Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2018 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Άρθρα
«Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής


Οδηγός : «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
Περιεχόμενα

1. Βασικές Προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση (κατηγορία ) ρύθμισης με τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό» .
2. Η διάκριση του φυσικού προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα, σε αυτό που έχει «εμπορική ικανότητα» και σε αυτό που δεν έχει .
3. Κατηγορίες δικαιούχων ένταξης στον «Εξωδικαστικό».
3.1.  «Εξωδικαστικός» με πρόταση ρύθμισης ( υποχρεωτικά )  των συνολικών οφειλών ( πλήρης ρύθμιση )
3.2. Περίπτωση «μετάπτωσης» του «Εξωδικαστικού» ( πλήρης ρύθμιση )  σε «διμερή διαπραγμάτευση».
3.3  «Εξωδικαστικός» με ρύθμιση μόνο των οφειλών στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΚΑ)-  « Τυποποιημένη διαδικασία »  - (Άρθρο 15 παρ. 21) .
3.3.1. Υπαγόμενες περιπτώσεις
3.3.2 Προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά «υποκατηγορία »
3.3.3  Παραδείγματα υπολογισμού του ελάχιστου ποσού των δόσεων.
3.3.4  Περιπτώσεις που το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις
3.4 Υποβολή αίτησης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
3.5  Κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.
3.6 Αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων
3.7 Αξιολόγηση του εισοδήματος
3.8 Η έννοια του συνοφειλέτη
3.9 Επικείμενες τροποποιήσεις της παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017
4. Κατηγορίες που δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στον «Εξωδικαστικό»
5.  Υπαγόμενες σε ρύθμιση οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΚΑ)
6.  Τρόπος διαγραφής και περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης 
7. Ευεργετήματα επί των ρυθμιζόμενων οφειλών
8.  Δικαιώματα που διατηρούν το Δημόσιο ή / και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση.
9. Δυνατότητες άλλων Ρυθμίσεων εκτός του ν. 4469/2017 ( Εξωδικαστικός ) .
9.1  Ρυθμίσεις με το ν. 4174/2014  - «Πάγια ρύθμιση» των 12 ή 24 δόσεων [ισχύει για όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου ]
9.2  Ρυθμίσεις με το νέο  ν. « Κατσέλη – Σταθάκη »  [ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους, ελ. επαγγελματίες, & πρώην έμπορους ]
9.3   Ρύθμιση με βάση το ν. 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας -  «συμφωνίας εξυγίανσης».
10.  Επίλογος [ Μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνουμε]1. Βασικές Προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση (κατηγορία ) ρύθμισης με τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό» .


α) Το Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο να  αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013

β) Το Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα
ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

γ) Το Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο πληροί το κριτήριο « επιλεξιμότητας» :


(1). Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης .
(2). Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).
(3) Υπολογισμός του αποτελέσματος «προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» [ EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization ]

Νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία
[ ( Έντυπο Ν ) Κέρδη χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. ( Κωδ. 116 ) Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. ( Κωδ. 117 )] + [ ( έντυπο Ε3 ) τόκοι και συναφή έξοδα ( Κωδ. 452 ) ] + [ ( έντυπο Ε3 ) αποσβέσεις παγίων ( Κωδ. 454 ) ]

Νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία

[ ( Έντυπο Ν ) Κέρδη χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. ( Κωδ. 116 ) Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. ( Κωδ. 117 )] + [ ( έντυπο Ε3 ) τόκοι και συναφή έξοδα ( Κωδ. (537 + 538 + 539)) ] + [ ( έντυπο Ε3 ) αποσβέσεις παγίων ( Κωδ. (541 + 542 + 543)   ) ]

Φυσικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία
[ ( Έντυπο Ε3 ) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ( Κωδ. 479 )] + [ ( έντυπο Ε3 ) τόκοι και συναφή έξοδα ( Κωδ. 452 ) ] + [ ( έντυπο Ε3 ) αποσβέσεις παγίων ( Κωδ. 454 ) ]

Φυσικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
[ ( Έντυπο Ε3 ) Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισμού ( Κωδ. 563 )] + [ ( έντυπο Ε3 ) τόκοι και συναφή έξοδα ( Κωδ. (537 + 538 + 539)) ] + [ ( έντυπο Ε3 ) αποσβέσεις παγίων ( Κωδ. (541 + 542 + 543)   ) ]

Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία (κριτήριο της «καθαρή θέση (equity)» )

« Σύνολο καθαρής θέσης» του Ισολογισμού.

Προσοχή
Μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του έτους 2017, λαμβάνονται υπόψιν η τριετία των ετών 2014, 2015 και 2016. Μετά θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Επιμέρους προϋποθέσεις, αναφέρονται κατωτέρω, στα Κεφ. :  3.4 «Υποβολή αίτησης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά» και 4. «Κατηγορίες που δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στον «Εξωδικαστικό»» .

2. Η διάκριση του φυσικού προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα, σε αυτό που έχει «εμπορική ικανότητα» και σε αυτό που δεν έχει .
Στον νόμο 4469/2017, γίνεται διάκριση, με σημαντική επίπτωση στην κατηγοριοποίηση των δικαιούχων ένταξης μεταξύ των φυσικών προσώπων που έχουν «εμπορική ικανότητα» και αυτών που δεν έχουν.


Στο άρθρο των Κωνσταντίνου Αντ. Κουλογιάννης και Ειρήνη Νικ. Λιαπάτη
Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα, αναλύεται η διάκριση αυτή :
[ ( Απόσπασμα από το άρθρο ) : …. Ετσι, οι υπηρεσίες του γιατρού, του δικηγόρου, του αρχιτέκτονα, του καθηγητή, του συγγραφέα, του χημικού, του ηθοποιού, του επιστήμονα, του ξεναγού κ.λπ., συνιστούν ουσιαστική παροχή, με την οποία ικανοποιείται άμεσα μία ανθρώπινη βιοτική ανάγκη. Οι υπηρεσίες αυτές, που παραδοσιακά κατηγοριοποιούνται ως υπηρεσίες ελευθέριων, επιστημονικών και καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, βρίσκονται εκτός εμπορίου και εκτός του Εμπορικού Δικαίου. Η αιτιολογία του αποκλεισμού της εμπορικότητας στα ελευθέρια επαγγέλματα είναι όχι μόνο η παράδοση, αλλά από άποψη ουσίας ο ιδιαίτερα στενός προσωπικός δεσμός των προσώπων αυτών με την πελατεία τους, ενώ ο δεσμός του εμπόρου με τους πελάτες του είναι πολύ χαλαρότερος……Επίσης στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 7698/20.8.2015  ….. δίνεται το πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό επαγγελματία ως εμπόρου, «στα πλαίσια του ν. 3869/2010. υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι…….» ]

Επίσης σε επίσημη ανακοίνωση  [Υπ. Οικονομίας: «Από σήμερα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» ] της 5/2/2018, του Υπ. Οικονομικών αναφέρονται :
«Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μπορούν να προσφεύγουν από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες [ Σημ. Εννοεί Φυσικά πρόσωπα, με επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα ] (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες κ.α.) προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ [ Σημ. Δηλαδή συνολικά 50.000 + 50.000 ].
Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές.»


3. Κατηγορίες δικαιούχων ένταξης στον «Εξωδικαστικό».

3.1.  «Εξωδικαστικός» με πρόταση ρύθμισης ( υποχρεωτικά )  των συνολικών οφειλών ( πλήρης ρύθμιση ).


Αφορά :
α) Νομικά πρόσωπα, 
με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές να ξεπερνούν το ποσό 20.000 ευρώ και σε κανένα πιστωτή η οφειλή δεν ξεπερνά το 85% του συνόλου των οφειλών .
β)  Φυσικά πρόσωπα με «πτωχευτική ικανότητα» και  με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές να ξεπερνούν το ποσό 20.000 ευρώ και σε κανένα πιστωτή η οφειλή δεν ξεπερνά το 85% του συνόλου των οφειλών.
Προσοχή :
α) Και σε αυτό το « είδος » του εξωδικαστικού μηχανισμού ρυθμίζονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μαζί με των άλλων Πιστωτών ( Τράπεζες, Προμηθευτές, κ.λπ ), με βάση το αποτέλεσμα των « διαπραγματεύσεων ».

Δείτε και την απόφαση : ΠΟΛ.1105/2017 [Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017]

Και επίσης :

α) Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

β) Κ.Υ.Α. αριθμ. 130060/2017
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

Σε αυτήν την απόφαση εκτός των άλλων προβλέπονται και τα εξής :
«Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας
1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α)
Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β)
Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).
Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και
ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.
Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.»

Προσοχή :
Οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν την περίπτωση που κάποιος έχει ενταχθεί στον «Εξωδικαστικό» με πρόταση ρύθμισης των συνολικών οφειλών ( πλήρης ρύθμιση παρ. 3.1 ) και όχι τις περιπτώσεις της παρ. 3.3 του παρόντος άρθρου.


β) Τα Φυσικά πρόσωπα χωρίς  «πτωχευτική ικανότητα», δεν μπορούν μέσω του «Εξωδικαστικού», να ρυθμίζουν το σύνολο των οφειλών τους αλλά μόνο ( υπό προϋποθέσεις ) τις οφειλές τους σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. [ Δείτε κατωτέρω  παρ. 3.3 ]

Διαδικασία
Γίνεται πρόταση ( ηλεκτρονικά )  για ρύθμιση του συνόλου των οφειλών σε Δημόσιο, Τράπεζες, Προμηθευτές, κ.λπ .
Δείτε το  Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)  ( άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου ) και το κουμπί του Κόμβου Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών,  στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες πλειοψηφίες, οι υπόχρεοι «μελέτης βιωσιμότητας » κ.λπ

3.2. Περίπτωση «μετάπτωσης» του «Εξωδικαστικού» (πλήρης ρύθμιση)  σε «διμερή διαπραγμάτευση».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4469/2017 : «5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21 του άρθρου 15, αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος μετά την υποβολή της, σύμφωνα με το άρθρο 4, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 6 έως 14, με την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 9 ( ν. 4469/2017 ) . Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.»

Ειδικότερα :

«10. Το Σύστημα, με βάση τον ενημερωμένο συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών ελέγχει εάν η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85%, το Σύστημα αυτόματα εφαρμόζει την κατωτέρω διαδικασία:

α) Θέτει την αίτηση σε κατάσταση διμερούς διαπραγμάτευσης.
β) Ειδοποιεί τον συντονιστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η αίτηση βάσει του άρθρου 2 παρ. 5 ν. 4469/2017 έχει τεθεί σε κατάσταση διμερούς διαπραγμάτευσης.
γ) Ειδοποιεί τον πιστωτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον οφειλέτη και τον καλεί να συνδεθεί στο Σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής.
δ) Ειδοποιεί τον οφειλέτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι προσβάσιμη στον πιστωτή μέσω του Συστήματος, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης.
ε) Καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης.
Ο πιστωτής εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης, έχει υποχρέωση να ενημερώσει το πεδίο «Επίτευξη Συμφωνίας», αναφορικά με το αποτέλεσμα της διμερούς διαπραγμάτευσης.» (Κ.Υ.Α. αριθμ. 116821/2017 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62))

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

α) Περίπτωση που ο πιστωτής ( >85% )  είναι Δημόσιο ή ΦΚΑ με οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης :

Τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην  επόμενη παράγραφο  3.3  ( « τυποποιημένη διαδικασία » ρύθμισης )

β) Περίπτωση που ο πιστωτής  ( >85% ) , δεν είναι Δημόσιο ή ΦΚΑ :

Τότε διεξάγεται διμερής διαπραγμάτευση, μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή ( π.χ. με τράπεζα γίνεται με βάση τον «κώδικα δεοντολογίας» ).


3.3  «Εξωδικαστικός» με ρύθμιση μόνο των οφειλών στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΚΑ) -  (Παρ. 21 του άρθρου 15  του ν. 4469/2017) .

3.3.1. Υπαγόμενες περιπτώσεις


α) Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα,
  με τις εξής προϋποθέσεις ( διαζευκτικά ) :
i)  οι συνολικές (προς το σύνολο των πιστωτών ) προς ρύθμιση οφειλές του δεν ξεπερνούν το ποσό 20.000 ευρώ ή
ii )   με οφειλές προς το Δημόσιο ή ΦΚΑ  άνω του 85% των συνολικών οφειλών  και ταυτόχρονα  οι οφειλές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

β)  Φυσικό πρόσωπο, χωρίς  πτωχευτική ικανότητα, 
οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του δεν ξεπερνούν το ποσό 50.000 ευρώ σε κάθε ένα από το Δημόσιο και ΦΚΑ (δηλαδή 50.000 και 50.000 ευρώ).

Τα ανωτέρω προκύπτουν με βάση το άρθρο 15 του Ν. 4469/2017 :
« 21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα [1]  με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1  [ οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του δεν ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ ] και [2]  την παράγραφο 5 [αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη] του άρθρου 2 ή [3]   επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»

Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν και είναι :

α)
ΠΟΛ.1223/2017 - Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

β)
Αριθμ. οικ. 62134/4100 - Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

γ)
Αριθ. πρωτ.: Β/7/οικ. 7713/466/2018 - Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29.12.2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που η οφειλή προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανώτερο των 50.000 ευρώ.

α)   «….αναμένεται να εκδοθούν αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση οφειλών ύψους άνω των €50.000 προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» ( πηγή : Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις )]  και

β)
Σε επίσημη ανακοίνωση  [Υπ. Οικονομίας: «Από σήμερα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» ] της 5/2/2018, του Υπ. Οικονομικών αναφέρονται :
«….. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές.».


3.3.2 Προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά «υποκατηγορία »

α) Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ
Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:

(α)
τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,

(β)
καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii) μέγιστος αριθμός δόσεων 36
iii)  αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:
Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος [ Δείτε κατωτέρω κεφ. 3.7 ] οφειλέτη - συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. Δηλαδή:
 

Δηλαδή :
« Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο [ Δηλαδή = 2,75% Χ 12 μήνες = 33% ] του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο).» ( Πηγή : Υπ. Οικονομίας: «Από σήμερα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» )

(γ) επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.
Δηλαδή :
Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.(Πηγή : ΟΕΕ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση χρεών από 20.000-50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών)

(δ)  στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του  ν.4174/2013 και του άρθρου 6 του ν. 356/1974.


β) Βασικές οφειλές άνω των 3.000,01 ευρώ και έως 20.000 ευρώ.
Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

(α)
διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,

(β)
καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
(i) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
(ii) μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
(iii) αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων: ( ισχύουν τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης «α) Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ  » )

(γ) επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,

(δ)  στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του  ν.4174/2013 και του άρθρου 6 του ν. 356/1974.

γ)  Συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως 50.000 ευρώ και οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) αυτών. [Κατηγορία οφειλετών : φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα ].

Το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό:

γ1) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ:

Εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη περίπτωση β.

γ2) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ,

(α) το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο:
Ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Δηλαδή : Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον:
 
Προσοχή :
Δύναται να γίνονται ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ανωτέρω κριτηρίου βιωσιμότητας, όπου αυτό εφαρμόζεται, εφόσον το Δημόσιο ή οι ΦΚΑ διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική τους μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 1 της παρούσας.

(β) Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
(βα) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
(ββ) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων: (i) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ (ii) μέγιστος αριθμός δόσεων 120, (iii) αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων: ( ισχύουν τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης «α) Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ  » )


δ)  Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ [Κατηγορία οφειλετών : Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα ]

Το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό:

(1) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ:
Εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη περίπτωση β.

(2) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ :


(α)
Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο: o λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8. [ Δείτε ανωτέρω περ. γ2-α )].

(β)
Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
(βα) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
(ββ) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
(i) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ, 
(ii) μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
(iii) αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων: ( ισχύουν τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης «α) Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ  » )

Σημειώνεται ότι :
Τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν προέλθει από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθώς και το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. (ύψους έως € 50.000 ανά πιστωτή) .
(π.χ ) Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα και έχει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνολικές οφειλές προς ρύθμιση προς το Δημόσιο ύψους €60.000 και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης €40.000 μπορεί να ενταχθεί στην παρούσα ρύθμιση;
Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνεπώς μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά όχι και για αυτές προς το Δημόσιο εκτός και αν εξοφλήσει μέρος αυτών έτσι ώστε το ύψος των οφειλών του προς το Δημόσιο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τις €50.000.

3.3.3  Παραδείγματα υπολογισμού του ελάχιστου ποσού των δόσεων.
[ Στα παραδείγματα που ακολουθούν, γίνεται μια προσπάθεια « τυποποίησης » των διαδικασιών προσδιορισμού της μηνιαίας δόσης των υπό ρύθμιση οφειλών, καθώς και ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων.  Το excel της εργασίας αυτής επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο, με σκοπό την χρήση του, αλλά και την βελτίωσή του και ίσως την διόρθωσή του. ]

Κατηγορία οφειλετών : φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

 

 ( Οφειλές έως 20.000  )

 ( Οφειλές από 20-50.000  )

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EBITDA

 

 

Χρήση 2014

 

 

Κέρδη ( ζημιές )  προ φόρων

10.000,00

4.000,00

Αποσβέσεις

7.000,00

7.000,00

Τόκοι

2.000,00

2.000,00

Σύνολο

19.000,00

13.000,00

Χρήση 2015

 

 

Κέρδη ( ζημιές )  προ φόρων

10.000,00

-10.000,00

Αποσβέσεις

6.000,00

7.000,00

Τόκοι

2.000,00

2.000,00

Σύνολο

18.000,00

-1.000,00

Χρήση 2016

 

 

Κέρδη ( ζημιές )  προ φόρων

15.000,00

-12.000,00

Αποσβέσεις

8.000,00

7.000,00

Τόκοι

2.000,00

3.000,00

Σύνολο

25.000,00

-2.000,00

Έλεγχος για δυνατότητα ένταξης

Εντάσσεται

Εντάσσεται

 

 

 

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ και ΦΚΑ

 

 

Κύρια οφειλή

 

 

Δημόσιο

17.000,00

0,00

Φ.Κ.Α

0,00

45.000,00

Σύνολο

17.000,00

45.000,00

Προσαυξησεις - Προστιμα

 

 

Δημόσιο - Προσαυξήσεις ( Μείωση 85%)

1.000,00

0,00

Δημόσιο - Πρόστιμα.( Μείωση 95%)

500,00

0,00

ΦΚΑ - Προσαυξήσεις ( Μείωση 85%)

0,00

2.000,00

Σύνολο

1.500,00

2.000,00

Σύνολο οφειλών ( κύρια και προσαυξήσεις )

18.500,00

47.000,00

Δυνατότητα ρύθμισης με βάση το ύψος των οφειλών

Ρυθμίζονται

Ρυθμίζονται

 

 

 

Μείωση λόγω διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων

-850,00

-1.700,00

Απομειούμενη οφειλή  σε Δημόσιο-ΦΚΑ

17.650,00

45.300,00

 

 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

 

 

Τράπεζες - Προμηθευτές

10.000,00

0,00

[ Λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αλλά δεν ρυθμίζονται σε αυτή την διαδικασία ]

 

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ( Προς ρύθμιση και μη)

27.650,00

45.300,00

 

 

 

5. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΦΚΑ /ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

63,83%

100,00%

 

 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

Αξία περιουσιακών στοιχείων

.____

550.000,00

Οφειλή ( προ ΄΄απομείωσης'' )

.____

47.000,00

Περιουσιακά στοιχεία/ οφειλή

.____

11,70

Έλεγχος για πλήρωση ή μη του κριτηρίου ( πρέπει να μην υπερβαίνει το 25)

Δεν εφαρμόζεται

Πληρούται

 

 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

 

 

Μέσος όρος EBITDA τριετίας.(1)

20.666,67

3.333,33

 EBITDA τελευταίου έτους (2)

25.000,00

-2.000,00

[Επιλογή του μεγαλύτερου μεταξύ (1) και (2)] (3)

25.000,00

3.333,33

Εισοδήματα από άλλες πηγές

5.000,00

4.000,00

Συνολικό εισοδήματα - Αξιολόγηση εισοδήματος

30.000,00

7.333,33

 

 

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

 

Σύνολο οφειλών προς ρύθμιση ( μετά την μείωση προσαυξήσεων )

.____

45.300,00

Συνολικό εισοδήματα - Αξιολόγηση εισοδήματος

.____

7.333,33

Οφειλές προς ρύθμιση/εισόδημα

.____

6,18

Έλεγχος για πλήρωση ή μη του κριτηρίου ( Πρέπει να είναι μικρότερο/ισο του 8)

Δεν εφαρμόζεται

Πληρούται

 

 

 

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ

 

 

Χρέος προς ρύθμιση

17.650,00

45.300,00

Αξιολόγηση εισοδήματος (5)

30.000,00

7.333,33

Ποσοστό δόσης επί του EBITDA (6)

2,75%

2,75%

"Ε. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΦΚΑ /ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ" (7)

63,83%

100,00%

(8) Ελάχιστος υπολογισμός δόσης με βάση το εισόδημα = (5)*(6)*(7)

526,63

201,67

(9)Ελάχιστος υπολογισμός δόσης με βάση το όριο των 120 δόσεων = ( Οφειλή προς ρύθμιση /120 )

147,08

377,50

(10) Περιορισμός ποσού ελάχιστης μηνιαίας δόσης (50 ευρώ)

50,00

50,00

Τελικό ποσό δόσης ( χωρίς τόκους) [ Επιλογή του μεγαλύτερου μεταξύ των (8) , (9), (10) ].

526,63

377,50

Τελικός Αριθμός δόσεων

34

120

Επιβάρυνση με τόκους

1.698,02

13.365,57

Τελική Συνολική Οφειλή για ρύθμιση και αναλογούντες τόκοι

19.348,02

58.665,57

Τελικό ποσό δόσης ( σε ευρώ )

577,29

488,88

3.3.4  Περιπτώσεις που το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις.


α) Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

β)  Εφόσον: i). η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ υπερβαίνει τις 20.000 και ii). η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων [ Δείτε κατωτέρω κεφ. 3.6 ] του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. (άρθρο 8§§1,2 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της Υ.Α. 62134/4100/2017)

3.4 Υποβολή αίτησης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά


α) Τρόπος και προθεσμία υποβολής.

Η αίτηση για τη υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από 05/02/2018 από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β'/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62)».
Στην απόφαση αυτή ( που αφορά όλες τις «κατηγορίες» εξωδικαστικού ) μεταξύ άλλων προβλέπονται :
«2 παρ.2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), φυσικού ή νομικού προσώπου, επιλέγοντας τον αντίστοιχο ρόλο. ….
2 παρ.5. Ο Οφειλέτης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής: «Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των τραπεζών, στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του οφειλέτη για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του αρθ. 1 ν.δ. 1059/1971 (Α' 270) και φορολογικού απορρήτου του αρθ. 17 ν. 4174/2013 (Α'
170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο αρθ. 5 παρ. 6 ν. 4469/2017 (Α' 62)»…
3 παρ. 1. Με την εισαγωγή των ανωτέρω στοιχείων έναρξης της αίτησης, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της επιλεξιμότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Βασικά στοιχεία της επιχείρησης: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου οφειλέτη, Τύπος οφειλέτη (ΦΠ ή ΝΠ), Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ), ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας/ Περιγραφή, Ημ/νια έναρξης επιχείρησης, Λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση.
β) Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης: Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση, θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στον Οφειλέτη αλλά μόνον για τα συγκεκριμένα στοιχεία.
γ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
δ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
ε) Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλών υπέρ τρίτων πιστωτών (π.χ. ΝΠΔΔ, ΟΤΑ), οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση.
στ) Οι δραστηριότητες (δηλαδή Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ΚΑΔ) της επιχείρησης για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 αυτού.
ζ) Η κατάσταση της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ευρίσκεται σε λειτουργία, ήτοι δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητά της και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
η) Το λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), προκειμένου να διαπιστωθούν, κατά περίπτωση τα εξής:
i) Για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις, και
ii) Για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις.
2. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο σύστημα ή θα δηλώνονται από τον Οφειλέτη.
3 παρ. 3. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ασφαλιστικής διοίκησης (ΚΕΑΟ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
3 παρ. 4. Επιπλέον, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων των χρηματοδοτικών φορέων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, …...
5 παρ. 1. Στη συνέχεια, ο Οφειλέτης προχωρά στην εισαγωγή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τον ακόλουθο τρόπο: Λαμβάνεται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη μέχρι την υποβολή της αίτησης καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9 με προσυμπληρωμένη την αξία βάσει της οποίας έχει υπολογιστεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/2013, Α' 287).
5 παρ. 2. Κατόπιν, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (Αυτοκίνητα, Αεροσκάφη, Πλοία/ Σκάφη) του οφειλέτη εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.
5 παρ. 3. Στη συνέχεια, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκιο μετοχών), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.
5 παρ. 4. Επιπλέον, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πίνακας με τα στοιχεία των εμπραγμάτων και ενοχικών εξασφαλίσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών…..»


Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
(άρθρο 1 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 1 Υ.Α. 62134/4100/2017)

β) Αίτηση και δικαιολογητικά.
Η αίτηση πρέπει να περιέχει :

(1) Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αυτήν από κοινού με τον οφειλέτη

(2) Στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας
αυτού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017.
[1. Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης
2. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity). ( Δείτε αναλυτικά κεφ. 1 ) ]

(3) Κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.

(4) Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

 • (α) για οφειλέτες «φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα» , πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης του οφειλέτη, μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 ή ειδικής εκκαθάρισης κατ' άρθρο 106ια του ίδιου νόμου, όπως ίσχυε, ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης κατ' άρθρα 62 επ. του ν. 4307/2014,
 • (β) για οφειλέτες «φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα», πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε μία από τις διαδικασίες της ως άνω περίπτωσης α του παρόντος άρθρου,
 • (γ) για οφειλέτες «φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα», πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί γι' αυτόν οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί σε αυτήν δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.
 • (δ) Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.
 • (ε) Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ),
 • (στ) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
 • (ζ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

(5)  Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, επιπροσθέτως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • (α)  χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών,
 • (β)  προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,
 • (γ)   πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων, και
 • (δ)   υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

(6)
Το Δημόσιο δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτό, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

(7) Τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και από τυχόν συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη.

(8) Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψει την αίτηση.


γ) Τρόπος εξόφλησης και επιβάρυνση τόκων.

Οι υπαγόμενες στην παρούσα Υπουργική Απόφαση οφειλές εξοφλούνται σε ισόποσες, τοκοχρεωλυτικές, μηνιαίες δόσεις, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιτόκιο euribor τριμήνου (*), προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες.
(*) Η λέξη προέρχεται από τα αρχικά Euro Interbank Offered Rate (διατραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων σε ευρώ). Πρόκειται για μία σειρά επιτοκίων με τα οποία δανείζει η μία τράπεζα την άλλη στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά και αποτελεί «επιτόκιο αναφοράς’ για πολλές συναλλαγές . [ Σήμερα είναι αρνητικό και οι τιμές του δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://www.euribor-rates.eu/euribor-rates-by-year.asp ]

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης και οι επόμενες δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που έπεται αυτής.

3.5  Κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:
α)  η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και
β) το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
(άρθρο 4§1, άρθρο 12 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§1, άρθρο 12 Υ.Α. 62134/4100/2017)3.6 Αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

(α) Για τα ακίνητα:

(αα)  Εφόσον οφειλές προς ρύθμιση < € 20.000,00 (ανά πιστωτή: Δημόσιο, ΦΚΑ):

 • Υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου.
 • Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η αντικειμενική αξία αυτών όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α' του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1144814/2631/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328 Β') μέσω της χρήσης του εντύπου Α ΓΗΣ.

(αβ)  Εφόσον οφειλές προς ρύθμιση > € 20.000,00 (ανά πιστωτή: Δημόσιο, ΦΚΑ):


 • - Έκθεση εκτιμητή ακινήτων, η οποία έχει συνταχθεί σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης και, σε περίπτωση που προσκομίζονται από οφειλέτη ή συνοφειλέτη περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη. Εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
  Ως «εκτιμητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. Γ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107). Ως «εμπειρογνώμονας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ' επάγγελμα υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών.
  ή
 • Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων:
  i. Υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου.
  i. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η αντικειμενική αξία αυτών όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α' του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1144814/2631/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328 Β') μέσω της χρήσης του εντύπου Α ΓΗΣ.


(β)  Για τα κινητά:

(βα)
που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε:
 • από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή κατόχου άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία, ή
 • από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ. Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ως άνω έκθεση, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνουν υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα για τον έλεγχο της ως άνω δηλωθείσας αξίας.

(ββ) που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά εκτιμώμενα άνω των 30.000 ευρώ, την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ζητήσουν τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισης τους.


(βγ)  μικρής αξίας, η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη. (άρθρο 4§2 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§2 Υ.Α. 62134/4100/2017)3.7 Αξιολόγηση του εισοδήματος


Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

(α)   Για οφειλέτη - νομικό πρόσωπο: το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.

(β)  Για συνοφειλέτη - νομικό πρόσωπο: το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.
Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

(γ)  Για οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα:
το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, προσαυξημένο κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας.

(δ)  Για συνοφειλέτη - φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα: το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, προσαυξημένο κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας.
Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

(ε)  Για συνοφειλέτη - φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία: ο μέσος όρος του πραγματικού δηλωθέντος κατά τις τρεις (3) τελευταίες φορολογικές περιόδους εισοδήματος, φορολογητέου ή μη.

Για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αθροίζεται το ανωτέρω υπολογισμένο ποσό ανά συνοφειλέτη έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
(άρθρο 4§3 και άρθρο 12 περιπτ. Α) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§3 και άρθρο 12 περιπτ. Α) της Υ.Α. 62134/4100/2017)

3.8 Η έννοια του συνοφειλέτη

(1) «συνοφειλέτης»

«γ) Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάμει ασφαλιστικής σύμβασης με τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων.» ( άρθρο 1, παρ. 2,  Ν. 4469/2017 ).

(2) Ανάλυση της έννοιας του «συνοφειλέτη»

α) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στην Εφορία
Ν. 4174/2013, άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. ……..
4. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών αυτού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων εντός της ως άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.


β) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Ν. 4321/2015, άρθρο 31. Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους……

γ) Αλληλέγγυα ευθύνη και Εγγυήσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις Δανείων.

Στην πλειονότητα των Δανειακών Συμβάσεων, ορίζονται εγγυητές και συνοφειλέτες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μελετηθούν, από τους Νομικούς της επιχείρησης, τέτοιες συμβάσεις και να γίνει η προσθήκη τους στον σχετικό «Πίνακα» κατά την  ηλεκτρονική υποβολή.

δ) Ομόρρυθμα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε.
Η αίτηση είναι πάντα απαράδεκτη όταν δεν συνυποβάλλεται (α) από τα ομόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (β) από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τύχη της αιτήσεως, που υποβάλλει ο οφειλέτης, αλλά δεν συνυποβάλλεται και από τον συνοφειλέτη, εξαρτάται από τη βούληση του πιστωτή/πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνεται ο συνοφειλέτης.
Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες (-εγγυητές), η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση και γενικά υπάρχει συνοφειλέτης.
…………………………………..
Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαµβάνεται και ο εγγυητής.
Δεν συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάµει ασφαλιστικής σύµβασης µε τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων.
( άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ,  του Ν. 4469/2017 )

(3) Ειδικές διατάξεις για τους «συνοφειλέτες»
Σε περίπτωση που την αίτηση ρύθμισης υποβάλλουν, από κοινού με τον οφειλέτη και πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών, τα ευεργετήματα της ρύθμισης παρέχονται και στα πρόσωπα αυτά.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό
(α) των περιουσιακών στοιχείων αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες των προσώπων αυτών έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές,
(β) του εισοδήματος αθροίζονται και οι αντίστοιχες τιμές των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές,
(γ) της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για την εφαρμογή [η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής ]  αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές,
(δ) του εισοδήματος κατά την έννοια [Ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8 ] , αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.


3.9 Επικείμενες τροποποιήσεις παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017

Ρύθμιση οφειλών ελ. επαγγελματιών: Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός)
Μία νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.»

Επικείμενες αλλαγές (Άτυπη κωδικοποίηση) :


Άτυπη κωδικοποίηση:

Προϊσχύουσα διάταξη παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017 Νέα διάταξη παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017
21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας. 21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά, α) δεν εμπίπτουν στην περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 2, γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω λύσεις ρύθμισης της παρούσας περιλαμβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες, μηνιαίες δόσεις απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνατότητα απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και την αξία της περιουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν.
Στις ρυθμίσεις οφειλών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9, της παρ. 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων αυτής καθώς και των παρ. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. Τα ευεργετήματα της ρύθμισης επεκτείνονται σε πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από κοινού με αυτόν.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύναται να εξαιρεθούν κατηγορίες οφειλών από τις ρυθμίσεις αυτής καθορίζεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του τελικού προς αποπληρωμή ποσού, του ύψους και του αριθμού των δόσεων καθώς και του επιτοκίου αυτών, και, γενικώς, ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή αυτής.4. Κατηγορίες που δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στον «Εξωδικαστικό»

(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον:


 • (α) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή
 • (β) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή
 • (γ) έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή
 • (δ) έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
  αα)
  φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, αρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
  ββ)
  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
 • (ε) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον δεν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013  ( π.χ μισθωτοί, συνταξιούχοι, κ.λπ ). [ Προσοχή : Ο οφειλέτης – φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσει της οφειλές του με την παρούσα ρύθμιση δεν είναι απαραίτητο να αποκτά εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρκεί ένα μέρος του εισοδήματός του να προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. (ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης αυτών). Επίσης , οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν έστω και μέρος του εισοδήματός τους από «μπλοκάκια» μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς ΑΑΔΕ και ΦΚΑ (έως €50.000 ανά πιστωτή) αρκεί το εισόδημα αυτό να είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρα 21 & 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).](2) Κατηγορίες επιχειρήσεων. Δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών:

 • (α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • (β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • (γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
 • (δ) οι ασφαλιστικές εταιρίες.5.  Υπαγόμενες σε ρύθμιση οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΚΑ)
α) Οφειλές σε Δημόσιο


Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

β) Οφειλές σε Ασφαλιστικά ταμεία

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Προσοχή στις ανωτέρω διατυπώσεις:

 • α) Οφειλές προς το Δημόσιο : Ρυθμίζονται όσες «είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016»
 • β) Οφειλές προς Ασφαλιστικά ταμεία : Ρυθμίζονται όσες «γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Προσοχή στην έννοια της «βασικής οφειλής» προς Φ.Κ.Α.


«Στην έννοια των οφειλών προς Φ.Κ.Α. που υπάγονται στη ρύθμιση, εντάσσονται και οι καταλογιστικές πράξεις. Όσες από τις καταλογιστικές πράξεις αφορούν αυτοτελή πρόστιμα (ΠΕΠ, ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ) υπάγονται στην έννοια της «βασικής οφειλής» του αρ. 21 παρ. 15 του ν.4469/2017……
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα ένταξης του οφειλέτη δεν επηρεάζεται από τυχόν δικαστική αμφισβήτηση της οφειλής προς Φ.Κ.Α. »
(Πηγή :  Ρύθμιση οφειλών έως 50.000€ κατά τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Εξειδίκευση των κριτηρίων - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας)

Σημειώνεται ότι :

 • (α) Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100/2017 - ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), μετά τις 19 Μαρτίου 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.
 • (β) Οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100/2017 - ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), μετά τον Μάιο 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018


γ)  Εξαιρέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση

 • (α) οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 [Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη]], ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο
 • (β) οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.

Προσοχή :
Σε περίπτωση που ελεύθεροι επαγγελματίες.  πέραν των χρεών στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οφείλουν και σε άλλους ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές κοκ) και επιθυμούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους συνολικά με τον Ν.Κατσέλη-Σταθάκη. Πλοηγηθείτε διαδραστικά στον Ν.Κατσέλη-Σταθάκη εδώ.

6.  Τρόπος διαγραφής και περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης 

α)  Τρόπος διαγραφής


Η διαγραφή βασικής οφειλής γίνεται κατά σειρά παλαιότητας από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη. Η διαγραφή των βασικών οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών.
(άρθρο 9§1 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 9§1 Υ.Α. 62134/4100/2017)

β) Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

 • (α)  Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις.
 • (β) Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 • (γ)  Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. (άρθρο 11 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 11 Υ.Α. 62134/4100/2017)


7. Ευεργετήματα επί των ρυθμιζόμενων οφειλών

 • α) Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.
 • β)  Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και με τις διατάξεις των Φ.Κ.Α., όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.
 • γ)  Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α'43) καθώς και του α.ν. 89/1967 (Α'136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεση της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.
 • δ)  Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 10§1 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 10§1 Υ.Α. 62134/4100/2017)8.  Δικαιώματα που διατηρούν το Δημόσιο ή / και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση.


 • α)  Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου ή / και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ. και των οριζόμενων στο ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύουν. Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη με βάση τα ισχύοντα στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1116/23.5.2013. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ρύθμισης της παρούσας απόφασης, με το συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός ρυθμίσεων, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, δόσεις της ρύθμισης της παρούσας απόφασης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη ρύθμιση προς διαγραφή/απαλλαγή οφειλές σε αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της ρύθμισης της παρούσας απόφασης, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση και οφειλές εκτός ρυθμίσεων.
 • β)  Να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
 • γ)  Να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνουν μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
 • δ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. (άρθρο 10§§2,3 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 10§§2,3 Υ.Α. 62134/4100/2017)9. Δυνατότητες άλλων Ρυθμίσεων εκτός του ν. 4469/2017 ( Εξωδικαστικός ) .

9.1  Ρυθμίσεις με το ν. 4174/2014  - «Πάγια ρύθμιση» των 12 ή 24 δόσεων [ισχύει για όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου ]


Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ) -σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β') και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015- , όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου, να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων ή μη, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1012847 ΕΞ 2018 - τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες
Ειδικότερα :
« 1. Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ' εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.
2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:
α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος…. »

Προσοχή :
Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 («πάγιας» ρύθμισης), έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ωστόσο, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.
[Δείτε : Υπαγωγή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση ]

9.2  Ρυθμίσεις με το νέο  ν. « Κατσέλη – Σταθάκη »  [ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους, ελ. επαγγελματίες, & πρώην έμπορους ]

«Ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη (Νόμος Σταθάκη) είναι ένα πλήρες πλαίσιο προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης οφειλών με ταυτόχρονη προστασία των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των ελ.επαγγελματιών που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους

 • Σε αφορά αν είσαι μισθωτός, συνταξιούχος, άνεργος, ελ. επαγγελματίας, & πρώην έμπορος που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχεις χάσει την πτωχευτική ικανότητα & δεν τελείς υπό πτώχευση
 • Με την αναθεώρηση του αρχικού Νόμου ρυθμίζεται πλέον το σύνολο των οφειλών (τράπεζες, εφορία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), δηλαδή το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, και όχι μόνον το στεγαστικό δάνειο όπως ίσχυε στον παλιότερο Νόμο
 • Στο αναθεωρημένο πλαίσιο τέθηκε το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών
 • Ο Νόμος έχει ειδικές ευεργετικές διατάξεις για όσους δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία και έχουν μη εξασφαλισμένες οφειλές (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κοκ) αλλά και για όσους έχουν μικροοφειλές κάτω των 20 χιλιάδων ευρώ και μηδενικά εισοδήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου είναι υποχρεωτικό να οριστούν δόσεις αποπληρωμής στο επίπεδο της διαφοράς των εισοδημάτων από το ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και παράλληλα να επιδικαστεί σημαντική ή πλήρης διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών για τη μεν πρώτη κατηγορία κατόπιν τριών ετών για τη δε δεύτερη μετά από 18 μήνες
 • Καταθέτεις αίτηση στο Ειρηνοδικέιο της κατοικίας σου με πλήθος συνοδευτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή σου κατάσταση
 • Ο ίδιος ο Νόμος προτρέπει πριν κάνεις αίτηση να προσφύγεις σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων σου, με την παρέμβαση των Καταναλωτικών Ενώσεων ή και με την αξιοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή και της διαμεσολάβησης με γνώμονα την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης σου. Σε κάθε περίπτωση αν αυτές οι ενέργειες έχουν γίνει και απέβησαν άκαρπες ή αν ο χρόνος δεν επιτρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός μπορείς να κάνεις αίτηση υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου χωρίς να κάνεις χρήση αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα συμβιβασμού με τους πιστωτές σου και μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο, σε προδικαστικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δίκη και να έχουν ληφθεί υπόψη οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου που προστατεύουν την κύρια κατοικία, εισόδημα στο ύψους των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και πιθανή διαγραφή μέρους του χρέους.
 • Στην αίτηση περιλαμβάνεται και τυχόν αίτημα για την ταχεία διευθέτηση-διαγραφή των μικροοφειλών σου (εφόσον δεν έχεις εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία), όπως και σχέδιο αποπληρωμής (διευθέτησης) των οφειλών σου
 • Προσωρινό δικαστήριο: Μετά την πάροδο δύο μηνών, εφόσον οι πιστωτές σου δεν έχουν συμβιβαστεί προδικαστικά & η αίτηση σου είναι παραδεκτή, ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για την εξάμηνη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου και σου ορίζει το ύψος της δόσης που θα καταβάλεις προς κάθε πιστωτή που έχεις συμπεριλάβει στην αίτηση σου / Οι δόσεις που ορίζονται λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σου / Το προσωρινό δικαστήριο γίνεται εν αναμονή της δίκης
 • Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές
 • Τελικό δικαστήριο: Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης σου. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι συνεπής στην καταβολή των δόσεων που όρισε το προσωρινό δικαστήριο
 • Μεταξύ προσωρινού και τελικού δικαστηρίου και εφόσον οι πιστωτές σου έχουν σαφή εκτίμηση για την κρίση του δικαστηρίου, μπορείς ακόμα -με ευνοικότερους όρους- να διαπραγματευτείς ρύθμιση των οφειλών σου με τους πιστωτές σου αυτόνομα ή με τη συνδρομή Καταναλωτικών Ενώσεων, την συμβουλευτική υπηρεσία του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή και τη χρήση διαμεσολαβητή» ( Πηγή :  ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr/fysikaprosopa_1_home/ )
9.3   Ρύθμιση με βάση το ν. 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας -  «συμφωνίας εξυγίανσης».

«Αρθρο 99. Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.. ….

Αρθρο 102. Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως….

Αρθρο 103. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης


1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως:
α. Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. …β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων. ….γ. Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας είτε υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. ….δ. Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. ε. Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης. ζ. Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106δ. η. Την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνίας. ….θ. Το διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. ι. Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. ….»

10.  Επίλογος [ Μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνουμε ]
Η εφαρμογή του « Εξωδικαστικού μηχανισμού», είτε στην «πλήρη», είτε στην « τυποποιημένη» , μορφή απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ανάλωση σημαντικού χρόνου. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό με το προηγούμενο καθεστώς των ρυθμίσεων.
Η « πολυπλοκότητα » και ο μεγάλος αριθμός των υποπεριπτώσεων, δημιουργούν αρκετά γκρίζα σημεία, με αποτέλεσμα την «διάσταση» των  απόψεων μεταξύ των συναδέλφων, σε επιμέρους θέματα.

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης και ταξινόμησης των βασικών σημείων, με βάση τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί . Σε κάθε περίπτωση όμως που υπάρχουν γκρίζα σημεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους.
Ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Επίσης μπορείται να απευθυνθείτε στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για πληροφορίες και υποστήριξη. Τηλ. για ραντεβου ΚΕΥΔ: 213.212.57.30.

Τέλος γίνεται φανερό ότι οι « προτεινόμενες ρυθμίσεις», δεν καλύπτουν τις ανάγκες/απαιτήσεις των οφειλετών (Δημοσίου και ΦΚΑ )  και άρα πρέπει να προσπαθήσουν από « πολιτικής πλευράς », να «διορθώσουν », την κατάσταση.

Θα μπορούσε π.χ να εντάσσεται στην ρύθμιση του «εξωδικαστικού», χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις, εκτός μιας «μελέτης βιωσιμότητας» ( με ένα πλαίσιο κανόνων και παραδοχών ), που θα αποδείκνυε την δυνατότητα πληρωμής της ρύθμισης  [ Έτσι για να καλύψουμε τις « απαιτήσεις» των «Θεσμών» ] . Και αν θέλετε αυτό είναι και το ορθότερο από « επιστημονικής απόψεως ». Οι μελέτες βιωσιμότητας στηρίζονται κυρίως στις προβλέψεις του μέλλοντος και όχι στα δεδομένα του παρελθόντος.

Ας μπει όποιος θέλει στην «ρύθμιση» και η ζωή ( για την ακρίβεια η μη πληρωμή των δόσεων για τρείς μήνες ), θα δείξει ότι κάποιος είναι «βιώσιμος» ή όχι . Άλλωστε σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, θα επανέλθει στην πρότερα κατάσταση, δεν χάθηκε και τίποτα για το Κράτος. Αν το είχαμε κάνει από τον Μάιο του 2017 ( ημερομηνία ψήφισης του Νόμου ), τώρα θα είχε γίνει η « φυσική επιλογή » των βιώσιμων.
 Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι τα προαπαιτούμενα , για την ένταξη, στοιχεία του Ν. 4469/2017, είναι « τυπικά». Κανείς δεν «εγγυάται» ή ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει, ότι όποιος υπαχθεί στην «ρύθμιση» θα πληρώσει όλες τις δόσεις και ποτέ δεν θα μάθουμε πόσες δόσεις θα πλήρωνε ( αν μπορούσε να υπαχθεί )  ένας που δεν έχει τις προϋποθέσεις υπαγωγής.
Το «πολιτικό ζήτημα » είναι που θα οδηγηθούν, οι «μη υπαγόμενοι »  στις ρυθμίσεις……

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης