Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 503035/1373/2018 Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 503035/1373/2018
Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Aριθμ. 503035/1373/03-01-2018

(ΦΕΚ Β' 378/08-02-2018)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 (A' 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις.............», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και τις αποφάσεις 1987/2014 (Β' 459) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 81320 και 77909/2016 (Β' 4302) του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ειδικότερα το άρθρο 4 που αφορά την διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

7. Την απόφαση 9752/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και ανακήρυξης  του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Την απόφαση 30201/393/27.1.2017 (Β' 335) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

9. Την απόφαση οικ.1827/8.6.2016 (ΥΟΔΔ 321), του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

10. Την απόφαση οικ.642/20.2.2017 (ΥΟΔΔ 102), του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

11. Την εγκύκλιο 133583/14.12.2016 (ΑΔΑ:ΩΨΑ8465307- 23Ζ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική Καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών).».

12. Την απόφαση 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016».

13. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (Α' 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 106 "Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων" (παρ. 9) αυτού.

14. Την απόφαση οικ.390161/2924/23.9.2016 (Β' 3289) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».

15. Την ανάγκη επανασύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 λόγω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την τροποποίηση / συμπλήρωση επιμέρους άρθρων της ανωτέρω απόφασης οικ. 390161/2924/23.9.2016 (Β' 3289).

16. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Συστήνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και από 30.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. 2), στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
I. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
II. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ.
III. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.
IV. Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
V. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
VI. Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
VII. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
VIII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
IX. Ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.).
X. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
XI. Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ή ο αναπληρωτής του. Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αναπληρωτής δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφασή της εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της.

5. Το στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Για κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.
β. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
γ. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
δ. Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.
ε. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν ο Περιφερειάρχης το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές βοηθοί Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές βοηθοί Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Η ημερησία διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξή τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός τριών (3) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας της Επιτροπής μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας. Η Γραμματεία τηρεί αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Η αποστολή της πρόσκλησης, της ημερήσιας διάταξης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που είναι σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να υπαχθούν στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6

1. Η έκδοση της συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών, του Γραμματέα και των αναπληρωτών βοηθών του Γραμματέα θα καταβληθεί σύμφωνα με την απόφαση 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η απόφαση οικ.390161/2924/23.9.2016 (Β' 3289) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης