Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1133/7.12.2004 Διαχείριση δεδομένων Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών και ΚΒΣ από ΤΑΧΙS (Αρ.Πρ. 1100398)

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1133/7.12.2004
Διαχείριση δεδομένων Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών και ΚΒΣ από ΤΑΧΙS (Αρ.Πρ. 1100398)


ΠΟΛ.1133/7.12.2004 Διαχείριση δεδομένων Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών και ΚΒΣ από ΤΑΧΙS (Αρ.Πρ. 1100398)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1100398/3663/Δ.Μ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ΄
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

ΠΟΛ.: 1133


ΘΕΜΑ: Διαχείριση δεδομένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών Φ.Τ.Μ. και Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Β.Σ.

1. Όπως είναι γνωστό με την αριθμ. 1027421/ 680/006B/ (ΦΕΚ 193, τ.Β'/3.3.1998) απόφαση του υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται εφεξής νεότερη διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι:

«1. Στη θέση της πράξης θεώρησης που ετίθετο με σφραγίδα στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου και του τελευταίου φύλλου κάθε στελέχους στοιχείων του ΚΒΣ θα επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία θα εκτυπώνεται μηχανογραφικά από το Υποσύστημα του ΚΒΣ, του TAXIS και θα περιέχει:

2. Για κάθε θεώρηση θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο θα χορηγείται στον επιτηδευματία και θα διαφυλάσσεται από αυτόν για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο για τα βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σ αυτό.

3. Κατά την ακύρωση των βιβλίων (όταν η ακύρωση αυτών ζητηθεί από τον επιτηδευματία) και των στοιχείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση δήλωσης απώλειας αυτών, θα αποδίδεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ αριθμός πράξης ακύρωσης, ο οποίος θα συσχετίζεται με την αντίστοιχη πράξη θεώρησης. Το σύστημα θα εκτυπώνει σχετικό αποδεικτικό το οποίο θα χορηγείται στο φορολογούμενο.

4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, η πράξη θεώρησης ή ακύρωσης κατά περίπτωση θα τίθεται χειρόγραφα με βάση το σημείωμα θεώρησης ή ακύρωσης αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται ιδιαίτερο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρησης και απόδοσης αριθμού των πράξεων θεώρησης και ακύρωσης. Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με τις πράξεις θεώρησης ή ακύρωσης που έγιναν χειρόγραφα.

5. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται: α) για τη ΔΟΥ Μοσχάτου η Τρίτη 3η Μαρτίου 1998 και β) για τις λοιπές ΔΟΥ η ημερομηνία ένταξης τους στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS».

2. Με τις διατάξεις της προαναφερόμενης ΑΥΟ, η καταχώρηση δεδομένων θεώρησης, ακύρωσης (π.χ. διακοπή, αδράνεια κ.λπ.) ή απώλειας (κλοπή, άλλη αιτία, κ.λπ.) Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ, καθώς και η καταχώρηση δεδομένων έναρξης, μεταβολής ή παύσης λειτουργίας Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ (π.χ. απώλεια, αδράνεια, παραχώρηση χρήσης κ.λπ.) ενεργείται υποχρεωτικά και άμεσα στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS σε τοπικό επίπεδο (αρμόδια ΔΟΥ) από της καταγραφής των οικείων δεδομένων στα Υποδείγματα Β1 και Β2 αντίστοιχα, που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS). Δεδομένα δηλώσεων (θεωρήσεων, ακύρωσης, μεταβολών ή απωλειών) που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουν προκύψει στο παρελθόν πριν από την εφαρμογή του Συστήματος (πριν από το έτος 1998) και έχουν γνωστοποιηθεί στις ΔΟΥ χειρόγραφα δεν αποτελούν στοιχεία του εν λόγω Υποσυστήματος.

3. Εξάλλου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών, επαληθευμένα καταγράφεται ότι:

- Μεγάλος αριθμός ΔΟΥ δεν έχει προβεί σε συστηματική καταχώρηση στο Υποσύστημα του ΚΒΣ του TAXIS των δηλουμένων από τους επιτηδευματίες απωλειών Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ όπως και των δηλουμένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ.

- Δεν προκύπτει διοικητική συμμόρφωση των ΔΟΥ για την υποστήριξη του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται συνολικά η πληροφόρηση του ελεγκτικού μηχανισμού, ενώ η μη καταγραφή των δεδομένων απωλειών στο Υποσύστημα υποστηρίζει τα φαινόμενα απάτης μέσω των δηλουμένων απωλειών από τους επιτηδευματίες.

4. Εν όψει των ανωτέρω και για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων στο πλαίσιο υποστήριξης του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, από της κοινοποιήσεως της παρούσης οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ πρέπει να φροντίσουν με ευθύνη τους για την υλοποίηση των παρακάτω:

4.1. Να ενεργείται υποχρεωτικά και άμεσα στο Υποσύστημα ΚΒΣ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS), η καταχώρηση της πράξης θεώρησης, ακύρωσης, μεταβολής ή απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ ή η έναρξη, μεταβολή ή παύση λειτουργίας Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ, η απώλεια αυτών ή η απώλεια της φορολογικής μνήμης. Στοιχεία του Υποσυστήματος αποτελούν όλες οι οικείες πράξεις που έχουν προκύψει από την ημερομηνία ένταξης της αρμόδιας ΔΟΥ στο Υποσύστημα του ΚΒΣ, όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 της προαναφερόμενης ΑΥΟ.

4.2. Να καταχωρηθούν υποχρεωτικά στο Υποσύστημα με την ευθύνη των αρμόδιων υπαλλήλων και του Προϊσταμένου της ΔΟΥ τα δεδομένα των δηλώσεων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ και Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ, που εξακολουθούν να ευρίσκονται εκτός πεδίου καταγραφής του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS και ως χρόνος ολοκλήρωσης της καταχώρησης ορίζεται η ημέρα Πέμπτη της 30.06.2005.

5. Τεχνικά, η πρόσβαση στην πληροφορία για την απώλεια Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ και Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ ενεργείται μέσα από την εφαρμογή Αναζήτησης Στοιχείων, των οικείων Υποσυστημάτων Εισοδήματος - ΦΠΑ - Μητρώου και ΚΒΣ, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη Δ/νση Ελέγχου, καθώς στις Υπηρεσίες του υπουργείου που απασχολούνται άμεσα με τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου (ΣΔΟΕ - ΕΘΕΚ- ΠΕΚ - ΤΕΚ). Η πρόσβαση στην πληροφορία για τις ανάγκες των ελεγκτικών τμημάτων των ΔΟΥ ενεργείται μέσα σε κάθε ΔΟΥ χωριστά σε κάθε Υποσύστημα.

6. Με την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας εισαγωγής των ανωτέρω δεδομένων στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS παύουν εφεξής να γνωστοποιούνται στις Δ/νσεις Μητρώου -Τμήμα Γ και ΚΒΣ - Τμήμα Γ χειρόγραφα στοιχεία απωλειών.

7. Με βάση τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την τήρηση των παραπάνω αναφερομένων υποχρεώσεων και προθεσμιών από τις ΔΟΥ που εποπτεύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης