Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ 120/2004 Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κλάσης υπολογισµού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση µέσα στο έτος 2005.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ 120/2004
Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κλάσης υπολογισµού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση µέσα στο έτος 2005.


Εγκ. ΙΚΑ 120/2004 Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κλάσης υπολογισµού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


∆ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 120/2004

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε

περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2005».

1. Όπως είναι γνωστό με την εγκ.96/02 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 2 του Ν.3029/02, με τις οποίες επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στο σημερινό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Τη βάση υπολογισμού της σύνταξης πλέον θα αποτελούν τα 5 ημερολογιακά έτη που επιλέγει ο ίδιος ο ασφ/νος από τα 10 χρόνια, τα προηγούμενα εκείνου μέσα στο οποίο υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησης.

Με την ίδια εγκύκλιο σας γνωρίσαμε, επίσης, ότι, στην περίπτωση που οι ημέρες των ετών που έχουν επιλεγεί για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης δεν είναι τουλάχιστον 1000, για την συμπλήρωσή τους θα υπολογίζονται ημέρες των αμέσως προηγούμενων ετών της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, τα οποία δεν έχουν επιλεγεί από τον υποψήφιο συντ/χο και, τέλος ότι, αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 1000 ημέρες εργασίας μέσα στη δεκαετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, τότε αναζητούνται και αποδοχές που αντιστοιχούν σε ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί πέραν της δεκαετίας.

2. Παρότι, λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διάταξη προβλέπει η επιλογή των συμφερότερων 5 ετών να γίνεται από τον ίδιο τον ασφ/νο, εν τούτοις, για λόγους χρηστής διοίκησης και επειδή θα υπάρχουν περιπτώσεις αδυναμίας ασφ/νων να διαπιστώνουν οι ίδιοι ποια είναι αυτά κρίθηκε απαραίτητο η επιλογή των συμφερότερων 5 ετών να γίνεται από την Υπηρεσία.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που οι ασφ/νοι έχουν κάνει την επιλογή τους, οπότε θα ελέγχεται αν όντως αυτή η 5ετία είναι η καλύτερη και, σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερώνεται ο ασφ/νος για την αλλαγή της επιλεγόμενης 5ετίας προς ίδιον συμφέρον και θα υπογράφει δήλωση για την αποδοχή της.

3. Συνεπώς, για την επιλογή των καλύτερων 5 ετών με βάση τα οποία θα υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης θα προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες:

Οι μεικτές αποδοχές κάθε έτους της τελευταίας δεκαετίας χωρίς τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας (Ν.2084/92 άρθρο 50παρ.1) θα αναπροσαρμόζονται στο προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους συντελεστές που παραθέτουμε παρακάτω.

Στη συνέχεια, τα αναπροσαρμοσμένα ποσά θα διαιρούνται με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε έτος, προκειμένου να εξευρεθεί το μέσο ημερομίσθιο κάθε έτους με βάση το οποίο θα επιλέγεται η συμφερότερη πενταετία.

4. Για να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες Συντάξεων κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών της δεκαετίας 1995-2004, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της ασφ/κής κλάσης υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ.9 του Ν.3029/02, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2005, σας παραθέτουμε τους λόγους και

τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών.

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43,25 / 27,56 = 1,5693

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43,25 /30,17 = 1,4335

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43,25/ 32,34 = 1,3373

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43,25/ 33,54= 1,2895

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43,25 / 34,86 = 1,2406

Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43,25/ 36,27 = 1,1924

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43,25/38,27 = 1,1301

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43,25/ 39,61 = 1,0918

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43,25 / 41,14 = 1,0500

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43,25/ 43,25 = 1

Επίσης, παραθέτουμε παράδειγμα υπολογισμού ποσού σύνταξης και επιλογής συμφερότερης πενταετίας:

ΕΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ � ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1995 : 1.951.000 x 1,5693 = 8985,19 : 300 = 29,95

1996 : 2.162.275 x 1,4335 = 9096,47 : 250 = 36,38

1997 : 2.362.300 x 1,3373 = 9271,03 : 260 = 35,65

1998 : 2.479.750 x 1,2895 = 9384,12 : 300 = 31,28

1999 : 2.598.180 x 1,2406 = 9459,43 : 300 = 31,53

2000 : 2.821.351 x 1,1924 = 9872,87 : 300 = 32,91

2001 : 3.026.420 x 1,1301 = 10037,15 : 300 = 33,46

2002 : 9346,57 x 1,0918 = 10204,58 : 300 = 34,01

2003 : 9809,28 x 1,0500 = 10299,74 : 309 = 33,33

2004 : 6572,28 x 1 = 6572,28 : 208 = 31,60

Τα καλύτερα 5 έτη με βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο ανωτέρω παράδειγμα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.

5. Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρείται με το σύνολο των ημερών εργασίας των αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000.

Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει ως πηλίκο αυτής της διαίρεσης, θα γίνει η κατάταξη σε ασφ/κή κλάση, με βάση τους πίνακες που ίσχυαν την περίοδο από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφ/κής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφ/κές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος μισθός ή ημερομίσθιο), χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.

Τέλος, στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/90 ή την 31/12/91, η κατάταξη σε ασφ/κή κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα, δηλ. την ανώτατη ασφ/κή κλάση που ίσχυε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης