Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγγ ΙΚΑ 1/10.01.05 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α � Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Εγγ ΙΚΑ 1/10.01.05
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α � Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04


Εγγ ΙΚΑ 1/10.01.05 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) περί ρύθµισης οφε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγγ ΙΚΑ 1/10.01.2005 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) περί ρύθμισης οφειλών του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) «Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3232/2004 ως προς τις παρεχόμενες εκπτώσεις στα πρόσθετα τέλη, στις περιπτώσεις διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών και εφάπαξ εξόφλησης αυτών.

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου μέχρι 30/11/04. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται:

α) Οι οφειλές από κύρια εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς εργαζομένων για υποχρεωτική ασφάλιση.

β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που εισπράττονται από το Ι.Κ.Α  Ε.Τ.ΑΜ. (Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία, ΕΤΕΑΜ κ.α)

γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε. Π.Ε.Α.Π., οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις.

δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, συντάξεις καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ε) Οι εισφορές υπέρ ΕΛ∆ΕΟ. Επισημαίνεται ότι, ως καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται και οι οφειλές που προέρχονται από εισφορές των συγχωνευθέντων Ταμείων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.και ΕΤΕΑΜ.

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται :

α) Οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 που αφορούν εργοδότες ανέλεγκτων Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, καθώς και αυθαιρέτων κτισμάτων, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση των οφειλών αυτών, μέχρι 30/4/2005 στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία (μισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.∆., κ.λ.π) των επιχ/σεών για έλεγχο, στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. μέχρι την ημερομηνία αυτή (30/4/05). Η ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του επομένου μηνός από την νόμιμη επίδοση των καταλογιστικών πράξεων και με την απαραίτητη προϋπόθεση

1 της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/12/2004 και εφεξής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η αίτηση του εργοδότη μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων Υποκ/τος θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος, θα πρωτοκολλείται και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής.

β) Βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση μέχρι 30/4/05 στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για έλεγχο των επιχ/σεων.

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών μέχρι 30/4/05, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρατείνεται έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ανωτέρω ημερομηνία, (λόγω αργίας), ήτοι μέχρι και την 3/5/05. Η αίτηση (συν. Υπόδειγμα ) για έλεγχο των επιχ/σεων και ρύθμιση των οφειλών τους (ακόμα και για τις διαλυμένες επιχ/σεις) υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος. Επισημαίνουμε ότι με την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση θα προσκομίζονται και τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία της επιχ/σης (μισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.∆., κ.λ.π).

Για τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η καταβολήπαραβόλου προκειμένου να εξετασθεί η αίτηση ρύθμισης από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

γ) Ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής μετά από αίτηση του οφειλέτη. Τονίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι (εκδότες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή οι υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.) θα πρέπει να ελέγχουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ζητώντας από τους εργοδότες την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για την σωστή τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Εσόδων στα Υπηρεσιακά Σημειώματα ή τις καταλογιστικές πράξεις να αναγράφουν την ημερομηνία της νόμιμης επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων καθώς και την προθεσμία ρύθμισης των οφειλών και οι ∆ιευθυντές των αντίστοιχων μονάδων με ευθύνη τους, να ελέγχουν τις προθεσμίες και να υπογράφουν για την υπαγωγή ή μη των οφειλετών στη ρύθμιση των ανωτέρω διατάξεων.

Προκειμένου εργοδότης, που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με τις προϊσχύουσες διατάξεις, να τύχει της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου (μειώσεις προσθέτων τελών και δόσεων), θα πρέπει να καταβάλει τις απαιτητές δόσεις (με τις προϊσχύουσες διατάξεις) καθώς και τις απαιτητές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Εάν ενήμερος εργοδότης ζητήσει την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής του σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις, θα του χορηγείται η παρεχόμενη έκπτωση του 10% (για τη ρύθμιση μέχρι 36 δόσεις Ν. 2676/1999) ή του 50%

2 (για ρύθμιση του Ν. 3050/02), που δικαιούται στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για τα ήδη καταβληθέντα ποσά και επιπλέον το 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό οφειλής χρονικής περιόδου μέχρι 30/11/04, με την απαραίτητη προϋπόθεση της προσκόμισης Υπηρεσιακού Σημειώματος από το αρμόδιο Υποκ/μα.

Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι εργοδότες: που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με βάση τις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004, εφόσον τηρούν τους όρους των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις ειδικές αυτές διατάξεις.

Οι οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, εάν απολέσουν τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα αυτών, θα έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για την ρύθμιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήματα προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής και ανάλογα αν πρόκειται για εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ή Οικοδομοτεχνικού Έργου προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

3.1 Ενέργειες τμημάτων εσόδων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών κοινών επιχειρήσεων

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2972/2001, για την πανελλαδική εφαρμογή της Α.Π.∆ από 1/1/2002, ο έλεγχος των κοινών επιχειρήσεων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών, προκειμένου οι εργοδότες να υπαχθούν στην ρύθμιση που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν.3302/04, θα διενεργείται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

3.1.1 Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά και αφού ο εργοδότης προσκομίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και μισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που υπάρχουν στο Υποκ/μα σε εκκρεμότητα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 ("Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων"), οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ. και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.1.2. Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.∆. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του 3 Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα του Εργοδότη, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλομένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο ∆ιευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση.

Σ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά, θα διενεργείται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίουλειτουργεί η έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσμάτων που θα αντλούν κατά περίπτωση ως εξής: Τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. από το Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα Υποκ/τα από το Κέντρο Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάζουν την υποβολή των Α.Π.∆ και την καταβολή των εισφορών, ενώ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι, Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π) Τα Υποκ/τα, στην ασφ/κή περιοχή των οποίων λειτουργούν Παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μόνο σημειώματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ενημερώνουν το Υποκ/μα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002). 

3.2. Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για τη βεβαίωση τρεχουσών εισφορών Οικοδομοτεχνικών έργων.

Ως γνωστόν και μετά την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 4/2002 εξακολουθεί να ενημερώνεται η Πινακίδα Παρακολούθησης του Έργου με τα στοιχεία χρέωσης (Α.Π.∆. & Ε.Ε.) , τα στοιχεία πίστωσης (ΓΕΤΕ & ΠΕΕ) και τυχόν προσθέτων τελών και προσαυξήσεων.

3.2.1 Για το προσδιορισμό των απαιτητών εισφορών θα πρέπει ,

α) να ελεγχθεί από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου:

- εάν οφείλονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές με βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης ή Α.Π.∆.

- εάν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στις κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας εισφορές για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί.

β) να διεκπεραιωθούν καταγγελίες και εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων που εκκρεμούν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 ("προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων") σε καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ, και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.2.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής Α.Π.∆. μέσω INTERNET, για τις οποίες δεν έχει γίνει πλήρης καταχώρηση χρέωσης (εισφορές, ημέρες ασφάλισης, κατασκευαστική φάση) θα ζητείται από το ΚΕΠ εκτύπωση στην οποία θα απεικονίζονται τα στοιχεία χρέωσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 παρέχεται έκπτωση κατά 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε, Π.Ε.Α.Π. (χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται η καταβολή παραβόλου).

β) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.

Η απόφαση της ρύθμισης θα εκδίδεται με τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Θα εκτυπώνεται πίνακας χρεών με την ημερομηνία ρύθμισης για τις μονάδες που λειτουργούν με το μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Καθυστερούμενων Εισφορών ή θα υπολογίζεται το σύνολο της οφειλής για τις μονάδες που λειτουργούν με χειρόγραφο σύστημα Είσπραξης Καθυστερούμενων Εισφορών, με τα πρόσθετα τέλη υπολογισμένα κατά την ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση. Υπολογίζουμε κατόπιν τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη που αναλογούν στην κύρια εισφορά για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την εξόφληση της οφειλής , όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο 52/99. Οι ανωτέρω πίνακες και στις δύο περιπτώσεις θα αρχειοθετούνται μαζί με την απόφαση ρύθμισης.

2. Μετά τον υπολογισμό της οφειλής με τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη θα αφαιρείται το ποσοστό μείωσης του 50% από τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις, ως ανωτέρω αναφέρονται, επί του συνόλου της οφειλής και στο υπόλοιπο συνολικό ποσό οφειλής που θα προκύψει, θα υπολογίζεται το ποσό της προκαταβολής και το ποσό των μηνιαίων δόσεων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00 -. Υπολογισμός μείωσης των προσθέτων τελών στους ενήμερους εργοδότες Θα εκτυπώνεται πίνακας χρεών με το υπόλοιπο της οφειλής (πραγματικά πρόσθετα τέλη και τα αναλογούντα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη) και θα γίνεται νέα ρύθμιση

Στην περίπτωση αυτή για το μέν μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να γίνεται εισαγωγή των αναλυτικών χρονικών περιόδων των προσαυξήσεων (Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο.) μέσω του πεδίου των μεταβολών ενώ για το χειρόγραφο σύστημα θα πρέπει να αναζητώνται οι χρηματικοί κατάλογοι για τον ακριβή υπολογισμό των εκπτώσεων ανά χρονική περίοδο.

Ο υπολογισμός των εκπτώσεων για τις Π.Ε.Α.Π. (πράξεις επιβολής αυτοτελών προστίμων) γίνεται βάση της τελευταίας ημερομηνίας υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

Για δε τις Π.Ε.Π.Α.Ε., η αντίστοιχη ημερομηνία υπολογισμού των εκπτώσεων είναι αυτή της σύνταξης της καταλογιστικής πράξης. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Προϊσταμένους και τους ∆/ντές των μονάδων ως προς τον υπολογισμό των προσθέτων τελών και των λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και των εκπτώσεων αυτών, για τον ακριβή υπολογισμό των ρυθμιζόμενων ποσών.

3. Ο εργοδότης θα καταβάλλει το ποσό της προκαταβολής και το συνολικό ποσό των δόσεων, που αναφέρονται στην απόφαση ρύθμισης τα οποία θα εισπράττονται με βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσης των καταλογιστικών πράξεων, όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου Ταμειακής βεβαίωσης (παρ. 1 άρθρου 15 του Ν. 2972/2001).

Τονίζουμε ότι κατά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών (προκαταβολής και μηνιαίων δόσεων) θα εξοφλούνται εξ΄ ολοκλήρου οι καταλογιστικές πράξεις Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π. και οι Π.Ε.Ε. με τα αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής, χωρίς έκπτωση όπως ισχύει σήμερα.

􀂾 Μόνο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της ρύθμισης (δηλ. της καταβολής του συνολικά ρυθμιζόμενου ποσού), θα εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο:

1. Ειδικά μετά την εξόφληση της ρύθμισης για το μηχανογραφικό σύστημα, από τις εργασίες κλεισίματος εκδίδεται ο πίνακας χρεών, ο οποίος αφού πρωτοκολλείται, υπογράφεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και αρχειοθετείται, συνεχίζονται δε από τον αρμόδιο υπάλληλο οι εργασίες κλεισίματος της ρύθμισης.

2. Για το χειρόγραφο σύστημα θα υπολογίζεται το εναπομείναν υπόλοιπο της οφειλής, το οποίο αφού πρωτοκολλείται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο θα εκτελείται η διαγραφή χειρόγραφα και θα αρχειοθετείται.

Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999, και μόνο κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων η προαναφερθείσα ρύθμιση θα θεωρηθεί για όλους τους εργοδότες που θα υπαχθούν σε αυτή ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. Αντίθετα για τους εργοδότες, που δεν θα τηρήσουν τους όρους της ρύθμισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι απαιτητό το εναπομείναν υπόλοιπο της κύριας εισφοράς με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Επισημαίνεται ότι η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για είσπραξη λογαριασμών ∆ημοσίων Έργων.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εργοδότης που δεν τήρησε τους όρους της 2ης ρύθμισης του Ν. 2676/1999, θα υπαχθεί στη νέα ρύθμιση με ποσοστό προκαταβολής 5%. Σε περίπτωση απώλειας θα επανέλθει στις διατάξεις του Ν.3232/2004 σε επόμενη κατηγορία ρύθμισης.

2. Εργοδότης ρυθμίζει πρώτη φορά την οφειλή του με την ευνοϊκή ρύθμιση με ποσοστό προκαταβολής 5%. Σε περίπτωση απώλειας θα ρυθμίσει με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/2004 σαν πρώτη φορά. (10% ποσοστό προκαταβολής).

Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, θα θεωρούνται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχιστεί η ρύθμιση. Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση Με ευθύνη των ∆/ντών και των Προϊσταμένων των Υποκ/των Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη επιστολή στους εργοδότες - οφειλέτες (η οποία επισυνάπτεται).

Επίσης σας επισυνάπτουμε δελτίο τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.ΑΜ. και να δημοσιευθεί σε ΜΜΕ, τύπο, κ.λ.π της περιοχής σας όπως και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις κ.λ.π της περιοχής σας.

5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ

Το Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., ακόμα και όταν οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους των ρυθμίσεων, διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τις επιβληθείσες κατασχέσεις και τις εγγραφείσες υποθήκες κατά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, να επιβάλλει νέες κατασχέσεις κατά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να εγγράφει νέες υποθήκες, για διασφάλιση της οφειλής (άρθρο 55 του Ν. 2676/99). ∆εν προσδιορίζονται όμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες προγράμματα πλεισ/μού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του.

Επισημαίνουμε όμως ότι για την κατηγορία των οφειλετών που έχει προσδιοριστεί πρόγραμμα πλειστηριασμού κατά των περιουσιακών τους στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση της συνολικής οφειλής τους στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των χωρίς την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος, θα ζητείται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες να διεξαχθεί κατά προτεραιότητα έλεγχος σε αυτές τις επιχ/σεις από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των εφόσον ο εργοδότης τους έχει προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι δεν τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να διενεργήσουν κατά κρίση έλεγχο άρθρο 26 παρ. 11 του Α.Ν.1846/1951.

Η ανωτέρω δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και εγγραφής υποθήκης ισχύει τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμών κ.λ.π), όσο και κατά των περιουσιακών στοιχείων των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, είτε σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης των νομικών προσώπων, (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 - Σχ. εγκύκλιος 20/98), είτε και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 - Σχ. εγκύκλιος 15/99).

Για τους εργοδότες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα τηρούν τους όρους αυτής αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2721/1999.

Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, που ίσχυε η ρύθμιση (αρθ. 55 του Ν. 2676/1999).

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τα ποσοστά των προσθέτων τελών των προς είσπραξη βεβαιωμένων εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και των ποσών από αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών - συντάξεων και των συμβεβαιωμένων τόκων (υπολογιζομένων από την 1η ημέρα του μεθεπόμενου από την Ταμειακή τους βεβαίωση μήνα), διαμορφώνονται σε 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής τους και φτάνουν μέχρι 200% επί του ποσού της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3193/2003, που ισχύει σήμερα (μετά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1084024/4813-12/0016/99, η οποία ίσχυε από 1/10/99).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης