Αποτελέσματα live αναζήτησης

1024962/282/Τ.& Ε.Φ./23.4.2004 Κοινοποίηση της 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 κοινής υπουργικής απόφασης

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

1024962/282/Τ.& Ε.Φ./23.4.2004
Κοινοποίηση της 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 κοινής υπουργικής απόφασης


1024962/282/Τ.& Ε.Φ./23.4.2004 Κοινοποίηση της 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 κοινής υπουργικής απόφασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282
ΕΤΟΣ: 2004
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Α.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-Τμήμα ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τμήμα ΑΆ
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήματα ΑΆ & ΒΆ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
«Κοινοποίηση της 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 κοινής υπουργικής απόφασης»
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2004
Αρ.Πρωτ.:1024962/282/Τ.& Ε.Φ.


1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου 1020496/477/Α0012/, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3220/2004, «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής–αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», κοινοποιούμε κατωτέρω την 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 (ΦΕΚ 365 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3220/2004, το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις τα τέλη αυτά καταβάλλονται πριν την έκδοση της άδειας και τη μεταβίβαση, αντίστοιχα, σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας ο οποίος θα συσταθεί από τις Νομαρχίες για το σκοπό αυτό.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση, που εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, ορίστηκε η έναρξη ισχύος του ανωτέρω άρθρου, καθώς και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή αυτού.

Ειδικότερα, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω άρθρου ορίστηκε η 1
Απριλίου 2004. Επομένως από την ημερομηνία αυτή το τέλος άδειας οχήματος και το τέλος
μεταβίβασης των αυτοκινήτων οχημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
26 και 27 του ν.2873/2000 θα εισπράττονται υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Από την ίδια ημερομηνία τα τέλη αυτά δεν θα εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. αλλά σε
ειδικό λογαριασμό Τράπεζας ο οποίος θα συσταθεί από τις Νομαρχίες για το σκοπό αυτό
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης.
Εξάλλου, όπως ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση, από 1 Απριλίου 2004 καταργείται η
υποχρέωση των Δ.Ο.Υ. που απορρέει από τις διατάξεις του ν.δ.1146/1972 και του
ν.2753/1999 για βεβαίωση καταβολής επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι
ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. για την καταβολή αυτών, τόσο
στην περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, όσο και στην
περίπτωση μεταβίβασης.

Διευκρινίζεται ότι, η ρύθμιση αυτή αφορά όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και τις
μοτοσικλέτες.
Σημειώνουμε ότι:

α) Στην περίπτωση υποχρέωσης καταβολής εισφορών για την έκδοση άδειας
επαγγελματικών αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. ή Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τρικύκλων (ν.1959/1991,
ν.383/1976 ή ν.1073/1980,αντίστοιχα) οι επιβαρύνσεις αυτές θα καταβάλλονται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για την απόδειξη της καταβολής θα προσκομίζεται
στην Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το σχετικό διπλότυπο είσπραξης.

β) Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας και η χορήγηση του ειδικού σήματος σε
περίπτωση χορήγησης το πρώτο άδειας κυκλοφορίας θα γίνεται, κατά τη χορήγηση της
άδειας κυκλοφορίας, στις Δ.Ο.Υ.

γ) Στην περίπτωση μεταβίβασης ενάριθμου αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας δεν θα
ελέγχεται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους μεταβίβασης και των τυχόν
οφειλομένων προγενεστέρων ετών. Εξυπακούεται ότι, τα τέλη αυτά θα οφείλονται καθώς και
το κατά περίπτωση πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.

δ) Στις περιπτώσεις που η καταβολή των σχετικών επιβαρύνσεων (τέλος αδείας και
τέλος μεταβίβασης) έχει γίνει στις Δ.Ο.Υ. μέχρι 31 Μαρτίου 2004 και η έκδοση της άδειας ή η
μεταβίβαση αντίστοιχα πραγματοποιηθεί από 1 Απριλίου 2004 δεν θα γίνεται νέα καταβολή
υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά οι πράξεις αυτές θα πραγματοποιούνται με βάση
την καταβολή που έγινε στη Δ.Ο.Υ.

ε) Στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτου Δ.Χ. με χαριστική αιτία (δωρεά, γονική
παροχή) για την επιβαλλόμενη εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% θα προσκομίζεται το σχετικό
διπλότυπο καταβολής.

στ) Η υπεραξία που πιθανά θα προκύψει από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία
οχήματος (πάγιου στοιχείου επιχείρησης) Ι.Χ. ή Δ.Χ., με την άδεια κυκλοφορίας ή μη αυτού,
θα αντιμετωπίζεται όπως μέχρι σήμερα, πριν από τη σύνταξη κάθε πράξης μεταβίβασης,
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και θα προσκομίζεται το σχετικό
διπλότυπο καταβολής.

ζ) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αρ. 4413/343/Α0019/11-10-2002 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, θεώρηση
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων θα
πραγματοποιείται εφΆ εξής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

2. Αναφορικά με τις περιπτώσεις που επιβάλλεται το τέλος άδειας και το τέλος
μεταβίβασης υπενθυμίζουμε τα εξής:

Ι. Το τέλος αδείας οχήματος
Το τέλος αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2873/2000 επιβάλλεται για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την
αντικατάσταση και ανανέωση αυτής .
Από το τέλος αυτό απαλλάσσονται μόνο οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι ανάπηροι για τις
άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για τους
αναπήρους.
ΙΙ. Το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2873/2000 το τέλος αυτό αφορά την
μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση), με αίρεση ή χωρίς αίρεση. Επομένως δεν αφορά τη
μεταβίβαση που γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή). Επίσης δεν αφορά την
απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος λόγω κληρονομιάς. Τέλος, αφορά όλες τις κατηγορίες των
οχημάτων (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, καινούργια ή μεταχειρισμένα), ανεξάρτητα εάν
καταρτίζεται ή όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Στο τέλος που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι μεταβιβάσεις
των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα με το καθεστώς της προσωρινής
χρησιμοποίησης όταν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με το καθεστώς
της προσωρινής εισαγωγής όταν προέρχονται από τρίτες χώρες (μεταβιβάσεις των
αυτοκινήτων αυτών μεταξύ προσώπων που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοκίνητο με το
ανωτέρω καθεστώς).

Προκειμένου περί μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το
προβλεπόμενο τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Από το ανωτέρω τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 27
του ν.2873/2000, απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αφορά και τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Φ.Π.Α. αλλά έχουν απαλλαγεί από το φόρο αυτό.
Για καλύτερη κατανόηση της προηγούμενης παραγράφου παραθέτουμε τα ακόλουθα
παραδείγματα:

- Ιδιώτης μεταβιβάζει το επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητό του σε άλλο ιδιώτη. Η μεταβίβαση
αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Φ.Π.Α., δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α., αλλά θα
επιβληθεί το τέλος μεταβίβασης.

- Επιχείρηση μεταβιβάζει το επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητό της σε άλλη επιχείρηση. Η
μεταβίβαση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του Φ.Π.Α., αλλά σαν πράξη απαλλάσσεται από το
Φ.Π.Α. Συνεπώς, η μεταβίβαση αυτή δεν θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α., ούτε θα επιβληθεί το
τέλος μεταβίβασης.

- Επιχείρηση μεταβιβάζει το φορτηγό Ι.Χ. αυτοκίνητό της σε άλλο επαγγελματία. Η
μεταβίβαση αυτή υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α. Συνεπώς, η μεταβίβαση αυτή θα
επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και δεν θα επιβληθεί το τέλος μεταβίβασης.
Στο τέλος που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτει και η μεταβίβαση
αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας που πραγματοποιείται μέσω πλειστηριασμού, εφόσον, βέβαια,
η μεταβίβαση του οχήματος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας,
εφόσον δηλαδή ο πλειστηριασμός γίνεται κατά προσώπου που δεν είναι υποκείμενο του
φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν πραγματοποιείται ανταλλαγή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, η οποία στην ουσία
αποτελεί διπλή μεταβίβαση, κάθε μια από τις μεταβιβάσεις αυτές θα αντιμετωπίζεται ως προς
την επιβολή ή μη του ανωτέρω τέλους, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως το
τέλος θα επιβάλλεται για όποια μεταβίβαση είναι εκτός πεδίου εφαρμογής φόρου
προστιθέμενης αξίας.

ΙΙΙ. Το κατά περίπτωση επιβαλλόμενο τέλος άδειας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης
αυτοκινήτου οχήματος ορίζεται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του
ν.2873/2000 (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

ΙV. Με νεότερη εγκύκλιό μας θα δοθούν πρόσθετες σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις στις
Δ.Ο.Υ. που έχουν τμήματα Εσόδων Αυτοκινήτων, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που
θα προκύψουν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3220/2004.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
Συνημμένα: 3 φ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365
20 Φεβρουαρίου 2004
……………………………………..
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ.
Καθορισμός της έναρξης ισχύος του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 και κάθε σχετικού θέματος
για την εφαρμογή αυτού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής
πολιτικής – αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 15).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και
απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 285).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α 154)
και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α 38) και τη
διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31-10-2001) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Λ. Παπαδήμα, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την 1 Απριλίου 2004 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 27 του
Ν.3220/2004.

2. Καθορίζουμε τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω
άρθρου ως εξής:

α) Από κάθε Νομαρχία συστήνεται σε μία ή περισσότερες Τράπεζες (κρατικές ή μη) ειδικός
λογαριασμός για την είσπραξη του τέλους αδείας και του τέλους μεταβίβασης του οχήματος,
όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ
285 Α).
β) Στα εκδιδόμενα από τις Τράπεζες σχετικά παραστατικά αναγράφονται υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο του πωλητή ή του αγοραστή, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του
μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου, εφόσον η μεταβίβαση αφορά σε ενάριθμο όχημα ή ο αριθμός
πλαισίου, εφόσον το μεταβιβαζόμενο όχημα είναι ανάριθμο.

γ) Τα ως άνω παραστατικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους (αγοραστή και
πωλητή) στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών πριν από κάθε μεταβίβαση
και επισυνάπτονται στην άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.

δ) Από 1 Απριλίου 2004 καταργείται και η υποχρέωση της Δ.Ο.Υ. που απορρέει από τις
διατάξεις του Ν.Δ/τος 1146/1972 και του Ν.2753/1999 για βεβαίωση καταβολής
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη
μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων.

ε) Το προϊόν των λογαριασμών της παραγράφου 1 αποτελεί έσοδο των Νομαρχιών,
εγγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό και διατίθεται με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής
Επιτροπής και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Μεταφορών
και Επικοινωνιών, καθώς και των Κ.Τ.Ε.Ο .


3. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(αρθρα 26 και 27 του ν.2873/2000, αντίστοιχα)
I. ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Α) Ιδιωτικής χρήσης Β)Δημόσιας χρήσης
α) Μοτοσικλέτες 9 Ευρώ 30 Ευρώ
β) Λοιπά οχήματα 75 Ευρώ 100 Ευρώ
II. ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒ.ΕΚΑΤ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Α 51 - 400 30 Ευρώ
Β 401 - 800 45 Ευρώ
Γ 801 - 1300 60 Ευρώ
Δ 1301 - 1600 90 Ευρώ
Ε 1601 - 1900 120 Ευρώ
ΣΤ 1901 - 2500 145 Ευρώ
Ζ 2501 και άνω 205 Ευρώ
β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Α έως 3.500 30 Ευρώ
Β 3.501 - 10.000 45 Ευρώ
Γ 10.001 - 20.000 75 Ευρώ
Δ 20.001 - 30.000 120 Ευρώ
Ε 30.001 - 40.000 145 Ευρώ
ΣΤ 40.001 και άνω 175 Ευρώ
γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Α έως 33 75 Ευρώ
Β 34 - 50 105 Ευρώ
Γ 51 και άνω 135 Ευρώ
δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας: 190 Eυρώ.
ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛ/ΜΑ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Α έως 3.500 75 Ευρώ
Β 3.501 - 10.000 160 Ευρώ
Γ 10.001 - 20.000 235 Ευρώ
Δ 20.001 - 30.000 350 Ευρώ
Ε 30.001 - 40.000 455 Ευρώ
ΣΤ 40.001 και άνω 560 Ευρώ
στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Α έως 50 350 Ευρώ
Β 51 και άνω 530 Ευρώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης