Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την σύσταση Τμήματος στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, την μετατροπή του Αυτοτελούς Γραφείου της Χημικής (Χ.Υ.) Υπηρεσίας Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του κράτους σε γραφείο και υπαγωγή του σε τμήμα της ίδιας υπηρεσίας και την παροχή της δυνατότητας άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων ορισμένων Χημικών Υπηρεσιών από υφιστάμενες οργανικές μονάδες τους, πέραν των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Χημικής Υπηρεσίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την σύσταση Τμήματος στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, την μετατροπή του Αυτοτελούς Γραφείου της Χημικής (Χ.Υ.) Υπηρεσίας Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του κράτους σε γραφείο και υπαγωγή του σε τμήμα της ίδιας υπηρεσίας και την παροχή της δυνατότητας άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων ορισμένων Χημικών Υπηρεσιών από υφιστάμενες οργανικές μονάδες τους, πέραν των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Χημικής Υπηρεσίας

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ2017/22-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4700/29-12-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα', ββ' και γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 6, 7 και 19 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4469/2017 (Α'62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»,
γ) της αριθ. ΠΟΛ.1105/2017 (Β' 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.»,
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
ε) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα των άρθρων 29, 35 και 55 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 12, 15 και 19-12-2017, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),
β) από 03-11-2017, του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.),
γ) από 05 και 19-12-2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

4. Το αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 162652 ΕΞ 2017/19-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1188374 ΕΞ 2017/ 18-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 23-120 «Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Εσόδων» και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2018-2021, καθώς και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ΚΑΕ 0215 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018, η οποία θα εκδοθεί μετά από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη: α) σύστασης στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ενός (1) Τμήματος, β) συμπλήρωσης και ανακαθορισμού καθ' ύλην αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., γ) υπαγωγής ενός Αυτοτελούς Γραφείου της Χημικής (Χ.Υ.) Υπηρεσίας Πειραιά, ως γραφείου σε τμήμα της ίδιας υπηρεσίας και δ) παροχής της δυνατότητας άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων από υφιστάμενες οργανικές μονάδες ορισμένων Χημικών Υπηρεσιών, εκτός της χωρικής τους αρμοδιότητας, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Χημικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος, ύψους 3.992,28 €, η οποία εγγράφεται στους ΚΑΕ 0215, 0294, 0292 και 0293 του Ειδικού Φορέα 23-180, η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2018 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. α) Συμπληρώνουμε και ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.
β) Συνιστούμε στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γ.Δ.Φ.Δ. ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ε' - Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους αυτής.
γ) Μετατρέπουμε το Αυτοτελές Γραφείο της Χημικής (Χ.Υ.) Υπηρεσίας Πειραιά σε γραφείο και το υπαγάγουμε στο Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης της ίδιας υπηρεσίας, στο οποίο περιέρχονται και οι αρμοδιότητές του.
δ) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το άρθρο 55 αυτής.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 29, 35 και 55 αυτής, ως εξής:

α) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ. 4 του άρθρου 29 «Διεύθυνση Εισπράξεων»:

αα) συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε την περίπτωση α' της υποπαραγράφου Ι. «Τμήμα Α'-Εκούσιας Είσπραξης» και προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση δδ' στην περίπτωση β' αυτής, ως εξής:
«4.Ι.(α) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα εκούσιας είσπραξης, καθώς και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις"».
«4. Ι. (β) (δδ) διατάξεων περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017 - Α' 62)».

ββ) στην περίπτωση α' της υποπαραγράφου ΙΙ. «Τμήμα Β' - Αναγκαστικής Είσπραξης» προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση εε, ως εξής:
«4.ΙΙ. (α) (εε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62)».

γγ) στην υποπαράγραφο III. «Τμήμα Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών», προσθέτουμε νέα περίπτωση ιε, ως εξής:
«4.III. (ιε) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είσπραξης οφειλών, η ανάλυση κινδύνων οφειλέτη και η παρακολούθηση της απόδοσης των εισπράξεων στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62)».

δδ) στην υποπαράγραφο IV. «Τμήμα Δ'- Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών» συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε την περίπτωση στ, ως εξής:
«4.IV. (στ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και η έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62)». και

εε) στην υποπαράγραφο V. «Τμήμα Ε'- Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών» συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α , ως εξής:
«4. V. (α) Η εισήγηση για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες, υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62), υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα, σε θέματα:».

β) Τροποποιούμε το άρθρο 35 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» αυτής, ως κατωτέρω:
αα) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ. 2 αυτού, με την προσθήκη νέας περίπτωσης δ ', ως εξής:
«2. (δ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62)».

ββ) Συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε την παρ. 3 αυτού, ως εξής:
«3.- Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης.
β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη.
γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών.
ε) Τμήμα Ε'-Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».

γγ) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ. 4 αυτού, με την προσθήκη υποπαραγράφου V., η οποία έπεται της υποπαραγράφου IV., ως εξής:
«4. V. Τμήμα Ε'- Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
i.(α) Η εκπροσώπηση στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62).
(β) Η αίτηση πρόσθετων εγγράφων, πληροφοριών και λοιπών στοιχείων των οφειλετών που αιτούνται την ρύθμιση του ν. 4469/2017, για την διαπίστωση της ορθής τήρησης των διαδικασιών.
(γ) Η σύναψη και η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης αυτών ή η προώθηση της τελικής σύμβασης για υπογραφή στα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε.
(δ) Η εκτέλεση των προβλεπόμενων από τον νόμο ενεργειών, μέχρι την ολοκλήρωση ή την ανατροπή της σύμβασης».

δδ) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 5 σε αυτό, ως εξής:
«5. Οι υποθέσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ανατίθενται στα Τμήματα Β'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη, Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών, Ε'- Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών από τον Προϊστάμενο της Ε.Μ.ΕΙΣ., ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής».

γ) Tροποποιούμε το άρθρο 55 «Χημικές Υπηρεσίες» αυτής, ως κατωτέρω:
αα) Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου IV. «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά» της παραγράφου 6, προσθέτουμε δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση γ' της ίδιας υποπαραγράφου, καταργούμε την περ. δ' αυτής και διαμορφώνουμε αυτήν, ως εξής:
«IV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά Η Χημική Υπηρεσία Πειραιά ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β ', γ ' και ε ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων. Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των γαλακτοκομικών, κρεατοσκευασμάτων, ιχθυηρών, αυγών και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης ορισμένων ρυπαντών τροφίμων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.
(β) Τμήμα Β' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής. (γ) Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ασκεί τις αρμοδιότητες:
(αα) των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλί-μου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω και
(ββ) της περ. γ' της παρ. 3 στον τομέα των πετρελαιοειδών, στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου.
Γραφείο του Τμήματος Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης λειτουργεί στο Γ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και άλλες Αρχές και την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας».

ββ) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 7, η οποία έπεται της παραγράφου 6, ως εξής:
«7. Με ειδική εντολή των Προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.) Αιγαίου, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να ανατίθεται σε υφιστάμενα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία των οικείων Χημικών Υπηρεσιών, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. γ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υποπερ. ββ, γγ' και δδ' της ως άνω περ. γ' και πέραν των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης».

Β. α) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β' 2681) και Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β' 3861) όμοιες.

β) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης