Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15/2018 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15/2018
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».

Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15/2018 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15

(ΦΕΚ Β' 60/18-1-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» ( Α'143) και ειδικότερα του άρθρου 19 παρ. 8.

2.Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230) και ειδικότερα το άρθρο 48Δ του Κεφαλαίου Θ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 159 του ν. 4512/2018.

3. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

7. Της υπ' αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233)

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158) ως κάτωθι:

Άρθρο 1

1. Τα άρθρα 1 και 2 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ αρ. 19 παρ. 1 ν. 3982/2011


Άρθρο 1
Γνωστοποίηση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011


1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48Γ του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται προς την Αδειοδοτούσα Αρχή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www. notifybusiness.gov.gr και μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 αποκλειστικά μέσω αυτού, σύμφωνα με το Παράρτημα VII. Μέχρι την τεχνική προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε η γνωστοποίηση εγκατάστασης να δύναται να υποβληθεί στο www. notifybusiness.gov.gr, αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον ενδιαφερόμενο. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί κατά την κρίση της τη γνωστοποίηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση σε αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται σε θέματα χωροθέτησης της δραστηριότητας (π.χ. Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.ά.).

4. Ο ενδιαφερόμενος αφού προβεί στη γνωστοποίηση εγκατάστασης οφείλει να τηρεί στην έδρα της εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτιριακά, να διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον του ζητηθούν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

4.1. Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης.

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

4.2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης (π.χ. λόγω αλλαγής φορέα ή αλλαγής ή προσθήκης δραστηριότητας προ της λειτουργίας της δραστηριότητας), ο φορέας οφείλει να μεταβάλει τη γνωστοποίηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση.

6. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, δύναται να επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ποσού 100 Ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης της δραστηριότητας. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται η άμεση συνεργασία και ανταπόκριση του φορέα, η σπουδαιότητα των στοιχείων που δεν γνωστοποιήθηκαν, εάν η παράβαση κρίνεται απολύτως τυπική ή ουσιώδης, καθώς και η διάρκεια αυτής.

7. Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας εφόσον οι χρήσεις γης δεν το απαγορεύουν. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να προσέρχεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή πριν ή μετά τη γνωστοποίηση, προκειμένου να παρέχει και λαμβάνει πληροφορίες για τη σύννομη εγκατάσταση της δραστηριότητας.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά και Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης που αφορά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011


1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο που προμηθεύεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών χορηγεί σε αυτόν άπαξ απάντηση (Παράρτημα ΙΙΑ), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).

1α. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα κάτωθι:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).

β. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αναλόγως της δραστηριότητας.

δ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β'/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β'/1993) αντίστοιχα.

ε. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

στ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

ζ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

θ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656).

ι. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

ια. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

1β. Όσες δραστηριότητες διέπονται ως προς τη λειτουργία από ειδικό καθεστώς (πχ. καθεστώς ενημέρωσης κοινής υπουργικής απόφασης 12684/92/2014 (Β' 3181) ή γνωστοποίησης υπουργικής απόφασης 32790/392/Φ.15/2017 (Β' 1061) εξακολουθούν ως προς τη λειτουργία να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.

2. Ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία, εντός δέκα (10) ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, μία σειρά θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Σε περίπτωση που τα επιμέρους δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία δεν έχουν εκδοθεί εντός των προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3982/2011 προθεσμιών δύναται, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι τηρούνται οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για καθένα από αυτά.

3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011, μαζί με το σχετικό παράβολο. Η κατάθεση της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά ή έχουν παρέλθει άπρακτες οι σχετικές προθεσμίες, γίνεται και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29. Η προθεσμία που χορηγείται για την άρση των παρεκκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση με την οποία χορηγείται η προθεσμία. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

5. Ο κατά περίπτωση επιτόπιος έλεγχος, που διενεργείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφορά τουλάχιστον ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που κατέθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 3982/2011 κατά το προηγούμενο δίμηνο. Η επιλογή τους γίνεται με τυχαία κλήρωση μία μέρα πριν την ημερομηνία ελέγχου, η οποία έχει καθοριστεί μετά από σχετικό διμηνιαίο προγραμματισμό της υπηρεσίας, στον οποίο προσδιορίζεται το πλήθος των ελέγχων και οι ημερομηνίες ελέγχων. Η κλήρωση γίνεται ως εξής:

α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτούσα Αρχή με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου.

β) Στο τέλος κάθε διμήνου το οποίο αρχίζει να προσμετράται από τον επόμενο μήνα έκδοσης της παρούσης με τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης του υπολογιστικού φύλου, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο το πλήθος των δηλώσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο επιτόπου έλεγχος την επόμενη μέρα, με ελάχιστο αριθμό τη μια επιχείρηση. γ) Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό. δ) Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο δήλωση που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.

Στο Παράρτημα VI της παρούσης παρατίθεται παράδειγμα εφαρμογής.

2. Τα άρθρα 3 έως 5 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης


1. Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

γ. Τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της περίπτωσης (β).

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β' 354) (SEVEZO), Φάκελος Κοινοποίησης ή Μελέτη Ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτούνται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου και που ο ενδιαφερόμενος δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω. Σε περίπτωση που δεν μνημονεύονται από τον ενδιαφερόμενο ή δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά κατά περίπτωση την έκδοση τους από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ή την έκδοση τους με μέριμνα του ενδιαφερομένου, πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης.

Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 3982/2011


1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον επιθυμεί να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αίτηση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι) της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών απάντηση (Παράρτημα IIB), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότητα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων για την χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος.

3α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός συνολικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης της περιοχής. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής και η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών, η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφερόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας.

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του Ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης.

Άρθρο 5
Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 του ν. 3982/2011


1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι). Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών απάντηση (Παράρτημα IIB), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότητα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για την χορήγηση τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας και εκδίδει την έγκριση. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης των παρεκκλίσεων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα περί έγκρισης εγκατάστασης.

3α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώσεις δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (δραστηριότητες μέσης όχλησης) που βρίσκονται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός συνολικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης της περιοχής. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής και η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών, η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμισή τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφερόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β'158) προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε) ως εξής:

«δ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησης τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.»

4. Οι περιπτώσεις γ), δ), στ) και η) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β΄), όπως ισχύει.

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656).

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

5. Οι περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσει και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση,

γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία που αξιολογείται βάσει κριτηρίων κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι ανυπόστατη, αόριστη ή προδήλως αβάσιμη μπορεί να την αρχειοθετεί χωρίς να διενεργήσει επιθεώρηση.»

6. Τα Παραρτήματα I, ΙΙ(A), ΙΙ(B), III, IV και V της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 2

Η περίπτωση βγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 32790/392/Φ.15/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β' 1061) αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.».

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης