Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 2/14511/0004/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/56353/0004/2018.Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 2/14511/0004/2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας


Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 2/14511/0004/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 2/14511/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 101 65-Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
β) του άρθρου 396 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5)
γ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181)

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ 29 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»

3. Την ανάγκη επεξεργασίας και υποβολής πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Ι. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.

II. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως:

1. Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου με ΑΔΤ ......., Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Μαρία Φραγκιά του Φρατζέσκου με ΑΔΤ ......., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Μαρία Φραγκιά του Φρατζέσκου, με ΑΔΤ ....., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Βασιλάκο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ 537361, Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


3. Ευαγγελία Κυπραίου του Παναγιώτη με ΑΔΤ ......., προϊσταμένη της Διεύθυνσης τμήματος Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του τομέα Δημόσιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσειο» ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Λιβαδά του Ευθυμιογεράσιμου με ΑΔΤ ........, ιατρό που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, στον βαθμό του Διευθυντή Ουρολογίας του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.

4. Δέσποινα Φυτιλή του Γεωργίου με ΑΔΤ ........, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ του τμήματος Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του τομέα Δημόσιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσειο» με αναπληρωτή τον Στυλιανό Ζανάκη του Νικολάου με ΑΔΤ ........, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γναθοχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»

5. Βασίλειο Διαμαντόπουλο του Αθανασίου με ΑΔΤ ........, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσαντίδου του Θεοχάρη με ΑΔΤ ........, Ιατρό, στέλεχος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

6. Νικόλαο Σοφό του Ανδρέα με ΑΔΤ ........, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Καρρά του Βησσαρίωνος με ΑΔΤ ........, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

7. Μαρία Μαυραγάνη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ......, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού με ΑΔΤ ......., Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Αλέξανδρο Νικολούζο του Λεωνίδα με ΑΔΤ ........, ειδικό συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών ως μέλος με αναπληρωτή το Σέργιο Σερμπέτη του Χρήστου με ΑΔΤ ........, ειδικό συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών

9. Έλλη Γεωργιδάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ ......., που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ναταλία Θεοδούλου του Κακουλλή, με ΑΔΤ ......, Προϊσταμένη του Τμήματος Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

10. Αγγελική-Αντιγόνη Φαϊτάκη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ........, προϊσταμένη του Τμήματος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βουτσινά του Παναγιώτη με ........, υπάλληλο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

11. Ξανθή Παπαδοπούλου του Κυριάκου με ΑΔΤ ........, Ειδική Σύμβουλο, Εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας με αναπληρώτρια την Μαρία Βαμβουρέλλη του Παναγιώτη με ΑΔΤ ........, Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας

12. Φώτη Μοσχόπουλο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ........, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρωτή το Γιάννη Κωνσταντακόπουλο του Κωνσταντίνου-Διονυσίου με ΑΔΤ ........, Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε. του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

13. Βασιλική Παπαναστασίου του Γεωργίου με ΑΔΤ ........, προϊσταμένη του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρώτρια την Αγγελική Μοίρου του Θεοδώρου με ΑΔΤ ........, προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε. του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

14.  Χρυσάνθη-Νεφέλη Σαμιακού του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ........, Διευθύντρια του Γραφείου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος με αναπληρωτή το Μενέλαο Θεοδωρουλάκη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ........, Ειδικό Συνεργάτη του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

15. Αθηνά Ταβουλτζίδου του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ........, Ειδική Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) ως μέλος με αναπληρωτή το Γεώργιο Καλπούζο του Βασιλείου με ΑΔΤ ........, Προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε.

16. Δημήτριο Παπαδόπουλο του Φωτίου με ΑΔΤ ........, Ειδικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε. ως μέλος με αναπληρώτρια την Ντανιέλα Βαμβακά του Ντουμίτρου με ΑΔΤ ........, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.Ε.Π.Ε.

17. Αντώνη Μέγγουλη του Χριστοδούλου με ΑΔΤ ........, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ως μέλος με αναπληρωτή τον Σπύρο Δοντά του Γεωργίου με ΑΔΤ ........, Συντονιστή Τομέα Αναλύσεων και Προσδιορισμών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί ο Χρήστος Χριστογεωργάκης του Αθανασίου με ΑΔΤ ........, υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Αικατερίνη Μπέρου του Δημητρίου με ΑΔΤ ........, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ΙΙΙ. Οι εργασίες της Επιτροπής διεξάγονται κατ' αρχήν εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών σε καταστήματα του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ή άλλων δημόσιων φορέων που ορίζει η Συντονίστρια. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει και εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας, κατόπιν απόφασης της Συντονίστριας, με σκοπό την εμπρόθεσμη ανταπόκριση της στα εκ του Νόμου παραδοτέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του Φεβρουαρίου του έτους 2019.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης