Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1093/8.3.2002 Τροποποίηση της κοινής απόφασης 1137140/2439/Α0012/ ΠΟΛ.1277/5.12.1994 των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές»

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1093/8.3.2002
Τροποποίηση της κοινής απόφασης 1137140/2439/Α0012/ ΠΟΛ.1277/5.12.1994 των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές»


ΠΟΛ.1093/8.3.2002 Τροποποίηση της κοινής απόφασης 1137140/2439/Α0012/ ΠΟΛ.1277/5.12.1994 των Υπουργών Οικονομι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1093
ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΠΟΛ 1093

Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002
Αριθ.Πρωτ.1022847/432/Α0012

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').

2. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών σε ό,τι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή τους και την επίπτωση των παραγόντων αυτών στο κόστος κατασκευής τους.

3. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών από πλευράς πολυτέλειας και κόστους, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής που ανεγείρονται.

4. Την ανάγκη εξεύρεσης των ελάχιστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 περί ΦΠΑ, κατά τρόπο αντικειμενικό.

5. Την ανάγκη προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.

6. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.) αριθ. 1103/1997, 974/1998, 2866/1998 και 1478/2000.

7. Τις διατάξεις των Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000) και Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α'/19.10.2001).

8. Την ανάγκη προσαρμογής των δραχμικών αξιών σε ευρώ, επειδή από 1.1.2002 το εθνικό νόμισμα της χώρας μας και στις καθημερινές συναλλαγές θα είναι το ευρώ.

9. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τροποποιούμε την ΚΥΑ 1137140/2439/Α0012/ (ΦΕΚ 936/Α') ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ) το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τ.μ. οικοδομής, όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδομής πριν την εφαρμογή των Συντελεστών Αυξομείωσης.

Οι τιμές του ΚΕ καθορίζονται ως κατωτέρω:

α) Κτίρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών): 205 ευρώ/μ2

β) Μονοκατοικίες: 264 ευρώ/μ2

γ) Κτίρια γραφείων - καταστημάτων: 190 ευρώ/μ2

δ) Σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια: 132 ευρώ/μ2

ε) Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες: 102 ευρώ/μ2

στ) Ξενοδοχεία - νοσηλευτήρια: 234 ευρώ/μ2

ζ) Εκπαιδευτήρια: 146 ευρώ/μ2

η) Μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες: 176 ευρώ/μ2».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για ανακρίβεια που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 300,00 ευρώ σε βάρος του εκδότη αυτών ή, εφόσον η ανακρίβεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκδότη, σε βάρος του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών».

Αρθρο 2 - Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης