Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/6.7.1995 Κοινοποίηση της 269/ 1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί του δικαιώματος εκπτώσεως του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής διαφημιστικών τεντών.


Σχόλια:

Βλέπε και νεώτερη απόφαση ΠΟΛ.1041/2014 καθώς και ΝΣΚ 79/20219Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1995 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1184/6.7.1995
Κοινοποίηση της 269/ 1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί του δικαιώματος εκπτώσεως του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής διαφημιστικών τεντών.


Αθήνα 6 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1079923/2343/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ. 1184

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 269/1995, γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αριθμ. 269/1995 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομι­κών και παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση, α­ναγνωρίζεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστρο­φής του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών τεντών από εταιρίες παραγωγής παγωτών, γλυκών κλπ., στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους (περίπτερα, κυλικεία κλπ.), καθώς και της παραχώρησης κατά χρήση επενδυτικών αγαθών επιχειρήσεων (δεξαμενών, ψυγείων κλπ.) χωρίς αμοιβή προκειμένου να αποθηκεύονται σ΄ αυτό προϊόντα παραγωγής τους, τα οποία πωλούν στους πελάτες τους, δεδομένου ότι εμπίπτουν στην έν­νοια των αγαθών επένδυσης του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν.1642/1986 , όπως ισχύει

Η παρούσα έχει εφαρμογή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραχώρησης, κατά χρήση, επενδυτικών αγαθών επιχείρησης, εφόσον εμπί­πτουν στην έννοια των προαναφερομένων δια­τάξεων του ίδιου ως άνω νόμου, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης γνωμοδό­τησης.

Σχετικά με την οφειλή ή μη τελών χαρτοσή­μου στις συμβάσεις παραχώρησης κατά χρήση των κατά τα ανωτέρω επενδυτικών αγαθών των πωλητών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η σύμβαση παραχώρησης κατά χρήση επεν­δυτικών αγαθών χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, αλλά με την ανάληψη από αυτούς της υποχρέωσης να χρησιμοποιούν τα αγαθά αυτά για συντήρηση, διάθεση κλπ. των αγοραζομένων από τους χρήστες, προϊόντων τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αυτοτελή σύμβαση χρησιδανείου εκτός πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α. και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1β του Ν.1642/1986 , η σύμβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

Κάθε διαταγή αντίθετου περιεχομένου, ανα­φορικά με τα τέλη χαρτοσήμου σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης επενδυτικών αγαθών με τις παραπάνω προϋποθέσεις, παύει να ι­σχύει, από την έκδοση της παρούσας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 269/1995

Περίληψη Ερωτήματος:
α) Εάν πα­ρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του Φ.Π.Α., που αναλογεί στις δαπάνες, που υπο­βάλλονται οι επιχειρήσεις παραγωγής παγωτών, γλυκών κλπ. για την κατασκευή και τοποθέτηση διαφημιστικών τεντών στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους (περίπτερα, κυλικεία, καταστήματα κλπ.), καθώς και για την απόκτηση αγαθών που προορίζονται για την αποθήκευση ή συντήρηση των παραγομένων απ΄ αυτές προϊόντων (ψυγεία, δεξαμενές κλπ.), τα οποία ως άνω αγαθά παραχωρούν περαιτέρω κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος, στους λιανοπωλητές εμπόρους των προϊόντων τους και
β) εάν τα παραπάνω αγαθά (τέντες, ψυγεία κλπ.) εμπίπτουν στην έννοια των «αγαθών επένδυσης» της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986 ).

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Δ΄ Τμήμα), εγνωμοδότησε ο­μοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Με το παραπάνω σχετικό η ερωτώσα υπη­ρεσία αναφέρει τα παρακάτω:

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου 1642/1986 , όπως ισχύει, ως παράδοση αγαθών θεωρείται η ανά­ληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της ε­πιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξέ­νους προς την άσκηση της επιχείρησης, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή, κατά περίπτωση, των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Εξαιρούνται δώρα μέχρις αξίας δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρω­ση των σκοπών της επιχείρησής του.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 (περ. ε΄) του άρθρου 23 του ιδίου ως άνω νό­μου, ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ΄ αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν απ΄ αυτόν.

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμενο κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δραχμών τριών Χιλιάδων (3.000) και δειγμάτων.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρού 27 (περ. γ και δ΄ της παρ. 1) του προαναφερόμενου νόμου και με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων, ο φόρος επιστρέφεται, εφόσον αφορά πράξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 20 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 ή αγαθά επένδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986 , όπως ισχύει.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι, σύμφωνα με τις. διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, καθώς και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. Π. 4336/3162/10.7.1987 εγκ. 10, ως διαφημίσεις νοούνται οι εργασίες που αφορούν γενικά την προ­βολή στο κοινό αγαθών ή υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων με οποιοδήποτε μέσο (τύ­πος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος κλπ.).

4. Με την από 24.10.1994 επιστολή της κα­θώς και την από 15.12.94 διευκρινιστική, η βιο­μηχανία παγωτών και γλυκών Α.Τ.Ε.Ν. Γιαννιτσών, ζητά να της γνωρίσουμε εάν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του Φ.Π.Α. των δαπανών, ως διαφημιστικών τεντών οι οποί­ες κατασκευάζονται και τοποθετούνται για λο­γαριασμό της από ειδικευμένους τεχνίτες επαγ­γελματίες σε περίπτερα, κυλικεία, καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων καθώς και τη διάθεση, κατά χρήση, ψυγείων της γενικά στους χώρους που πωλεί τα προϊόντα της (παγωτά).

Επειδή η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται κά­θε φορά με διαφορετικό τρόπο από την αρμόδια ή και από άλλες Δ.Ο.Υ. κι οι απόψεις διί­στανται αν η πράξη αυτή αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων της περίπτωση β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου (αυτοπαράδοση αγαθού) ή παραχώρηση της χρήσης αγαθού με σκοπό την προβολή ή τη διαφήμισή της χάρη της προώθησης των πωλήσεων των προϊ­όντων της επιχείρησης, και δεδομένου ότι ορισμένα από τα αγαθά αυτά ουδέποτε επιστρέ­φονται στην παραχωρούσα επιχείρηση, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη σας επί του θέματος, αν δηλαδή για τις ως άνω δαπάνες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 και προκειμένου για τα διατιθέμενα, άνευ ανταλλάγματος, αγαθά της κυριότητάς της με σκοπό την αποθήκευση ή συντήρηση προϊόντων παραγωγής της(ψυγεία, δεξαμενές κλπ.), αν και γι΄ αυτά παρέχεται αφ΄ ενός δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την απόκτησή τους, κατά τις ως άνω διατάξεις και αφετέρου αν τα αγαθά εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26, του Ν. 1642/86 όπως ισχύει»:

11. Α. Κατ΄ άρθρο 2 του περί Φ.Π.Α. Ν.1642/1986 «Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) η παράδοση α­γαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,
β) η εισαγωγή αγαθών στην ελληνική επικράτεια...».

Περαιτέρω στο άρθρο 7 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:

«2. Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:

α) β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επι­χείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δρχ. 3.000 και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του...».

Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 (περ. ε) του άρθρου 23 του ιδίου ως άνω νόμου, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτη­σης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υ­πηρεσιών που έγιναν σ΄ αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοι­νοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμενο κατά το μέρος, που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δρχ. 3.000 και δειγμάτων.

Β. Εκ των άνω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. ενός προσώπου είναι η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών να γί­νεται από επαχθή αιτία, δηλ. έναντι ανταλλάγματος.

Ορισμένες όμως πράξεις, αν και δεν πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.1642/1986 και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να υπάγονται στο φόρο, παρά ταύτα κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και υπόκεινται στο φόρο. Πρόκειται περί πράξεων αυτοπαραδόσεως ή ιδιοχρησιμοποιήσεως αγα­θών προς ικανοποίηση των ιδίων αναγκών της επιχείρησης ή των αναγκών άλλης οικονομικής μονάδας περί των οποίων προνοεί το αρθ. 7 του ως άνω νόμου.

Η ερωτώσα υπηρεσία φαίνεται να προβληματίζεται, κατ΄ αρχήν, εάν οι αναφερόμενες στο υ­ποβληθέν ερώτημα πράξεις (τοποθέτηση τεντών, παραχώρηση ψυγείων κλπ.), εμπίπτουν στην έννοια της κατά τα άνω αυτοπαράδοσης αγαθών και ως εκ τούτου υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Σύμφωνα, όμως, με όσα προεξετέθησαν, για να χαρακτηρισθεί μια τέτοια πράξη ως αυτοπαρά­δοση αγαθών, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικώς οι εξής προϋποθέσεις:

α) να πρόκειται περί αγαθών, τα οποία παρά­γονται από την ίδια τη φορολογουμένη επιχεί­ρηση και β) η δωρεάν διάθεση των αγαθών αυτών να γίνεται για σκοπούς ξένους προς την ε­πιχειρηματική δραστηριότητα αυτής.

Στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφές ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεδομένου ότι τα περί ου ο λόγος αγαθά (τέντες, ψυγεία κλπ.), αφ΄ ενός μεν δεν παράγονται από τις υποκείμενες σε φόρο επιχειρήσεις, αφ΄ ετέρου δε η διάθεση αυτών άνευ ανταλ­λάγματος δεν γίνεται για σκοπούς ξένους προς την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αφού η τοποθέτηση των αγαθών αυτών στα σημεία διακίνησης των προϊόντων τους προς το ευρύ κα­ταναλωτικό κοινό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους και συνεπώς προς την εν γένει επιχειρηματική τους δραστη­ριότητα.

Θα πρέπει, επίσης, να αποκλεισθεί και η περί­πτωση υπαγωγής των εν λόγω αγαθών στην έν­νοια των «δώρων», περί της οποίας προνοούν οι προδιαληφθείσες διατάξεις, δεδομένου ότι κατά την ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.1642/1986 (παρ. 31), τα δώρα είναι κινητά αγαθά και προσφέρο­νται από την επιχείρηση σε πελάτες της ή στο κοινό, χωρίς κανένα άμεσο αντάλλαγμα με σκο­πό την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και την προβολή της επιχείρησης εν γένει, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η διάθεση των άνω αγαθών γίνεται προεχόντως προς άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών της επιχείρησης, αφού δια της τοποθετή­σεως των αγαθών αυτών στα σημεία πώλησης των προϊόντων της κυρίως αποβλέπει στη δη­μιουργία ειδικών συνθηκών συντήρησης αυτών μέχρις ότου διοχετευθούν στον καταναλωτή λό­γω της δεδομένης ευπάθειας των εν λόγω προϊόντων (παγωτά, γλυκά κλπ.).

ΙΙΙ. Α. Στο άρθρο 27 του Ν.1642/1986 ορίζεται ότι:
 « 1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται, εφόσον: α) β) δ) αφορά αγαθά επέν­δυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 ...», κατά δε την παρ. 4 του άρ­θρου 26 του ιδίου ως άνω νόμου: «4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται: α) Τα εν­σώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυ­ριότητα σ΄ αυτή αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων...».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ως αγα­θά επένδυσης ή πάγια περιουσια­κά στοιχεία θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, τα οποία αγοράστηκαν από τρίτους ή κατασκευάσθηκαν από την ίδια την επι­χείρηση όχι για να μεταπωληθούν ή μεταποιηθούν, αλλά για να χρησιμεύσουν κατά τρόπο διαρκή ως όργανα εργασίας ή ως μέσα εκμεταλλεύσεως.

Κατά την προδιαληφθείσα έν­νοια, η οποία ταυτίζεται κατ΄ ου­σία ν με την έννοια των παγίων πε­ριουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, όπως αυτή ισχύει στη φορολογία εισοδήματος, είναι σαφές ότι ο προορισμός προσδίδει σε ένα αγαθό την ιδιότητα του «αγαθού επένδυσης» και όχι η φύση αυτού ως κινητού ή ακινήτου

Προϋπόθεση, συνεπώς, για να θεωρηθούν κάποια αγαθά, ως αγαθά επένδυσης, είναι ότι αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και προορίζονται απ΄ αυτήν για διαρκή εκμετάλλευση.

Β. Εν προκειμένω σύμφωνα με το διδόμενο από την ερωτώσα υπηρεσία πραγματικό, οι διά­φορες βιομηχανίες παγωτών και γλυκών τοπο­θετούν με δικές τους δαπάνες, σε περίπτερα, κυλικεία, καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων κλπ., αφ΄ ενός μεν ψυγεία, δεξαμενές κλπ., με σκοπό την αποθήκευση ή συντήρηση των παραγομένων απ΄ αυτές προϊόντων, τα οποία παρα­χωρούν, άνευ ανταλλάγματος, κατά χρήση, στους καταστηματάρχες, περιπτερούχους κλπ., αφ΄ ετέρου δε τέντες ηλίου στις οποίες ανα­γράφουν την επωνυμία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά παραπάνω, τα εν λόγω αγαθά εμπίπτουν στην κατηγορία των αγαθών επένδυσης, αφού συγκεντρώνουν αθροιστικώς και τις δυο προϋπο­θέσεις που θέτει ο νόμος: α) ανήκουν κατά κυ­ριότητα στη φορολογουμένη επιχείρηση δι΄ α­γοράς των από τρίτους και β) έχουν τεθεί απ΄ αυτήν σε διαρκή εκμετάλλευση.

Η εκμετάλλευση δε των αγαθών αυτών συνίσταται στο γεγονός ότι δια της τοποθετήσεως αυτών εκ μέρους της επιχείρησης στα σημεία πώλησης των προϊόντων της, αυτή αποβλέπει προεχόντως και κυρίως στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών συντήρησης των παραγομένων απ΄ αυτήν προϊόντων μέχρις ότου διατεθούν στον καταναλωτή, αφού λόγω της δεδομένης ευπάθειας των εν λόγω προϊόντων, θα ήταν, διαφορετικά, ανέφικτη η με ασφάλεια προώθηση των προϊόντων αυτών στον Καταναλωτή.

Πρέπει δηλ. να γίνει σαφές ότι τα αγαθά αυτά τυγχάνουν της εκμεταλλεύσεως της επιχείρησης, αφού αποτελούν ένα κρίκο στην αλυσίδα της καθόλου επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτής και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, το γεγονός δε της κατά χρήση, παραχώρησης αυτών, άνευ ανταλλάγματος, στους λιανοπωλητές εμπόρους των προϊόντων της, ουδεμία επίδραση ασκεί στο χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών επένδυσης.

Συνεπώς, ο αναλογών επί των δαπανών κτήσης και τοποθέτησης των άνω αγαθών Φ.Π.Α. είναι εκπεστέος ή επιστρεπτέος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1642/1986.

IV. Ενόψει συνεπώς των προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα το Ν.Σ.Κ. (Δ΄ τμήμα) ομοφώ­νως εγνωμοδότησε ότι: α) οι τέντες, τα ψυγεία κλπ., που αγοράζουν και τοποθετούν με δικές τους δαπάνες οι επιχειρήσεις παραγωγής παγωτών, γλυκών κλπ. στα σημεία πώλησης των: προϊόντων τους (περίπτερα, κυλικεία κλπ.), εμπίπτουν στην έννοια των αγαθών επένδυσης του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν.1642/1986 και

β) ο αναλογών επί των δαπανών αποκτήσεως και τοποθετήσεως των εν λόγω αγαθών Φ.Π.Α. είναι εκπεστέος ή επιστρεπτέος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.1642/1986

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης