ΠΟΛ.1181/2017

Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α' των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

12 Δεκ 2017

Taxheaven.gr

ΠΟΛ 1181/2017

(ΦΕΚ Β' 4317/11-12-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α'/1989).
γ) Του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α'/2002).
δ) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'/1982) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α71984) και του άρθρου 41α όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/1996).
ε) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α'/03-01-1989).
στ) Της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'/23-03-1990).
ζ) Της παραγράφου 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010).
η) Του άρθρου 103 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/ Α'/29-08-2014).

2. Την με αριθμό 2336/2016 απόφαση του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Την με αριθμό 556/2017 απόφαση του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Την με αριθμό ΣτΕ 170/2017 απόφαση του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/ 09.06.94 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.07.94) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

6. Την απόφαση μας ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (ΦΕΚ 48/Β'/20.1.2016), με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας».

7. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

8. Το πρακτικό της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 2/99932/0004/30-12-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 14/Υ0ΔΔ/2017).

9. Το πρακτικό της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 2/32299/0004/19-6-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 304/Υ0ΔΔ/2017).

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ. 3696/Β'/15-11 -2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» και την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-2015).

11. Την με αριθμ. 467/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου όπως καταγράφεται στο απόσπασμα από το αριθμ. 23/2016 πρακτικό αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα μπορεί να δημιουργηθεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό η οποία όμως δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες θα έχει εφαρμογή,

αποφασίζουμε:

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β'/20-1-2016), κατά το μέρος της που αφορά τις Ζώνες των οικισμών Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου,της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

α) για την Α' ζώνη Επταλόφου σε χίλια (1.000) ευρώ.

β) για την Α' ζώνη Λιλαίας σε εννιακόσια (900) ευρώ.

γ) για την Α' ζώνη Πολυδρόσου σε χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ


Taxheaven.gr