Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1506/2018 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 13250/19-08-2020.Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1506/2018
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1506/2018 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 1506/26-01-2018

(ΦΕΚ Β' 356/07-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 6,9 και 14 αυτού (Α' 63).

2. Το ν. 4276/2014 (Α' 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού, παράγραφος 3

3. Το ν. 3498/2006 (Α' 230) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 16 και 17 αυτού.

4. Το ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

5. Την υπ' αριθμ. 2356/24.11.1995 απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Τουρισμού «Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του ν. 1892/1990, όπως ισχύει» (Β' 986).

6. Την υπ' αριθμ. Τ/2364/26.06.1997 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας» (Β' 551), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. 9833/26.05.2009 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β'1055), όπως ισχύει.

8. Την υπ' αριθμ. 14759/9.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α')» (Β' 2657), όπως ισχύει.

9. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α' 102).

11. Το ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως ισχύει.

12. Τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)» (Β' 1276).

13. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

14. Τη με αριθ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ (Β' 1561), όπως ισχύει.

15. Το π.δ. 127/2017 (Α' 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

16. Το Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ Α'181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

17. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

18. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το. π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

20. Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».

21. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

22. Το π.δ. 133/2017 (Α'161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

23. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

24. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (Α' 44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

25. Το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. ΣΤΟΧΟΙ
Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας διασφαλίζουν:
1.1 Τη χωροθέτηση των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας με κριτήριο την κάλυψη και στήριξή τους από πλευράς γενικής υποδομής, καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής.
1.2 Την άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων συστημάτων θαλασσοθεραπείας, με μέτρο αναλογικότητας κέντρα θαλασσοθεραπείας με δυναμικότητα 100 ατόμων ημερησίως με δεκάωρη (10) λειτουργία.
1.3 Την ασφάλεια των χρηστών, όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες των Κ.Θ. προσωπικού.

2. ΓΕΝΙΚΑ
2.1 Ορισμός
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4276/2014, με ειδικό εξοπλισμό, στις οποίες γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης ή ηφαιστειακών λίθων, φυκιών και άλλων θαλάσσιων ουσιών για λόγους υγείας, προληπτικούς ή θεραπευτικούς, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2.2 Χαρακτηριστικά
α. Τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας ιδρύονται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με νέα ή λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 2.α. του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, κατηγορίας 4 και 5 αστέρων.
β. Προϋποθέσεις για την ανέγερση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας είναι το συμβατό με τον σκοπό και τη λειτουργία του θαλάσσιο περιβάλλον από την περιοχή του οποίου εξασφαλίζεται η χωρίς αλλοιώσεις μεταφορά του θαλασσινού νερού.
γ. Τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας δύνανται να συνοδεύονται από αθλητικές εγκαταστάσεις, τηρώντας τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 'Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ


1. Α' στάδιο: Καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
α. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας στην αρμόδια για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή του Κεφαλαίου Α' του ν. 4014/2011 (Α' 209).
β. Η γνωμοδότηση εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.
γ. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου εκδίδεται στο όνομα του φορέα διαχείρισης του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.
1.1. Όροι καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση κέντρου θαλασσοθεραπείας.
1.1.1. Τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.
1.1.2. Το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας ανεγείρεται από ένα φορέα διαχείρισης σε οικόπεδο ή γήπεδο που ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου. Ο φορέας διαχείρισης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου/γηπέδου ή να έλκει δικαιώματα επ' αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλόμενους διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου χωρίς τη δηλωμένη συναίνεση του συνόλου των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.
1.1.3. α. Η προσπέλαση στα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της υποπαραγράφου 1.2.1.α του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή από ιδιωτική οδό ή από μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων ή δια δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.
1.1.3.β. Εάν το οικόπεδο/γήπεδο είναι προσπελάσιμο μόνο από τη θάλασσα, ο φορέας διαχείρισης της παραγράφου 1.1.2 προτείνει την κατασκευή, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, του λιμενικού έργου που απαιτείται για τη θαλάσσια προσπέλαση.
1.1.3. γ. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο/γήπεδο και αυτό βεβαιώνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία ή εάν το οικόπεδο/γήπεδο (Κέντρο Θαλασσοθεραπείας) βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού ή ιστορικού κέντρου πόλης, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 3,50 μέτρα (γίνεται δεκτό ως έχει το υφιστάμενο πλάτος της οδού).
1.1.4. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας δεν ανεγείρεται σε οικόπεδο/γήπεδο με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και/ ή υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
1.2. Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση κέντρου θαλασσοθεραπείας.
1.2.1. Για τη γνωμοδότηση της ΕΥΠΑΤΕ στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ, υποβάλλεται από το φορέα διαχείρισης της παραγράφου 1.1.2 του παρόντος άρθρου αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:1.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, θεωρημένο από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται:
- οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου,
- τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν,
- το οικοδομήσιμο τμήμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
- ο τρόπος προσπέλασης στο οικόπεδο/γήπεδο
- η απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού,
- οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας διαχείρισης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/ γηπέδου,
- οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, στις περιπτώσεις που αυτό έχει εκδοθεί.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσότερων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητας του και το άθροισμα των ποσοστών καλύπτει το 100% της κυριότητας του οικοπέδου/γηπέδου. Εάν ο φορέας διαχείρισης δεν είναι κύριος του οικοπέδου/ γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυρίους, εφ' όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα διαχείρισης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση κέντρου θαλασσοθεραπείας.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα στο οποίο θα αποτυπώνονται ο αιγιαλός, τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμορες σε αυτήν ιδιοκτησίες, ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και ο συσχετισμός του γηπέδου με κοινόχρηστους χώρους (εκκλησίες, πλατείες κ.λπ.). Επίσης, αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό, σε περίπτωση που το οικόπεδο/ γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως.
δ. Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα που περιλαμβάνει:
- Θέση γηπέδου-περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης του γηπέδου. Αναφέρεται ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, η χιλιομετρική απόσταση από σταθερά σημεία (π.χ. οδοί, γέφυρες κ.λπ.), - καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους/οικισμούς. Επίσης, γίνεται αναφορά σε τυχόν υφιστάμενα εντός του γηπέδου κτίσματα, στην πρόθεση διατήρησης ή κατεδάφισής τους κ.λπ.
- Έκταση του οικοπέδου/γηπέδου σε τ.μ.
- Έκθεση υπάρχουσας υποδομής
- Προσπέλαση: Αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτηρισμός (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, αγροτικός) και το πλάτος του. Επίσης αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία.
- Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχόμενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, αναφέρεται ο τρόπος ηλεκτροδότησης της μονάδας.
- Δυνατότητα ύδρευσης: Αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης της μονάδας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών (πόσιμο νερό, νερό πισίνας, ντους κ.λπ.). Επίσης αναφέρεται ο τρόπος μεταφοράς του θαλάσσιου πόρου στη μονάδα με τον οποίο διασφαλίζεται η μη αλλοίωση του.
- Περιγραφή παραλίας: Αναφέρονται η απόσταση του γηπέδου από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης, αν παρεμβάλλεται η ιδιοκτησία τρίτου μεταξύ του γηπέδου και της παραλίας και το πλάτος της παραλίας.
- Περιγραφή του τρόπου και του ειδικού εξοπλισμού μεταφοράς του θαλασσινού ρευστού (π.χ. σωληνώσεις, υλικά σωληνώσεων κ.λπ.).
ε. Βεβαίωση από εργαστήρια (δημόσια, ιδιωτικά ή εργαστήρια ΑΕΙ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία) σχετικά με τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ύδατος προς χρήση για το συγκεκριμένο Κέντρο Θαλασσοθεραπείας. Τα χαρακτηριστικά του ύδατος πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
- Η περιεκτικότητα του θαλάσσιου ύδατος σε αλάτι δεν μπορεί να διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης τιμής του ύδατος της ανοικτής θάλασσας (σημείο αναφοράς).
- Το χρησιμοποιούμενο θαλάσσιο ύδωρ δεν μπορεί να παρουσιάζει ίχνη υδρογονανθράκων (πίσσας ή άλλων τοξικών προϊόντων).
- Η περιεκτικότητα του θαλάσσιου ύδατος σε ραδιενέργεια δεν μπορεί να είναι εκτός φυσιολογικών ορίων. (Το σημείο λήψης να είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα).
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρόβια και υδάτινους μικροοργανισμούς. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει και μία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε μια ζώνη100μ. από το προβλεπόμενο σημείο λήψης και στο ίδιο βάθος.
- Η ποιότητα του νερού πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΚ», η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την υπ' αριθμ. 8600/416/Ε103/23-2-2009 κοινή υπουργική απόφαση - Β' 356).
Οι ως άνω αναλύσεις εμφανίζουν τα αποτελέσματα δύο μετρήσεων, μία κατά την υγρή και μία κατά την ξηρή περίοδο σε διάστημα ενός υδρολογικού έτους.
στ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μονάδας, ως ακολούθως:
- Εφ' όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, βεβαιώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής συγκεκριμένου αριθμού λίτρων νερού ημερήσια (160 It/ άτομο ημερησίως).
- Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση προσκομίζεται άδεια της χρήσης νερού γεώτρησης (π.δ. 256/1989, Α' 121). Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή με άλλο τρόπο, προσκομίζεται βεβαίωση για την καταλληλότητα του νερού, πόσιμου ή μη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ή από άλλο φορέα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τις ισχύουσες διατάξεις.
1.2.2. Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή υπό ανέγερσης οικοδομής σε Κέντρο Θαλασσοθεραπείας ή επέκτασης υφιστάμενου Κέντρου Θαλασσοθεραπείας, υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:
α. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή/μετατροπή του υπάρχοντος ή του υπό ανέγερση κτίσματος σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια του κτίσματος όσον αφορά τη νέα χρήση.
β. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.
γ. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων.
1.2.3. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα διαχείρισης του οικοπέδου/γηπέδου για το οποίο έχει εκδοθεί γνωμοδότηση καταλληλότητας για την ανέγερση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας, υποβάλλεται το δικαιολογητικό της παραγράφου 1.2.1.β'. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση για την καταλληλότητα.
1.2.4. Σε όλες τις περιπτώσεις ανέγερσης, μετατροπής ή επέκτασης Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, προηγείται της γνωμοδότησης της ΕΥΠΑΤΕ και της εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (Α' 160), όπως ισχύει.

2. Β' στάδιο: Χορήγηση άδειας δόμησης
2.1. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου. Η ως άνω έγκριση χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά (κοινή υπουργική απόφαση 7533/13.02.2012, Β' 251, όπως ισχύει).
2.2. Η άδεια δόμησης χορηγείται από την ΕΥΠΑΤΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4067/2012 (Α' 99), όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του κέντρου θαλασσοθεραπείας, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις και μελέτες, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

3. Γ' στάδιο: Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
3.1. Τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), που εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταδίων Α' και Β' του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνει επιμέρους στάδια και εγκρίσεις, και την αποπεράτωση της κατασκευής του έργου.
3.2. Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας μπορεί να διεκπεραιώνεται, πέραν των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http:// www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το ειδικό έντυπο αίτησης του Παραρτήματος της απόφασης αυτής χρησιμοποιείται και για την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.
3.3. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι α) καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κεφαλαίου Α' και τα σχετικά με Κέντρα Θαλασσοθεραπείας άρθρα του Κεφαλαίου Γ της υπ' αριθμ. 9833/26.05.2009 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β' 1055), όπως ισχύει και β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.
3.4. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κέντρο θαλασσοθεραπείας συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α, β, θ' και ιγ' της υποπαραγράφου 3.5 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το δικαιολογητικό γ' της υποπαραγράφου 3.5. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ανανεώνεται ανά πενταετία.
3.5. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.
β) Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ' όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. δ) Βεβαίωση μηχανικού, συμφωνά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα:
- για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, και
- για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τα νερά κολύμβησης. (Οδηγία 2006/7/ΕΚ' «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΚ», η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την υπ' αριθμ. 8600/416/Ε103/23-2-2009 κοινή υπουργική απόφαση - Β' 356). Ο μικροβιολογικός έλεγχος διενεργείται το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.
στ) Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17 και 23, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/Ι (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων γίνεται με τη φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.
ζ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.
η) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία, εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
ι) Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.
ια) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.
ιβ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας, η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του Α΄ Σταδίου του άρθρου 2 και κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.
ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.
ιδ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.
ιε) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 € εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΑΛΕ 1450189001 ή στην εφαρμογή eparavolo του taxisnet.
ιστ) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και- λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
3.6. Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
3.7. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται όταν υποβληθούν προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.
3.8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο από 500,00 € έως 5.000,00 € ευρώ, ή/και σφράγιση του κέντρου θαλασσοθεραπείας.
3.9. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου και σφράγισης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.10. Για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ. απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται επίσης και η απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% που καθορίζεται στην περίπτωση ιε' της υποπαραγράφου 3.5 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3.11. Η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α' 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΕΥΠΑΤΕ.
3.12. Ενιαία Ε.Σ.Λ. Κέντρων Θαλασσοθεραπείας εντός ξενοδοχείων που λειτουργούν ως ενιαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6του άρθρου μόνου της υπ' αριθμ. Τ/2364/26.06.1997 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας» (Β' 551), όπως ισχύει, εξακολουθούν να τελούν εν ισχύ. Σε περίπτωση ανάκλησης του ενιαίου Ε.Σ.Λ. εκδίδεται νέο και αυτοτελές Ε.Σ.Λ. για το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Το ξενοδοχείο εντός του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας αδειοδοτείται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
3.13. Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους κύριους χώρους και δηλώνονται οι χώροι στους οποίους θα ασκούνται οι θεραπείες από ΑΜΕΑ.
3.14. Όπου ασκούνται φυσιοθεραπευτικές πράξεις, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από φυσικοθεραπευτές που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών του ν. 3599/2007 (Α' 176), όπως ισχύει.
3.15. Για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20122015» (Α' 152) και του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 3986/2011.

Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


 

Α/Α

ΧΩΡΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τμ)

1.

Είσοδος - Υποδοχή - Διοίκηση

1.1

Πληροφορίες - Γραμματεία

1

 

1.2

Τηλεφωνικό κέντρο

1

 

1.3

Γραφείο Υπευθύνου επιχείρησης

1

 

1.4

Λογιστήριο (όχι απαραίτητα στο χώρο του Κέντρου Θαλασσοθεραπε ίας)

1

 

1.5

W.C. κοινού στον ίδιο όροφο ή στον προηγούμενο ή τον επόμενο από το χώρο υποδοχής, χωριστά ανδρών- γυναικών, με προθαλάμους

2+2

 

1.6

W.C. κοινού για ΑΜΚ

1

 

1.7

Αίθουσα αναμονής

1

 

1.8

Κυλικείο - snack bar

1

 

 

 

 

Συνολικό εμβαδό για 1.1-1.8: 100 μ2

2.

Ιατρεία

2.1

Υποδοχή - γραμματεία

1

 

2.2

Ιατρείο (π.χ. καρδιολόγου, παθολόγου, ρευματολόγου κ.λπ.)

1

16 μ2/ ιατρείο

 

Ο αριθμός χώρων για ιατρεία εξαρτάται από τον αριθμό ιατρών που απασχολούνται και προσαρμόζεται αναλόγως

 

 

3.

Εγκαταστάσεις χρήσης θαλασσινών ρευστών ή παροχής υπηρεσιών θερμαλισμού

 

 

3.1

Κλειστή ή ανοιχτή δεξαμενή κινησιοθεραπείας

1

60 μ2

3.2

Δεξαμενή υδρομαλάξεων τύπου τζακούζι θερμού ύδατος

1

30 μ2

3.3

Δεξαμενή απλή ψυχρού ύδατος

1

20 μ2

 

Οι εγκαταστάσεις των χρήσεων 3.1, 3.2 και 3.3 είναι δυνατόν να ευρίσκονται σε ενιαίο χώρο με το ίδιο συνολικό εμβαδόν

 

 

 

Η κατασκευή και η λειτουργία των δεξαμενών (πισίνων) είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που το Κ.Θ. περιλαμβάνει και κέντρο αποκατάστασης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες αντίστοιχες σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

 

 

3.4

Λουτρό με λουτήρα υδρομαλάξεων (υδρομασάζ)

2

8 μ2/ λουτρό

3.5

Χώρος για καταιωνιστήρα εξ αποστάσεως και για καταιωνιστήρα υδρομαλάξεων

1

12 μ2 / χώρο

3.6

Λουτρό με απλό λουτήρα

2

5,20 μ2/ λουτρό

3.7

Σάουνα (ανδρών + γυναικών)

1+1

8 μ2/ μονάδα

3.8

Χαμάμ (ατμόλουτρο) μ2/ χαμάμ

1+1

8 μ2/ χαμάμ

3.9

Χώρος ανάπαυσης ενιαίος ή κατανεμημένος σε τμήματα - ελάχιστο εμβαδόν αθροιστικά

1

60 μ2

3.10

Αίθουσες μασάζ (μ2/ αίθουσα)

2

8 μ2

3.11

Αποδυτήρια λουομένων με προθαλάμους χωριστά ανδρών-γυναικών, όπου βρίσκονται ερμάρια και ντους

2+2 ντους 15 + 15 ερμάρια

30 μ2/ αποδυτήριο

3.12

W.C. ανδρών

2+2

 

3.13

W.C. γυναικών

2+2

 

3.14

W.C. για ΑΜΚ

1

  

4.

ΧΩΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1

Κεντρικό Μηχανοστάσιο

1

 

4.2

Γραφείο Συντηρητή + W.C.

1

 

4.3

Εργαστήριο μικροεπισκευών

1

 

4.4

Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων

1

 

4.5

Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

1

 

4.6

Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών υποχρεωτικός, εάν η μελέτη προβλέπει περισσότερους του ενός ορόφους

1

 

4.7

Χώρος απόληψης θαλασσινού ρευστού - Υποχρεωτική περίφραξη

1

 

 

 

 

Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: κατά ΝΟΚ

5.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.1

Οι σωληνώσεις είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους.

5.2

Η αποθήκευση του θαλάσσιου ρευστού γίνεται σε κλειστές δεξαμενές.

5.3

Η παροχέτευση του θαλάσσιου ρευστού από τις πηγές έως δεξαμενές και λουτήρες γίνεται με κλειστούς αγωγούς.

5.4

Εξαερισμός των χώρων λούσεων.

5.5

Στους χώρους λούσεων τοποθετούνται ηλεκτρομαγνητικά κομβία και κομβία ακυρώσεως, τα οποία επενεργούν σε κέντρα φωτεινών - ηχητικών ενδείξεων.

5.6

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις σωληνώσεις και τα δοχεία θαλάσσιου ρευστού είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ιδιότητες του θαλάσσιου ρευστού.

5.7

Οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες για τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν.

5.8

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις δεξαμενές και τους αγωγούς μεταφοράς δεν επηρεάζουν τη σύσταση του θαλάσσιου ρευστού και δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητές του.

5.9

Καλώδια, πίνακες και πριζοδιακόπτες για υγρούς και διαβρωτικούς χώρους.

6.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

6.1

Επιλογή των κατάλληλων σωλήνων μεταφοράς, εξαρτημάτων και οργάνων του δικτύου ανάλογα με τη χημική σύσταση (διαβρωτικότητα - επικαθιζήσεις) του θαλάσσιου ρευστού.

6.2

Διασφάλιση μηχανισμού έκπλυσης των σωληνώσεων και οργάνων με γλυκό νερό.

6.3

Επισκέψιμο δίκτυο σωληνώσεων-εξαρτημάτων

7.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

7.1

Επιπλέον τήρηση της ΥΔ Ειβ/221/1965 (Β' 138), όπως ισχύει, σε ότι αφορά στην διάθεση σε θαλάσσια ή άλλα ύδατα

7.2

Τα αποχετευόμενα θαλάσσια νερά διυλίζονται πριν τη διάθεση σε ταχυαμμοδιυλιστήριο ανοιχτού τύπου ή κλειστού τύπου.

7.3

Επισκέψιμο δίκτυο σωληνώσεων-εξαρτημάτων

8.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8.1

Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης του Κ.Θ. (1-3) βρίσκονται στην ίδια στάθμη με το έδαφος και πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού.

8.2

Σε περίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης Κ.Θ. σε διατηρητέο κτίριο, μπορούν να γίνουν δεκτές αποκλίσεις έως 20% στις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων του διατηρητέου κτιρίου, όπου αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των χώρων του.

8.3

Κατά τη σύνταξη της μελέτης Κ.Θ. τηρούνται οι οδηγίες του ΥΠΕΝ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της επιλογής των υλικών και ιδιαίτερα η υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με αντιολισθητικό υλικό.


Άρθρο 4

Διατάξεις κανονιστικών πράξεων που είναι αντίθετες, ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους, με διατάξεις της απόφασης αυτής καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης