Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 163/13692/2018 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου


Σχόλια:

Βλέπε απόφαση 1583/335048/30-11-2020 η οποία αντικαθιστά την παρούσα.Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 163/13692/2018
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου


Αριθμ. 163/13692/25-01-2018

(ΦΕΚ Β' 267/01-02-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’/32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’/78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).

γ) Του π.δ. 97/2017 (Α’/138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Της υπ' αριθμ. 188763/2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’/2284).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και ο καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για την εφαρμογή του, σε εκτέλεση των άρθρων 12, 13 και 14 του τίτλου III του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α. «Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)»: το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

β. «Γεωργική συμβουλή»: η παροχή σε γεωργό τεχνικά εμπεριστατωμένης οδηγίας από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, που εμπίπτει στα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης τους, σύμφωνα με την παρ. στ. του παρόντος άρθρου για τη διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

γ. «Γεωργικοί Σύμβουλοι» (Γ.Σ.): τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιούνται βάσει των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των κριτηρίων των άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.

δ. «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: Οι νομικές οντότητες που πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 και της διαδικασίας του άρθρου 8 της παρούσας και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.

ε.«Μητρώα Γ.Σ και Φ.Π.Γ.Σ.»: οι επίσημοι κατάλογοι των εγγεγραμμένων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν πιστοποιηθεί και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

στ. «Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών»: Τα θεματικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ., είναι:

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος III, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 «Πρασίνισμα») καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και

β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές-πρασίνισμα.

II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά)

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων,

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8Α΄).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων,

β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,

β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,

γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων:

α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 854/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

IX. Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.

Χ. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

XI. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. Τα νέα πεδία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Άρθρο 3
Βασικές αρχές Σ.Π.Σ.Γ.Ε.


1. Όλοι οι γεωργοί έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.

2. Προτεραιότητα πρόσβασης στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων των γεωργών όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ).

3. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το οποίο παρακολουθείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος.

4. Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπ' όψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) των Περιφερειών.

5. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά μηχανισμό αποδοχής εφαρμογών και ευαισθητοποίησης των γεωργών προς την κατεύθυνση της τήρησής τους και κυρίως της βελτίωσης της θέσης της εκμετάλλευσης.

6. Συγκροτείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελούμενη τουλάχιστον από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, επιμελητηρίων ή/και σχετικών επιστημονικών φορέων. Έργο της είναι η υποστήριξη των αρμοδίων αρχών δια της επιστημονικής παρακολούθησης του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτού.

Άρθρο 4
Περιγραφή του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.


1. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. περιλαμβάνει:

i. τους Γ.Σ. και τους Φ.Π.Γ.Σ,

ii. τους αποδέκτες των γεωργικών συμβουλών,

iii. τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο,

iv. το φορέα επιμόρφωσης, πιστοποίησης και ελέγχου,

v. τις αρχές λειτουργίας,

vi. τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, νii. τις διαδικασίες πιστοποίησης.

2. Οι αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του συστήματος του άρθρου 5 της παρούσας, μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να εξειδικεύονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία, μέσω των κατάλληλων συνεργασιών με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς. Επίσης, μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να ενημερώνονται για τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις που άπτονται γεωργικών θεμάτων.

3. Οι Γ.Σ. μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φ.Π.Γ.Σ. Οι Γ.Σ. μπορούν να συστήνουν Φ.Π.Γ.Σ., να συμμετέχουν, να εργάζονται ή να συνεργάζονται με αυτούς. Γεωργικές συμβουλές μπορούν να παρέχονται και από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Η τακτική επιμόρφωση (εισαγωγική και επανακαταρτίσεων) των Γ.Σ. είναι υποχρεωτική.

5. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των ωφελούμενων σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης τους. Εφόσον αιτιολογείται δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές μπορούν να παρέχονται και σε άτυπες ή τυπικές, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ομάδες παραγωγών για την αντιμετώπιση κοινού προβλήματος.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Αρχές


1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται αρμόδια αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. Έργο της αρχής είναι:

i. Η εκπόνηση και η εισήγηση του αναγκαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη θέσπιση και λειτουργία του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

ii. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. στη χώρα.

iii. Ο έλεγχος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ως φορέα πιστοποίησης, επιμόρφωσης και ελέγχου των Γ.Σ.

iv. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

v. Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της ΕΕ για θέματα σχετικά με το Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

vi. Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των λειτουργιών του. Η κατάρτιση ενημερωτικών εντύπων, οδηγιών και άλλου πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται φορέας επιμόρφωσης των Γ.Σ., πιστοποίησης και ελέγχου των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.

Αρμοδιότητες του φορέα αποτελούν:

α) Η σύνταξη και υποβολή για έγκριση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ:

αα) Των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 8.

αβ) Των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται στο σημείο α του άρθρου 8, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

αγ) Των προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης) που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7.

β) Η πιστοποίηση των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

γ) Η κατάρτιση και τήρηση Μητρώων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων διατηρεί την κυριότητα, εποπτεία και έλεγχο επ' αυτών δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει.

δ) Η τακτική επιμόρφωση και επανακατάρτιση των Γ.Σ.

ε) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, σε δείγμα 5% τουλάχιστον ετησίως των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ. όσον αφορά στη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πιστοποίησης ή/και κατόπιν καταγγελιών ή/και για την ορθότητα των παρεχόμενων συμβουλών. Η εποπτεύουσα αρχή του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. μπορεί να διενεργήσει
έκτακτο επιτόπιο έλεγχο σε περίπτωση καταγγελίας.

στ) Η ταξινόμηση των πορισμάτων των ελέγχων και η κοινοποίηση τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

ζ) Η τήρηση ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. καθώς και η σύνταξη και επικαιροποίηση Οδηγού Εφαρμογής αυτού. Ο Οδηγός αποτελεί τη βάση διαχείρισης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των γεωργικών συμβουλών των Γ.Σ και των Φ.Π.Γ.Σ.

η) Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων για τη βελτίωση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης διαδικασιών αξιολόγησης της παροχής συμβουλών με στόχο το Σύστημα να υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

θ) Η παροχή συνδρομής και κάθε απαραίτητης πληροφορίας από τα αρχεία που τηρεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

ι) Η ενημέρωση των εγγεγραμμένων στα Μητρώα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.


1. Για την ένταξη στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε., δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.

2. Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-ΑΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων θεματικών πεδίων δύνανται να επεκταθούν οι παραπάνω ειδικότητες.

β) Να κατέχει «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 7.

γ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

δ) Να μην εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

ε) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών μορφών στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Εταιρειών.

β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι Γεωτεχνικοί.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής , η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση.

γα) Να διαθέτει έδρα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

γβ) Να δραστηριοποιείται σε προσδιορισμένο γεωγραφικά χώρο έως δυο όμορες Περιφερειακές Ενότητες.

δ) Το νομικό πρόσωπο και τα μόνιμα στελέχη αυτού δεν πρέπει:

δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δβ) Να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ. δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ. ή σε ατομική επιχείρηση.

6. Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση. Με τη λήξη της πιστοποίησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 7
Επιμόρφωση Γεωργικών Συμβούλων


1. Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγγραφή τους στα σχετικά μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας, είναι αναγκαία η παρακολούθηση εισαγωγικού επιμορφωτικού προγράμματος από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα εν λόγω προγράμματα διοργανώνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι νέοι αιτούντες εγγραφής στα μητρώα Γ.Σ.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων μεριμνά για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων επανακατάρτισης, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Γ.Σ. που θα κληθούν γι' αυτό το σκοπό. Επίσης υποχρεούται να διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα όταν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εισάγονται νέα θεματικά πεδία, όπως προβλέπεται στην παράγραφο στ του άρθρου 2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στα νέα θεματικά πεδία υποβάλλουν σχετική αίτηση
στον ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης), οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» στην οποία αναγράφονται και τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης καθώς και των εκπαιδευτών διενεργείται από τους συμμετέχοντες, με απάντηση σε ερωτηματολόγια που υποβάλλονται από το φορέα διοργάνωσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.


1. Ο ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του, δημοσιεύει κάθε έτος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. καθώς και τις νομικές οντότητες ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των νομικών οντοτήτων.

2. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΥΠΑΑΤ, της ΕΥΔ ΠΑΑ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Οι προσκλήσεις δημοσιοποιούνται ευρέως με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Επιπλέον κοινοποιούνται σε συλλογικά όργανα (επιμελητήρια, ενώσεις κ.α.) με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θεματικά πεδία της παρ. στ του άρθρου 2 που είναι σχετικά με το βασικό τους πτυχίο και με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τους, εφόσον υπάρχει και για τα οποία επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται τα θεματικά πεδία πιστοποίησης σε σχέση με τους τίτλους σπουδών.

β) Τα δικαιολογητικά (αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών) με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. γ, δ της παρ. 2 και κατά περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6.

δ) Παράβολο εγγραφής ύψους 20 €. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6.

Το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, βάσει των οποίων καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του άρθρου 7.

Η αίτηση εξετάζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.

Μετά την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τους ενδιαφερόμενους που έλαβαν τη «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» την πιστοποίηση ή μη και την εγγραφή τους ή μη στα Μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4α, 4β, και 4γ του άρθρου 6 της παρούσας καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6 της παρούσας και παράβολο εγγραφής ύψους 20 €.

Ειδικότερα:

i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Για την παρ. 4β, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θεματικές Ενότητες Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α’/2000).

Οι Επιτροπές της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εξετάζουν την πληρότητα και το περιεχόμενο αυτών και εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ, την πιστοποίηση ή μη της ενδιαφερόμενης νομικής οντότητας και την εγγραφή της ή μη στα μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ο ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά το νόμιμο εκπρόσωπο της οντότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.

α) Κατά της απορριπτικής απόφασης πιστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, και εξετάζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, αποφασίζει αιτιολογημένα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.

γ) Αντίστοιχη με τα (α) και (β) διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και των δικαιολογητικών της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
Η ένσταση κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της νομικής οντότητας του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσας.

Άρθρο 9
Μητρώα


1. Στο Μητρώο Γ.Σ. καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, ειδικότητα, ταχυδρομική δ/νση, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο-φαξ επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, θεματικά πεδία.

2. Στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία: επωνυμία, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, νόμιμος εκπρόσωπος, ταχυδρομική δ/νση, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο-φαξ επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο Γ.Σ., ειδικότητες Γ.Σ., αριθμός μητρώου Γ.Σ., θεματικά πεδία Γ.Σ.

3. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων των Μητρώων.

4. Τα Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ο οποίος μεριμνά για την κοινοποίηση των επικαιροποιημένων στοιχείων τους, στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και στην ΕΥΔ ΠΑΑ. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ καταρτίζει επίσης και κοινοποιεί στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κατάλογο των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. ανά Περιφέρεια για την ενημέρωση των γεωργών.

5. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των μητρώων με άλλα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.

6. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

7. Πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το μητρώο στο οποίο έχουν εγγραφεί, υποβάλουν γραπτό αίτημα ανάκλησης της πιστοποίησης και διαγραφής από το μητρώο στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο οργανισμός ανακαλεί την πιστοποίησή του και τον διαγράφει από το μητρώο.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.


Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. υποχρεούνται:

1. Να παρέχουν συμβουλές μόνο για τα θεματικά πεδία για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.

2. Να επιδεικνύουν αξιοπιστία και ανεξαρτησία, όσον αφορά στα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές.

3. Να ενημερώνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έναρξη της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων πιστοποίησης του Φ.Π.Γ.Σ. λόγω αποχώρησης πιστοποιημένου Γ.Σ., οφείλει να προβεί άμεσα σε αντικατάσταση του με άλλο πιστοποιημένο Γ.Σ, από το μητρώο και να ενημερώσει για τη μεταβολή.

4. Να μην κοινοποιούν σε πρόσωπα πέραν του γεωργού του οποίου διαχειρίζεται τη σχετική εκμετάλλευση, προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που αποκτούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, εκτός εάν διαπιστώνουν παρατυπία ή παράβαση η οποία καλύπτεται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, από υποχρέωση πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων (παρ. 2. άρθρο 13, Καν. (ΕΕ) 1306/2013).

5. Να τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

6. Να εξασφαλίζουν στους εντεταλμένους από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα ελεγκτές, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους καθώς και να παρέχουν κάθε πληροφορία και βοήθεια που ο ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

7. Να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κληθούν για το σκοπό αυτό.

8. Να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια συνδρομή ύψους 20 €, για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 6 της παρούσας.

9. Να τηρούν αρχεία για πέντε (5) έτη, ταξινομημένα ανά γεωργό, με τις παρεχόμενες συμβουλές και την αξιολόγηση αυτών, κυρίως όσον αφορά:

α) στον αντίκτυπο στη γεωργική εκμετάλλευση από άποψη αλλαγής της συμπεριφοράς του γεωργού ή των εφαρμοζόμενων πρακτικών,

β) στον αντίκτυπο στο περιβάλλον,

γ) στην αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 11
Κυρώσεις


Στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστωθεί:

1. ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των Γ.Σ. ή των ΦΠΓΣ,

2. η παροχή μη ορθής συμβουλής, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων στον γεωργό,

3. η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Γ.Σ. ή του Φ.Π.Γ.Σ. που απορρέουν από την παρούσα απόφαση ή στο πλαίσιο σύμβασης με γεωργό,

4. άρνηση, παρεμπόδιση ή/και εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

5. μη παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων για μη αιτιολογημένους σοβαρούς λόγους,

6. κοινοποίηση σε πρόσωπα πέραν του γεωργού του οποίου διαχειρίζεται τη σχετική εκμετάλλευση, προσωπικών ή ατομικών πληροφοριών και στοιχείων που αποκτά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, εκτός των εξαιρέσεων.

Επιβάλλονται στους Γ.Σ. ή στους Φ.Π.Γ.Σ., ανάλογα με το είδος, τη σοβαρότητα των περιπτώσεων και την ενδεχόμενη υποτροπή του Γ.Σ. ή του Φ.Π.Γ.Σ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης παρατυπιών-παραβάσεων, οι κάτωθι κυρώσεις:

i. Έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση, εντός καθοριζόμενου, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, χρονικού διαστήματος.

ii. Υποχρέωση επανεπιμόρφωσης του Γ.Σ.

iii. Αναστολή της παροχής των υπηρεσιών του πιστοποιημένου Γ.Σ. για ένα (1) έτος.

iv. Ανάκληση πιστοποίησης και διαγραφή από το αντίστοιχο μητρώο.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. 1729/37159 (767/Β’/2013):

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και όπου γίνεται αναφορά στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται η παρούσα.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης