Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 18/2018 Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος καταβολής προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία στην Αττική

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 18/2018
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος καταβολής προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία στην Αττική

Αθήνα, 28-02-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδ. : 101 10
Πληροφορίες : Ε. Κάιλα, Δ. Σιατίτσα
Τηλέφωνο: 2105281296, 2105281131
Email: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος καταβολής προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία στην Αττική


Από 1/3/2018, βάσει του Ν. 4512/2018 και της ΚΥΑ Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ 57Β'/2018) εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής νέα πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής.

Η πιλοτική διαδικασία, διακρίνεται από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

• Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

• Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΓΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος.

• Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ (ReRDV) προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα, να ορίζεται, πάντοτε με ηλεκτρονικό τρόπο, το ραντεβού του ΑμεΑ με ιατρό που έχει αναρτήσει τη διαθεσιμότητα των ραντεβού του στο σύστημα και ο οποίος θα συντάξει και θα αποστείλει, επίσης ηλεκτρονικά, τον εισηγητικό φάκελο στα ΚΕΠΑ.

• Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με εκείνο των ΚΕΠΑ, ώστε η γνωμοδότηση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) να εμφανίζεται αμέσως στον ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.

Η πιλοτική διαδικασία φέρει σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι ιατροί θα πρέπει να διατυπώνουν τη διάγνωσή τους για την πάθηση του ατόμου με αναπηρία και να συντάσσουν τον εισηγητικό φάκελο που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠΑ. 

Επομένως, από 1ης Μαρτίου 2018, σε κάθε περίπτωση ατόμου που διαμένει στην Περιφέρεια Αττικής και έχει υποβάλει αίτηση για προνοιακό επίδομα αναπηρίας και πιστοποίησή της από τα ΚΕΠΑ, οι ιατροί, τόσο της κύριας, όσο και των πιθανών δευτερευουσών-συνυπαρχουσών παθήσεων που ενδιαφέρεται να πιστοποιήσει ο ασθενής, πρέπει να εφαρμόζουν την εξής διαδικασία:

Ο θεράπων ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης με την κύρια πάθηση του ασθενή, , εισερχόμενος στο σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) και με βάση τον ΑΜΚΑ του ασθενούς, θα έχει πρόσβαση:

• στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

• στον ηλεκτρονικό κατάλογο παθήσεων του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Φ. 80000/45219/1864/2017 (ΦΕΚ 4591 Β') Κοινή Απόφαση Υπουργών Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Οικονομικών), και οι οποίες είναι κωδικοποιημένες με βάση το ICD10.

• σε 26 ηλεκτρονικούς Εισηγητικούς Φακέλους Παροχών Αναπηρίας, έναν Γενικό (κατά το άρθρο 76, παρ. 3α και 3β του ν.4144/2013 -Α'88) και 25 Ειδικούς (που θεσμοθετήθηκαν και αναφέρονται στο Παράρτημα του νέου Ε.Π.Π.Π.Α.), οι οποίοι συμπληρώνονται υποχρεωτικά αναλόγως την πάθηση του ασθενούς προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία του από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Ο θεράπων ιατρός προβαίνει στην εξέταση του ασθενή και εκδίδει παραπεμπτικό για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων (απεικονιστικών, εργαστηριακών κ.λπ.). Όταν λάβει τα αποτελέσματα συντάσσει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς, επιλέγοντας από τον κατάλογο των σχετικών κωδικών ICD10 που εμφανίζονται στην οθόνη του εκείνον ή εκείνους που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην περίπτωση που διαπιστώσει κατά την εξέταση ότι, ο ασθενής πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις που άπτονται της αρμοδιότητας άλλης ιατρικής ειδικότητας, τις καταγράφει ανά βαθμό βαρύτητας στο ειδικό πεδίο της 3ης σελίδας του Γενικού Εισηγητικού Φακέλου και παραπέμπει τον ασθενή για εξέταση σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ιατρός ειδικότητας της δευτερεύουσας ή συνυπάρχουσας πάθησης του ασθενούς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την προαναφερθείσα για την κύρια πάθηση (κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις) και συμπληρώνει στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο για την πάθηση της ειδικότητάς του.

Μετά την εισαγωγή, στον ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο, όλων εισηγητικών φακέλων για κύριες και δευτερεύουσες-συνυπάρχουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί ηλεκτρονικά τον Γενικό Εισηγητικό φάκελο και το σύνολο των Ειδικών Εισηγητικών φακέλων. Με την οριστικοποίηση ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του αιτούντος διαβιβάζεται αυτόματα στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης του ασθενή από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Το σύνολο των εισηγητικών φακέλων και καθώς και όλα τα στοιχεία του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην αίτησή του τίθενται ηλεκτρονικά υπόψη των υγειονομικών επιτροπών που θα πιστοποιήσουν τον βαθμό αναπηρίας του.

Ο ορισμός για την ημέρα και ώρα εξέτασης του ατόμου με αναπηρία από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ των ΚΕΠΑ.

Η περιγραφείσα πιλοτική διαδικασία αναβαθμίζει πλήρως, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία μπορούσαν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα ή και άλλες παροχές και απαλλαγές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Καταργείται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολλαπλών μετακινήσεων, ενώ διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία και μπαίνουν οι βάσεις για κανονικότητα και αμεσότητα στην καταβολή των παροχών σε χρήμα. 

Να τονισθεί ότι η μεταρρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πιστοποίησης της αναπηρίας ενώ ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει ως προς τη νομοθεσία που ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών λόγω αναπηρίας η οποία στο σύνολό της, παραμένει ως έχει.

Από την περιγραφή της πιλοτικής διαδικασίας είναι προφανές ότι ο ρόλος των ιατρών, που αποτελούν το σημείο εισόδου όλων των ουσιαστικών ιατρικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς ο οποίος θα τον ακολουθεί και θα τον χαρακτηρίζει εφεξής είναι κρίσιμος για την επιτυχημένη εφαρμογή της διαδικασίας.

Εμπιστευόμενοι το άριστο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, όλων των ιατρών, προσδοκούμε στην αμέριστη και καρποφόρα συνεργασία σας κατά την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής που επιθυμούν να πιστοποιηθούν προκειμένου να λάβουν προνοιακά αναπηρικά επιδόματα και ελπίζουμε στην τήρηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας όπως ακριβώς περιγράφηκε ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή τεχνική βοήθεια οι ιατροί της Αττικής μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2105281296 (κα Κάιλα), 2105281131 (κα Σιατίτσα) και 2131519202 (κ. Τουρής).Η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν, Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου

Ο Υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης