Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρ. 1001602/03.01.05 Ενημέρωση των φορολογουμένων για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2005, μέσω σχετικών Πινάκων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρ. 1001602/03.01.05
Ενημέρωση των φορολογουμένων για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2005, μέσω σχετικών Πινάκων.


Αρ. Πρ. 1001602/03.01.05 Ενημέρωση των φορολογουμένων για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

 
Αρ. Πρ. 1001602/03.01.05  Ενημέρωση των φορολογουμένων για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2005, μέσω σχετικών Πινάκων.

1.- Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, δύο Πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται, αναλυτικά, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2005, των Φυσικών Προσώπων (ανά κατηγορία φορολογουμένων), καθώς και των Νομικών Προσώπων.

2.- Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ανάρτηση αυτών στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, καθώς και σε άλλα εμφανή για το κοινό σημεία, προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, για την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

3.- Σημειώνουμε, σχετικά, ότι οι παραπάνω Πίνακες:

α) καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου και

β) έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο internet (ηλεκτρ. δ/νση: www.e-oikonomia.gr. θεματική ενότητα: Γ.Γ.Π.Σ/ Φορολογικός Οδηγός Ι Υποβολή Δηλώσεων και Στοιχείων), καθώς και στη νέα δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (ηλεκτρ. δ/νση: www.gsis.gr, θεματική ενότητα: Φορολογικός Οδηγός/ Χρήσιμες/ Φόρος), προκειμένου να ενημερώνονται όλο το 24ωρο οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005

 
  ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,20, 30,40, 50 60,70, 80,90, 00

Εισοδηματίες από εκμίσθωση ακινήτων,κινητές αξίες και συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2004, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. κλπ., χωρίς εισοδήματα κλπ.

Μαρτίου

 

2 Μαρτίου

 

3 Μαρτίου

 

4 Μαρτίου

 

7 Μαρτίου

 

8 Μαρτίου

 

9 Μαρτίου

 

10 Μαρτίου

 

11 Μαρτίου

 

15 Μαρτίου

 

16 Μαρτίου

 

Φορολογούμενοι με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

 

Απριλίου

 

 

 4 Απριλίου

 

 

 5 Απριλίου

 

 

 6 Απριλίου

 

 

 7 Απριλίου

 

 

 8 Απριλίου

 

 

 11 Απριλίου

 

 

 12 Απριλίου

 

 

 13 Απριλίου

 

 

 14 Απριλίου

 

 

 15 Απριλίου

 

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2004.

 

 16 Απριλίου

 

 

 19 Απριλίου

 

 

 20 Απριλίου

 

 

 21 Απριλίου

 

 

 22 Απριλίου

 

 

 25 Απριλίου

 

 

 26 Απριλίου

 

 

 27 Απριλίου

 

 

 28 Απριλίου

 

 

 03 Μαϊου

 

 

 04 Μαϊου

 

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγ., εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2004 και αντιπρόσωποι και υπόλοιπες περιπτώσεις επαγγελματιών (ασφαλιστές, εφημεριδοπώλες, συγγραφείς κ.α.) και εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

 

 3 Μαϊου

 

 

 4 Μαϊου

 

 

 5 Μαϊου

 

 

 6 Μαϊου

 

 

 9 Μαϊου

 

 

 10 Μαϊου

 

 

 11 Μαϊου

 

 

 12 Μαϊου

 

 

 13 Μαϊου

 

 

 16 Μαϊου

 

 

 17 Μαϊου

 

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς & κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

 

 4 Μαϊου

 

 

 6 Μαϊου

 

 

 10 Μαϊου

 

 

 12 Μαϊου

 

 

 16 Μαϊου

 

 

 18 Μαϊου

 

 

 20 Μαϊου

 

 

 24 Μαϊου

 

 

 28 Μαϊου

 

 

 30 Μαϊου

 

 

Ιουνίου

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους:

α) να προσέρχονται νωρίτερα στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας 

β) αν είναι νέοι φορολογούμενοι και δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούμενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ., να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέματος.

γ) αν έχουν αλλαγές στα ατομικά τους στοιχεία ή στην οικογενειακή τους κατάσταση να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ και να δηλώσουν τις μεταβολές αυτές πριν από τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005

 

  ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,20, 30,40, 50 60,70, 80,90, 00

Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις
31.12.2004 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας
υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται
διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολο-
γίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται
η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.
 

10.5.05 11.5.05 12.5.05 13.5.05 16.5.05 17.5.05 18.5.05 19.5.05 20.5.05 23.5.05 24.5.05

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

 Μέχρι 10 Μαΐου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

 Μέχρι 15 Απριλίου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία

Μέχρι 10  Μαρτίου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) κλείνουν διαχειριστική περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από την 31 Δεκεμβρίου, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη δεκάτη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
 


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης