Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1036786 ΕΞ 2018 Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1036786 ΕΞ 2018
Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Αθήνα 6 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1036786 ΕΞ2018/06-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:  Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 2132112952 2132112950
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 31, των υποπαραγράφων ε' και δ' της παρ. 4 του άρθρου 14, της παρ. 2 του άρθρου 39, των άρθρων 7 και 27, της παρ. 1 του άρθρου 30, της υποπαραγράφου η' της παρ. 3 του άρθρου 36 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και των παρ. 11 έως 15 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4389/2016.

δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

ε) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 (Α'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2690/1999.

στ) την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ.10874/3.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Α.Δ.Α: Β499Χ-ΟΥΗ).

ζ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

ι) του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α'131)» Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθ.:

α) 2/25386/0004/28.3.2017 (Α.Δ.Α:6Α40Η-ΙΘΑ) «Ορισμός μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

β) 2/25392/0004/28.3.2017 (Α.Δ.Α:ΩΨΑΗΗ-Α8Ε) «Ορισμός μελών του Β' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1107612 ΕΞ 2017/12.7.2017 (Β'2549/21-7-2017, ΑΔΑ:657746ΜΠ3Ζ-ΛΜΧ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση και συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».

4. Την αριθ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β'359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α', Β', Γ', Ε', ΣΤ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ.1044132/537/A0006/ 4.5.1999 (Β'697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β'1925), 1069072/908/ Α0006/16.7.2001 (Β'963), 1047067/861/Α0006/3.6.2002 (Β'704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β'932), 1005206/101/Α0006/20-01-2003 (Β' 63) και 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β' 1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30-07-2012 (Β'2272), Δ6Α 1166353ΕΞ2013/31-10-2013 (Β' 2804), Δ6Α1178169ΕΞ2013/20-11-2013 (Β'3037) όμοιες αποφάσεις, καθώς και με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1163476ΕΞ2014/11-12-2014 (Β' 3472), με την οποία ανακαθορίσθηκε το έργο και συγκροτήθηκαν τα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α.:ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής.

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024186ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α.:ΩΡΘ2Η-ΟΤΛ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1152473ΕΞ2017/12-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΛ146ΜΠ3Ζ-87Μ) και Δ.ΟΡΓ.Β. 1181616ΕΞ2017/5-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΠ646ΜΠ3Ζ- ΝΞΓ) όμοιες.

7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1024185ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α.:ΩΘΦΛΗ-9Ι1) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ορισμού μελών του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής.

8. Το αριθ. 52892/6-10-2017 έγγραφο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

9. Το αριθ. 170222/30-11-2016 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το αριθ.137583/25-9-2017 όμοιο του εξουσιοδοτημένου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ..

10. Το αριθ. 1321/33883/12-10-2017 έγγραφο του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ενδεχόμενη δαπάνη θα καθορισθεί με νέα απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. - Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εξής :

I. Μη αιρετά (τακτικά και αναπληρωματικά) μέλη:

1) Σοφοκλή Λογοθέτη του Δημητρίου, Αντιεισαγγελέα Εφετών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παϊκόπουλο του Δημητρίου, επίσης, Αντιεισαγγελέα Εφετών.

2) Αναστασία Βασιλείου του Θεοχάρη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Μπουρδάκου του Γεωργίου, επίσης, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο Ειδικό Νομικό Γραφείο.

3) Αντώνιο Κουτσούρη του Ανδρέα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Τσαρακλή του Αθανασίου, Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-Πειραιά-Δυτικής Αττικής - Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

II. Αιρετά (τακτικά και αναπληρωματικά) μέλη, εκπρόσωποι των υπαλλήλων, με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα, ανάλογα με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος:

i) Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο α) υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

4) Αλεξάνδρα Μουρκόγιαννη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Πάγκαλο του Δημητρίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

5) Γεώργιο Τσαγκαρόπουλο του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τασσόπουλο του Λεωνίδα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

β) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

4) Νίκη Παπαδοπούλου του Αθανασίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρώτρια την Γεωργία Σπάη του Βασιλείου, υπάλληλο ίδιας σχέσης, βαθμού και ειδικότητας, που υπηρετεί στο Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

5) Δήμητρα Ρηγόγιαννη του Αθανασίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α' , της ειδικότητας (ΠΕ) Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ..

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικό του, με α/α 5, τακτικού αιρετού μέλους, εκπροσώπου των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α'37), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991(Α'50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α' 45), λόγω μη εκλογής άλλου αιρετού εκπροσώπου.

ii) Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α) υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

4) Γεώργιο Γερονικολάου του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Καούκη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

5) Όλγα Ράπτου του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Κιουτσοκιόζογλου του Κυριάκου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

β) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

4) Γεώργιο Πανταζή του Μάρκου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΔΕ) Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Κάκκαβο του Αναστασίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού της ειδικότητας (ΠΕ) Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

5) Νικόλαο Γώγο του Χρήστου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α' , της ειδικότητας (ΠΕ) Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση, με έδρα τα Ιωάννινα, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, με αναπληρώτρια την Χρυσαυγή Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο ίδιου βαθμού της ειδικότητας (ΔΕ) Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γ.Δ.Φ.Δ..

iii) Γ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α) υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

4) Δημήτριο Τριμπόνια του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο Τμήματος στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. , που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοδόσιο Κρέτση του Χρήστου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο Τμήματος στο Τελωνείο Σερρών, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

5) Απόστολο Παπαντώνη του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

β) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

4) Παντελή Καρύπη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΔΕ) Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Κήπων.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικό του, με α/α 4, τακτικού αιρετού μέλους και χωρίς με, α/α 5, τακτικό και αναπληρωματικό αιρετό μέλος, εκπροσώπους των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στο Γ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α'37), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991(Α'50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α' 45), λόγω μη εκλογής άλλου αιρετού εκπροσώπου.

III. Όταν συνεκδικάζεται υπόθεση διωκόμενων υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδους που υπάγονται σε διαφορετικά υπηρεσιακά Συμβούλια, στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι που είναι μέλη των Πενταμελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στα οποία υπάγονται οι συνδιωκόμενοι υπάλληλοι, αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον διωκόμενο υπάλληλο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που ανήκουν.

Β.-Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η Μαρία Βελαώρα του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , με αναπληρωτές:

1) την Κανέλλα Στεφανούρη Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και

2) την Χριστίνα-Νιόβη Φίλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

Γ.- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά.

Δ. Οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις στα υφιστάμενα Α' και Β' κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε πειθαρχικά θέματα του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέχρι την έναρξη λειτουργίας του παρόντος Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή του και κρίνονται από αυτό.

Ε.- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο αυτού.

ΣΤ.- α) Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

β) Ειδικότερα η θητεία του γραμματέα και των αναπληρωτών αυτού λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης της επόμενης θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ζ.- Ως προς τα θέματα λειτουργίας του παρόντος Πειθαρχικού Συμβουλίου, που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1107612 ΕΞ 2017/12.7.2017 (Β'2549 ) απόφασή μας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης