωρητικότητά τους.
β. Το σημείο αναφοράς μέτρησης ύψους στάθμης και το άνω σημείο αναφοράς πρέπει να κατασκευάζονται/ λαμβάνονται έτσι ώστε η θέση τους να παραμένει πρακτικά ανεπηρέαστη και ως εκ τούτου να ελαχιστοποιείται η επίδραση από την πλήρωση και την κένωση της δεξαμενής, τις αλλαγές στις διαδικασίες και τις μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
γ. Το σχήμα των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός κενών αέρος κατά την πλήρωσή τους ή θυλάκων υγρού μετά την αποστράγγισή τους.
δ. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι σταθερές στα θεμέλιά τους. Αυτό διασφαλίζεται με κατάλληλη συμπίεση του εδάφους, με χρήση καταλλήλων διατάξεων (anchoring) ή/και με την παραμονή των δεξαμενών πλήρων για εύλογο χρονικό διάστημα προς σταθεροποίηση, έτσι ώστε η βάση τους να μη μεταβάλλεται με το χρόνο.

4. Οι δεξαμενές, για την ταυτοποίησή τους, πρέπει να φέρουν ειδική μεταλλική πινακίδα στην οποία αναφέρονται α) η ημερομηνία κατασκευής, β) ο κατασκευαστής, γ) η ονομαστική χωρητικότητα, δ) το μέγιστο ύψος πληρώσεως και ε) το ύψος αναφοράς.
Η κατά τα ανωτέρω ειδική μεταλλική πινακίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης, να προσαρμόζεται στη δεξαμενή ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, μη δυναμένη να απομακρυνθεί από αυτή χωρίς προηγουμένως να παραβιασθούν οι επιτεθειμένες σφραγίδες, ενώ πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το περιεχόμενό της να είναι εύκολα ορατό και αναγνώσιμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Μετρολογικά χαρακτηριστικά δεξαμενών


Η μέγιστη επιτρεπτή αβεβαιότητα μέτρησης, κατά την ογκομέτρηση μιας δεξαμενής, αναφέρεται στις τιμές όγκου της δεξαμενής μεταξύ του κατωτάτου ορίου ακριβούς χωρητικότητας (Παράρτημα Α, σημείο Α.8) και της ονομαστικής χωρητικότητας όπως αυτή προκύπτει από τον οικείο ογκομετρικό πίνακα.

Η μέγιστη επιτρεπτή αβεβαιότητα, η οποία οφείλει να εκτιμάται σύμφωνα με την οδηγία GUM [2] για συντελεστή κάλυψης κ=2, θα πρέπει να ισούται με:

• 0,2% της ενδεικνυόμενης τιμής όγκου για κατακόρυφες δεξαμενές
• 0,3% της ενδεικνυόμενες τιμής όγκου για οριζόντιες ή κεκλιμένες κυλινδρικές δεξαμενές
• 0,5% της ενδεικνυόμενης τιμής του όγκου για άλλες δεξαμενές

Οι παραπάνω μέγιστες επιτρεπτές αβεβαιότητες δεν περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα της τιμής του όγκου κάτω από το σημείο αναφοράς μέτρησης του ύψους της στάθμης του υγρού, η οποία ωστόσο θα πρέπει να αναφέρεται στον οικείο ογκομετρικό πίνακα της δεξαμενής. Τα αποτελέσματα της ογκομέτρησης (της δεξαμενής) θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπτή αβεβαιότητα όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση μεμονωμένων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις (όταν η αβεβαιότητα μέτρησης κατά την ογκομέτρηση μιας δεξαμενής υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή αβεβαιότητα μέτρησης) θα πρέπει αυτές να μπορούν να τεκμηριωθούν, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας τεκμηρίωσης οι μετρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Εφόσον, μετά την επανάληψη των μετρήσεων, η υπολογισθείσα αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια τότε ο ογκομετρικός πίνακας δεν γίνεται αποδεκτός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΜΕΡΟΣ 1: ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ


Για την αναγνώριση και έγκριση χρήσης, καθώς και τη διατήρηση της νομικής υπόστασης των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. OIML R 71:2008 Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας, διενεργούνται 1) αρχικός έλεγχος επαλήθευση και 2) μεταγενέστεροι, κατά τη χρήση, έλεγχοι επαληθεύσεις.

II. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διενεργείται σε δύο στάδια, περιλαμβάνοντας 1) τον (μακροσκοπικό) έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής και 2) την (αρχική) ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση).

Α. Μακροσκοπικός έλεγχος Επιθεώρηση

1. Κατά τον (μακροσκοπικό) έλεγχο επιθεώρηση, η αποπερατωθείσα κατασκευή ελέγχεται για τη συμφωνία της σε σχέση με τα οικεία λεπτομερή σχέδια, τα οποία υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία (Παραρτήματα Ε1΄ και Ε2΄)
Ειδικότερα, λαμβάνεται προς τούτο υπ' όψη η ομοιογένεια της κατασκευής, η τυχόν ύπαρξη μονίμων παραμορφώσεων, το άκαμπτο και η σταθερότητα της όλης δομής, η τυχόν ύπαρξη ρωγμών, η πρόσβαση για την εκτέλεση της ογκομέτρησης, η (τυχόν) ύπαρξη άλλων στοιχείων/κατασκευών, συσκευών και εξαρτημάτων εντός της δεξαμενής (διάταξη μέτρησης του ύψους της στάθμης, πλάκα αναφοράς, κ.λπ.), ο τύπος της οροφής της δεξαμενής (σταθερή ή πλωτή), το υλικό κατασκευής δεξαμενής και ο τύπος των τυχόν επιχρισμάτων, ως και η επάρκεια των στοιχείων αναγνώρισης.
Οι δεξαμενές πρέπει να έχουν δοκιμασθεί ως προς την αντοχή σε πίεση, να έχουν ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητά τους και να έχουν καθαρισθεί, εν όψει του κατά τα ανωτέρω μακροσκοπικού ελέγχου επιθεώρησης και (της εν συνεχεία) ογκομέτρησής τους.
Γενικά, εφαρμόζονται οι οδηγίες που διαλαμβάνονται στο πρότυπο API 653 για την επιθεώρηση των δεξαμενών. Προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες μονάδες παραγωγής, όσον αφορά την διάταξη και γενικά την τοποθέτησή τους σε σχέση και με το αποστακτικό μηχάνημα, στο οποίο προσαρμόζονται, εφαρμόζονται (και) οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Για τον διενεργηθέντα μακροσκοπικό έλεγχο εξέταση και επιθεώρηση της δεξαμενής, συντάσσεται σχετικό φύλλο ελέγχου στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα εξετασθέντα στοιχεία, τα σχετικά ευρήματα και αποτελέσματα του ελέγχου, ως και οι τυχόν παρατηρήσεις. Το εν λόγω φύλλο ελέγχου υποβάλλεται στις Υπηρεσίες Ελέγχου κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (Β.2.β και Β.3.α) του άρθρου 4 της παρούσας.

Β. Ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση)

Διενεργείται, μετά τον κατά τα ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο-εξέταση και επιθεώρηση της δεξαμενής και εφόσον τα αποτελέσματα αυτού, βάσει του οικείου φύλλου ελέγχου, είναι ικανοποιητικά, με την εφαρμογή της κατάλληλης κατά περίπτωση μεθόδου.
Όσον αφορά την εφαρμοζόμενη μέθοδο ακολουθούνται τα οικεία πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ISO (άρθρο 4, παρ. 2α της παρούσας).

III. Μεταγενέστερος έλεγχος (κατά τη χρήση) επαλήθευση στοιχείων

Περιλαμβάνονται εν προκειμένω οι (εκάστοτε διενεργούμενοι) περιοδικοί έλεγχοι (ανά πενταετία) ως και οι έλεγχοι για την ανανέωση της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής.

Διενεργείται επίσης σε δύο στάδια περιλαμβάνοντας 1) το (μακροσκοπικό) έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής και 2) την επανογκομέτρηση.

Α. Μακροσκοπικός έλεγχος Επιθεώρηση Επιθεωρείται και εξετάζεται μακροσκοπικά η (όλη) κα-
τασκευή, ελέγχεται οπτικά η εξωτερική της εμφάνιση, ιδίως δε ορισμένα γεωμετρικά στοιχεία (όπως διάμετρος πυθμένα, κλίση κ.λπ.), προς διαπίστωση της συμφωνίας της ή μη με τα αρχικώς υποβληθέντα σχέδια.

Γενικά, εφαρμόζονται οι οδηγίες που διαλαμβάνονται στο πρότυπο API 653 για την επιθεώρηση των δεξαμενών. Προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής, όσον αφορά την διάταξη και γενικά την τοποθέτησή τους σε σχέση και με το αποστακτικό μηχάνημα στο οποίο προσαρμόζονται, εφαρμόζονται (και) οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε περίπτωση διαπιστώσεως τροποποιήσεων, αλλαγών και αποκλίσεων εν γένει σε σχέση με τα αρχικώς υποβληθέντα σχέδια, υποβάλλονται εκ μέρους του ενδιαφερομένου επιτηδευματία νέα τροποποιημένα αναλόγως σχέδια και ακολουθείται η διαδικασία για την εξ' υπαρχής αναγνώριση της δεξαμενής.

Β. Επανογκομέτρηση

1. Η επανογκομέτρηση διενεργείται εν όλω (ανανέωση έγκρισης χρήσης) ή εν μέρει (περιοδικοί έλεγχοι), εφόσον τα αποτελέσματα του προηγηθέντος μακροσκοπικού ελέγχου, βάσει του οικείου φύλλου ελέγχου, είναι ικανοποιητικά.

2. Ανεξαρτήτως χρονικού ορίου, επανογκομέτρηση πρέπει να διενεργείται σε κάθε περίπτωση:
α. Μετακίνησης της δεξαμενής.
β. Αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας και χρήσης της δεξαμενής.
γ. Κατασκευαστικού χαρακτήρα τροποποιήσεων ή αλλαγών [όπως π.χ. αλλαγή της πλάκας αναφοράς (dipping datum plate), προσθήκη θύρας πρόσβασης, τροποποίηση στο σχήμα τυχόν βυθισμένων, αντικειμένου ρύθμισης του όγκου της δεξαμενής (deadwood), συσκευών γενικά και εξαρτημάτων, αλλαγή του σημείου αναφοράς μέτρησης του ύψους της στάθμης του ρευστού κ.λπ.].
δ. Ένδειξης υποχώρησης του εδάφους και αλλαγής στο σχήμα της δεξαμενής.
ε. Ένδειξης φθοράς ή αλλοίωσης του υλικού κατασκευής της δεξαμενής λόγω διάβρωσης.
στ. Όπου σε περιοδικό ή άλλο έλεγχο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αναντιστοιχίας του αρχικού πίνακα ογκομέτρησης της δεξαμενής με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

IV. ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Για την ογκομέτρηση εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα. Η επιλογή της μεθόδου υπαγορεύεται από τη χωρητικότητα της δεξαμενής, το σχήμα της, τη θέση της σε σχέση με το έδαφος, τις συνθήκες χρήσης κ.λπ. Έτσι, για την ογκομέτρηση χρησιμοποιούνται:
α. Γεωμετρικές μέθοδοι
Συνίστανται στην άμεση ή έμμεση μέτρηση των εξωτερικών ή εσωτερικών διαστάσεων της δεξαμενής, των διαφόρων συσκευών σ' αυτή που επηρεάζουν τον όγκο, ως και της (τυχόν) πλωτής οροφής κ.λπ.
Οι γεωμετρικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεξαμενές κανονικού γεωμετρικού σχήματος, χωρίς παραμορφώσεις, ονομαστικής χωρητικότητας 50 m3 και άνω.
Εν προκειμένω, οι ακολουθούμενες μέθοδοι είναι οι εξής, όπως περιγράφονται στα οικεία πρότυπα ΕΛΟΤ ISO όπως αυτά ισχύουν:

Εθνικό Πρότυπο Τίτλος στην Αγγλική Τίτλος στην Ελληνική
ΕΛΟΤ ISO 7507-1 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 1: Strapping method Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθμονόμηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαμενών - Μέρος 1: Μέθοδος με ταινία περιτύλιξης.
ΕΛΟΤ ISO 7507-2 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical- reference-line method Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθμονόμηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαμενών - Μέρος 2: Γραμμική Μέθοδος Οπτικής Αναφοράς.
ΕΛΟΤ ISO 7507-3 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 3: Optical- triangulation  method Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθμονόμηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαμενών - Μέρος 3: Τριγωνική Οπτική Μέθοδος.
ΕΛΟΤ ISO 7507-4 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method. Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθμονόμηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαμενών - Μέρος 4: Μέθοδος εσωτερικής ηλεκτρο-οπτικής μέτρησης της απόστασης.
ΕΛΟΤ ISO 7507-5 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 5: External electro-optical distance-ranging method. Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθμονόμηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαμενών - Μέρος 5: Μέθοδος εξωτερικής ηλεκτρο-οπτικής μέτρησης της απόστασης.
ΕΛΟΤ ISO 4512 Petroleum and liquid petroleum products - Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks - Mnual Methods. Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Εξοπλισμός Μέτρησης στάθμης Υγρών σε δεξαμενές αποθήκευσης - Μη Αυτόματοι Μέθοδοι.


β. Ογκομετρική μέθοδος

Συνίσταται στην απ' ευθείας μέτρηση του όγκου κατά τη σταδιακή πλήρωση (ή τη σταδιακή κένωση) της δεξαμενής με την προσθήκη (ή την αφαίρεση) διακριτών ποσοτήτων καταλλήλου μη πτητικού υγρού (συνήθως, ύδατος) που μετρώνται με τη βοήθεια καταλλήλου μετρητικού προτύπου.

Εναλλακτικά, αντί του όγκου, μπορεί να μετράται το βάρος των κατά τα ανωτέρω διακριτών ποσοτήτων.

Η ογκομετρική μέθοδος που περιλαμβάνεται στο Μέρος (2) του παρόντος Παραρτήματος χρησιμοποιείται γενικά για την ογκομέτρηση (σταθερών) δεξαμενών:

i) υπόγειων οποιουδήποτε τύπου υπό την αποκλειστική βεβαίως προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η χρήση τους από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
ii) επίγειων ή υπέργειων με ονομαστική χωρητικότητα μέχρι 100 m3, και
iii) δεξαμενών στις οποίες ως εκ του σχήματός τους δεν ενδείκνυνται οι γεωμετρικές μέθοδοι.
Ειδικότερα, προκειμένου για τα δοχεία συλλογής αιθυλικής αλκοόλης χρησιμοποιείται αποκλειστικά η κατά τα ανωτέρω ογκομετρική μέθοδος.

γ. Συνδυαστικές μέθοδοι.

Συνίστανται στη χρησιμοποίηση των γεωμετρικών μεθόδων για την ογκομέτρηση του κελύφους της δεξαμενής και των ογκομετρικών μεθόδων για την ογκομέτρηση του τμήματος που αντιστοιχεί στον πυθμένα αυτής ή γενικότερα του κατώτατου τμήματος για το οποίο ο όγκος δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ικανοποιητική ακρίβεια με την εφαρμογή των γεωμετρικών μεθόδων.

δ. Άλλες μετρολογικά αποδεκτές μέθοδοι.

2. Ο ογκομετρικός πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με το εφαρμοσθέν κατά την ογκομέτρηση πρότυπο.

ΜΕΡΟΣ 2: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Α. Αρχή μεθόδου

1. Κατά τη μέθοδο αυτή, διακριτές ποσότητες νερού από πρότυπο ογκομετρικό δοχείο κατάλληλης κατασκευής και χωρητικότητας μεταφέρονται στη δεξαμενή υπό διακρίβωση έως την πλήρωσή της. Πριν από τη μεταφορά κάθε (διακριτής) ποσότητας νερού στη δεξαμενή λαμβάνεται η θερμοκρασία του νερού στο πρότυπο δοχείο με κατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας.
Επίσης, μετά από κάθε μεταβίβαση μιας διακριτής ποσότητας νερού μετράται και η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή με δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας.
Μετά από κάθε μεταβίβαση μιας διακριτής ποσότητας νερού και αφού έχει επέλθει ηρεμία στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού στη δεξαμενή καταγράφεται το ύψος της στάθμης του νερού στη δεξαμενή με το υφιστάμενο σύστημα ανάγνωσης της στάθμης με το οποίο η δεξαμενή είναι εφοδιασμένη ή μετράται με κατάλληλο μέσο.

2. Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής μετά από κάθε μεταβίβαση διακριτής ποσότητας νερού προκύπτει από την μαθηματική σχέση:όπου: n = αύξων αριθμός προσθήκης ποσότητας νερού.
Vt = όγκος (L) της δεξαμενής στη θερμοκρασία αναφοράς
(t= 15 °C προκειμένου για τα πετρελαιοειδή προϊόντα, 20 °C προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη)
V0 = όγκος του προτύπου δοχείου στη θερμοκρασία αναφοράς (15/20 °C), L
Ν = συντελεστής κυβικής διαστολής του προτύπου δοχείου, 1/°C
tN = μέση τιμή θερμοκρασίας του νερού κατά τη διάρκεια των n πληρώσεων του πρότυπου δοχείου, oC
β = συντελεστής κυβικής διαστολής του νερού, 1/°C
p = συντελεστής κυβικής διαστολής του υλικού της δεξαμενής, 1/°C
tp = θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή μετά την πλήρωσή της, °C

Β. Μέσα και εξοπλισμός

Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ογκομετρικής μεθόδου απαιτούνται:

1. Πρότυπο ογκομετρικό δοχείο αναφοράς κατάλληλης χωρητικότητας
2. Μέσα μέτρησης του ύψους του περιεχομένου της δεξαμενής (μετροταινίες)
3. Διαθεσιμότητα βοηθητικού εξοπλισμού
4. Ιχνηλάσιμα εκπαιδευμένο προσωπικό Γ. Απαιτήσεις εξοπλισμού
1. Η κατασκευή του δοχείου θα πρέπει να τέτοια ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, ειδικότερα δε:
α. Δεν πρέπει να ευνοεί τον εγκλωβισμό φυσαλίδων αέρα.
β. Πρέπει να ευνοεί τη γρήγορη εκκένωση του περιεχομένου του.
γ. Πρέπει να διαθέτει διαστασιακή σταθερότητα.
δ. Πρέπει να διαθέτει μηχανισμό οριζοντίωσης και αντίστοιχο ενδείκτη.
ε. Πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κατασκευή επαναλήψιμης πλήρωσης (υαλοδείκτη με κλίμακα ή σύστημα υπερχείλισης).
2. Το πρότυπο δοχείο θα πρέπει να είναι διακριβωμένο και ιχνηλάσιμο στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα μάζας και θερμοκρασίας.
3. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια και να είναι ιχνηλάσιμοι στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα θερμοκρασίας.

4. Τα μέσα μέτρησης του ύψους πρέπει να είναι καταλλήλου μήκους και υλικού, με υποδιαίρεση χιλιοστού (μετροταινίες) και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που καθορίζονται στη διεθνή σύσταση υπ' αριθ. 35-1 του OIML.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E1

Διατυπώσεις και διαδικασίες, για τον αρχικό έλεγχο ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, προκειμένης της έγκρισης χρήσης και της ανανέωσης της, δεξαμενών αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης.

ΜΕΡΟΣ 1
Αρχικός έλεγχος Ογκομέτρηση

I. 1η ΦΑΣΗ


Α. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία

Για τον αρχικό έλεγχο ογκομέτρηση κάθε είδους δεξαμενής υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία (είτε από τον ίδιο είτε από νόμιμο εκπρόσωπο του) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου [ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, πλήρης διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού κ.λπ.], το επιτήδευμα αυτού (π.χ. Οινοπνευματοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, αποσταγματοποιός κ.λπ., φορολογική αποθήκη εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης, οξοποιός κ.λπ.), το δασμοφορολογικό καθεστώς λειτουργίας αυτού (π.χ. καθεστώς αναστολής εγκεκριμένος αποθηκευτής, αποθήκη αποταμίευσης κ.λπ.).

2. Την περιγραφή της δεξαμενής (σχήμα, γεωμετρικά στοιχεία, χωρητικότητα, τη σχέση με το έδαφος, αν είναι σταθερή ή όχι, υλικό, τυχόν επιχρίσματα εφόσον χρησιμοποιούνται, χρήση) την ακριβή θέση στην οποία ευρίσκεται, ως και τα στοιχεία αναγνώρισης αυτής σύμφωνα με την ειδική επ' αυτής μεταλλική πινακίδα.
Συνυποβάλλονται λεπτομερή σχέδια της δεξαμενής, καταρτισθέντα από αρμόδιο μηχανικό ή μηχανολόγο, υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή της, στα οποία εμφαίνεται η γενική άποψη της δεξαμενής, η προσαρμογή της στο έδαφος (ή υπέδαφος), η θέση των βαλβίδων και των κρουνών εισαγωγής και εξαγωγής (δηλ. έτσι, ο τρόπος πλήρους κενώσεως αυτής), η θέση και οι διαστάσεις των τυχόν διαφόρων συσκευών/διατάξεων και στοιχείων στο εσωτερικό της που επηρεάζουν τον όγκο, οι λεπτομέρειες σχετικά με την τυχόν πλωτή οροφή, η θέση της πλάκας αναφοράς, ως και οι λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή τυχόν διατάξεων για τη μέτρηση της στάθμης και των αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας. Επίσης, συνυποβάλλονται δεόντως υπογεγραμμένα και τα σχετικά πιστοποιητικά αντοχής και στεγανότητας
για τη δεξαμενή.

3. Το νομικό καθεστώς χρήσης της δεξαμενής (π.χ. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια φορολογικής αποθήκης, αποθήκης αποταμίευσης κ.λπ.).

4. Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) του διαπιστευμένου φορέα που θα διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο και την ογκομέτρηση (μη διαπιστευμένος φορέας γίνεται δεκτός μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο).

Β. Κατάρτιση τεχνικού φακέλου από το φορέα που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο -ογκομέτρηση και υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.

Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλεται παράλληλα φάκελος που έχει καταρτισθεί από το φορέα που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και την ογκομέτρηση, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης αυτού (κυρωμένο αντίγραφο).

2. Τη μέθοδο της ογκομέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί.

3. Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί [λεπτομερώς, ονομαστικά με το σειριακό αριθμό (Serial Number)].

4. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα (κυρωμένα αντίγραφα).

5. Το ονοματεπώνυμο του προσωπικού που θα εκτελέσει τις εργασίες και τα στοιχεία εκπαίδευσης του (αναλυτικά, με τη σχετική τεκμηρίωση).

6. Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών [η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης], ως και τη διάρκειά τους.

7. Το χώρο όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες.

8. Κάθε άλλο στοιχείο ήθελε κριθεί απαραίτητο.

Γ. Αξιολόγηση της αίτησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου.

1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της αίτησης και του φακέλου εισηγείται εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Τα στοιχεία που εξετάζονται είναι:
α. Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης και το πεδίο εφαρμογής του.
β. Η καταλληλότητα της μεθόδου για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση και τα υποβληθέντα σχέδια ως και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (άρθρο 4, Παράρτημα Δ' της παρούσας).
γ. Η εγκυρότητα των πιστοποιητικών διακρίβωσης του εξοπλισμού (ημερομηνία λήξης, πεδίο διαπίστευσης του φορέα που τα χορήγησε).
δ. Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής και τυχόν επιχρίσματος αυτής (στην περίπτωση επαφής με αιθυλική αλκοόλη).
ε. Τα στοιχεία εκπαίδευσης του προσωπικού.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση και αντιστοίχως χορηγεί ή μη την έγκριση για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, με πράξη του Προϊσταμένου αυτού στην εν λόγω αίτηση, εξετάζοντας εν προκειμένω τα εξής:
α. Την πληρότητα του φακέλου και των υποβαλλομένων γενικά στοιχείων.
β. Το νομικό καθεστώς εγκατάστασης και χρήσης της δεξαμενής (άδεια φορολογικής αποθήκης, αποθήκης αποταμίευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.λπ.).
γ. Την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
Το Τελωνείο Ελέγχου κοινοποιεί την παραπάνω έγκριση εκτέλεσης σχετικών εργασιών στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

II. 2η ΦΑΣΗ: Έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (άρθρο 6)

Το οικείο Τελωνείο Ελέγχου, ταυτόχρονα με τη χορήγηση της έγκρισης για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών ελέγχου, προβαίνει στη συγκρότηση της, κατά την παράγραφο 2.β του άρθρου 6 της παρούσας, οικείας επιτροπής.

1. Ο έλεγχος, από την κατά τα ανωτέρω επιτροπή, αφορά:
α. Το μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής
β. Την επαλήθευση της υποβληθείσας αίτησης και του συνυποβαλλόμενου τεχνικού φακέλου ιδίως αναφορικά με:
i. την εφαρμοζόμενη μέθοδο,
ii. το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (σειριακό αριθμό και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης) και
iii. την εκπαίδευση του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.
γ. Τη διασταύρωση, είτε εν όλω είτε δειγματοληπτικά, επιμέρους μετρήσεων της διενεργηθείσας ογκομέτρησης.

2. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου συντάσσεται, από τους διενεργήσαντες αυτόν υπαλλήλους, σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, τα σχετικά αποτελέσματα και ευρήματα, ως και οι όποιες τυχόν παρατηρήσεις των εν λόγω υπαλλήλων. Το πρωτόκολλο υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, φυλάσσεται δε στο τηρούμενο σε εκάστη τούτων οικείο αρχείο.

3. α. Κατά τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της παρούσας, ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή διενεργείται σε κάθε περίπτωση αποδοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου της υποβαλλόμενης κατά τα ανωτέρω αίτησης. β. Κατά το τελικό στάδιο (αφού δηλαδή οι φορείς έχουν λάβει τα πιστοποιητικά διαπίστευσης) ο έλεγχος διενεργείται δειγματοληπτικά (σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των εγκριθεισών κατά την προηγούμενη φάση αιτήσεων), κατά την κρίση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο φορέων.

III. 3η ΦΑΣΗ: Υποβολή των αποτελεσμάτων-Έλεγχος και Αξιολόγηση

Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, υποβάλλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου:

1. Κυρωμένο αντίγραφο του χορηγηθέντος πιστοποιητικού ογκομέτρησης.

2. Τον συνταχθέντα ογκομετρικό πίνακα (Πρωτότυπο και τρία αντίγραφα), ο οποίος πρέπει επί πλέον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τη μέθοδο της ογκομέτρησης και τους υπολογισμούς που εκτελέστηκαν.
β. Το ύψος της δεξαμενής.
γ. Το μέγιστο ύψος πλήρωσης της δεξαμενής.
δ. Το σημείο της δεξαμενής από το οποίο πρέπει να γίνονται οι προμετρήσεις και επιμετρήσεις.
ε. Την αναφορά του σημείου 0 (μηδέν) του πίνακα (δηλ. αν αντιστοιχεί στην πλάκα αναφοράς).
στ. Τον όγκο της δεξαμενής κάτω από την πλάκα αναφοράς.
ζ. Το βάρος της πλωτής οροφής (αν υπάρχει) και το ύψος της δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της οροφής πρέπει να αφαιρείται.
η. Τα ύψη μεταξύ των οποίων δεν επιτρέπονται να γίνονται μετρήσεις (αν υπάρχει κρίσιμη περιοχή).
Οι ογκομετρικοί πίνακες πρέπει να συνοδεύονται ή να φέρουν ενσωματωμένο σχεδιάγραμμα της δεξαμενής στο οποίο να εμφαίνονται τα παραπάνω στοιχεία, ως και τα σημεία σφράγισης αυτής.
Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες θα αναγράφονται τουλάχιστον ανά 1 cm.

3. Τις επιμέρους μετρήσεις.

4. Τους υπολογισμούς βάσει των οποίων προέκυψαν τα στοιχεία του πίνακα.

5. Τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων. Αν η υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, τότε ο ογκομετρικός πίνακας δεν γίνεται αποδεκτός.

Β. Έλεγχος και Αξιολόγηση

1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων λαμβάνοντας υπ' όψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.
Με βάση τα αποτελέσματα του κατά τα ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αποδέχεται ή μη τον υποβληθέντα ογκομετρικό πίνακα μετά των συνυποβληθέντων στοιχείων με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτής επ' αυτού και εν συνεχεία εισηγείται εγγράφως προς το οικείο Τελωνείο Ελέγχου για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής, διαβιβάζοντας και τα πρωτογενή στοιχεία (παραπάνω, σημείο Α.2 σχετικά α΄ έως ε').

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και αφού εξετάσει τα στοιχεία του όλου φακέλου και διενεργήσει οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο ήθελε κρίνει σκόπιμο χορηγεί ή μη την έγκριση χρήσης της δεξαμενής, με σχετική απόφασή του.
Η εν λόγω απόφαση συντάσσεται επί ειδικού εντύπου ως το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας) και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., ενώ στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία χορηγείται το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στα οποία επισυνάπτεται ο ογκομετρικός πίνακας και τα συνυποβληθέντα στοιχεία με την επ' αυτών σχετική πράξη του Προϊσταμένου της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

IV. ENTETAΛMENA ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με σχετική απόφαση του οικείου Τελωνείου Ελέγχου και γενικά αποτελείται από έναν υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου και ένα χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ 2
Περιοδικοί έλεγχοι -Επανογκομέτρηση


Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι καθοριζόμενες παραπάνω διαδικασίες και διατυπώσεις, με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Στην υποβαλλόμενη από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτηση (ανωτέρω, σημείο Ι.Α) πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου ή της επανογκομέτρησης.

2. Στην περίπτωση του περιοδικού ελέγχου:
α. Δεν είναι απαραίτητη η συνυποβολή με την κατά τα ανωτέρω αίτηση των σχεδίων της δεξαμενής, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
β. Στον συνυποβαλλόμενο με την κατά τα ανωτέρω αίτηση τεχνικό φάκελο πρέπει επιπροσθέτως να αναφέρονται, κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή τα σημεία του ογκομετρικού πίνακα που πρόκειται να ελεγχθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2΄

Διατυπώσεις και διαδικασίες, για τον αρχικό έλεγχο ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, προκειμένης της
έγκρισης χρήσης και της ανανέωσής της, δοχείων συλλογής αιθυλικής αλκοόλης.
Προκειμένου για την έγκριση χρήσης των δοχείων συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης, στις οικείες μονάδες παραγωγής (Οινοπνευματοποιεία Α΄, Β΄ κατηγορίας και αποοταγματοποιεία), η περιγραφόμενη παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2969/2001), κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο και τις σχετικές διατυπώσεις, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 1

I. 1n ΦΑΣΗ


Α. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία

Εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο σημείο Ι.Α του Παραρτήματος Ε1΄.

Β. Κατάρτιση τεχνικού φακέλου από το φορέα που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο -ογκομέτρηση και υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο σημείο Ι.Β του Παραρτήματος Ε1΄.

Γ. Αξιολόγηση της αίτησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου.

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο σημείο Ι.Γ του Παραρτήματος Ε1΄.

Επί πλέον, για την αξιολόγηση της αίτησης και τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, εκτός των προβλεπομένων στο εν λόγω σημείο Ι.Γ του Παραρτήματος Ε1΄, λαμβάνεται υπ' όψη και συνεκτιμάται το υποβαλλόμενο από την οικεία επιτροπή φύλλο ελέγχου σχετικά με το μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής (κατωτέρω, σημείο H.A.2 ή Π.Β.2).

II. 2η ΦΑΣΗ: Έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου

1. Ανεξαρτήτως του αν ο φορέας που θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες είναι ή όχι διαπιστευμένος, τελεί υπό την εποπτεία και την πλήρη παρακολούθηση των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου. Προς τούτο, το Τελωνείο Ελέγχου, αμέσως μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία της κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ε1΄ (σημείο Ι.Α αυτού) αίτησης, προβαίνει στη σύσταση της οικείας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β.3β του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Ο έλεγχος, που διενεργείται από την εν λόγω επιτροπή, αφορά:
α. Πριν από την αποδοχή της υποβαλλομένης από τον ενδιαφερόμενο κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ε1΄ (σημείο Ι.Α αυτού) αίτησης, το μακροσκοπικό έλεγχο επιθεώρηση της δεξαμενής.
Το σχετικό φύλλο ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή και υποβάλλεται από αυτή στο Τελωνείο Ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, συνεκτιμώμενο κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης (Παράρτημα Ε1΄, σημείο Ι.Γ) της εν λόγω αίτησης.
β. Σε περίπτωση αποδοχής της υποβαλλομένης κατά τα ανωτέρω αίτησης, στην παρακολούθηση των σχετικών εργασιών οι οποίες εκτελούνται επί παρουσία της και ειδικότερα:
i. Στην επαλήθευση της υποβληθείσας αίτησης και του συνυποβαλλόμενου τεχνικού φακέλου, ιδίως αναφορικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο, το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (σειριακό αριθμό και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης), ως και την εκπαίδευση του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.
ii. Την παρακολούθηση και έλεγχο των μετρήσεων.
iii. Τη διενέργεια μετρήσεων προς επαλήθευση και διασταύρωση, [είτε εν όλω, είτε δειγματοληπτικά], επιμέρους στοιχείων της ογκομέτρησης.
iv. Την τήρηση κατά τρόπο επίσημο των σχετικών στοιχείων.

III. 3η ΦΑΣΗ: Υποβολή των αποτελεσμάτων-Έλεγχος και Αξιολόγηση

Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τα προβλεπόμενα στο σημείο III.Α του Παραρτήματος Ε1΄ στοιχεία υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία στην οικεία επιτροπή.

Β. Έλεγχος και Αξιολόγηση

1. Η επιτροπή ελέγχει τα υποβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία και υπογράφει τον ογκομετρικό πίνακα εφόσον είναι σύμφωνος προς την παρούσα ως και τις επί μέρους μετρήσεις και τους σχετικούς υπολογισμούς.
Η επιτροπή υποβάλλει τον ογκομετρικό πίνακα και τα εν λόγω σχετικά στοιχεία στο Τελωνείο Ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, με την εισήγησή της για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της επιτροπής και τηρούμενης της διαδικασίας που καθορίζεται στο σημείο III.Β.2 του Παραρτήματος Ε1΄ χορηγεί, ή μη την έγκριση χρήσης της δεξαμενής, με σχετική απόφασή του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στο εν λόγω σημείο III.Β.2 του Παραρτήματος Ε1΄.

IV. ENTETAΛMENA ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με σχετική απόφαση του οικείου Τελωνείου Ελέγχου και γενικά αποτελείται από έναν υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου και ένα χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΜΕΡΟΣ 2
Περιοδικοί έλεγχοι -Επανογκομέτρηση


Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι καθοριζόμενες παραπάνω διαδικασίες και διατυπώσεις, με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Στην υποβαλλόμενη από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτηση (ανωτέρω, σημείο LA) πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου ή της επανογκομέτρησης.

2. Στην περίπτωση του περιοδικού ελέγχου:
α. Δεν είναι απαραίτητη η συνυποβολή με την κατά τα ανωτέρω αίτηση των σχεδίων της δεξαμενής, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
β. Στον συνυποβαλλόμενο με την κατά τα ανωτέρω αίτηση τεχνικό φάκελο πρέπει επιπροσθέτως να αναφέρονται, κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή τα σημεία του ογκομετρικού πίνακα που πρόκειται να ελεγχθούν.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018


Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης