ΠΟΛ.1011/27.1.2005

Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, καθώς και Δηλώσεων Intrastat.

27 Ιαν 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1074427/266/0013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. Γ.Γ.Π.Σ.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως
4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών:
α) 1003644/194/27/,
β) 1044747/2296/838/,
γ)1044748/2297/839/,
δ) 1064796/4576/2064/,
ε) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993,
5.Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17-3-2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί « καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».
6.Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος TAXISnet, καθώς και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου των
εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.,των Ν. Αττικής και Κυκλάδων, που πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2005.
7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, καθώς και των δηλώσεων Intrastat, που έληξε στις 26 Ιανουαρίου 2005.
2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της προηγούμενης παραγράφου, θα γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
3. Κατ' εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ δεν υποβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005.
 

4. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων καθώς και οι δηλώσεις Intrastat, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
 

Taxheaven.gr