Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ Α.π.112577/17.12.04 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το πρώτο τρίμηνο έτους 2005

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ Α.π.112577/17.12.04
Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το πρώτο τρίμηνο έτους 2005


ΣΔΟΕ Α.π.112577/17.12.04 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το πρώτο τρίμηνο έτους 2005

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣΔΟΕ Αρ.πρ. 112577/17.12.04 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το πρώτο τρίμηνο έτους 2005
 

1. Γενικά

Η δράση των υπηρεσιών για το Α΄ τρίμηνο του νέου έτους, θα εστιαστεί στην πραγματοποίηση αιφνιδιαστικών, σύντομων και αποτελεσματικών ελέγχων, με σκοπό την πρόληψη, την αποτροπή και την περιστολή κάθε μορφής παράνομης οικονομικής δράσης, ώστε να διασφαλιστούν και τα δημόσια έσοδα.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός των ελέγχων στη διακίνηση, θα πραγματοποιηθούν και στοχευμένοι έλεγχοι που θα δίνουν έμφαση στη διαπίστωση της κανονικής ή μη εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, όπως της απόδοσης του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων φόρων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς επίσης και στον εντοπισμό χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε ο προγραμματισμός δράσης των υπηρεσιών, για το πρώτο τρίμηνο έτους 2005, όπως αποτυπώνεται παρακάτω.

2. Παράμετροι κατάρτισης προγραμματισμού δράσης

Ο προγραμματισμός δράσης για το Α΄ τρίμηνο έτους 2005 καταρτίστηκε με βάση :

• Τις κρατούσες συνθήκες και ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας, έχοντας ως βάση τη χαρτογράφηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

• Την συμπεριφορά κλάδων και επιχειρήσεων σε σχέση με το ποσοστό παραβατικότητας.

• Την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεχούς παρουσίας της υπηρεσίας στην αγορά.

• Την πορεία υλοποίησης των επιμέρους στόχων κάθε τριμήνου τρέχοντος έτους , όπως ορίζονταν από σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

• Την παραδοχή ότι ο έλεγχος σε κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι πλήρης δηλαδή να

εκτείνεται σε όλο το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Σ.Δ.Ο.Ε. (φορολογικό, τελωνειακό, επιδοτήσεις, πρόδρομες ουσίες κ.λ.π.).

• Τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

• Το δεδομένο ότι κάθε συνεργείο ελέγχου διακίνησης θα πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά (7) ελέγχους.

3. Αριθμητικοί στόχοι

Με βάση τα ανωτέρω, η κατανομή των στοχευμένων ελέγχων και ο αριθμός των συνεργείων διακίνησης, ανά Περιφερειακή Δ/νση, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

Συγκεντρωτικός πίνακας στόχων Α΄ τριμήνου 2005

 

Περιφερειακή Δ/νση

Στοχευμένοι έλεγχοι

Συνεργεία διακίνησης

Περιφερειακή Δ/νση Αττικής

3200

1332

Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας

1438

443

Περιφερειακή Δ/νση Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης

652

223

Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Μακεδονίας

550

72

Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου

634

254

Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας

898

319

Περιφερειακή Δ/νση Ιονίων Νήσων

321

68

Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας

1081

393

Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας

569

109

Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου

414

112

Περιφερειακή Δ/νση Βορείου Αιγαίου

283

63

Περιφερειακή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου

388

57

Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης

860

299

Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών

87

-

Γ ε ν ι κ ό  Σ ύ ν ο λ ο

11375

3744

 Επιμέρους ανάλυση των στόχων, ανά γενική κατηγορία, επισυνάπτεται σαν παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι η βάση δεδομένων με τη μηνιαία κατανομή , ανά Περιφερειακή Διεύθυνση , των στόχων του προγραμματισμού του Α΄ τριμήνου 2005 θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά με οδηγίες προκειμένου να την ενσωματώσετε στο πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ.

4. Ελεγκτικοί στόχοι πρώτης προτεραιότητας

Στο πεδίο δράσης των υπηρεσιών θα είναι και για το Α΄ τρίμηνο του επόμενου έτους όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον παρόντα προγραμματισμό, πλην όμως στις παρακάτω κατηγορίες θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα , διότι από τη μέχρι σήμερα ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελεγχθεισών επιχειρήσεων προέκυψε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον:

• Έλεγχοι απόδοσης Φ.Π.Α.

Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η εμβάθυνση και η ουσιαστικοποίηση των ελέγχων της

κανονικής απόδοσης Φ.Π.Α. και αποκάλυψης κυκλωμάτων χρήσης εικονικών στοιχείων. Για την καλύτερη οργάνωση αυτών των ελέγχων πρέπει να γίνεται χρήση και του μητρώου εκδοτών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ανανεωμένη έκδοση του οποίου σας στάλθηκε με το ΕΜΠ.724/18.11.04 έγγραφό μας.

• Έλεγχοι ειδικών φόρων κατανάλωσης

Οι υψηλές επιβαρύνσεις με ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, στην αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) και στα αλκοολούχα ποτά, τα καθιστούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων, τόσο για το σύνολο των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τους λαθρεμπόρους και τους φοροφυγάδες, με αποτέλεσμα να αποτελούν για την υπηρεσία μας, από την έναρξη της λειτουργίας της, διαρκή στόχο πρώτης προτεραιότητας, προκειμένου να περιορισθούν τα νοσηρά φαινόμενα του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα συγκεκριμένα προϊόντα , με ότι αυτό συνεπάγεται για το Ελληνικό Δημόσιο και την οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.
Ειδικότερα :

Στα πετρελαιοειδή προϊόντα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι των πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς επίσης και των λοιπών εταιρειών που εμπλέκονται στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιαστούν, κυρίως, στη μεταφορά αυτών, κατά το στάδιο της διακίνησής τους, στα λιμάνια, στα σύνορα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, στις λαϊκές αγορές και στους σταθμούς του μετρό.

Όσον αφορά τους ελέγχους αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους επιτηδευματίες που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης και διάθεσης αυτών των προϊόντων. Πέραν αυτών είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ποιότητας της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, με τη λήψη δειγμάτων, καθόσον αποτελούν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και η ένταση των δειγματοληψιών εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτροπή της διάθεσης νοθευμένων προϊόντων (μπόμπες). Αναλυτικές οδηγίες, για τη διαδικασία δειγματοληψίας, σας έχουν δοθεί με το έγγραφό μας με αρ.πρωτ.110651/10.7.2002.

• Έλεγχοι τεχνικών επιχειρήσεων

Ο τομέας αυτός θεωρείται ιδιαίτερα ευεπίφορος στη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων .

• Έλεγχοι επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Η αναγκαιότητα των ελέγχων αυτών, αναδεικνύεται από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων προηγούμενων ετών , από την οποία προκύπτει μεγάλο ποσοστό παραβατών, αλλά και παραβάσεων.

• Έλεγχοι διακίνησης

Μεγάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων εκφράζεται μέσα από τη διακίνηση αγαθών, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι αυτοί να αποτελούν διαρκή στόχο και βασικό άξονα του προγράμματος δράσης. Ειδικότερα, πέραν των λοιπών ελεγκτικών διαδικασιών (ύπαρξη συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων ,φυσική καταμέτρηση προϊόντων κ.λπ.) ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στους ελέγχους, στα πλαίσια των διατάξεων του ν.2873/2000, με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των ΤΕSTS ανίχνευσης σε φορτηγά παντός τύπου, λεωφορεία, βυτιοφόρα κ.λπ. οχήματα (πλην γεωργικών μηχανημάτων). Επίσης να διερευνάται, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.2800/2000, η νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς των Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πάταξη του παράνομου εμπορίου και ιδίως προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών (Κίνας, Κορέας, Ταϊβάν κ.λ.π.), στα πλαίσια ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε σταθμούς συγκοινωνιακών μέσων, πλατείες, πεζόδρομους, λαϊκές αγορές κ.λπ., σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους μας (108409/3.9.2004 και 112381/14.12.2004).

• Έλεγχοι ναρκωτικών , προδρόμων ουσιών και όπλων
τον Στον τομέα αυτό μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στη στελέχωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα στην οργάνωση των σχετικών τμημάτων , με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων.

Η ο Η οργανωμένη παρέμβαση στον ευαίσθητο τομέα των ναρκωτικών, οι έλεγχοι επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο σχετικό με τις πρόδρομες ουσίες και την εμπορία όπλων και πυρομαχικών, σε συνδυασμό με ελέγχους που σκοπό έχουν την διαπίστωση της σωστής τήρησης των διαδικασιών που αφορούν την εμπορία και διάθεση φαρμάκων που υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών, θα αποτελέσουν την βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του πρώτου τριμήνου του 2005.

5. Ιδιαίτερες επισημάνσεις

Για την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών, σκόπιμο είναι να επισημανθούν και τα ακόλουθα :

• Το συνεργείο ελέγχου, ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου, πρέπει να έχει την κατάλληλη σύνθεση.

• Οι υπάλληλοι ελεγκτές πρέπει να μελετήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από την Κ.Υ., καθόσον αυτά αναφέρονται σε ειδικά θέματα (οδηγοί ελέγχου προϊόντων Ε.Φ.Κ., οδηγός ελέγχου πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ,οδηγός ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων κ.λπ.).

• Χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών που παρέχονται από το «REGDATA» και τα υποσυστήματα του «ΤΑΧΙS».

• Υποχρεωτική χρήση και συμπλήρωση των εντύπων ελεγκτικών επαληθεύσεων για κάθε έλεγχο.

• Οι στοχευμένες εντολές πρέπει με σαφήνεια να αναφέρουν τους κωδικούς των επιμέρους κατηγοριών ελέγχου καθώς και τις επιχειρήσεις στόχους.

• Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των ΒΑΝ.

• Σωστή αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης ελέγχων συναρμοδιότητας.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας
Ηλίας Αργυρός


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης