Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018 Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2018 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018
Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων

Αθήνα, 13 / 02 /2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ2018/13-02-2018

(ΦΕΚ Β' 572/21-02-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ.Κοράκης, Μ. Προγουλάκη
Τηλέφωνο : 2106987421, 2106987419
FAX : 2106987408
e-mail : [email protected]
url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 56, 73, 74, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119 και 119Ατου ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'), όπως ισχύει.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 7, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001 για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/251), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α'/248), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

7. Τις διατάξεις της με αριθμό και ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 (ΦΕΚ Β 2745) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και λειτουργία αυτής».

8. Τις διατάξεις της με αριθμό Δ.424/277/19-3-1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 242) «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο « Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων Ε.Φ.Κ. από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη».

10. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.254/167/22.3.2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β 356) με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

11. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ : ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ) «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet.»

12. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 968 και Β 1238) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β 130 και Β 372) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε, και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α', της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

14. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.689) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

15. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και διατυπώσεων για τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών, που παράγονται ή εισάγονται ή παραλαμβάνονται και διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης

16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Καθορίζουμε τα όργανα και τη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001 καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εν λόγω προϊόντων, που παράγονται ή εισάγονται ή παραλαμβάνονται και διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται (ιδιοκαταναλώνονται) ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής-Αρμόδια Αρχή


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., που αναλογεί:
α) στα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72, του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, εκτός των προϊόντων για τα οποία έχει οριστεί συντελεστής ΕΦΚ στο άρθρο 73 του ίδιου νόμου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.
β) σε κάθε προϊόν, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 72 και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου κινητήρων.
γ) σε κάθε υδρογονάνθρακα, εκτός της τύρφης, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 72, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση.

2. Αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων, για τη διαδικασία προσδιορισμού του ισοδυνάμου καυσίμου καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του επιτηδευματία, (όπου τα εν λόγω προϊόντα παράγονται, χρησιμοποιούνται ή από όπου διατίθενται), όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 2
Επιβολή Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων - Ορισμός υπόχρεου


1. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα του άρθρου 1, διενεργείται με την υποβολή από τον επιτηδευματία της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τον επόμενο μήνα από τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση των προϊόντων αυτών και το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μήνα αυτού, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του άρθρου 1.
Η κατά τα ανωτέρω συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ., που υποβάλλεται από τον επιτηδευματία της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται οι ποσότητες που ιδιοκαταναλώθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση, η χρονική περίοδος στην οποία αφορά η ιδιοκατανάλωση ή η πώληση, η μονάδα μέτρησης σε χιλιόλιτρα και τόνους, ανά προϊόν και συντελεστή Ε.Φ.Κ..
Ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται με βάση το συντελεστή Ε.Φ.Κ. του ισοδυνάμου καυσίμου, όπως αυτός προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 4, της παρούσας απόφασης. Κατά την ίδια χρονική στιγμή βεβαιώνονται και εισπράττονται ο Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

2. Υπόχρεος για την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., είναι κατά περίπτωση:
α) ο επιτηδευματίας που παράγει τα προϊόντα του άρθρου 1 και τα οποία χρησιμοποιεί (ιδιοκαταναλώνει) ή διαθέτει προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.
β) ο επιτηδευματίας που παραλαμβάνει από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή εισάγει από τρίτη χώρα, τα προϊόντα του άρθρου 1, και τα οποία χρησιμοποιεί (ιδιοκαταναλώνει) ή διαθέτει προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.
γ) ο επιτηδευματίας που απέκτησε τα προϊόντα του άρθρου 1, για χρήση άλλη από αυτή των καυσίμων κινητήρων ή θέρμανσης, και τα οποία χρησιμοποιεί (ιδιοκαταναλώνει) ή διαθέτει προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Επιτηδευματιών


1. Ο επιτηδευματίας του άρθρου 2, οφείλει να τηρεί βιβλίο αποθήκης θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του άρθρου 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα παραστατικά/έγγραφα εισροής και εκροής των προϊόντων του άρθρου 1, καθώς και τα αναγραφόμενα επ' αυτών στοιχεία. Στην περίπτωση που ο ως άνω επιτηδευματίας χρησιμοποιεί ή διαθέτει προς πώληση περισσότερα από ένα προϊόντα του άρθρου 1, τότε τηρεί το εν λόγω βιβλίο ξεχωριστά για κάθε προϊόν (κωδικός Σ.Ο.). Το εν λόγω βιβλίο μπορεί να τηρείται σε μορφή θεωρημένων σελίδων, από την ανωτέρω Αρχή.

2. Στο τμήμα των εισροών του ως άνω βιβλίου, καταχωρούνται, σε ξεχωριστές στήλες, το σύνολο των παραγόμενων, παρεληφθεισών, εισαγόμενων από τρίτη χώρα ποσοτήτων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης ή για λοιπές χρήσεις, σε μετρικούς τόνους και σε χιλιόλιτρα με αναγωγή στους 15ο C, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία των Δελτίων Παραγωγής, των παραστατικών πώλησης, των Διασαφήσεων εισαγωγής και των ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων ( e-ΔΕ) παραλαβής, κατά περίπτωση.

3. Στο τμήμα των εκροών του ως άνω βιβλίου, καταχωρούνται, σε ξεχωριστές στήλες, το σύνολο των χρησιμοποιούμενων (ιδιοκατανάλωση), αποστελλόμενων προς άλλο Κράτος-Μέλος, εξαγόμενων προς τρίτη χώρα, πωληθεισών στο εσωτερικό, ποσοτήτων, διακριτά ως προς τη χρήση τους ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης ή για λοιπές χρήσεις, σε μετρικούς τόνους και σε χιλιόλιτρα με αναγωγή στους 15ο C, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία των Δελτίων Χρησιμοποίησης της παραγράφου 5, του παρόντος άρθρου, των παραστατικών πώλησης, των Διασαφήσεων εξαγωγής και των ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων (e-ΔΕ) αποστολής, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται ή διατίθενται προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, καταχωρούνται και οι σχετικές Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. (αριθμός MRN).

4. Το εν λόγω βιβλίο μπορεί να υποκατασταθεί και από τα επίσημα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία Αποθεμάτων της επιχείρησης, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον σε αυτά αναγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

5. Σε περίπτωση ιδιοκατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 1, οι επιτηδευματίες του άρθρου 2, συμπληρώνουν αυθημερόν το Δελτίο Χρησιμοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
IV, με τις ημερήσιες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν. Με βάση τα ημερήσια Δελτία Χρησιμοποίησης ενημερώνεται το ειδικό βιβλίο αποθήκης της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση διάθεσης προς πώληση των προϊόντων του άρθρου 1, οι επιτηδευματίες του άρθρου 2, τηρούν κατάσταση παραληπτών, θεωρημένη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, όπου καταχωρούνται ανά προϊόν (κωδικός Σ.Ο.) και διακριτά ως προς τη χρήση του ως καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης ή για λοιπές χρήσεις, η ημερομηνία και ο αριθμός του παραστατικού πώλησης, τα στοιχεία του παραλήπτη και η ποσότητα σε μετρικούς τόνους και σε χιλιόλιτρα με αναγωγή στους 15ο C.

7. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας του άρθρου 2, διαθέτει περισσότερες της μίας εγκατάστασης, το βιβλίο αποθήκης και η κατάσταση παραληπτών που προβλέπονται ανωτέρω, τηρούνται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός του ισοδύναμου καυσίμου


1. Για κάθε προϊόν του άρθρου 1, της παρούσας απόφασης, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή να διατεθεί προς πώληση, ως καύσιμο κινητήρων ή ως καύσιμο θέρμανσης, προσδιορίζεται το ισοδύναμο καύσιμο, για το οποίο έχει οριστεί συντελεστής Ε.Φ.Κ., στο άρθρο 73, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α. Ο επιτηδευματίας του άρθρου 2, υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους.
ββ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
γγ) Προκειμένου περί Α.Ε. το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού ή το τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε. το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο.
δδ) Αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή να διατεθεί προς πώληση ως καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης και Έκθεση Χημικής Ανάλυσης του προϊόντος στην οποία θα φαίνεται η σύνθεση, τα αποστακτικά χαρακτηριστικά, η πυκνότητα, το σημείο ανάφλεξης, η περιεκτικότητα σε θείο, το ιξώδες, η θερμογόνος δύναμη και οποιεσδήποτε άλλες παράμετροι που μπορεί να απαιτηθούν ώστε να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός του ισοδυνάμου καυσίμου.
εε) Υπεύθυνη Δήλωση, του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, της παρούσας
στστ) Αναλυτική τεχνική έκθεση της επιχείρησης, η οποία θα περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προϊόντα ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.
ζζ) Άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
ηη) Αδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
Στην περίπτωση που το υπό εξέταση προϊόν διατίθεται προς πώληση και δεν πρόκειται να ιδιοκαταναλωθεί, από τον επιτηδευματία του άρθρου 2, τα δικαιολογητικά στστ), ζζ) και ηη) αφορούν στην επιχείρηση που πρόκειται να το παραλάβει και να το χρησιμοποιήσει, ως καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης..
β. Τα δικαιολογητικά δδ) της περίπτωσης α) της παρ. 1, διαβιβάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, στην Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση του επιτηδευματία του άρθρου 2, προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.), στο οποίο θα αναγράφονται η δασμολογική περιγραφή και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η ως άνω Χημική Υπηρεσία αποστέλλει το εκδοθέν Δ.Χ.Α. στην τελωνειακή αρχή του άρθρου 1.
γ. Μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της περίπτωσης α) της παρ. 1, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, συγκροτείται επιτροπή για τον προσδιορισμό του ισοδυνάμου καυσίμου, η οποία αποτελείται από έναν τελωνειακό υπάλληλο, έναν χημικό υπάλληλο της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, καθώς και έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Χημικό Μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση του επιτηδευματία του άρθρου 2.
δ. Σε περίπτωση που το υπό εξέταση προϊόν δεν χρησιμοποιείται από τον επιτηδευματία του άρθρου 2 και πρόκειται να διατεθεί προς πώληση, για χρήση ως καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης, η επιτροπή της περίπτωσης γ) συγκροτείται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία διατίθεται το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης της περίπτωσης α) καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών στστ), ζζ) και ηη) καθώς και του ΔΧΑ της περίπτωσης β), της παρούσας παραγράφου, στην ως άνω τελωνειακή αρχή για τη συγκρότηση επιτροπής.
ε. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής, συγκροτεί επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ) και δ), με προεδρεύοντα τον τελωνειακό υπάλληλο, η οποία διενεργεί επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που θα χρησιμοποιήσει ως καύσιμο το υπό εξέταση προϊόν, προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία που περιγράφονται στην υποβληθείσα τεχνική έκθεση και να ελέγξει τα δικαιολογητικά ζζ) και ηη) της περίπτωσης α), του παρόντος άρθρου.
Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο ή/και να καλέσει εμπειρογνώμονα, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της.
στ. Η ως άνω επιτροπή, προκειμένου για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου καυσίμου, λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:
α) την χημική σύσταση του υπό κρίση προϊόντος,
β) το καύσιμο που αυτό υποκαθιστά,
γ) το είδος του κινητήρα ή της συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
δ) την παραγωγική διαδικασία στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το υπό εξέταση προϊόν.
ζ. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την επιτροπή, όπου προσδιορίζεται το ισοδύναμο καύσιμο για το οποίο έχει οριστεί συντελεστής Ε.Φ.Κ. στο άρθρο 73, του ν.2960/2001, όπως ισχύει και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής που συγκρότησε την επιτροπή. Με βάση το ως άνω πρακτικό εκδίδεται Απόφαση προσδιορισμού ισοδυνάμου καυσίμου από τον Προϊστάμενο της εν λόγω αρχής, η οποία κοινοποιείται στον επιτηδευματία του άρθρου 2. Σε περίπτωση συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ), η ανωτέρω Απόφαση αποστέλλεται και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών επιβαρύνσεων.

2. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας του άρθρου 2, διαθέτει περισσότερες των μία εγκαταστάσεων, η διαδικασία προσδιορισμού του ισοδυνάμου καυσίμου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση.

3. Σε περίπτωση που το υπό εξέταση προϊόν πρόκειται να διατεθεί προς πώληση σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις, η διαδικασία προσδιορισμού του ισοδυνάμου καυσίμου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μία επιχείρηση.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις


1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, κατατίθεται από τον επιτηδευματία του άρθρου 2, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 1 εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 10% του συνόλου του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, κατά το προηγούμενο έτος και η οποία αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, ανάλογα.
Για το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας, κατατίθεται εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ που αναλογεί στα προϊόντα που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή τεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

2. Η υποχρέωση κατάθεσης της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου , παρέλκει στην περίπτωση των ενεργειακών προϊόντων της περίπτωσης 1(α), του άρθρου 1, της παρούσας, τα οποία περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, του άρθρου 72, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, και τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Για τα ως άνω προϊόντα εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα περί εγγυήσεων, κατά περίπτωση, στις με αριθμό ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 και Δ.424/277/19-3-1993 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν, και στην με αριθμό ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο..

Άρθρο 6
Παρακολούθηση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της περίπτωσης 1(α), του άρθρου 1, της παρούσας Απόφασης, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, του άρθρου 72, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, και τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα


1. Επιπλέον των οριζομένων στην παρούσα απόφαση, τα ενεργειακά προϊόντα της περίπτωσης 1(α), του άρθρου 1, της παρούσας, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, του άρθρου 72, του ν.2960/2001, όπως ισχύει και τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται σε φορολογική αποθήκη και εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. και στην ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν.

2. Τα ανωτέρω προϊόντα όταν παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην Δ.424/277/19-3-1993 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και στην ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο., αντίστοιχα.

3. Για τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στα άρθρα 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 119Α, του Τμήματος Β', του Κεφαλαίου Γ', του Τρίτου Μέρους, του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω προϊόντα έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος και παραλαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της Τ.8612/2439/30-12-1992 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Έλεγχοι


1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του άρθρου 1, προβαίνει σε τακτικό ετήσιο έλεγχο, στους επιτηδευματίες του άρθρου 2 και επαληθεύει τις σχετικές εγγραφές του τηρούμενου βιβλίου του άρθρου 3 της παρούσας, βάσει των αντίστοιχων εγγράφων ή παραστατικών σε συνδυασμό και με την κατάσταση παραληπτών της παραγράφου 6, του άρθρου 3.

2. Ανεξάρτητα από τον τακτικό έλεγχο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή δύναται να διενεργεί έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαίο.

3. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν σε παραλήπτες της κατάστασης της παραγράφου 6, του άρθρου 3 της παρούσας, στους οποίους διατέθηκαν τα προϊόντα του άρθρου 1, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη χρησιμοποίηση αυτών. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του παραλήπτη υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης τελωνειακής αρχής από αυτήν του άρθρου 1, η αρμόδια αρχή του άρθρου 1 ενημερώνει την τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η επιχείρηση, προκειμένου για τον έλεγχο αυτής.

4. Οι ελεγχόμενοι επιτηδευματίες του άρθρου 2 καθώς και οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην κατάσταση παραληπτών της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούνται να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των Τελωνειακών Αρχών και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

5. Στους προαναφερόμενους ελέγχους δύνανται να συνδράμουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και της οικείας Περιφέρειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, εφόσον τους ζητηθεί.

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί διαφυγή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις


1. Οι επιτηδευματίες του άρθρου 2, υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1, που έχουν στην κατοχή τους, ανεξάρτητα από τα αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ιδιοκαταναλωθούν) ή να τεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης και να ενημερώσουν σχετικά το τηρούμενο βιβλίο αποθήκης που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Τα προσαρτημένα στην παρούσα απόφαση παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης