Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 8938/2018 Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού ν.4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2016

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 82995/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 8938/2018
Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού ν.4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2016

Αριθμ. 8938

(ΦΕΚ Β' 233/31-01-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του πρωθυπουργού με αρ. Υ226/27.12.2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

9. Την υπ' αρ. 44672/24.4.2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

10. Την από 31-7-2017 υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου αξιολόγησης για το καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» (S.A. 47412) του ν. 4399/2016, για την αύξηση του μέσου ετήσιου προϋπολογισμού αυτού, πέραν των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

11. Την υπ' αρ. 106688/13.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού κατά είδος ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 3315) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 129348/24.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4233).

12. Τα αιτούμενα ποσά ενίσχυσης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για την ένταξή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» και των «Ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού» του ν.4399/2016.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ύψος της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμήθηκε και περιλήφθηκε στις με αρ. 106688/13.10.2016 και 129348/24.11.2017 κοινές υπουργικές αποφάσεις,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής


1. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκαν το έτος 2016, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής :

Για το καθεστώς

α. των ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
 

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 52,604,228
ΔΙΑΠΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4,907,863
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5,717,695
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 266,773
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,947,123
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,276,462
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1,865,139
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7,785,581
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 184,943
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18,328,343
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2,916,378
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,583,515
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4,616,172
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,110,694
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα ) 41,889,090
ΣΥΝΟΛΟ 150,000,000


β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας:

Φορέας Υποδοχής

Ποσό σε €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ- ΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ)

123.494.187

ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.274.801

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

8.279.279

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5.543.415

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

240.890

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.107.553

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

619.451

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

4.741.994

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.069.631

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.840.786

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17.933.051

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

18.839.893

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.122.750

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.847.285

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ- ΔΑΣ

3.603.892

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα)

76.441.142

ΣΥΝΟΛΟ

280.000.000


γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ :
 

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 2,653,751
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ- ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,212,262
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,020,169
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 128,574
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 322,506
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,106,746
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 166,706
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 389,286
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα) 0
ΣΥΝΟΛΟ 7,000,000


2. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους του νόμου 4399/2016 που προκηρύχθηκε το έτος 2016 κατανέμεται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκαν το έτος 2016, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής :

Για το καθεστώς

α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας:

Φορέας Υποδοχής

Ποσό σε €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ)

56.770.534

ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.240.730

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

6.899.544

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.359.534

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

518.015ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4.940.185

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.203.556

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

5.140.659

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.460.732

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3.739.490

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15.113.401

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.925.983

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.495.551

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

9.465.199

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.852.798

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα)

23.874.091

ΣΥΝΟΛΟ

150.000.000β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ:
 

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 50,678,775
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 747,934
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 7,231,842
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,005,489
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,525,887
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,332,492
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,557,712
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2,178,816
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4,777,985
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2,318,460
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12,314,256
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 6,354,547
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5,651,232
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9,272,124
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2,682,406
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα ) 25,370,044
ΣΥΝΟΛΟ 140,000,000


Άρθρο 3

1. Με όμοια απόφαση δύναται να ανακατανέμονται τα ποσά των άρθρων 1 και 2, μεταξύ των Φορέων εφαρμογής των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης