ΠΟΛ.1111/27.3.2002

1028936/197/0015 Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή κυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας.

27 Μάρ 2002

Taxheaven.gr


ΠΟΛ.1111/2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β  Γ
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2002

Αρ.Πρωτ.: 1028936/197/0015

ΠΟΛ 1111ΘΕΜΑ: Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή κυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας.


Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως γνωστόν με την εγκύκλιό μας παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή των τιμών στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της χρησιμοποίησης του ευρώ ως νομίσματος στις συναλλαγές από 1.1.2002. Με το κεφάλαιο 1Β' «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ του ν. 1809/1988» της ως άνω εγκυκλίου, διευκρινίσθηκε, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'), ότι, από 1.1.2002 όλες οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Τ.Μ.) ή συστήματα του ν. 1809/1988 υποχρεούντο να λειτουργούν με νόμισμα βάσης το ευρώ και περαιτέρω παρασχέθηκε η δυνατότητα στους κατόχους ή χρήστες των εν λόγω Φ.Τ.Μ. & Συστημάτων να φροντίσουν για την μετατροπή τους το αργότερο μέχρι 10-1-2002, ώστε να καλύψουν τη σχετική υποχρέωση.

2. Στην πράξη διαπιστώθηκε αδυναμία τήρησης της ως άνω προθεσμίας (10-1-2002) για το λόγο κυρίως ότι, η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού, για την αναγκαία μετατροπή, κρίθηκε απαραίτητη από επιτηδευματίες οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με χειρισμούς προγραμματισμού των Φ.Τ.Μ.

3. Ενόψει των ανωτέρω λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού της ομαλής μετάβασης της αγοράς και προσαρμογής των επιτηδευματιών σε περιβάλλον ευρώ, τις δυσκολίες πρόσβασης εξουσιοδοτημένων τεχνικών σε ορισμένες περιοχές της χώρας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, αλλά και τις αρχές περί χρηστής Διοίκησης, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις της Φορολογικής νομοθεσίας (π.δ. 186/1992 και ν. 2523/1997) λόγω μη μετατροπής των Φ.Τ.Μ. και συστημάτων του ν. 1809/1988 μέχρι 10-1-2002, ώστε να λειτουργούν με νόμισμα βάσης το ευρώ, εφόσον η σχετική μετατροπή έγινε το χρονικό διάστημα από 10-1-2002 έως και 28-2-2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


Taxheaven.gr