Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 2307/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 2307/2018
Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων

Αριθμ. οικ. 2307/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. οικ. 2307/2018

(ΦΕΚ Β' 439/14-02-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α'160), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'91).

3. Του π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α'60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 110/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης,  10ης, 11ης και 12ης Ομάδων, ως ακολούθως:
1.1. Παράρτημα Ι, Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»:
1.1.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 30. «Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων)» και η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 31. «Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων» , αντικαθίστανται από τις ταυτάριθμες ενότητες που περιέχονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.
1.2. Παράρτημα II, Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»:
1.2.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κλπ», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος της παρούσας.
1.3. Παράρτημα III, Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»:
1.3.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων (π.χ. εξυπηρέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, διακίνηση τοξικών και επικινδύνων 
φορτίων, διακίνηση λατομικών υλικών κ.ά.)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.4. Παράρτημα IV, Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»:
1.4.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 9.β «Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑ- ΕΔΙΣΠ)», η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 10.α «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής (εργασίες R12), η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 10.β «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή /και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12) και η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)», αντικαθίστανται από τις ταυτάριθμες ενότητες που περιέχονται στον Πίνακα Δ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.5. Παράρτημα V, Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»:
1.5.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Εξόρυξη μεταλλευμάτων» αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.
1.5.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 3 «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.
1.5.3. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 4 «Εξόρυξη αδρανών υλικών», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.
1.5.4. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 9 «Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.
1.6. Παράρτημα VI, Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»:
1.6.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 5 «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις» και η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 26 «Ιδιωτικές πολεοδομήσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί», αντικαθίσταται από τις ταυτάριθμες ενότητες που περιέχονται στον Πίνακα ΣΤ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.7. Παράρτημα VII, Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»:
1.7.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 1 «Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ζ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.7.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ζ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.7.3. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 3 «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ζ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.7.4. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 4 «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγα τους μέχρι βάρους 30 kg)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ζ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.7.5. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 12 «Μικτές μονάδες», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ζ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.8. Παράρτημα VIII, Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»:
1.8.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Εκτροφή Θαλάσσιων Ιχθύων», και η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 9 «Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λπ.)» αντικαθίστανται από τις ταυτάριθμες ενότητες που περιέχονται στον Πίνακα Η του Παραρτήματος της παρούσας.
1.9. Παράρτημα IX, Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»:
1.9.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 11 «Ελαιοτριβεία», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Θ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.9.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 200 «Υπηρεσίες αφαλάτωση νερού», και η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 203 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204.» αντικαθίστανται από τις ταυτάριθμες ενότητες που περιέχονται στον Πίνακα Θ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.9.3. Προστίθενται ενότητες που αφορούν το είδος α/α 229 «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη» και α/α 230 «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανοικτού τύπου εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων (containers)», στον Πίνακα Θ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.10. Παράρτημα Χ, Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»:
1.10.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 1 «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος της παρούσας.
1.11. Παράρτημα XI, Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»:
1.11.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 3 «Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κ.λπ.)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα ΙΑ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.12. Παράρτημα XII, Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»:
1.12.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 6 «Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών. femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των υπουργικών αποφάσεων 17734/390/12.4.2011 και κοινής υπουργικής απόφασης 11926/261/22.3.2011 και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 27217/505/2013)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα IB του Παραρτήματος της παρούσας.
1.12.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 α) «Σωφρονιστικά καταστήματα» και με α/α 13 β) «Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα IB του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2

Το άρθρο 6 «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας».

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης