Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1036882 ΕΞ 2018 Τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας»

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1058006 ΕΞ 2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1036882 ΕΞ 2018
Τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας»

Αθήνα 6 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1036882 ΕΞ2018/06-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
ζ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19-04-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΚΙΧΗ- ΗΚΜ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1117489 ΕΞ2016/2-8-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΡΩΗ-ΣΜ0) όμοιες.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) από 4/12/2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),με το οποίο ζητείται η επικαιροποίηση των μελών της υφιστάμενης Ομάδας Εργασίας για το στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς και τον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, λόγω της ένταξης των παραδοτέων αυτής στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018 και τα συνημμένα σε αυτό όμοια μηνύματα της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., των Διευθύνσεων Οργάνωσης, Επίλυσης Διαφορών, Εσωτερικού Ελέγχου, Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών.
β) από 5/12/2017 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και του Γραφείου Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
γ) από 15/12/2017 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Προϊσταμένης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Δ.Φ.Δ..
δ) από 18/12/2017 του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
ε) από 19/12/2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.
στ) από 20/12/2017 της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ.. ζ) από 5-1-2018 της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας
η) από 15-1-2018 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
θ) από 7-2-2018 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

4. Το αριθ. ΔΔΑΔ Δ 161576ΕΞ2017ΕΜΠ/15-12-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε « Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016.

7. Την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των μελών του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας» λόγω της ένταξης των παραδοτέων αυτής στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας », όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: α) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο Β', ως εξής:

αα) Αντικαθιστούμε το τακτικό μέλος, με α/α 2, της παρ.Β', Καλλιόπη Πατσαβά, το αναπληρωματικό μέλος, με α/α 5, Γεωργία Σωτηροπούλου, το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος, με α/α 7, Μπούρμπο Παναγιώτη και Διώτη Κωνσταντίνο, αντίστοιχα, το αναπληρωματικό μέλος, με α/α 8, Ελένη Φραντζέσκα Καμπισιούλη και ορίζουμε στην θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας τους Ευάγγελο Πανταζή, Λαμπρινή Κουβέλη, Ελένη Κοσμέτου, Λάμπρο Μπαλωμένο και Ευαγγελία Παναγοπούλου, αντίστοιχα,

ββ) διαγράφουμε το τακτικό μέλος, με α/α 9, Στυλιανή Λαμπροπούλου, το αναπληρωματικό μέλος, με α/α 10, Γεωργία Νίκαινα και το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, με α/α της περ. 12, Σοφία Κάρμα και Θεόδωρο Τρυποσκούφη, αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 15/12/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,

γγ) αυξάνουμε τον αριθμό των μελών από δώδεκα (12) σε είκοσι (20), προσθέτουμε εκπροσώπους από την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, την Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, την Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά και από το Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,

δδ) επικαιροποιούμε υπηρεσιακά στοιχεία υφισταμένων μελών και

εε) αναριθμούμε τα μέλη της ίδιας παραγράφου

β) επικαιροποιούμε την παρ. Δ', ως προς το έργο της Ομάδας Εργασίας, την παρ. Ε', ως προς τα συλλογικά όργανα ή τις υπηρεσίες με τις οποίες θα συνεργάζεται η ομάδα, την παρ. ΣΤ' ως προς τον τόπο και τον χρόνο συνεδριάσεων αυτής και

γ) επικαιροποιούμε την παρ. Ζ', ως προς τον χρόνο παράδοσης των επικαιροποιημένων εκδόσεων του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας» και του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, και διαμορφώνουμε την απόφαση, ως εξής:

«Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ομάδα Εργασίας, για την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας».
Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:
1) Αργυρώ Δεμάγκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Σαράντη Μπελιά, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
2) Χριστίνα Ντεντοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α', αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ρομποτή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β', που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα .
3) Ευσταθία Σεγγούνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'-Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μελπομένη Πουλημένου, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα .
4) Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.
5) Σπυρίδωνα Γιαννημάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παναγοπούλου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό Β', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ. Σ.Τ.Ε.Π.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
6) Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δεδεμάδη, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Β'-Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ίδιας Διεύθυνσης.
7) Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
8) Αναστασία Κατσαρού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο ίδιου κλάδου, με βαθμό Β', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
9) Ελένη Κοσμέτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', Προϊσταμένη ης Υποδιεύθυνσης Γ'- Διοικητικής Μέριμνας της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Μπαλωμένο, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.
10) Εμορφία Λαλά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Τσουκαλά, υπάλληλο ίδιου κλάδου με βαθμό Β', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
11) Ευάγγελο Πανταζή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.
Β. 12) Αλεξάνδρα Σκορδάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Συμεών Κυριακίδη, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' -Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
13) Κωνσταντίνο Ψαθά, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών , που υπηρετεί στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, ως μέλος.
14) Σταυρούλα Κουστένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ως μέλος.
15) Βασιλική Λέπεση, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Πελεκάνο, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
16) Χριστίνα Μπραβάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.
17) Σπυρίδωνα Καλαντζή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Ναούμ, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.
18) Βασιλική Μαγκανά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Μπαμπαλετάκη υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.
19) Ζωή Πασχάλη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Φορολογικη Περιφέρεια Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Όλγα Σιδηρόγλου, υπάλληλο, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.
20) Νεκταρία Σταμέλου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Ζαχαροπούλου, υπάλληλο, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.
Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και η επικαιροποίηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας». Η επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου θα αφορά στον απολογισμό της υλοποίησης των υφιστάμενων στόχων και δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου, στη δημιουργία νέων στόχων και δράσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην αναδιατύπωση ή ακόμα και στην αντικατάσταση ορισμένων στόχων και δράσεων αυτού με νέους στόχους και απαιτούμενες δράσεις σε όλο το φάσμα λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε..
Ε. Η Συντονίστρια και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας:
α) θα συνεργάζονται με άλλες Ομάδες και Επιτροπές, που λειτουργούν στην Α.Α.Δ.Ε. ή στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και με Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον κριθεί απαραίτητο και
β) μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, στην Αθήνα, το οποίο θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής.
Ζ. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του «Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.
Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να παραδώσει την επικαιροποιημένη έκδοση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι την 30/4/2018 και την έκδοση του Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» μέχρι την 30/9/2018.

2. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ παύει να ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΚΙΧΗ-ΗΚΜ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1117489 ΕΞ2016/2-8-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΡΩΗ-ΣΜ0) όμοιες.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης