ΕΦΚΑ αριθ. πρωτ.: 165569/2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. του ισχύοντος μέχρι 31.12.2017 «Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας»

1 Φεβ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα, 01-02-2018
Αρ.πρωτ. 165569

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κων/νου 8
Τ.Κ.: 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Τηλέφωνο: 210 5215361
FAX: 210 5229066
e-mail: [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. του ισχύοντος μέχρι 31.12.2017 'Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας'»

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.98776/19-01-2018 Γενικό Έγγραφο

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων σχετικά με την παραλαβή ή όχι του ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ που ίσχυε μέχρι 31.12.2017 και μετά την 31η Ιανουαρίου 2018, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής του από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου της υπηρεσίας μας, δεδομένου, όπως μας ενημερώνετε, συνεχίζεται και σήμερα η προσκόμιση εκ μέρους των αιτούντων του παλαιού τύπου (Γενικού) Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• Έγινε δεκτό από τη Διοίκηση να παραταθεί μέχρι τις 16.2.2018 η προθεσμία παραλαβής του εν λόγω εντύπου προς χρήση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, ανεξάρτητα από το είδος της πάθησης (κύριας ή των συνυπαρχουσών) των αιτούντων πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

• Πέραν της ημερομηνίας αυτής και αυστηρά μέχρι 28.2.2018 έγινε δεκτό να παραλαμβάνεται ο παλαιού τύπου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που η κύρια ή οι συνυπάρχουσες παθήσεις δεν ανήκουν στις παθήσεις για τις οποίες ορίδεται από την Κ.Υ.Α. αο.Φ. 80000/45219/1864 (ΦΕΚ 4591/τ.Β/ 27-12-2017) αντίστοιχος ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.

Κατόπιν τούτου, επειδή δεν πρόκειται να δοθεί καμία άλλη σχετική με το θέμα παράταση, παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των ανωτέρω, με ανάρτηση σχετικής Πινακίδας ενημέρωσης του κοινού σε ευκρινές σημείο του χώρου υποδοχής των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α..


Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


Taxheaven.gr