Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/15.12.2004 ΠΟΛ.1138/15.12.2004


Σχόλια: Από την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3522/2006 παύουν να ισχύουν οι ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1006/2003 και 1138/2004 καθώς και οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εγκύκλιος αντίθετη με τα ανωτέρω, επιφυλασσομένων όσων αναφέρονται στις εγκυκλίους αυτές περί διενέργειας ελέγχων. Σχετική απόφαση Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2004 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1138/15.12.2004
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 39α Κώδικα Φ.Π.Α. ( N. 2859/2000).


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1101037/7209/1239/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Γ΄. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9η ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

ΠΟΛ.: 1138

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 39α Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000).

Με αφορμή προφορικό και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες μας σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 390 ,του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000) και σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί στην Εγκύκλιο , επισημαίνονται εκ νέου τα εξής:

Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 390 που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού, μπορούν ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς και να επιβαρύνουν τις πράξεις τους με φόρο και συνεπώς να διατηρούν και το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου των εισφορών τους. Η διατήρηση της ουδετερότητας του φόρου για τις υγιείς επιχειρήσεις είναι σημαντική ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Για τη χορήγηση της έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναφέρει την όλη οργάνωση, υποδομή και τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του και την επιθυμία του να ενταχθεί σε καθεστώς φορολόγησης. .

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να κρίνει το αίτημα ελέγχει:

- Τα δεδομένα της αίτησης,

- Τα στοιχεία του φακέλου του φορολογούμενου.

(Δηλαδή υποβολή δηλώσεων των διαφόρων φορολογικών αντικειμένων, συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/92 , τυχόν ύπαρξη δελτίων πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου ή διαπιστωμένων παραβάσεων που συνιστούν ανακρίβεια των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρ. 30 του Π.Δ. 186/92 σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση κλπ).

- Την όλη οργάνωση και υποδομή του αιτούντος με επιτόπια επίσκεψη.

Εφ΄ όσον δημιουργείται βάσιμα η πεποίθηση ότι πρόκειται για φερέγγυα επιχείρηση και διασφαλίζεται ότι θα εκπληρώνονται σωστά οι υποχρεώσεις. της Επιχείρησης, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αποφαίνεται με αιτιολογημένη γραπτή απάντηση περί της έγκρισης ή μη του αιτήματος.

Τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε εγκρίσεις που χορηγούνται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε για λόγους καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής που έχουν παρατηρηθεί στον κλάδο αυτό,

Η ένταξη στο καθεστώς απαλλαγής ή σε καθεστώς υπαγωγής σε φόρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, του άρ. 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. πραγματοποιείται κατά την έναρξη των εργασιών ή κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως περιγράφεται στην Εγκύκλιο .

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α., ως προς το εμπρόθεσμο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Επίσης ο χρόνος απάντησης από τις Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, πρέπει να μην στερεί από τον φορολογούμενο το δικαίωμα για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολών περί αλλαγής καθεστώτος Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι Επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων και είναι υπόχρεοι για υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης διότι έχουν λάβει έγκριση για παραμονή στο κανονικό καθεστώς, θα συνυποβάλλουν μαζί με την εκκαθαριστική τους δήλωση και κατάσταση των προμηθευτών τους από τους οποίους κατά την αγορά των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α., διότι ομοίως και εκείνοι έχουν λάβει έγκριση από τη Δ.Ο.Υ. τους για παραμονή στο κανονικό Καθεστώς.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται ανά προμηθευτή τα εξής:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία προμηθευτή + Α.Φ.Μ.,- Διεύθυνση - Δ.Ο.Υ. - αριθμός χορηγηθείσας έγκρισης - καθαρή αξία αγορών χρήσης από τον συγκεκριμένο προμηθευτή:

Για την αποφυγή φαινομένων καταστραγήσεων και φοροδιαφυγής, οι Δ.Ο.Υ. επιβάλλεται να παρακολουθούν στενά στη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν χορηγήσει εγκρίσεις, τόσο από πλευράς ορθής και εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων ιδίως του Φ.Π.Α. αλλά και των λοιπών κάθε είδους φορολογικών αντικειμένων, όσο και ορθής εφαρμογής της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας γενικό, ώστε σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα να προβαίνουν σε άρση της έγκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος προγραμματισμός από όλες ης Δ.Ο.Υ. που έχουν χορηγήσει εγκρίσεις, ώστε, το αργότερο μέχρι 31/12/04, να διενεργηθούν εκ μέρους τους εμπεριστατωμένοι σχετικοί προληπτικοί έλεγχοι, καθώς και προσωρινοί, για το διάστημα από 1/1/03 και μετά, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και κατ΄ εξαίρεση των όσων ορίζονται για τους προσωρινούς ελέγχους στην 1097938/6264/ΔE-B/ εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε όλες τις επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που έχουν χορηγηθεί οι εγκρίσεις και σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών παραβάσεων ή παραλείψεων, επειδή τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση, πέραν της επιβολής των προβλεπόμενων εκ του νόμου σχετικών κυρώσεων, θα αίρεται άμεσα και η χορηγηθείσα έγκριση. Όμοιοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται και μετά την 31/12/04 ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι η χορηγηθείσα έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α. από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν απαλλάσσει τον λήπτη του στοιχείου από τις υποχρεώσεις που έχει και. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί από μόνη της ικανή προϋπόθεση για την απαλλαγή του από τη συνυπευθυνότητα σε περιπτώσεις τυχόν. διενέργειας μη νόμιμων συναλλαγών.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρουν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου. Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου απάτη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των συναλλαγών.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης