Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1098/14.3.2002 Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2002 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1098/14.3.2002
Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1026502/169/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 010/3610065

ΠΟΛ 1098


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/2001.
1026502/169/0015/

Ως γνωστόν, με την υπ' αριθ. εγκύκλιό μας παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ που θα υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ορίου των:

15.000 δρχ. - 44,02 ευρώ ή

17.038 δρχ. - 50,00 ευρώ ή

103.000 δρχ. - 300,00 ευρώ

κατ' επιλογή των υπόχρεων σε υποβολή.

Δεδομένου ότι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα αυτές, για να είναι αποτελεσματική η μηχανογραφική διασταύρωση των συναλλαγών και ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1/1-31/12/2001), λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή των εν λόγω καταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παραπάνω όρια, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Στην περίπτωση υποβολής των καταστάσεων με τη χρήση των εντύπων με τους Κωδικούς Ε407 «Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών» και Ε408 «Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών» ή με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων - καταστάσεων που περιέχουν τα δεδομένα των ως άνω εντύπων, θα αναγράφεται ευκρινώς από τους υπόχρεους σε υποβολή και στα τρία αντίτυπα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (χειρόγραφα ή εντύπως, εφόσον αυτό είναι εφικτό) η ένδειξη «όριο υποβολής...» και ανάλογα το αριθμητικό όριο που έχει επιλεγεί κατά περίπτωση, δηλαδή 15.000 δρχ. - 44,02 ευρώ ή 17.038 δρχ. - 50,00 ευρώ ή 103.000 δρχ. - 300,00 ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι το όριο της αξίας που θα επιλέξουν οι υπόχρεοι θα αναγράφεται στο νόμισμα με το οποίο έχουν γίνει οι καταχωρίσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή δραχμές ή ευρώ.

Η ίδια ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται ανάλογα και στις «Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων», που υποβάλλονται για τις αρνητικές διαφορές των εκδιδόμενων πιστωτικών τιμολογίων που δεν καλύπτονται στο ίδιο ημερολογιακό έτος από αντίστοιχα «χρεωστικά» τιμολόγια.

Σε περίπτωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων χωρίς την αναγραφή της εν λόγω ένδειξης, οι υπάλληλοι που τις παραλαμβάνουν θα ζητούν από τον υποβάλλοντα την αναγραφή της, παρέχοντάς του τις σχετικές οδηγίες.

2. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες), η ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται και στα τρία αντίτυπα του εγγράφου - απόδειξης παραλαβής, το οποίο συνοδεύει τις εν λόγω δισκέτες και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής τους.

3. Σε σχέση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (σχετική η υπ' αριθ. 1056690/420/0015/απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών - ΦΕΚ 761/Β'), η σχετική ένδειξη θα πληκτρολογείται ανάλογα.

4. Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά (επί αποδείξει), εκτός από την περίπτωση της υποβολής τους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατά την παραλαβή τους θα ελέγχεται η ορθή αναγραφή των στοιχείων του υπόχρεου σε υποβολή, ήτοι: το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η αρμόδια ΔΟΥ, το έτος που αφορούν και ιδιαίτερα ο ΑΦΜ, ο οποίος αναγράφεται ως γνωστόν εντύπως ή με σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή, δηλαδή η αναγραφή του ΑΦΜ εντύπως ή με σφραγίδα, καλύπτεται εάν τεθεί η σφραγίδα του υπόχρεου, που περιέχει τα λοιπά ατομικά του στοιχεία, χωρίς κατ' ανάγκη να απαιτείται η κατασκευή σφραγίδας που θα περιέχει μόνο τον ΑΦΜ, αρκεί να τίθεται στον προσήκοντα χώρο του εντύπου και να είναι ευδιάκριτος.

5. Για την παραλαβή των καταστάσεων που υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες), ο αρμόδιος υπάλληλος κατά την παραλαβή θα χρησιμοποιεί υπολογιστή (PC) με το ειδικό πρόγραμμα που έχει ήδη εγκατασταθεί στις ΔΟΥ και παρουσία του υποβάλλοντος θα ελέγχει το περιεχόμενο της δισκέτας. Ο βασικός αυτός έλεγχος θα αποσκοπεί στο να διαπιστώνεται εάν η δισκέτα έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ και σε περίπτωση εμφάνισης στην οθόνη ένδειξης σφάλματος θα επιστρέφεται, με σχετικές προφορικές υποδείξεις, στον υπόχρεο για διόρθωση και εκ νέου υποβολή της.


Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης