Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 2816/2018 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 33073/27.04.2021 και την 17326/14-03-2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 2816/2018
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας


Αριθμ. οικ. 2816

(ΦΕΚ Β' 350/07-02-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 267 παρ. 7, 268 παρ. 17, 269 παρ. 5 και 283 παρ. 21 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα-Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής» και την αρ. 9908/ Β2-069/2010 ( Β΄ 1629) απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 45) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

Άρθρο 1
Σκοπός των βάσεων δεδομένων.


Σκοπός των βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί το Υπουργείο ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ν. 3832/2010) και ως εποπτεύουσα αρχή των εν λόγω φορέων.

Μέσω των βάσεων δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) καθίσταται εφικτή, μεταξύ άλλων, η τροφοδότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της περιμέτρου και των δημοσιονομικών μεγεθών του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» της Γενικής Κυβέρνησης, η παροχή στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης, η κατάρτιση και παρακολούθηση του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) του ΥΠΕΣ, η αποτελεσματική εποπτεία των φορέων της αυτοδιοίκησης από τις αρμόδιες αρχές, η υποστήριξη και η σύνταξη μελετών, εκθέσεων και αναλύσεων για την οικονομική θέση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της αυτοδιοίκησης, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των στοιχείων, την τήρηση των προθεσμιών, την παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικών προϊόντων, τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου αναλύσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ελαχιστοποίηση των σχετικών διοικητικών βαρών για τους εμπλεκόμενους φορείς.

Άρθρο 2
Οργάνωση και λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ.


Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με τα πληροφοριακά συστήματα των υπόχρεων φορέων και την αυτοματοποιημένη διάθεση των ζητούμενων στοιχείων από αυτούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διεπαφών. Η άντληση των οικονομικών στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων, μέσω εκτέλεσης κατάλληλων μετασχηματισμών, συμβάλλει στην αποφόρτιση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και παράλληλα διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφόρησης προς τους αρμόδιους φορείς.

Εναλλακτικά, προς αντιμετώπιση τυχόν προσωρινών τεχνικών ζητημάτων, η υποβολή των στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων μέσω της δημιουργίας και ενημέρωσης επιπρόσθετων βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με σκοπό α) την εξασφάλιση πληροφόρησης πλέον αυτής που διατίθεται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τη διασταύρωση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων που διατίθενται σε αυτόν, β) την υποστήριξη διαδικασιών οι οποίες άπτονται του δημοσιονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης και του ελέγχου των προϋπολογισμών των φορέων της αυτοδιοίκησης και οι οποίες προβλέπονται ρητά στο θεσμικό πλαίσιο και γ) τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική οικονομική λειτουργία των ίδιων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών του ΥΠΕΣ και αποθηκεύονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων δύνανται να φορτώνονται και να ενοποιούνται στην αποθήκη δεδομένων του Κόμβου

Διαλειτουργικότητας προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες επεξεργασίες και αναλύσεις.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι φορείς υποβολής οικονομικών στοιχείων.


Υπόχρεοι φορείς για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ είναι:

οι δήμοι και οι περιφέρειες,

τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών),

οι σύνδεσμοι ΟΤΑ,

οι επιχειρήσεις ΟΤΑ,

οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του ν. 1069/1980,

η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων,

τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο και τύπος των υποβαλλόμενων στοιχείων

 
4.1. Στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, δηλαδή εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους, αναμορφώσεις, αναμορφωμένος προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, ποσά βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων, ποσά δημοσιονομικών δεσμεύσεων και εξόδων σωρευτικά μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς, ως εξής:
  -Δήμοι: ανά υπηρεσία, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού και με προσθήκη των υποχρεωτικών κωδικών του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων πέραν του τέταρτου ψηφίου.
- Περιφέρειες: ανά ειδικό φορέα, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, με διάκριση στο σκέλος των δαπανών ανάμεσα σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων οικονομικών ετών.
- ΝΠΔΔ Δήμων: σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού.
- ΝΠΔΔ Περιφερειών: σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, με διάκριση στο σκέλος των δαπανών ανάμεσα σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων οικονομικών ετών.
- ΝΠΙΔ: Τα στοιχεία υποβάλλονται βάσει ειδικής κατηγοριοποίησης και με βάση το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει.
 
4.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, δηλαδή σύνοψη των υπολοίπων των λογαριασμών διαθεσίμων (ταμείο, καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές τράπεζες), χρεογράφων (τίτλοι ελληνικού δημοσίου, λοιπά ομόλογα και μετοχές), δανείων εσωτερικού και εξωτερικού, και υποχρεώσεων σε φορείς εκτός και εντός της γενικής κυβέρνησης, την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση της γενικής λογιστικής, βάσει αντιστοίχισης που δίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.
 
4.3. Σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων, δηλαδή σωρευτική σύνοψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών των φορέων της γενικής κυβέρνησης μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, όπως αυτή λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται στοιχεία δημοσιονομικών δεσμεύσεων, αξίας τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, πληρωμών, εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων και εκκρεμών υποχρεώσεων προς φορείς γενικής κυβέρνησης και τρίτους και ωρίμανση αυτών. Τα στοιχεία αποστέλλονται σε επίπεδα κωδικού αριθμού και κατηγορίας (για τα ΝΠΙΔ) αντίστοιχα με εκείνα των στοιχείων προϋπολογισμού και απολογισμού, με την προσθήκη των κατηγοριών που προβλέπονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016.
 
4.4. Ισοζύγιο γενικού καθολικού για την περίοδο αναφοράς σε επίπεδο τριτοβάθμιου λογαριασμού για τους δήμους και τις περιφέρειες και σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ.
 
4.5. Κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών (εισπράξεων και πληρωμών), δηλαδή καταγραφή των συναλλαγών (εισπράξεων και πληρωμών) μεταξύ των φορέων της γενικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς, σε επίπεδα κωδικού αριθμού και κατηγορίας (για τα ΝΠΙΔ) αντίστοιχα με εκείνα των στοιχείων προϋπολογισμού και απολογισμού.
 
4.6. Στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων, δηλαδή μηνιαία στοιχεία σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα τους (εν ευρεία και στενή έννοια), τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την είσπραξη αυτών, σε επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών.
 
4.7. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή α) την κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσεως, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) το προσάρτημα και ε) το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
 
4.8. Στοιχεία εκτελεστέων έργων, δηλαδή τα βασικά στοιχεία των εκτελεστέων έργων των υπόχρεων φορέων που άπτονται της ταξινόμησης, του προϋπολογισμού, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης, της υφιστάμενης κατάστασης και της υλοποίησης, σε επίπεδο έργου.
 
4.9. Στοιχεία απαιτήσεων, δηλαδή α) τα ποσά των απαιτήσεων με διαχωρισμό των προσαυξήσεων και των προστίμων, β) τα στοιχεία ενηλικίωσης των υπολοίπων, γ) το ύψος των ρυθμισμένων και των επίδικων απαιτήσεων, στο προσήκον επίπεδο ταξινόμησης.


Άρθρο 5
Χρόνος και συχνότητα υποβολής στοιχείων.

 
5.1. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:
i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων,
iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού,
v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών,
vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των Δήμων και
vii. στοιχεία εκτελεστέων έργων,
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.
 
5.2. Οι Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:
i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. ισοζύγιο γενικού καθολικού και
iv. στοιχεία εκτελεστέων έργων,
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.
 
5.3. Ειδικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από τους φορείς του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ εντός (δέκα) 10 ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό συμβούλιο του φορέα, με τρόπο που υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.
 
5.4 Επικαιροποίηση στοιχείων:
 
5.4.1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επικαιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
 
5.4.2. Με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επικαιροποιούνται τα ίδια ως άνω ετήσια στοιχεία για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
 
5.5. Τα στοιχεία απαιτήσεων υποβάλλονται α) από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ και β) από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σε ετήσια βάση, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, αρχής γενομένης από τα υπόλοιπα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.


Άρθρο 6
Υπόχρεοι διάθεσης στοιχείων.

 
6.1. Υπεύθυνος α) για την τακτική και έγκαιρη υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ και β) για την ορθότητα και αξιοπιστία αυτών είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη για:

6.1.1. Την ορθή και έγκαιρη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.
 
6.1.2. Τον έλεγχο της επάρκειας των πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ορθών και αξιόπιστων αναφορών οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ.
 
6.1.3. Τη συνεργασία με τους στατιστικούς ανταποκριτές και τη διευκόλυνση του έργου τους.
 
6.1.4. Την άμεση ανταπόκριση στις οδηγίες και στα ενδεχόμενα ερωτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων, την ορθότητα και την ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών.
 
6.1.5. Την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εισηγήσεων προς τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ή τον πρόεδρο του νομικού προσώπου σχετικά με την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τη παρ. 21 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ανατεθεί στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες με το εύρος της ευθύνης τους να επεκτείνεται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις κάθε είδους επιχειρήσεις των φορέων τους.
 
6.1.6. Οι ΠΟΥ των Δήμων και των περιφερειών είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας παραγωγής και αποστολής των οικονομικών στοιχείων (α) των φορέων των οποίων η οικονομική λειτουργία ασκείται από τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται και (β) των νομικών προσώπων της παραγράφου 6.2.4 στα οποία ο φορέας τους κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων.
 
6.2. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές. Οι στατιστικοί ανταποκριτές είναι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των υπόχρεων φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ορίζονται σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:
 
6.2.1. Για τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους: Με απόφαση του δημάρχου ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός ανταποκριτής του δήμου, δηλαδή ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία του Δήμου. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώπου του δήμου ορίζεται υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προσώπου ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την οικονομική υπηρεσία του οικείου Δήμου, με απόφαση του δημάρχου ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του Δήμου.
 
6.2.2. Για τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους: Με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός ανταποκριτής της περιφέρειας, δηλαδή υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία της περιφέρειας. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώπου της περιφέρειας ορίζεται υπάλληλος από την Οικονομική Υπηρεσία του νομικού προσώπου ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την Οικονομική Υπηρεσία της οικείας περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας της περιφέρειας ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή της περιφέρειας.
 
6.2.3. Για τους συνδέσμους, τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ του ν.
4674/2020, τις αναπτυξιακές και τις πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρίες και τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης: Με απόφαση του προέδρου του φορέα ορίζεται υπάλληλος από την Οικονομική Υπηρεσία ως στατιστικός ανταποκριτής, δηλαδή ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του με τα στοιχεία του φορέα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Οικονομική Υπηρεσία του φορέα εξυπηρετείται από την Οικονομική Υπηρεσία άλλου φορέα, τότε ορίζεται υπεύθυνος από την οικονομική υπηρεσία του τελευταίου.
 
6.2.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από περισσότερους του ενός ΟΤΑ ή στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων. Σε περίπτωση κατοχής ίσου αριθμού μετοχών ή μεριδίων μεταξύ των ΟΤΑ, τα καθήκοντα στατιστικού ανταποκριτή του νομικού προσώπου ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ της έδρας. Με τον ίδιο τρόπο παρέχεται και η εξυπηρέτηση της παρ. 6.3.7.
 
6.2.5. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ανήκουν κατά προτίμηση στον κλάδο Π.Ε. Οικονομικού ή/και Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
6.2.6. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενημέρωση των βάσεων δεδομένων.
 
6.3. Οι αρμοδιότητες των Στατιστικών Ανταποκριτών είναι οι εξής:
 
6.3.1. Η παραγωγή των προς διάθεση αναφορών και αρχείων, καθώς και ο έλεγχος της ορθότητας αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και με τις μονάδες που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση και την καταγραφή των στοιχείων και με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα ή των φορέων ευθύνης τους.
 
6.3.2. Η διάθεση των στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, η υποβολή τους στις λοιπές βάσεις δεδομένων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 
6.3.3. Η λειτουργία ως μοναδικού σημείου επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς ευθύνης τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ.
 
6.3.4. Η άμεση ανταπόκριση στους ελέγχους, τα ερωτήματα και τις συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΣ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων, την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών.
 
6.3.5. Η άμεση ενημέρωση του ΥΠΕΣ αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι φορείς ευθύνης τους για τη διόρθωση παραλείψεων και αστοχιών και για τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφορίας.
 
6.3.6. Κατά τη μεταβατική περίοδο της παράλληλης λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ, η μέριμνα για τη μηνιαία συμφωνία των στοιχείων των αποστελλόμενων αναφορών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με τα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 
6.3.7. Στην περίπτωση των στατιστικών ανταποκριτών των δήμων ή των περιφερειών, η διάθεση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων των νομικών προσώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 
6.4. Οι προϊστάμενοι των υπόλοιπων οργανικών μονάδων των υπόχρεων φορέων, με αρμοδιότητες σχετικές με το περιεχόμενο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες και, κυρίως, τους αρμόδιους Στατιστικούς Ανταποκριτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών.


Άρθρο 7
Χρήστες του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

 
Στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας έχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης προς άντληση στοιχείων, κατόπιν εφαρμογής συγκεκριμένης διαδικασίας ταυτοποίησης, οι υπηρεσίες των κάτωθι φορέων και αρχών:
- Το Υπουργείο Εσωτερικών
- Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας των ΟΤΑ
- Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
- Το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Προς το σκοπό αυτό ορίζονται από τους φορείς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, οι χρήστες των βάσεων δεδομένων με τους αναπληρωτές τους. Τα στοιχεία των χρηστών τηρούνται σε ειδικό μητρώο στη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ. H έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στα στοιχεία των βάσεων δεδομένων συναρτάται με τη θεσπισμένη αρμοδιότητά τους. Οι διαδικασίες παροχής πρόσβασης και διαβαθμισμένων δικαιωμάτων καθώς και καθορισμού του αριθμού των χρηστών εντός των φορέων, πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ.


Άρθρο 8
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των βάσεων δεδομένων Επέκταση Κόμβου Διαλειτουργικότητας σε νομικά πρόσωπα

 
Για τα οικονομικά στοιχεία τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (μήνας αναφοράς Δεκέμβριος 2017), οι μεν δήμοι και οι περιφέρειες ενημερώνουν τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (μέσω στατιστικών δελτίων), τα δε νομικά πρόσωπα ενημερώνουν μόνο τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (μέσω στατιστικών δελτίων), με βάση τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.
Για τα οικονομικά στοιχεία τους από την 1η Ιανουαρίου 2018 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2018) και μετά, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα ενημερώνουν τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διάθεση των οικονομικών στοιχείων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Ταυτόχρονα, οι ανωτέρω φορείς συνεχίζουν να ενημερώνουν τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, μέχρι να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των διατιθέμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η σταδιακή κατάργηση της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων θα λάβει χώρα μέσω της περαιτέρω μείωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα στατιστικά δελτία.
Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι στατιστικοί ανταποκριτές υποχρεούνται να τηρούν λογαριασμό στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats για τους φορείς ευθύνης τους.
Εφόσον, δεν είναι εφικτή η διάθεση των στοιχείων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διεπαφών, η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παραγωγή αρχείων XML από τo πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης του φορέα, είναι δυνατή η χρήση γραμμογραφημένων πρότυπων αρχείων excel.
Μέχρι τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τα στοιχεία εκτελεστέων έργων και απαιτήσεων θα υποβάλλονται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.


Άρθρο 9
Ανάλυση οικονομικών στοιχείων.


Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα με εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο προσφέρει ποιοτική πληροφορία μέσω της κατάλληλης ανάλυσης συγκεντρωτικών και ενοποιημένων δεδομένων. Η τεχνολογική υποδομή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται σε συνδυασμό με την εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων καθώς και μοντέλων προσομοίωσης προκειμένου να διενεργούνται οικονομικές αναλύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ συντάσσει αναφορές αξιολόγησης α) της δημοσιονομικής επίδοσης, β) της χρηματοοικονομικής ευρωστίας και βιωσιμότητας γ) της οικονομικής λειτουργίας και δ) του βαθμού ανταπόκρισης στο πλαίσιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες κοινοποιούνται στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες και τα εφαρμοζόμενα στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα εντάσσονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με τη μορφή διακριτών ενοτήτων και αναφορών, ανάλογα με το σκοπό και το αντικείμενο εστίασης αυτών, οι οποίες είναι προσβάσιμες στους χρήστες της βάσης. Σε ετήσια βάση, συντάσσεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ έκθεση επί των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Εσωτερικών και στους χρήστες του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ.

Άρθρο 10 Κυρώσεις.

Α. Η συστηματική παράλειψη ή καθυστέρηση της ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, και δη των απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού και των στοιχείων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, συνιστούν παράβαση της υποχρέωσης των υπηρεσιών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχουν πρωτογενή, δημοσιονομικά στην προκειμένη περίπτωση, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω του ΥΠΕΣ ως φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ως εποπτεύουσας αρχής των ΟΤΑ. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης συνιστά παράβαση καθήκοντος και δύναται:

• να προκαλέσει πειθαρχική δίωξη ύστερα από αίτηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑT (άρθρο 2, παρ. 3 και 4 του ν. 3832/2010).

• να επισύρει τη σύσταση στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα ή στον δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη ή στον πρόεδρο του νομικού προσώπου για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία και πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης (άρθρο 8 του ν. 3832/2010).

Β. Η μη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ συνιστά για τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος (άρθρο 283, παρ. 21 του ν. 3852/2010).

Γ. Η μη ενσωμάτωση ή η καθυστέρηση ενσωμάτωσης των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ δύναται να επισύρει κατά περίπτωση την παρακράτη ή μη απόδοση μέρους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 2 εδάφιο 2 του ν. 4483/2017 ως εξής:

α) για μη υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων, παρακρατείται από την επόμενη κατανομή το 10% της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης μέσω ΚΑΠ προς τον οικείο ΟΤΑ. Εφόσον πρόκειται για στοιχεία νομικών προσώπων παρακρατείται ποσό που ισούται με το 10% του 1/12 των ποσών που αυτά έχουν εγγράψει στους προϋπολογισμούς τους ως χρηματοδότηση από τον οικείο ΟΤΑ. Εφόσον τα στοιχεία ενσωματωθούν εντός ενός (1) μηνός από την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 5 της παρούσας οι παρακρατηθέντες πόροι αποδίδονται άμεσα στους ΟΤΑ.

β) σε περίπτωση που παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των στοιχείων, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων αξιοπιστίας ή η έγκαιρη διάδοσή τους, τότε αθροίζονται οι μήνες επανάληψης της καθυστέρησης μέσα στο έτος και

• εφόσον το άθροισμα είναι εντός τους εύρους (3,6), δηλαδή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3 και μικρότερο του 6, παρακρατείται από τους ΚΑΠ του επόμενου έτους ποσό ίσο με το 2% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης. Όταν η καθυστέρηση αφορά σε στοιχεία νομικών προσώπων, το παρακρατούμενο ποσό από τους ΚΑΠ υπολογίζεται ως το 2% των ποσών που έχουν εγγράψει τα νομικά πρόσωπα στους προϋπολογισμούς τους ως χρηματοδότηση από τον οικείο ΟΤΑ.

• εφόσον το άθροισμα είναι εντός τους εύρους (6,9), δηλαδή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 6 και μικρότερο του 9, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε 4%.

• εφόσον το άθροισμα είναι εντός τους εύρους (9,12), δηλαδή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 9, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε 6%.

Τα παρακρατηθέντα ποσά αποδίδονται στους φορείς εφόσον διαπιστωθεί ότι κατά το α΄εξάμηνο του επόμενου έτους υποβάλλουν τα στοιχεία τους εντός των προθεσμιών του άρθρου 8.

Δ. Η μη ενσωμάτωση των απολογιστικών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού, στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων και των στοιχείων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ως συνέπεια την μη επιχορήγηση ή τη μη χρηματοδότηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 173 του ν. 4270/2014 και άρθρο 8 παρ. 4 του π.δ. 80/2016).

Ε. Η ενσωμάτωση των απολογιστικών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού, και των στοιχείων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σε ημερομηνία μεταγενέστερη των προθεσμιών που έχουν τεθεί, ενεργοποιούν τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και δύναται να προκαλέσουν, αφενός, την περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και, αφετέρου, την παρακράτηση χρηματοδοτήσεων από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή επιχορηγήσεων ή αποδόσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι τη διάθεση των ως άνω στοιχείων (άρθρο 173 του ν. 4270/2014).

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος.

Από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τίθεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση και παύει η ισχύς των αποφάσεων των με αριθμό 74712 και 74713/29-12-2010 (Β΄2043) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των τροποποιήσεων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης