Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ 2018 Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ 2018
Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018

(ΦΕΚ Β' 571/21-02-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α’ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3253772
Fax : 2103252539

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:
α) την περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 σχετικά με την αρμοδιότητα της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
β) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για την ανάγκη παροχής σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής,
γ) την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14, σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους,
δ) τις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 22, σχετικά με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τα λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής,
ε) την παράγραφο 1 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία και με γνώμονα την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις υπηρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αρχής και καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
στ) την παράγραφο 2 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτηση τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους   ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των οργανικών μονάδων, που προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής, κατανέμουν αυτούς, στους προϊσταμένους των υπό αυτών οργανικών μονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, οι δε προϊστάμενοι των τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων κατανέμουν αυτούς μεταξύ των υπαλλήλων, κατά περίπτωση.

 2. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β΄ 2681), Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β΄ 3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017 (Β΄ 4700) όμοιες και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπ’αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 
4. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 
5. Την υπ’ αριθμ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
 
6. Την υπ’ αριθμ. 2/77929/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
 
7. Το υπ’ αριθμ. 44 πρακτικό της από 11/1/2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη  σύμφωνη γνώμη του για τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016.
 
8. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1085366/ΕΞ 2017/6.6.2017 (ΦΕΚ 2040 Β΄/13-06-2017) απόφαση του Διοικητή για την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 
9. Την α.π. ΔΦΠ 0000289 ΕΞ 2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 405/Β΄/2018) με θέμα «Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018».
 
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε,),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2018, στόχους για τις οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως αυτοί τίθενται παρακάτω, ανά Στρατηγικό Στόχο και Άξονα Παρέμβασης.

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

 

ΣΠ.1.1.1

Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ. Διαβίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

 

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.1.2

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. Διαβίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.1.3

Συμμόρφωση τουλάχιστον 21% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παραλαβής

του αρχείου.

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήματα Δ΄, Β΄, Α΄, Γ΄

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.1.4

Συμμόρφωση τουλάχιστον 22% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. (στο επεξεργασμένο αρχείο βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παραλαβής του αρχείου.

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήματα Δ΄, Β΄, Α΄, Γ΄

 

 

***

 

 

 

ΣΠ.1.1.5

Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ., με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π. κ.λπ.) και την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήμα Α΄

 

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.1.6

Υποβολή 8.000 επιπλέον δηλώσεων Φ.Μ.Υ., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Κ.Α. Διαβίβαση αρμοδίως των αρχείων μη συμμορφούμενων φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Δ.Φ.Σ./Τμήματα Δ΄, Β΄, Α΄, Γ΄

 

 

***


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιό- τητας

 

 

 

ΣΜ.1.1.7

Επίβλεψη της διαδικασίας αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλαιότερων ετών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σε τριμηνιαία βάση, με υποβολή σχετικής αναφοράς εντός 15 ημερών από τη λήξη του τριμήνου.

 

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Γ΄

 

 

 

**

 

ΣΜ.1.1.8

Υλοποίηση Εφαρμογής Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 53, του Ν.4389/2016, μέχρι 31/03/2018.

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Β΄, Η΄

 

***

 

ΣΜ.1.1.9

Υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.4446/2013, μέχρι 31/03/2018.

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Α΄, Ζ΄

 

***

 

ΣΜ.1.1.10

Επαρκής συντονισμός ώστε να έχει διενεργηθεί μία τουλάχιστον διασταύρωση για την είσπραξη εσόδων από ανασφάλιστα οχήματα, μέχρι 30/09/2018.

 

Α.Τ.Σ.Μ.Δ.Ε.

 

**

 

ΣΜ.1.1.11

Επαρκής συντονισμός ώστε να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, μέχρι 31/03/2018.

 

Α.Τ.Σ.Μ.Δ.Ε.

 

**

 

ΣΜ.1.1.12

Αποστολή στη Δ.Φ.Σ. αρχείου μη υποβληθεισών δηλώσεων ανά φορολογία, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Α΄,Β΄,Ζ΄,Η΄

 

***

Στρατηγικός Στόχος 1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Άξονας Παρέμβασης 2: Βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιό- τητας

ΣΠ.1.2.1

Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 36,259 δισ. από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε. και Δ.Ο.Υ.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε., Δ.Ο.Υ.

***

ΣΠ.1.2.2

Εισπράξεις Φ.Π.Α. 10,950 δισ. από Φ.Α.Ε. και Δ.Ο.Υ. (συμπεριλαμβάνονται στον ΣΠ.1.2.1).

Φ.Α.Ε., Δ.Ο.Υ.

***

 

ΣΠ.1.2.3

Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 13,090 δισ. €.

Τελωνεία/Τμήματα   Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και λοιπών Φορολογιών, Δικαστικού

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.4

 

Εισπράξεις 2,8 δισ. έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./

Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο./

Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.5

 

 

Εισπραξιμότητα 24% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./

Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο./

Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

 

 

***


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

ΣΠ.1.2.6

 

Χαρακτηρισμός 4,5 δισ. εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων τα 4,3 δισ. από την Ε.Μ.ΕΙΣ.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./

Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής

Υποστήριξης, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο./Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήμα Γ΄

 

 

***

 

ΣΠ.1.2.7

Συνολικό ποσό εισπράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. 645 εκ. από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις.

 

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήματα Β΄, Δ΄

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.8

 

Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Φορολογικής Διοίκησης, 59% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./

Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο./

Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

 

 

***

 

ΣΠ.1.2.9

Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Τελωνειακής Διοίκησης, 59% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Τελωνειακή Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.10

 

Εξέταση των αιτήσεων επιστροφών Φ.Π.Α., εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε ποσοστό 95%.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα

Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Ελέγχων

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.11

Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό (για όλα τα φορολογικά αντικείμενα), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα

Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Ελέγχων

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.12

Εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων (όλων των φορολογιών), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 ημερών.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Αυτοτελές  Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών, Τμήματα Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Ελέγχων

 

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.13

Τήρηση της μηνιαίας στοχοθεσίας για πραγματοποίηση επιστροφών 3,648 δισ. από τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις Φ.Α.Ε. και τις Δ.Ο.Υ., μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα

Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄, Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Ελέγχων

 

 

***

 

ΣΠ.1.2.14

Εισπράξεις τουλάχιστον 15 εκ. έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο.

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

***

 

ΣΠ.1.2.15

Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης, τουλάχιστον 30 εκ. €.

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

***

 

 

ΣΠ.1.2.16

Έκδοση αποφάσεων για χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε ποσοστό τουλάχιστον 6% επί του συνόλου αυτών που έχουν κριθεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.

 

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

 

***


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

ΣΠ.1.2.17

Εισπράξεις προ επιστροφών 1,2 εκ. από την εκποίηση οχημάτων και δικύκλων.

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμήματα Β΄, Γ΄

**

ΣΠ.1.2.18

Εισπράξεις προ επιστροφών 800 χιλ. από την εκποίηση λοιπών ειδών.

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμήματα Β΄, Γ΄

**

ΣΠ.1.2.19

Εισπράξεις 200 χιλ.ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμήμα Α΄

**

 

ΣΠ.1.2.20

 

Εισπράξεις προ επιστροφών 1,2 εκ. από την εκποίηση δημόσιου υλικού.

Τελωνεία Α΄ Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Λάρισας & Πατρών/ Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

 

**

 

 

ΣΠ.1.2.21

Εμπρόθεσμη πληρωμή, εντός προθεσμίας 4,5 μηνών, τουλάχιστον του 26% των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. υποκείμενων άλλων Κ-Μ, που εξετάζονται χωρίς αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών και εγκρίνονται για επιστροφή.

 

 

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμήμα Γ΄

 

 

**

 

ΣΠ.1.2.22

Εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον του 91% των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. υποκείμενων άλλων Κ (με ή/και χωρίς αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών) που εγκρίνονται για επιστροφή.

 

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμήμα Γ΄

 

**

 

 

ΣΠ.1.2.23

Διεκπεραίωση, σε ποσοστό 100%, των εκκρεμών αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής είσπραξης απαιτήσεων προς τα λοιπά Κ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που υποβάλλονται έως 30/11 του τρέχοντος έτους), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ.

 

 

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής/ Τμήμα Ε΄

 

 

***

 

 

ΣΜ.1.2.24

Επανεξέταση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης και υποβολή σχετικής πρότασης στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/03/2018.

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Γ΄, Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήμα Γ΄

 

 

***

 

ΣΜ.1.2.25

Εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Β΄

 

**

ΣΜ.1.2.26

Μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής Ενιαίας Κεντρικής Λογιστικής, μέχρι 31/12/2018.

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Δ΄

**

 

ΣΜ.1.2.27

Μελέτη και εισήγηση για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου αυτόματης και κεντροποιημένης διαγραφής πολύ μικρού ύψους οφειλών, μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Α΄

 

**

 

ΣΜ.1.2.28

Μελέτη και εισήγηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση παλαιών οφειλών, μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄

 

**

 

 

ΣΜ.1.2.29

Εισήγηση για τη νομοθετική τροποποίηση του αρ. 62 Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με θέματα που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση ή έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, μέχρι 31/12/2018.

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Ε΄

 

 

**

 

ΣΜ.1.2.30

Σύνταξη εγκυκλίου οδηγίας σε θέματα εκκαθάρισης επιχειρήσεων και νομικών προσώπων - οφειλετών του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Ε΄

 

**


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

 

ΣΜ.1.2.31

Μελέτη και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου και σύνταξη απαιτήσεων για την τροποποίηση της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποστήριξη του νέου θεσμικού πλαισίου, μέχρι 30/09/2018.

 

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Δ΄

 

 

 

**

 

 

 

ΣΜ.1.2.32

Εισήγηση κοινής Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 36 του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται, του αρμόδιου οργάνου για τον προσδιορισμό αυτής, του τρόπου καθορισμού της αμοιβής του οργάνου αυτού και κάθε ειδικότερου θέματος, μέχρι 31/12/2018.

 

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Β΄

 

 

 

**

 

 

ΣΜ.1.2.33

Εισήγηση για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του Κ.Ε.Δ.Ε. με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 959 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέχρι 31/12/2018.

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήμα Β΄

 

 

**

 

ΣΜ.1.2.34

Εκπροσώπηση και υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017, μέχρι 31/12/2018.

 

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήματα Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄

 

***

 

 

ΣΜ.1.2.35

Εκπόνηση έκθεσης για την κατηγοριοποίηση (Triage) των μεγάλων οφειλετών αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με την ανάλυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, που θα καθορίζει τη βιωσιμότητά τους, μέχρι 31/01/2018.

 

 

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήμα Α΄, Δ.ΗΛΕ.Δ./

Τμήματα Δ΄, Ε΄

 

 

***

 

ΣΜ.1.2.36

Σύνταξη πρότασης με λύσεις για όσους οφειλέτες κατηγοριοποιηθούν ως βιώσιμοι και μη βιώσιμοι, μέχρι 31/03/2018.

 

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμήμα Α΄

 

***

 

ΣΜ.1.2.37

Καταγραφή όλων των ανεκκαθάριστων δηλώσεων κατά την 31/12/2017, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, μέχρι 31/03/2018.

Φ.Α.Ε.&  Δ.Ο.Υ./Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Ελέγχων

 

***

 

ΣΜ.1.2.38

Συντονισμός και παρακολούθηση της καταγραφής των ανεκκαθάριστων δηλώσεων του ΣΜ.1.2.37 και υποβολή σχετικής αναφοράς στη Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ., μέχρι 15/04/2018.

 

Φορολογικές Περιφέρειες

 

***

 

 

ΣΜ.1.2.39

Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών και δηλώσεων και υποβολή σχετικής μηνιαίας αναφοράς στη Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ., εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

 

 

Φορολογικές Περιφέρειες

 

 

***

 

ΣΜ.1.2.40

Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών Ν.4152/2013, μέχρι 30/06/2018.

 

Δ.Η.Τ./Τμήμα Β΄, Δ.Τ.Δ./Τμήμα Δ΄

 

**


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

ΣΜ.1.2.41

Υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στα υποσυστήματα Εσόδων και Δικαστικού στο Ο.Π.Σ. Taxis για τη διαχείριση των ρυθμίσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών του Ν. 4469/2017, μέχρι 30/06/2018.

 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Β΄, Η΄

 

 

***

 

 

ΣΜ.1.2.42

Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ. μηνιαίας αναφοράς για τις εμπρόθεσμες πληρωμές ανά κατηγορία φόρου (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., ΕΝ.Φ.Ι.Α.), εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς .

 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Β΄, Η΄

 

 

***

 

ΣΜ.1.2.43

Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ. μηνιαίων αναφορών για τις επιστροφές Φ.Π.Α. και Φ.Ε. και το υπόλοιπο προς επιστροφή, εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

 

Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήματα Α΄, Β΄, Ζ΄, Η΄

 

***

 

 

 

ΣΜ.1.2.44

Εισήγηση της κατανομής των στόχων δημοσίων εσόδων, στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, κατόπιν διαβούλευσής τους και υποβολή αυτής, προς έγκριση, στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στον Διοικητή, το αργότερο εντός 20 ημερών από την έκδοση της απόφασης καθορισμού στόχων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το έτος 2018.

 

 

 

Δ.ΕΙΣ./Τμήματα Γ΄, Δ΄

 

 

 

***

 

 

 

ΣΜ.1.2.45

Εισήγηση της κατανομής των στόχων δημοσίων εσόδων, στις Τελωνειακές Αρχές, κατόπιν διαβούλευσής τους και υποβολή αυτής, προς έγκριση, στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και στον Διοικητή, το αργότερο εντός 20 ημερών από την έκδοση της απόφασης καθορισμού στόχων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το έτος 2018.

 

 

 

Δ.Τ.Δ./Τμήμα Δ΄

 

 

 

***


Στρατηγικός
Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου

Άξονας
Παρέμβασης 1: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

ΣΠ.2.1.1

Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Τμήματα Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄

***

 

ΣΠ.2.1.2

Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Τμήματα Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄ και Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής  Υποστήριξης

 

***

 

ΣΠ.2.1.3

Εισπραξιμότητα άνω του 40% από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Τμήματα Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄ και Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής  Υποστήριξης

 

***

 

ΣΠ.2.1.4

Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκ. από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους

 

***

ΣΠ.2.1.5

Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα  Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄

***

 

ΣΠ.2.1.6

 

Βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα  Ελέγχου Α΄-ΙΑ΄ και Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

 

***


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

ΣΠ.2.1.7

Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα Ελέγχου Α΄- ΙΑ΄ και Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

 

***

ΣΠ.2.1.8

Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε.

Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων

***

ΣΠ.2.1.9

Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε.

Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων

***

ΣΠ.2.1.10

Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε.

Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων

***

ΣΠ.2.1.11

Εισπραξιμότητα άνω του 15% από ελέγχους των Φ.Α.Ε.

Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων

***

ΣΠ.2.1.12

Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων

***

ΣΠ.2.1.13

Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. από ελέγχους των Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων

***

ΣΠ.2.1.14

Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων

***

ΣΠ.2.1.15

Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων

***

ΣΠ.2.1.16

Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών1.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου

***

 

ΣΠ.2.1.17

Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί ρέσκων" υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.

 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου

 

***

 

ΣΠ.2.1.18

Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

 

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.1.19

Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013.

Δ.Ο.Υ. του συμβολαιογράφου/ Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

 

 

**

ΣΠ.2.1.20

Συμμετοχή στη διενέργεια 5 πολυμερών ελέγχων.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου

**

ΣΠ.2.1.21

Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα

***

 

ΣΠ.2.1.22

Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.

 

Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα

 

***

 

ΣΠ.2.1.23

Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

 

Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα

 

***

 

 

ΣΠ.2.1.24

Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

 

 

Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων

 

 

**

 

 

1 Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνονται στο συνολικό πλήθος των διενεργούμενων ελέγχων των στόχων ΣΠ.2.1.1, ΣΠ.2.1.5, ΣΠ.2.1.8, ΣΠ.2.1.10, ΣΠ.2.1.12 και ΣΠ.2.1.14.


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

ΣΠ.2.1.25

Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

 

ΣΠ.2.1.26

Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

 

 

 

 

ΣΠ.2.1.27

Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.

 

 

 

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

 

 

 

***

 

ΣΠ.2.1.28

Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

 

ΣΠ.2.1.29

Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

 

ΣΠ.2.1.30

Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκ. €.

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

ΣΠ.2.1.31

Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

***

 

 

ΣΠ.2.1.32

Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (εξαιρουμένων των ερευνών των ΣΠ.2.1.28 και ΣΠ.2.1.31), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

 

***

 

ΣΠ.2.1.33

Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΠ.2.1.32, άνω των 30 εκ. €.

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών

 

***

 

ΣΠ.2.1.34

Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε./Τμήμα Β΄

 

**

 

ΣΜ.2.1.35

Εποπτεία, διαχείριση και διαβίβαση παραλαμβανόμενων υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, μέχρι 30/09/2018.

 

Δ.ΕΛ./Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

 

***

 

 

ΣΜ.2.1.36

Παροχή οδηγιών και συντονισμός για την ολοκλήρωση της παράδοσης των εκκρεμών, μη προτεραιοποιημένων εισαγγελικών υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, μέχρι 31/03/2018.

 

Δ.ΕΛ./Τμήμα Α΄ για Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα, ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε./Τμήμα Α΄ για Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

 

 

***


 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

ΣΜ.2.1.37

Παροχή οδηγιών διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 για τον φόρο διαμονής, μέχρι 31/05/2018.

 

 

Δ.ΕΛ./Τμήμα Β΄

 

 

**

 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου Άξονας Παρέμβασης 2: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

 

ΣΠ.2.2.1

Διαπίστωση τουλάχιστον 1.100 παραβάσεων στους διενεργούμενους εκ των υστέρων ελέγχους εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου2.

 

 

Τελωνεία/Τμήμα  Διαδικασιών, Τμήμα εκ των υστέρων ελέγχων

 

 

***

 

ΣΠ.2.2.2

Εντοπισμός παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στον τελωνισμό, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου2.

 

Τελωνεία/Τμήμα  Διαδικασιών, Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Β΄

 

***

 

 

 

 

ΣΠ.2.2.3

 

 

Διενέργεια τουλάχιστον 6.500 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων (εκτός των εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων εγγράφων του ΣΠ.2.2.1), με διαπίστωση τουλάχιστον 975 παραβάσεων στους ελέγχους αυτούς2.

Τελωνεία/Τμήματα   Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και λοιπών Φορολογιών, εκ των υστέρων Ελέγχων, Δίωξης Λαθρεμπορίου (με ή χωρίς

Γρ. Κ.Ο.Ε.), ΕΛ.Υ. Αττικής,

Θεσσαλονίκης/Τμήματα Ανάλυσης κινδύνου, Αξιολόγησης Τελωνειακών & λοιπών Ειδικών Ελέγχων, εκ των υστέρων ελέγχων

 

 

 

 

***

 

 

ΣΠ.2.2.4

 

Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης (εκτός των ελέγχων δίωξης που διενεργούν οι Κ.Ο.Ε.).

Τελωνεία/Τμήματα   Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και λοιπών Φορολογιών,  Εκ των υστέρων Ελέγχων, Δίωξης Λαθρεμπορίου (με ή χωρίς

Γρ. Κ.Ο.Ε.), Ελέγχου Διελεύσεων, Ελέγχου Ταξιδιωτών

 

 

***

 

 

ΣΠ.2.2.5

 

Διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 παραβάσεων στους ελέγχους δίωξης από τους ελέγχους του ΣΠ.2.2.42.

Τελωνεία/Τμήματα   Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και λοιπών Φορολογιών, Εκ των υστέρων Ελέγχων, Δίωξης Λαθρεμπορίου (με ή χωρίς

Γρ. Κ.Ο.Ε.), Ελέγχου Διελεύσεων, Ελέγχου Ταξιδιωτών

 

 

***

 

ΣΠ.2.2.6

Διενέργεια τουλάχιστον 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε., με διαπίστωση τουλάχιστον 1.750 παραβάσεων στους ελέγχους αυτούς2.

 

Κ.Ο.Ε.

 

***

 

ΣΠ.2.2.7

Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

Τελωνεία Γ΄ Πειραιά, Α΄ Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Κήπων & Κακαβιάς/Τμήματα Δίωξης Λαθρεμπορίου, Ελέγχου Διελεύσεων

 

***

 

 

2 Όλες οι διαπιστωθείσες περιπτώσεις παραβάσεων από τον ίδιο έλεγχο θα μετρούνται ως μια παράβαση.


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιότητας

 

ΣΠ.2.2.8

Διενέργεια τουλάχιστον 135 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.

 

ΕΛ.Υ. Αττικής/Αυτοτελές Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.2.9

 

Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσιγάρων.

Τελωνεία/Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, ΕΛ.Υ. Αττικής & Θεσσαλονίκης/Τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.2.10

 

Κατάσχεση τουλάχιστον 100.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

Τελωνεία/Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, ΕΛ.Υ. Αττικής & Θεσσαλονίκης/Τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.2.11

 

Κατάσχεση τουλάχιστον 240.000 λίτρων αλκοολούχων προϊόντων.

Τελωνεία/Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, ΕΛ.Υ. Αττικής & Θεσσαλονίκης/Τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.2.12

 

Πλήθος κατασχέσεων παραποιημένων προϊόντων, τουλάχιστον 500.

Τελωνεία/Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, ΕΛ.Υ. Αττικής & Θεσσαλονίκης/Τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων

 

***

 

ΣΠ.2.2.13

Έκδοση τουλάχιστον 9.500 καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λα- θρεμπορίου και εν γένει των τελωνειακών παραβάσεων.

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

***

 

ΣΠ.2.2.14

Ποσά που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι), τουλάχιστον 500 εκ. €.

 

Τελωνεία/Τμήμα Δικαστικού

 

***

 

ΣΠ.2.2.15

Καταγραφή της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας σε τουλάχιστον 75 εκκρεμείς υποθέσεις παλαιοτέρων ετών.

ΕΛ.Υ. Αττικής & Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Α΄

 

**

 

 

ΣΠ.2.2.16

Διενέργεια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 20 ελέγχων πό τους ελέγχους του ΣΠ.2.2.8), στο πλαίσιο της καταπολέμησης νοθείας - λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, από μικτά κλιμάκια Γ.Χ.Κ. - ΕΛ.Υ. - Γεν. Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

 

ΕΛ.Υ. Αττικής/Τμήμα Η’ Θαλάσσιας Ομάδας Ελέγχου, Δ.Ε.Β.Χ.Π/

Τμήμα Α΄

 

 

**

 

ΣΜ.2.2.17

Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), σε συνεργασία με τη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α./Τμήμα Β΄

 

***

 

 

ΣΜ.2.2.18

Εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 171 παρ. 4 του Ν.2960/01 για επιτάχυνση της διαδικασίας καταστροφής κατασχεμένων αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνικών, μέχρι 31/03/2018.

 

 

Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Δ΄

 

 

**

 

ΣΜ.2.2.19

Υλοποίηση Εφαρμογής Excise Movement Control System (E.M.C.S. 3.3), σχετικά με το Κοινοτικό Σύστημα παρακολούθησης προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέχρι 31/05/2018.

 

Δ.ΗΛΕ.Δ/Τμήμα Γ΄

 

***


 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιό- τητας

 

 

ΣΜ.2.2.20

Έκδοση κανονιστικής διοικητικής πράξης για τη σύνδεση των αντλιών διάθεσης υγραερίου κίνησης με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό των πρατηρίων υγρών καυσίμων και την αυτόματη έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, μέχρι 31/12/2018.

 

 

Δ.Ε.Α.Φ./Τμήμα Δ΄, Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ./

Τμήμα Ε΄

 

 

**

 

ΣΜ.2.2.21

Σύνταξη ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της πορείας αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής του προηγούμενου έτους και υποβολή της στη Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., μέχρι 31/12/2018.

 

ΕΛ.Υ. Αττικής/Τμήμα Ζ΄

 

**

 

 

ΣΜ.2.2.22

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του ποσοστού φυσικής απομείωσης (φύρας) των ενεργειακών προϊόντων της αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092ΕΞ2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2018.

 

 

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α./Τμήμα Α΄

 

 

**

 

 

 

ΣΜ.2.2.23

Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, μέχρι 30/09/2018.

 

 

 

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α./Τμήμα Γ΄

 

 

 

**

 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου

Άξονας Παρέμβασης 3: Εκσυγχρονισμός των μεθόδων & μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

 

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Σ. Α.Α.Δ.Ε. 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιό- τητας

 

ΣΜ.2.3.1

Έκδοση εγχειριδίου για τη διαχείριση πληροφοριών (του πληροφοριακού δελτίου ICISnet), από τις τελωνειακές αρχές, μέχρι 30/09/2018.

 

Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Α΄

 

***

ΣΜ.2.3.2

Έκδοση Επιχειρησιακών Σχεδίων καπνικών, αλκοολούχων, πετρελαιοειδών, μέχρι 28/02/2018.

Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Γ΄, Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α./Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

***

 

 

 

ΣΜ.2.3.3

Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης των μέσων δίωξης και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εντός 20 ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου.

 

 

 

Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Ε΄

 

 

 

**

 

 

 

ΣΜ.2.3.4

Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης τελωνειακών ελέγχων για την επίτευξη των στόχων του ελεγκτικού μηχανισμού, κατανομή αυτών κατόπιν διαβούλευσής τους με τις Τελωνειακές Αρχές και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και στη Δ.Σ.Σ., εντός 20 ημερών από την έκδοση της από- φασης καθορισμού στόχων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το έτος 2018.

 

 

 

Δ.Σ.Τ.Ε.Π./Τμήμα Α΄

 

 

 

***


 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Σ. Α.Α.Δ.Ε. 2018

 

A/A

Περιγραφή Στόχου-

Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος

 

Αρμόδια Διεύθυνση

Βαθμός Προτεραιό- τητας

 

 

ΣΜ.2.3.5

Υποβολή πρότασης για την ενιαία αντιμετώπιση ζητημάτων ως προς την έκδοση παραστατικών για πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω αυ- τόματων μηχανημάτων - πωλητών, μέχρι 31/12/2018.

 

Δ.Ε.Α.Φ./Τμήμα Δ΄, Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ/

Τμήμα Ε΄

 

 

**

 

ΣΜ.2.3.6

Καταγραφή και τυποποίηση της διαδικασίας από τη λήψη της πληροφορίας έως τη μετατροπή  της σε υπόθεση και την ολοκλήρωσή της, μέχρι 31/12/2018.

 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. /Τμήματα Α΄, Β΄

 

**

 

ΣΜ.2.3.7

Προτεραιοποίηση των ερευνών/ελέγχων έτους 2018 που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και αποστολή των προτεραιοποιημένων υποθέσεων στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μέσω ELENXIS, μέχρι 28/02/2018.

 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε./Τμήμα Α΄

 

***

 

ΣΜ.2.3.8

Καταγραφή και αξιολόγηση από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα των εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, μέχρι 31/12/2018.

Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.&

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Τμήματα  Ελέγχου