Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/2018 Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Σχόλια:

Η παρούσα εγκύκλιος ανακλήθηκε με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. Φ.80000/35591/Δ16.1210/07-08-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2018 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. πρωτ.: Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/2018
Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Αθήνα, 13-3-2018
Αρ.Πρωτ: Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληρ: Ε. Σπύρου
Τηλ: 210-3368159

Θέμα: Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Σχετ.: 1) Το υπ. αρίθμ. οικ. 797/13.12.2017 έγγραφο της ΕΑΑ

2) Τα υπ. αρίθμ. Φ.80000/2945/Δ.15.43/23.2.2017 και Φ.30043/οικ.57770/Δ15.959 έγγραφά μας

3) To από 30/12/2016 έγγραφο του πρ. ΕΤΑΑ με τη συνημμένη αρ. 430/28.12.2016 (Θέμα 20ο) απόφαση του Δ.Σ.

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, μετά από την πρόταση του Δ.Σ. του πρ. ΕΤΑΑ (σχετ. 3) και την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α. (σχετ. 2), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 (Α' 85) καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής και προβλέπεται ότι θα αποτελείται στο εξής από το άθροισμα δύο τμημάτων: το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2014 και εφεξής.

Ειδικότερα, στην περίπτωση 4.α προβλέπεται ότι, για το μέρος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους (μισθωτούς) με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

2. Επιπλέον με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα' (για τους μισθωτούς ) και ββ' (για τους αυτοτελώς απασχολούμενους), έχουν, μεταξύ άλλων, καθοριστεί οι αποδοχές/ασφαλιστικές κατηγορίες που λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής που αφορά στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2013 για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους όλων των εντασσόμενων φορέων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ. Ειδικότερα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για δε τους αυτοτελώς απασχολούμενους ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31η/12/2013, όπως οι τιμές αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.

3. Με το από 30/12/2016 έγγραφό του πρ. ΕΤΑΑ, το ταμείο απέστειλε την υπ. αρίθμ. 430/28.12.2016 (Θέμα 20ο) απόφαση του Δ.Σ. του τέως ΕΤΑΑ σχετικά με τον προσδιορισμό ποσοστών αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

4. Με το σχετικό 1 έγγραφό της, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της, ως εξής:

«Για τον Κλάδο Πρόνοιας/Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ/ΤΠΜΕΔΕ) το ποσοστό επί των αποδοχών «παλαιών. ασφαλισμένων» επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Τομέα για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής 1. Για τους έμμισθους για το χρόνο ασφάλισης:

1. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990 διαμορφώνεται σε 16,34%, αντί του 60%

ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996 διαμορφώνεται σε 15% αντί του 60%

iii. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001 διαμορφώνεται σε 22,5%, αντί του 60%

iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006 διαμορφώνεται σε 30%, αντί του 60% ν. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013 διαμορφώνεται σε 60%

2. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους για το χρόνο ασφάλισης:

i. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990 διαμορφώνεται σε 4,5%, αντί του 60%

ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996 διαμορφώνεται σε 15%, αντί του 60% mi. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001 διαμορφώνεται σε 22,5%, αντί του 60% iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006 διαμορφώνεται σε 30%, αντί του 60%

v. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013 διαμορφώνεται σε 62,14%, αντί του 60%

5. Επειδή για τους "παλαιούς" ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων:

α) η μηνιαία εισφορά για τη χρονική περίοδο μέχρι και την 31η/12/2006 υπολογιζόταν για όλους τους ασφαλισμένους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας και αποδοχών, επί ενός εκάστοτε ορισθέντος τεκμαρτού μισθού,

β) οι αυξήσεις που γίνονταν, δυνάμει του άρθ. δέκατου τέταρτου του ν.1305/1982 (Α' 146) και της παρ. 5 του άρθ. 27 του ν.1505/1984 (Α' 194), στον παραπάνω εκάστοτε τεκμαρτό μισθό, για τα έτη μέχρι και το 2006, ήταν μικρότερες των αντίστοιχων αυξήσεων του πληθωρισμού, με συνέπεια οι αποδοχές αυτές να μην είναι αναπροσαρμοσμένες σε πραγματικές τρέχουσες αξίες κατά το καταληκτικό της ως άνω πενταετίας έτος,

γ) από 1/1/2007 ορίστηκαν για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ως ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές (παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3518/2006), η τιμή της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 124/1993 όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται χωρίς να προβλέπεται μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, όπως ισχύει για τους από 1-1-1993 και εφεξής ασφαλισμένους, και

δ) η τιμή της ανωτέρω 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, επί της οποίας υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31/12/2013, όπως η τιμή αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος, υπολείπεται κατά πολύ των ασφαλιστέων για εφάπαξ παροχή αποδοχών όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την περ. α' του άρθρου άρθ. 34 του ν.915/1979 και διαμορφωθεί με διαδοχικές αυξήσεις δυνάμει του άρθ. δέκατου τέταρτου του ν.1305/1982 (Α' 146) και της παρ. 5 του άρθ. 27 του ν.1505/1984 (Α' 194) μέχρι και το έτος 2006, χωρίς να υπήρξε ομαλή αυξητική τους πορεία για τα έτη που επακολούθησαν μετά το 2006,

ε) σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ποσό της εφάπαξ παροχής που προκύπτει με την εφαρμογή της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, το οποίο αφορά στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, θα αναλογεί στο σύνολο των εισφορών που έχουν διαχρονικά καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή

6. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής μέχρι 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους νοούνται αυτές που προκύπτουν αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρμοστούν ετησίως για το χρονικό διάστημα από το επόμενο, από αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβολή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και εν συνεχεία προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους.

Μετά το έτος 2013 έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την εργασία/υπηρεσία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης, ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016 όπως ισχύει. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης