Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 2/2176/ΔΠΓΚ/2018 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 2/2176/ΔΠΓΚ/2018
Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 2/2176/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟNOMIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
1.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
1.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
2. Παρακολούθηση υποχρεώσεων
2.1 Παρακολούθηση και εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
3. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
4. Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π
5. Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση
5.1 Τακτικός Προϋπολογισμός
α) Πιστώσεις – πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
β) Προγραμματισμός
γ) Προσωπικό, αποδοχές και πρόσθετες παροχές
δ) Επισημάνσεις για ειδικές κατηγορίες δαπανών
5.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
6. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων
6.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
α) Κατάρτιση – έγκριση – αναμόρφωση προϋπολογισμών
β) Πολυετείς υποχρεώσεις
γ) Απολογισμός οικονομικού έτους 2017
6.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ Π1: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ Π2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ Π3Α: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ Π3Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ Π4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνονται, σε ενιαίο κείμενο και με συστηματικό τρόπο, οι διατάξεις που αφορούν το δημόσιο λογιστικό και ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/85/ΕΕ.

Παράλληλα, διατυπώνονται με συστηματικό τρόπο γενικές αρχές για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια, για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των οποίων επιδιώκεται η, εντός των στόχων και ορίων, ακριβής εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 4270/2014, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110), επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στις ρυθμίσεις περί στοχοθεσίας και αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους. Παράλληλα, διασαφηνίζεται το πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, καθώς και για εκείνες που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, προκειμένου να εφαρμόζεται πλέον για τις ΑΔΑ ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων περί έγκρισης και τροποποίησης προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις ευθύνες των αρμοδίων οργάνων κλ.π., ενώ έχει καταργηθεί το π.δ. 113/2010 (Α΄194).

1. Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού

1.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης

Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών αφενός και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αφετέρου (της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), καθώς και μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 70 του ν. 4270/2014, συνάπτονται, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2018, ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με στόχο τη δέσμευση για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίου στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, αφού σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται

τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 70 και 172 του ν. 4270/2014 εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχεται υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Έντυπο 4), μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού.

Όλοι οι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις από τους στόχους.

1.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018, μνημόνια συνεργασίας συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 147 του ν. 4270/2014.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών και οι διοικήσεις των φορέων (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ και ΑΔΑ) οφείλουν να παρακολουθούν αδιαλείπτως την εξέλιξη των

προϋπολογισμών τους και να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 147, 157, 173 και 175Α εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους. Για την έγκαιρη και ορθή σύνταξη των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις εκθέσεων πρέπει άμεσα να δοθούν οδηγίες από τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν.

Το υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων συνεργασίας προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, καθώς και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού.

Αναφορικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 149 και 174 του ν. 4270/2014).

2. Παρακολούθηση υποχρεώσεων

Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ή από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, γίνεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4270/2014, καθώς και του π.δ/τος 80/2016. Με τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των αρμοδίων οργάνων, ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ/τος 80/2016 κάθε φορέας Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει και να τηρεί, σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά, τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα.

Για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων εφαρμόζονται και οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) και 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-
Β03) εγκυκλίους του ΓΛΚ.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών αφού από αυτό εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια ως την πληρωμή τους. Ταυτόχρονα αποτελεί μηχανισμό διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αφού μέσω αυτού γίνεται ευχερής η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης, που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα (άρθρα 11 και 12 του π.δ/τος 80/2016).

Ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων, η συνεχής παρακολούθηση των διαθέσιμων πιστώσεων και των υποχρεώσεων, η μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξόφληση των τιμολογίων εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις, αποτελούν βασικές υποχρεώσεις των φορέων.

Για το λόγο αυτό οι φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:

• την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, δηλαδή μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα αναφοράς, έγκυρων στοιχείων (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές), μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το σκοπό αυτό διαδικτυακής πύλης (e-Portal),

• την αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς (μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα ή του τριμήνου αναφοράς) για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 έγγραφό μας,

• την ανάπτυξη μηχανογραφημένου Μητρώου Δεσμεύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και

• την παροχή στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους.

Επίσης, οι φορείς οφείλουν να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) με τις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές.

2.1 Παρακολούθηση και εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 προβλέφθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους, καθώς και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προβλέπονται οι διαδικασίες για τις μεταφορές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στη βάση αυτών εκδόθηκε η αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄1932) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β΄2195) όμοια, με την οποία προβλέπεται η ενίσχυση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες.

Παράλληλα, με την αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β΄54) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 (Β΄2275) όμοια, προβλέπεται η έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, θα εξακολουθήσει να υλοποιείται και εντός του 2018, καθώς προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30.6.2018.

Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οι Προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, καθώς και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να τηρούν τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις, να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, καθώς και να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το ΓΛΚ.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες ΓΔΟΥ οφείλουν να αποστέλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα προσωρινά στοιχεία για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τόσο για το Υπουργείο όσο και για όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την πορεία εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτέρω αποφάσεων. Αντίστοιχα, οφείλουν να αποστέλλουν οριστικά στοιχεία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ως ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του ΓΛΚ.

3. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων (ΓΔΟΥ) στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της οικονομικής εποπτείας που οφείλουν να ασκούν στους εποπτευόμενους φορείς αυτού, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατ’ αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιγράφονται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων αλλά και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, περιγράφονται στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου. Η στενή συνεργασία του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων και οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, πρέπει να τηρούν και τα παρακάτω:
• να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 80/2016 και των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών που παρέχονται στις εγκυκλίους του ΓΛΚ,
• να προγραμματίζουν τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και οι ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου,

• να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,
• να τηρούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.

Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος κατά την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οφείλουν να προγραμματίζουν τις ενέργειες, ώστε αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης να υποβάλλονται, συγκεντρωτικά, στη ΔΠΓΚ μέχρι τις 10 εκάστου μηνός και να αφορούν προγραμματισμένες ανάγκες του μήνα. Μεμονωμένα αιτήματα που θα στέλνονται μετά την προθεσμία αυτή, θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου μήνα.

Πέραν των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 24 και 25 του ν. 4270/2014, οι ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων οι δαπάνες ελέγχονταν από ΥΔΕ, από το 2017 έχουν αναλάβει και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 69Γ του ν. 4270/2014.

4. Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ενοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ενώ οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και τα ταμεία πρόνοιας ενσωματώθηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για κύρια σύνταξη για τους ανωτέρω υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου καταβάλλονται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α., για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που ενσωματώνονται στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, για το οικονομικό έτος 2018 για τις εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων που υπάγονταν ως 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, έχει προβλεφθεί ανά φορέα δαπάνη εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. με ποσοστό 6,67%, λόγω της ετήσιας σταδιακής προσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 και της αριθμ. 111/30.11.2016 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄4005).

Κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 2018 οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να φροντίσουν για την ορθή τήρηση και εμφάνιση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και ειδικότερα για τη χωριστή παρακολούθηση της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους που

υπάγονταν στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ως 31.12.2016 και της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους που υπάγονταν σε άλλο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς πλην Δημοσίου ως 31.12.2016. Υπενθυμίζεται ότι για το σκοπό αυτό στους κώδικες κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ν.Π.Δ.Δ. έχουν επέλθει όλες οι απαραίτητες μεταβολές και έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί εσόδων – εξόδων.

5. Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση

• Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους

Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων θα γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διοικητικές πράξεις προσδιορίζουν αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων, όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού.

Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και κωδικούς αριθμούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Έσοδα

Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών, βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού.

Βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους (2017) που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν θα εισπραχθούν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, θα διαγραφούν λογιστικά από το έτος αυτό και θα επαναβεβαιωθούν ως έσοδα του οικονομικού έτους 2018.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο άρθρο 81 του ν. 4270/2014.

• Έξοδα

Η υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται ανώτατα όρια δαπανών. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή

υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Τα όρια των πιστώσεων που έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2018, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που θα βαρύνουν τις πιστώσεις αυτές.

5.1 Τακτικός Προϋπολογισμός

α) Πιστώσεις – πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανακατανομών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ με την αριθμ. 2/98971/ΔΠΓΚ/22.12.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού – ανακατανομή πιστώσεων» (Β΄4215), η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις - μεταφορές) των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η τήρηση των σχετικών διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Διευκρινίζεται ότι η ανακατανομή των πιστώσεων του ειδικού φορέα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι:
• Οι επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού προς το ασφαλιστικό σύστημα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ είναι απαραίτητο να διατίθενται όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί και αποτυπωθεί στον πίνακα 3.22 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2018 προκειμένου να αποφεύγονται αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.
• Διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 59 του ν. 4270/2014. Σημειώνεται ότι κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται στη Βουλή και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή.
• Η ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό, είτε αυτή προέρχεται από την αρχική κατανομή, είτε από ανακατανομή ή ενίσχυση του προϋπολογισμού των φορέων, ακόμη και στις περιπτώσεις που συμμετέχει στη σχετική διαδικασία εγγραφής ή ανακατανομής το Υπουργείο Οικονομικών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση εκ των προτέρων νομιμοποίηση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε βάρος αυτών των πιστώσεων. Η ευθύνη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων και την πραγματοποίηση δαπανών ανήκει αποκλειστικά στις υπηρεσίες του φορέα που πραγματοποιεί τη δαπάνη.

β) Προγραμματισμός

Όλοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, για τις οποίες οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφλησή τους, κατανέμοντας σχετικές πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου (ΚΑΕ) της κατηγορίας ΚΑΕ 9000, που υφίστανται ειδικά για αυτό το σκοπό.

Τονίζεται ότι στην κατηγορία αυτή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που καταγράφηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων ως απλήρωτες υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Κατά συνέπεια, το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους θα πρέπει να συμπίπτει με το ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν προκειμένου να εξοφληθούν σε βάρος των πιστώσεων της κατηγορίας ΚΑΕ 9000 του προϋπολογισμού του 2018.

Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που βαρύνει τον εκτελούμενο προϋπολογισμό. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.

Επιπλέον, οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών, καθώς τυχόν αποκλίσεις θα εξετάζονται κάθε τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 70 και 172.

γ) Προσωπικό, αποδοχές και πρόσθετες παροχές

• Πιστώσεις θέσεων προσωπικού

Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες είναι στο εξής υπεύθυνες για την τήρηση του μητρώου προσωπικού (άρθρο 69Γ ν. 4270/2014). Για το ομοιόμορφο άνοιγμα και την τήρηση του βιβλίου μητρώου του προσωπικού των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και των ΑΕΙ, ΤΕΙ, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του τακτικού προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:

i) Στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των ήδη θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της. Στον προϋπολογισμό επίσης υπάρχουν πιστώσεις για το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης (Αντιπροέδρων, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών), είτε είναι βουλευτές, είτε εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και για το διορισμό των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων) Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων τους. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η αρμόδια ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών, παρέχουν τις απαραίτητες, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων και ενημερώνουν άμεσα

τη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό.

ii) Οι θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31.12.2017 μεταφέρονται αυτούσιες στο μητρώο του 2018. Οι θέσεις του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ. θα διαγράφονται αμέσως από τα σχετικά βιβλία - μητρώα, με εξαίρεση τις θέσεις:
• προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, των Πολιτικών Γραφείων των Υπουργών Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, εκτός της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
• προσωπικού των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων),
• δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων Υπουργείων (παρ. 2 άρθρο 67 ν. 1943/1991),
• ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ. 2592/1953 ιατρών, καθώς και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

Υπενθυμίζεται ότι για την απλοποίηση της διαδικασίας διορισμού υπαλλήλων έχει εκδοθεί η αριθμ. 2/9854/ΔΠΓΚ/6.2.2017 (ΑΔΑ ΩΖ18Η-563) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Διευκρινίζεται δε ότι προκειμένου οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες να βεβαιώσουν την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων διορισμού, απαιτείται προηγούμενη μεταφορά πιστώσεων ή παροχή σχετικού εγγράφου περί επάρκειας πιστώσεων από τη ΔΠΓΚ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Τα αιτήματα που αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ θα πρέπει να είναι αναλυτικά και πλήρως αιτιολογημένα και σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Τέλος, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από διορισμούς/προσλήψεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους και για τις οποίες έχουν μεταφερθεί πιστώσεις κατά τα ανωτέρω ή έχει παρασχεθεί από τη ΔΠΓΚ σχετικό έγγραφο περί επάρκειας πιστώσεων, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Αντίστοιχα, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από διορισμούς/προσλήψεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους, βαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Σε κάθε περίπτωση, οι απαραίτητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ/τος 80/2016, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων παρέχονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.

• Αποδοχές προσωπικού

Για τις δαπάνες αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων.

Για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτουμένου οργάνου (δημοσιονομική δέσμευση).

Συνεπώς, όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, προσλαμβανόμενων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων, αποσπώμενων ή προαγόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ/τος 80/2016).

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι φορείς να αποστέλλουν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ ανά τρίμηνο τις μεταβολές του προσωπικού τους (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κλπ.), συμπληρώνοντας τον πίνακα στο έντυπο Π2 ανά ειδικό φορέα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα θα πρέπει να γίνεται έως τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου (ήτοι έως 20/1, 20/4, 20/7, 20/10).

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα θα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει στο τέλος της εκάστοτε περιόδου να συμπίπτει με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

• Μετατάξεις – ανακατανομές – αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄224), καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Αναφορικά με τη διαχείριση των πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται ή αποσπάται ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Σύμφωνα με αυτές, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέρουν σε ειδικό ΚΑΕ του προϋπολογισμού τους (ΚΑΕ 0913), μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων τους σε άλλους

φορείς. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και η μισθοδοσία τους δεν βαρύνει άμεσα τον Τακτικό Προϋπολογισμό και πάντα στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων δαπανών του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α΄287).

Ειδικά στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς που δεν επιχορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό ΚΑΕ (ΚΑΕ 2861 και ΚΑΕ 2869). Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης και καλύπτεται από τις πιστώσεις που μεταφέρουν τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4440/2016, μετατάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ανακοίνωση- πρόσκληση ή έχει υποβληθεί αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016. Επίσης, αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση- πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων αυτών πραγματοποιείται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016.

Κατά συνέπεια, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να φροντίσουν για τη μεταφορά μέρους των πιστώσεων για μεταβιβάσεις σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ 0913), ώστε να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας για μετατάξεις – αποσπάσεις ως ανωτέρω.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, από την έναρξη ισχύος αυτού, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180) σύμφωνα με την οποία απαιτούνταν προηγούμενη έγκριση της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ για την διενέργεια μετατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, με το π.δ. 80/2016 (παρ. 3 του άρθρου 12) προβλέπεται η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα περί ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες (παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ/τος 80/2016).

Διευκρινίζεται ότι για τις μετατάξεις προσωπικού
• από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο και από φορέα σε φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
• από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή το ΕΚΑΒ ή νοσηλευτικό ίδρυμα του ΕΣΥ ή ΥΠΕ/ΠΕΔΥ, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στο ΕΚΑΒ ή σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα του ΕΣΥ ή ΥΠΕ/ΠΕΔΥ,
• από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από φορείς πρόνοιας που η μισθοδοσία του προσωπικού τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΕΦ 33-220), στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου ή στους ανωτέρω φορείς πρόνοιας, και
• από ΑΕΙ και ΤΕΙ σε άλλα αντίστοιχα ιδρύματα και αντίστροφα,

οι οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν απευθείας την απαιτούμενη από τις διατάξεις της παρ.3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ/τος 80/2016 βεβαίωση επί των οικείων πράξεων, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φορέα για μισθοδοσία.

Τέλος, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από μετατάξεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους και για τις οποίες έχουν μεταφερθεί πιστώσεις κατά τα ανωτέρω ή έχει παρασχεθεί από τη ΔΠΓΚ σχετικό έγγραφο περί επάρκειας πιστώσεων, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Αντίστοιχα, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από μετατάξεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους, βαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Σε κάθε περίπτωση, οι απαραίτητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ/τος 80/2016, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων παρέχονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.

• Αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Προϋπόθεση για την έγκριση απόσπασης υπαλλήλων, η οποία είναι δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο της διοικητικής πράξης (απόφαση απόσπασης). Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4270/2014, οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης είναι απολύτως άκυρη, τα δε υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν στην ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων έχουν πειθαρχική ευθύνη (άρθρο 11 του π.δ/τος 80/2016).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4440/2016, η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ, διενεργείται από το φορέα υποδοχής στον οποίο τοποθετούνται. Οι φορείς οφείλουν να ενεργούν για την κάλυψη της δαπάνης των αποσπάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016.

Στις περιπτώσεις που το υπό απόσπαση προσωπικό προέρχεται από φορείς το προσωπικό των οποίων μισθοδοτείται άμεσα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ανακλήσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων προέλευσης για τις σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσπασης προσωπικού.

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τους ήδη αποσπασμένους υπαλλήλους, όσον αφορά όμως τις νέες αποσπάσεις υπαλλήλων πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Πιστώσεις από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών δεν δύναται να διατεθούν.

Η δαπάνη των αποσπάσεων που υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους καλύπτεται ομοίως προς τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο για τις μετατάξεις υπαλλήλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

• Πρόσθετες παροχές - εφημερίες

Στον αριθμό των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά – πέραν του κανονικού ωραρίου – το προσωπικό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και το προσωπικό των λοιπών φορέων η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του Τακτικού Προϋπολογισμού, τίθενται περιορισμοί (όρια). Το ποσό της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο δαπανών που μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών.

Η διαδικασία αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας των Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, από 1.1.2015 καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270). Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου εν συνεχεία να επιχορηγηθούν ειδικώς οι εν λόγω φορείς. Σε κάθε περίπτωση για την ακριβή τήρηση των διαδικασιών επιχορήγησης, της επιστροφής των τυχόν αδιάθετων ποσών, όπως επίσης και της συγκέντρωσης και αποστολής στη ΔΠΓΚ των στοιχείων πληρωμών μετά το πέρας κάθε τριμήνου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στην τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Β΄382), Β1α/40746/29.5.2015 (Β΄1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Β΄1018) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Τέλος επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 καταργήθηκε η παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 αναφορικά με την ανάληψη υποχρεώσεων που αφορούν δαπάνες για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα και υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του τελευταίου διμήνου κάθε οικονομικού έτους.

Κατά συνέπεια, η ανάληψη για τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος κάθε φορά έτους. Εφόσον οι σχετικές υποχρεώσεις καταγραφούν ως απλήρωτες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2017), με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους (2018) και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα πιστώσεις ισόποσες με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων αυτών σε βάρος των πιστώσεων της κατηγορίας ΚΑΕ 9000 (Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. αν δεν έχουν καταγραφεί ως απλήρωτες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2017), οι πιστώσεις δεσμεύονται σε βάρος των πιστώσεων της υποκατηγορίας ΚΑΕ 0500 (Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές) του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους (2018).

δ) Επισημάνσεις για ειδικές κατηγορίες δαπανών

• Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Με την έναρξη του οικονομικού έτους η ΔΠΓΚ του ΓΛΚ θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ, προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά

του ΝΣΚ). Οι σχετικές πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό και μπορούν να μεταφερθούν με αποφάσεις του αρμόδιου διατάκτη μόνο στους ίδιους ΚΑΕ των επιμέρους ειδικών φορέων του προϋπολογισμού του. Η μεταφορά τους σε άλλους ΚΑΕ για την κάλυψη άλλων δαπανών των φορέων δεν επιτρέπεται.

Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και συνεπώς, αιτήματα για διάθεση πιστώσεων για την αιτία αυτή δεν θα υποβάλλονται στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, με εξαίρεση την περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων.

Σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση από τη ΔΠΓΚ των αιτημάτων για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ (π.χ. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής).

• Πολυετείς υποχρεώσεις - δεσμεύσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 34 του ν. 4484/2017, για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά ΚΑΕ κάθε ειδικού φορέα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2018 έτη και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

Για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται το υπόδειγμα του πίνακα του εντύπου Π3Α του Παραρτήματος. Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Έντυπο Π3Β). Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διατάκτης δεν είναι και ο αρμόδιος Υπουργός, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.

Για πολυετείς υποχρεώσεις που έχει παρασχεθεί έγκριση κατά τα προηγούμενα έτη, βάσει παλαιότερης διάρθρωσης Υπουργείων, νοείται ότι οι σχετικές υποχρεώσεις βαρύνουν τους αντίστοιχους φορείς και ειδικούς φορείς βάσει της ισχύουσας νέας διάρθρωσης. Κατά συνέπεια, οι

αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό των νέων φορέων και ειδικών φορέων κατά το μέρος που βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2018.

• Δαπάνες ενοικίων

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση, υπάρχουν περιθώρια σημαντικής εξοικονόμησης δαπανών για μισθώσεις χώρων στέγασης των υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη και των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Η έγκριση του μηνιαίου μισθώματος του προς μίσθωση ακινήτου γίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του φορέα.

Επισημαίνεται ότι, για δαπάνες μισθωμάτων που προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξολοκλήρου τα επόμενα του 2018 έτη, ακολουθούνται τα αναφερόμενα παραπάνω για τις πολυετείς υποχρεώσεις – δεσμεύσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4270/2014.

Σε κάθε περίπτωση, ευνόητο είναι ότι οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 66 του ν. 4270/2014.

• Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (Υποκατηγορία ΚΑΕ 5300, 5400)

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την ΕΕ και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε άλλες κατηγορίες δαπανών. Οι πιστώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που έχουν προβλεφθεί.

• Επιχορηγήσεις

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό διατίθενται σημαντικά ποσά για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων. Ωστόσο, ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των πιστώσεων για επιχορηγήσεις.

Κύριο μέλημα των αρμοδίων ΓΔΟΥ αποτελεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών και η συνεχής αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται στους φορείς που εποπτεύουν, είτε ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση είτε όχι. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσης των επιχορηγήσεων, καθώς και η συνάφεια με τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο κάθε φορέας. Επιπλέον, ο εντός των μηνιαίων στόχων ακριβής χρονικός προγραμματισμός καταβολής των επιχορηγήσεων, εκ μέρους των Υπουργείων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση και των προϋπολογισμών των επιχορηγούμενων φορέων. Τυχόν καθυστερήσεις στην καταβολή τους ενδέχεται να επιφέρει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα που επιχορηγείται και κατ’ επέκταση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η αναγκαιότητα ή μη καταβολής της επιχορήγησης θα πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και του ύψους των ταμειακών τους

διαθεσίμων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους, καθώς και των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Οι φορείς που λαμβάνουν «μικτές» επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κονδύλια για πληρωμή των αποδοχών και των λοιπών δαπανών τους (προμήθειες, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), διαθέτουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τις τακτικές αποδοχές προσωπικού και στη συνέχεια για τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται τα ποσά που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ιδιαίτερα δε, σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται ποσά για πρόσθετες αμοιβές, αν δεν έχει εξασφαλισθεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών.

• Διάφορες σύνθετες δαπάνες (κατηγορία ΚΑΕ 5000)

Στην κατηγορία αυτή, εκτός των υπό κατανομή πιστώσεων, εντάσσονται και πιστώσεις για δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, οι σχετικές δαπάνες πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολό τους αποκλειστικά στους ΚΑΕ για τους οποίους έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη.

Διευκρινίζεται ότι σε βάρος των πιστώσεων των εν λόγω ΚΑΕ είναι δυνατή η καταβολή επιχορηγήσεων σε διάφορα νομικά πρόσωπα και σε ΟΤΑ, που ενδεχομένως υλοποιούν μέρος των εν λόγω προγραμμάτων, με δαπάνες σύνθετου χαρακτήρα.

• Πιστώσεις υπό κατανομή

Η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων) δεν επιτρέπεται σε βάρος των ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται υπό κατανομή κονδύλια, π.χ. ΚΑΕ 5115
«Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων». Τα κονδύλια αυτά μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε άλλες κατηγορίες, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν.


5.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, οι πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες ανά φορέα και διακρίνονται στις υποκατηγορίες ΚΑΕ:
• 8200 που αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους και
• 8300 που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Εφιστάται η προσοχή για την ορθή εμφάνιση των δαπανών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με βάση τον υφιστάμενο κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων.

Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται με εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έκδοση της οποίας αναμένεται με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους (2018), ενώ με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ετησίως πριν το τέλος του τρέχοντος κάθε φορά έτους, παρέχονται οδηγίες για την τακτοποίηση των πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων που διενεργήθηκαν στη διάρκεια αυτού, τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους και τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με τη μετάβαση από το ένα έτος στο επόμενο, για την ομαλή συνέχιση των έργων.


6. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων

6.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης α) Κατάρτιση – έγκριση – αναμόρφωση προϋπολογισμών
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014, τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το ΓΛΚ. Σημειώνεται ότι στους προϋπολογισμούς των φορέων για το 2018 θα πρέπει να ενσωματωθούν οι προσαρμογές της επισκόπησης δαπανών και της έκπτωσης στη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4270/2014, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει το όριο που έχει καθορισθεί με την απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, δηλ. το όριο των δέκα (10) εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στους προϋπολογισμούς των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 έχουν ήδη ενσωματωθεί οι προσαρμογές της επισκόπησης δαπανών και της έκπτωσης στη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς με το συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014, τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το ΓΛΚ.

Για την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), καθώς και του άρθρου 64 του ν. 4270/2014.

Με μέριμνα των αρμοδίων Υπουργείων, και προκειμένου περί ΑΔΑ των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αναμορφώνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους δεσμευτικούς στόχους που έχουν τεθεί στον

προϋπολογισμό του 2018 (Πίνακες 3.18, 3.19, 3.20, 3.22 και 3.28 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού), καθώς και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ως ανωτέρω.

Η έγκριση των προϋπολογισμών και των αναμορφώσεων αυτών θα πρέπει να είναι συνεπής με τα παρακάτω:

• Τα ποσά που αφορούν τα έσοδα καθώς και τις δαπάνες από καταπτώσεις εγγυήσεων είναι σε ακαθάριστη βάση.

• Τα έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα πρέπει να εμφανίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς Κ.Α. Εσόδων και να μην διαχέονται σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

Για τις αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4α του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 και στην απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών. Τα αιτήματα αναθεώρησης προϋπολογισμού των φορέων αυτών αποστέλλονται μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α΄ τριμήνου και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννιαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4270/2014.

Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί των φορέων αυτών, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως ανωτέρω, εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και κοινοποιούνται στο ΓΛΚ. Εφόσον υπερβαίνουν το όριο, εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το ΓΛΚ κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο. Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64Α του ν. 4270/2014.

Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να αναμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 63 του ν. 4270/2014. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναμορφώνονται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

Ειδικά για τους προϋπολογισμούς των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), την κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωσή τους, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 61 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114).

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ήτοι από το σύνολο των εσόδων μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δάνεια και ρευστοποιήσεις χρεογράφων, καθώς και από το σύνολο των εξόδων μη

συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων και πληρωμών για την αγορά χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.).


β) Πολυετείς υποχρεώσεις

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2018 έτη και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά ανά ΚΑΕ προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ., απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2018 έτη και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

Ειδικότερα για τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται πίνακας αντίστοιχος με εκείνον του υποδείγματος του εντύπου Π3Α του Παραρτήματος. Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Έντυπο Π3Β). Σε περίπτωση που η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση, αναλήψεις υποχρεώσεων που βαρύνουν επόμενα οικονομικά έτη λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ετών που θα βαρύνουν.

γ) Απολογισμός οικονομικού έτους 2017

Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα Ν.Π.Δ.Δ. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι η 31.12.2017, τόσο για την είσπραξη των εσόδων, όσο και για την πληρωμή των δαπανών.

Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφληση τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2017 έως 30.6.2018 προς έγκριση, με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά, πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν μεταβάλλονται.

6.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους οφείλουν να παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις βασικές αρχές που τίθενται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 64Α, 155Α και 175Α του ν. 4270/2014, καθώς και στις διατάξεις του ν. 3429/2005.

Τέλος, για ζητήματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Διευθύνσεις του ΓΛΚ.


Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης