ΣΔΟΕ.112381/14.12.04

Κοινή δράση στον έλεγχο του παράνομου εμπορίου και προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., Υπουργείου Ανάπτυξης, Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας" ΣΧΕΤ: α) Το 108409/3.9.2004 έγγραφό μας β) Το 111810/1.12.2004 έγγραφό μαςΣχόλια:


14 Δεκ 2004

Taxheaven.gr


Αρ.Πρωτ.: 112381/14.12.04 Κοινή δράση στον έλεγχο του παράνομου εμπορίου και προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., Υπουργείου Ανάπτυξης, Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας" ΣΧΕΤ: α) Το 108409/3.9.2004 έγγραφό μας β) Το 111810/1.12.2004 έγγραφό μας


 1. Γενικά Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας περιορισμού και ελέγχου του φαινομένου του παράνομου εμπορίου, όπως και προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών (Κίνας, Κορέας, Ταϋβάν κ.λ.π) και πέραν της αυτόνομης δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. με βάση σειρά οδηγιών που έχουν παρασχεθεί κατά προηγούμενο χρονικό διάστημα και ύστερα από επανειλημμένες επαφές για το θέμα αυτό με συναρμόδιες υπηρεσίες, αποφασίσθηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο του παραεμπορίου με μικτά συνεργεία ελέγχου. 

2. Σκοπός Η σύσταση και λειτουργία μικτών συνεργείων ελέγχου αποσκοπεί στην συντονισμένη και οργανωμένη δράση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με κύριο στόχο τους αποτελεσματικότερους ελέγχους στο παραεμπόριο και κατ΄ επέκταση την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, με την εμφανή και επαναλαμβανόμενη παρουσία των συνεργείων ελέγχου, η πρόληψη και η αποτροπή διενέργειας παράνομων συναλλαγών από μη νομιμοποιημένα για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής πρόσωπα καθώς και επίσης η ανάσχεση και ο δραστικός περιορισμός επέκτασης του παραεμπορίου. 

3. Συντονισμός κοινής δράσης Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως και τηλεφωνικά έχει διευκρινισθεί, πριν από την σύσταση των μικτών συνεργείων θα έρχεται σε επικοινωνία και επαφή με της συναρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι: o Υπηρεσία Υπουργείου Ανάπτυξηςo Ελληνική Αστυνομίαo Τοπική αυτοδιοίκηση - Δημοτική Αστυνομία Σκοπός της επικοινωνίας αυτής είναι ο προγραμματισμός των ενεργειών σε τοπικό επίπεδο που θα αφορά στην σύσταση και λειτουργία των μικτών συνεργείων. 

4. Περιοχές ελέγχου Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε περιοχές των πόλεων χωρικής μας αρμοδιότητας, στις οποίες παρατηρείται έξαρση του φαινομένου αυτού, ενδεικτικά σαν τέτοιους χώρους αναφέρομε: o Σταθμοί συγκοινωνιακών μέσωνo Παζάρια και πανηγύριαo Πλατείεςo Παρυφές λαϊκών αγορώνo Εμπορικά κέντρα πόλεων - πεζόδρομοι κ.λ.π. 

5. Συγκέντρωση συνεργείων - αρμοδιότητες Στους μικτούς αυτούς ελέγχους θα μετέχουν συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. ως εξής:

Περιφερειακές Διευθύνσεις

Συνεργεία

Αττικής

Κεντρικής Μακεδονίας

Δυτικής Ελλάδας

Θεσσαλίας

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κρήτης

Ηπείρου

Στερεάς Ελλάδας

Πελοποννήσου

Δυτικής Μακεδονίας

Έως τέσσερα  (4)

   »   τρία        (3)

   »       »        (3)

   »       »        (3)

   »       »        (3)

   »       »        (3)

   »       »        (3)

   »     δύο      (2)

   »     δύο      (2)

   »     δύο      (2)

Τα συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. θα ενεργούν ελέγχους κατά λόγο αρμοδιότητας, στη διακίνηση, αλλά και εντός επιχειρήσεων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων (αποθήκες κ.λ.π.), στα πλαίσια αξιοποίησης πληροφοριών και διασταυρωτικών ελέγχων. 

Για να γίνει αισθητή και αποτελεσματικότερη η παρουσία των συνεργείων ελέγχου, αυτά θα συγκροτούνται σε τακτική βάση, οι υπάλληλοι θα μπορούν όπου κρίνεται αναγκαίο να φέρουν την υπηρεσιακή τους στολή και οι έλεγχοι να διενεργούνται και τις ώρες και ημέρες που τα καταστήματα είναι κλειστά (απογεύματα, Κυριακές). 

Η αρμοδιότητα των συνεργείων ελέγχου θα αφορά την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, για δε τις διαπιστούμενες φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις θα εκδίδεται Υ.Σ.Ε. και θα συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία θα αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δεν έχει προβεί σε έναρξη εργασιών, η σχετική έκθεση ελέγχου θα διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση. Επί πλέον σημειώνεται ότι επιβάλλεται, προκειμένου να είναι δυνατή η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, να λαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των παρανομούντων από την ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο με ταυτόχρονη λήψη φωτοτυπιών, εφόσον είναι εφικτό. 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η λήψη στοιχείων θα ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. 

6. Χρονική διάρκεια Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει διάρκεια έως 31 Ιανουαρίου 2005.Σε περίπτωση που απαιτηθεί, μέσα στο 2005, να επαναληφθούν οι κοινοί έλεγχοι αυτό θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερη οδηγία μας. 

7. Αποστολή στοιχείων Τέλος, σημειώνεται ότι σε μηνιαία βάση (Δεκέμβριος, Ιανουάριος) θα συμπληρώνονται και θα αποστέλλονται στοιχεία ελέγχων, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα. Η συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων θα γίνεται ανυπερθέτως εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα. 

8. Τελικά Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στο παρόν η υπηρεσία μας θα συνεχίσει την αυτόνομη δράση κατά του παραεμπορίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες μας. Ειδικότερα οι Περιφερειακές Δ/νσεις που δεν συγκαταλέγονται σε αυτές που θα ενεργήσουν από κοινού με άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τους συγκεκριμένους ελέγχους στα πλαίσια των παγίων εντολών για το συγκεκριμένο θέμα, δίδοντας υψηλή προτεραιότητα μεταξύ των ελέγχων διακίνησης.

 


Taxheaven.gr