Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1147/22.12.2004 Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.(Αρ.Πρ. 1102258/7766-11/0016)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1147/22.12.2004
Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.(Αρ.Πρ. 1102258/7766-11/0016)


ΠΟΛ.1147/22.12.2004 Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2004
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αριθ.Πρωτ.1102258/7766-11/0016
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΠΟΛ.: 1147
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελένη Τζιλίνη
Tηλέφωνο : 210 3635480
210 3635963
FAX : 210 3635077

Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Α. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 29 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) με τις οποίες αφενός μεν συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 1882/1990 περί αποδεικτικού ενημερότητας, αφ΄ ετέρου δε τροποποιούνται οι διατάξεις περί παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου 2004.

Ειδικότερα:

1. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Πιστωτικού Ιδρύματος.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 προστίθεται εδάφιο γ΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, σύμφωνα με το οποίο ο αιτών το αποδεικτικό θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος, με την οποία θα διασφαλίζεται η καταβολή της οφειλής, μαζί με τις προσαυξήσεις που την επιβαρύνουν. Η εγγυητική επιστολή δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη του εξαμήνου και αν η οφειλή δεν καταβληθεί από τον οφειλέτη μέχρι τη σαφή ημερομηνία που ορίζεται στην εγγυητική επιστολή, αυτή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το δε ποσό που εισπράττεται από την κατάπτωση αυτή πιστώνεται σε εξόφληση της οφειλής.

2. Δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 12 άρθρου 46 Ν. 3220/2004.

Με τις παραπάνω διατάξεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον υπόχρεο, αν και έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης κατά τα άρθρα 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 και 209 και 227 - 228 Ν. 2717/1999 για τις περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή για σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. για τις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρο 26 Ν. 1882/90, εφόσον η αμφισβητούμενη οφειλή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας που απομένει στον οφειλέτη.

3. Στις οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ παρέχεται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 Ν. 3296/2004 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 Ν. 2648/98, όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με τη διάταξη της παρ. 4 αρ. 14 του Ν. 3193/2003, σύμφωνα με την οποία είχε δυνατότητα ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να χορηγεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίας δόσεις, για βασική οφειλή μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Από 14.12.2004 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μπορεί να χορηγεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες που έχουν βασική οφειλή μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 Ν. 2648/1998. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί μετά από Επανεξέταση του αιτήματος μέσω της Επιτροπής άρθρου 15 Ν. 2648/1998.

Β. Τις διατάξεις της αριθμ. (ΦΕΚ 1755Β/2004) Α.Υ.Ο.Ο., με την οποία συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε η 1109793/6134-11/0016/ (ΦΕΚ 2134/τ.Β/99) Α.Υ.Ο., περί αποδεικτικού ενημερότητας. Ο, διατάξεις αυτές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2005.

1. Δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτων.

Με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της απόφασης 1109793/6134-11/0016/και επομένως από 1η Ιανουαρίου 2005 δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας (προσθήκη της περίπτωσης για μεταβίβαση ακινήτου).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης Β της παραγράφου 5 της νέας απόφασης οι περιπτώσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας κατηγοριοποιούνται στις εξής:

α) Είσπραξη χρημάτων

β) Μεταβίβαση ακινήτου

γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων).

3. Διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας.

Με την παρ. 5 της κοινοποιούμενης απόφασης τροποποιείται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας και διαμορφώνεται σε τέσσερις μήνες για όλες τις περιπτώσεις χορήγησής του.

Εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση ή εμπίπτουν σης διατάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004, η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε ένα μήνα.

Τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

4. Τήρηση βιβλίου παρακολούθησης των αποδεικτικών ενημερότητας που εκδίδονται με παρακράτηση ΄Ποσού ή ποσοστού απαίτησης ή χορηγούνται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, θα παρακολουθούνται σε ειδικό βιβλίο τα αποδεικτικά ενημερότητας που χορηγούνται με την υποχρέωση παρακράτησης εισπραττόμενης απαίτησης ή παρακράτησης ποσού τιμήματος μεταβιβαζομένου ακινήτου ή χορηγούνται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος.

5. Χρόνος ισχύος των αποδεικτικών ενημερότητας που εκδίδονται μέχρι 31.12.2004.

Όσα αποδεικτικά ενημερότητας εκδοθούν μέχρι και 31-12-2004, θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, που αναγράφεται σ΄ αυτά.

Γ. Διόρθωση της εγκυκλίου 1075842/5876/0016/28.09.2004 ΠΟΛ.1100/28.9.2004

Στο ακριβές αντίγραφο της ανωτέρω εγκυκλίου, που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο 19 Ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173τ.Α΄/15.09.2004), «(Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε., ΤΑ.Α. και Αθλητικών Σωματείων», γράφτηκε από παραδρομή η λέξη «συνεχείς» στην παράγραφο 6α (σελίδα 4) και πρέπει να διαγραφεί.
Στο σχέδιο της εγκυκλίου δεν αναφέρεται η λέξη αυτή.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 3262/2004, απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν ο οφειλέτης καταβάλλει εκπρόθεσμα δύο δόσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι συνεχείς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης