Live Search Results

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2765/5.5.2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2017 ]
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2765/5.5.2017
Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 05/05/2017
Αριθμός Απόφασης 2765

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α5

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604561
Fax: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει,

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β 722.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΑ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Την ΠΟΑ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ.Β’ /01- 09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

4. Την υπ' αριθμ /2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1° Μονομελές),επί της από 05-07-2012 προσφυγής με αίτημα διοικητικής επίλυσης του” " ,με ΑΦΜ , κατοίκου Κορίνθου, οδός κατά της υπ’αριθ /2012 Πράξης Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της Δ.ΟΎ Κορίνθου που αφορά την διαχειριστική περίοδο 2008 με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό προστίμου 4.800 ευρώ.

5. Την /28-03-2012 Πράξη Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ.

6. Την υπ. αρ /05-07-2012 προσφυγή του” " ,με ΑΦΜ

7. Τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α5, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί του από 05-07-2012 αιτήματος διοικητικής επίλυσης διαφοράς για την υπ. αριθ /28-03-2012 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της ΔΌΎ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον προσφεύγοντα , με ΑΦΜ , σύμφωνα με την υπ' αριθ /2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1° Μονομελές) και μετά την μελέτη των επικαλούμενων λόγων των αιτημάτων του, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων, επαγόμαστε τα ακόλουθα.

Με την υπ'αριθ /28-03-2012 πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2008, καταλογίστηκε εις βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο ύψους 4.800,00ευρώ.

Το πρόστιμο καταλογίστηκε με βάση την από 1-03-2012 Έκθεση Ελέγχου Κ.Β.Σ του 47ου Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της

α) Η Έκθεση Ελέγχου ΚΒΣ όσο και η πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ συντάχθηκαν από αναρμόδια όργανα, είναι μη νόμιμα και πρέπει να ακυρωθούν.

β) Η επίδοση της προσβαλλόμενης πράξης έχει ελλείψεις που στοιχειοθετούν δικονομική ακυρότητα - παράβαση ουσιώδους τύπου διαδικασίας.

γ) Οι παραβάσεις που του καταλογίστηκαν στην χρήση 2007 για δήθεν πλημμελή τήρηση και μη εμπρόθεσμη ενημέρωση των βιβλίων Εσόδων- Εξόδων και κοστολογίου οικοδομής ουδόλως επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων.

δ) Η εξόφληση των τιμολογίων αξίας άνω των 15.000€ έγινε με νόμιμο τρόπο.

ε) Η μη καταχώρηση των δύο τιμολογίων δαπανών της μηχανικού Ρ και της ΔΕΗ οφείλεται σε παραδρομή και συγγνωστή πλάνη.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αρίθμ /26-10-11 εντολή ελέγχου του 28° Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΎΌ ΔΕΛ και στη συνέχεια με την αρίθμ /18-1-12 τροποποίηση της παραπάνω εντολής ελέγχου του 47° Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΎΌ. ΔΕΛ , διενεργήθηκε έλεγχος στον ως άνω προσφεύγοντα για την εξακρίβωση της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2,61,62,66 & 68 του Ν.2238/1994 και του ΠΔ 186/92.

Ο ελεγχόμενος επιτηδευματίας κατά τα οικονομικά έτη 2008-2010 άσκησε την ατομική του δραστηριότητα επί μισθωμένου ακινήτου στην οδό στην πόλη της Κορίνθου. Έπειτα με την αρίθμ /25-06-2009 δήλωση μεταβολής, μετέφερε την έδρα του σε ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού στην πόλη της Κορίνθου και εν συνεχεία με την αρίθμ /08-04-2011 δήλωση μεταβολής, μετέφερε την έδρα του σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού στην πόλη της Κορίνθου.

Κατά τα ελεγχόμενα οικονομικά έτη 2008-2010 είχε εισοδήματα:

1) Από ατομική επιχείρηση ελευθερίου επαγγέλματος μηχανολόγου μηχανικού.

2) Από πωλήσεις ακινήτων στο πλαίσιο ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας ανέγερσης και πώλησης διαμερισμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα αλλά και με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

3) Από εκμισθώσεις ακινήτων.

4) Από την εκμετάλλευση ιδιόκτητης ξενοδοχειακής μονάδας που ανήγειρε στην νήσο του νομού Φωκίδας η οποία αποπερατώθηκε και άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2009.

Η σύζυγος του, κατά τα ελεγχόμενα έτη είχε εισοδήματα από βουλευτική αποζημίωση που φορολογούνται αυτοτελώς σύμφωνα με το άρθρ 36&2 του Ν.3016/02..Επιπλέον δήλωσε και εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Η υπ'αριθ /28-03-2012 πράξη επιβολής προστίμου εκδόθηκε καθόσον βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου ο προσφεύγων υπέπεσε στις εξής παραβάσεις που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 5 Ν.2523/97 :

1) Τήρησε πλημμελώς την με π.θ /13-11-07 μηχανογραφική μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων εξόδων της έδρας αυτού για την οικοδομική του δραστηριότητα καθότι δεν καταχώρησε διακεκριμένα σε ιδιαίτερο χώρο αυτών τα λαμβανόμενα δάνεια -ως κεφάλαια κίνησης της οικοδομικής δραστηριότητας, τις καταβολές κεφαλαίων και τόκων για την εξόφληση αυτών καθώς επίσης δεν καταχώρησε τα σχετικά παραστατικά κόστους οικοδομής ανέγερσης κατά παράβαση των διατάξεων των άρθ. 2&1 και 6&4 δ του Π.Δ 186/92.

2) Δεν καταχώρησε στα βιβλία του κανένα φορολογικό στοιχείο εργολάβου που να προκύπτει η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης των παγίων εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης, ενώ μεταξύ των δαπανών αποπεράτωσης της οικοδομής επί της οδού στην Κόρινθο περιλαμβάνονται δαπάνες εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης . Επίσης από την διασταύρωση των οικονομικών μεγεθών που αναφέρονται στις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών που ορίζονται με το άρθ. 20 του Π.Δ. 186/92 δεν καταχώρησε στα βιβλία του ένα τιμολόγιο καθαρής αξίας 17.901,64 ευρώ με εκδότη την μηχανικό ( /2-10-2008) που αφορά αμοιβή επίβλεψης της ανεγερθείσης επί της οδού οικοδομής και ένα τιμολόγιο αξίας 9.076,00 ευρώ με εκδότη την Δ. Ε. Η ( /30-1-08) που αφορά την ηλεκτροδότηση της ανεγερθείσης επί της οδού , τα οποία δεν περιέλαβε στις αρχικές εμπροθέσμως υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις στοιχείων προμηθευτών που ορίζονται με το άρθ. 20 του Π.Δ. 186/92.

Οι παραλείψεις του αυτές στοιχειοθετούν:

Τρεις (3) αυτοτελείς παραβάσεις των διατάξεων των άρθ. 2&1, 6&1και 24&3 του Π.Δ 186/92 και επισύρουν τις κυρώσεις που ορίζονται με το άρθ. 5 &8δ του Ν. 2523/97 για μη καταχώρηση στοιχείων εξόδων (αυτοτελείς με συντελεστή βαρύτητας 1) και μία (1) γενική παράβαση των διατάξεων των άρθ. 2&1και 20&1 του Π.Δ. 186/92 σε συνδυασμό με το άρθ. 5 &6ζ του Ν. 2523/97 (με συντελεστή βαρύτητας 3).

3) Καταχώρησε τιμολόγια διαφόρων επιχειρήσεων καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ για την εξόφληση των οποίων του ζητήθηκε να προσκομίσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Ο ελεγχόμενος προσκόμισε δύο (2) μη δίγραμμες επιταγές σε διαταγή πληρωμής συνολικός αξίας 19.300 ευρώ( αριθμ ευρώ 9.800 και ευρώ 9.500). Επιπλέον επικαλέστηκε ως τρόπο εξόφλησης και έθεσε στη διάθεση του ελέγχου: Φωτοτυπικά αντίγραφα δύο (2) μη δίγραμμων επιταγών σε διαταγή πληρωμής συνολικής αξίας 29.000 ευρώ( αριθμ ευρώ 14.000 και ευρώ 15.000) και δύο αποδείξεις κατάθεσης στον αρίθμ λογαριασμό Εμπορικής Τράπεζας στο όνομα συνολικού ποσού 3.000 ευρώ.

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις στοιχειοθετείται για μη νόμιμο τρόπο εξόφλησης τιμολογίων αξίας άνω των 15.000 ευρώ μία (1) γενική παράβαση των διατάξεων των άρθ. 28&1και 18&2 του Π.Δ. 186/92 σε συνδυασμό με το άρθ. 5 του Ν. 2523/97 ( με συντελεστή βαρύτητας 1)

Η κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου, όπως προκύπτει από την σχετική έκθεση επίδοσης έγινε στις 09-05-2012 δια θυροκολλήσεως στην οικεία του προσφεύγοντος παρουσία μάρτυρος.

Ο προσφεύγων κατέθεσε μέσω της Δ.ΟΎ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την με αριθ /05-07-2012 προσφυγή και αίτηση συμβιβασμού ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ακολούθως συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.ΟΎ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η με αριθμό πρωτοκόλλου /25-07-2012 πρόσκληση συμβιβασμού η οποία κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα στις 31 Ιουλίου του ιδίου έτους. Ο προσφεύγων όμως δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Δ.ΟΎ και δεν δέχτηκε την πρόταση για διοικητική επίλυση της φορολογικής του διαφοράς .

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου (Τμήμα 1° μονομελές), με την υττ’ αριθ. /2016 απόφαση του ανέπεμψε την υπόθεση στην Προϊσταμένη του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, προκειμένου να τηρηθεί νομοτύπως η διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.

Η προϊστάμενη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π σε εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης κοινοποίησε στον προσφεύγοντα την με αρ. πρωτ /14-12-2016 πρόσκληση, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, με έκθεση επίδοσης στις 22/12/2016.

Ο προσφεύγων με την με αριθμ.πρωτ /04-01-2016 αίτηση προς την προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π δήλωσε εγγράφως πως δεν αποδέχεται την προσβαλλόμενη πράξη και δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Εν συνέχεια η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π διαβίβασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το σχετικό φάκελο, ώστε η Υπηρεσία μας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 72 § 10 του Ν 4174/2013.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 10 του ν. 4174/13 όπως τροποποιημένο ισχύει: «Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτημα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την προσβαλλόμενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης».

Επειδή, εκδόθηκε από την προϊστάμενη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. η με αρ. πρωτ. /14-12-2016 πρόσκληση προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 10 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) διαδικασία, όπως περαιτέρω αυτή διευκρινίζεται στο άρθρο 1 περίπτωση 95 της υπ' αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (ΦΕΚ 478Β726- 2-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γ.Γ.Δ.Ε” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

Επειδή, από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης ο προσφεύγων είχε την δυνατότητα να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών για την διοικητική επίλυση της διαφοράς επί της με αρ /28-03-2012 πράξης επιβολής προστίμου.

Επειδή, ματαιώθηκε η δυνατότητα αποδοχής της προσβαλλόμενης πράξης λόγω μη προσέλευσης του, στη αρμόδια Φορολογική Αρχή για την διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Επειδή, τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 § 10 του Ν. 4174/2013, καθώς και από την με αριθ /2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου .

Επειδή, δεν υφίστανται λόγοι ουσίας που να καθιστούν την ανωτέρω απόφαση της φορολογικής αρχής άκυρη.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται, στην από 01-03-2012 Έκθεση Ελέγχου Κ.Β.Σ του 47ου Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, το υπό κρίση αίτημα συμβιβασμού πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο του.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με ημερομηνία κατάθεσης στις 5/07/2012 και την διαβίβαση της υπόθεσης για συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την με αρ /2016 απόφαση του.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories