Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1306/20.9.1993 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/86 σχε­τικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπό­μενες αυτών πράξεις, καθώς και για την πα­ροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1306/20.9.1993
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/86 σχε­τικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπό­μενες αυτών πράξεις, καθώς και για την πα­ροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.


ΠΟΛ.1306/20.09.1993

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/1986 σχε­τικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπό­μενες αυτών πράξεις, καθώς και για την πα­ροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και στη συνέχεια των οδη­γιών που δόθηκαν με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2093/1992 με αριθ. πρωτ. 1131481/7043/ 0014/ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της οδηγίας , όπως ισχύει, παρέχουμε περαιτέρω τις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩ­ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Α. Η μεταφορά αγαθών που πραγματοποιείται εξολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας υπάγε­ται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος την υπηρε­σία ή του λήπτη των υπηρεσιών αυτών, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1642/1986 .

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει την εγκατάσταση του εκτός Ελλάδας, πρέπει να αποκτήσει εγκα­τάσταση στην Ελλάδα ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πε­ρίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 1642/1986 και της αριθ. 1111374/9160/ 2152/0014/ Α.Υ.Ο.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο παρέχων την υ­πηρεσία της μεταφοράς ή ο φορολογικός αντι­πρόσωπος του, κατά περίπτωση.

Β. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αποτελεί μεταφορά στο ε­σωτερικό της χώρας και όχι ενδοκοινοτική με­ταφορά αγαθών, η μεταφορά της οποίας ο τό­πος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκο­νται στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και στην περίπτωση που η υπηρεσία της μεταφοράς αυ­τής παρέχεται σε λήπτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και αποτελεί προέκταση της ενδοκοινοτικής μεταφοράς που πραγματο­ποιείται από υπεργολάβο μεταφορέα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των περιπτώ­σεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 1642/1986 , όπως ισχύει και τις δια­τάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και του σημείου Γ του άρθρου 28β της Οδηγίας όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την από­δοση του φόρου είναι ο παρέχων την υπηρεσία μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας, υπερ­γολάβος μεταφορέας.

Ο μη εγκαταστημένος στην Ελλάδα λήπτης των υπηρεσιών της μεταφοράς αγαθών έχει δι­καίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που κατέβαλε στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της 8ης Οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ και με τη διαδικασία που ορίζεται με την Π. 4472/3230/ ΠΟΛ.213/3.7.1987 Α.Υ.Ο.

Παράδειγμα:


Οι μεταφορείς Α1 και Α2 έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος 1 (Γαλλία).

Ο μεταφορέας Β1 έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος 2 (Ελλάδα)

Τα αγαθά μεταφέρονται από τον μεταφορέα Α1 από το εργοστάσιο (Χ) στο αεροδρόμιο ανα­χώρησης του κράτους μέλους 1 (Γαλλία)

Ο μεταφορέας Α2 αναλαμβάνει τη μεταφορά

από το αεροδρόμιο 1 (Γαλλία) στο αεροδρόμιο 2 (Ελλάδα) από όπου ο Β1, μεταφορέας του κράτους μέλους 2 (Ελλάδα) μεταφέρει τα αγα­θά στον πελάτη Ψ στο ίδιο κράτος μέλος 2 (Ελ­λάδα).

Οι μεταφορείς Α1 και Β1 είναι υπεργολάβοι για λογαριασμό του Α2.

Οι παροχές υπηρεσίας μεταφοράς που πραγματοποιούνται από τον Α1 στη Γαλλία και τον Β1 στην Ελλάδα φορολογούνται, ως εσωτερι­κές μεταφορές, στα κράτη μέλη όπου εκτελού­νται αντίστοιχα.

Συνεπώς, ο Α2 εκπίπτει το φόρο που τιμολο­γήθηκε από τον Α1 στη Γαλλία αλλά δεν μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ που τιμολογήθηκε από το Β1 στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται στο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος 2 (Ελ­λάδα) υποκείμενο στο φόρο της Γαλλία μεταφο­ρέας Α2, σύμφωνα με τις διατάξεις της 8ης Ο­δηγίας 79/1072/ΕΟΚ.


ΙΙ. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟ­ΡΕΣ ΑΓΑΘΏΝ


ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 περιπτ. γ΄, 4 περιπτ. α΄, και 5 περίπτ. θ΄ του άρ­θρου 12 του ν.1642/1986 όπως ισχύει, σε συν­δυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 28β σημείο Γ της οδηγίας , όπως ισχύει, ως ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών χαρακτηρί­ζεται η μεταφορά που πραγματοποιείται με τό­πο αναχώρησης ένα κράτος μέλος της Κοινότη­τας και τόπο άφιξης άλλο κράτος μέλος, ανε­ξάρτητα από το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται και από το γεγονός ότι το μεταφορικό αυτό μέσο κατά τη διάρκεια της με­ταφοράς διέρχεται και από έδαφος εκτός Κοι­νότητας (τρίτη χώρα).

Τρόπος φορολογίας της ενδοκοινοτικής μετα­φοράς αγαθών είναι καταρχήν ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς.

Ο βασικός αυτός κανόνας εφαρ­μόζεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν ο λήπτης των υπηρεσιών της μετα­φοράς δεν έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ, σε ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας. Πρόκειται δηλαδή α) για ιδιώτη β) για πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ο.Κ. γ) για υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καθώς και για μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, πλην όμως καλύπτεται από την παρέκκλιση της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν.1642/1986, ό­πως ισχύει, δ) για πρόσωπο που διαθέτει μεν ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Κοινότητα, πλην όμως για οποι­οδήποτε λόγο δεν τον έδωσε στο παρέχον τις υπηρεσίες μεταφοράς πρόσωπο.

2. Όταν ο λήπτης των υπηρεσιών της μετα­φοράς έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ, με τον οποίο πραγματο­ποιήθηκε η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς και ο αριθμός αυτός του χορηγήθηκε στο κρά­τος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο φόρος οφείλε­ται στο κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφο­ράς. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εί­ναι πάντα ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφο­ράς ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του.

Κατ΄ εξαίρεση, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών στην περίπτωση που ο παρέχων τις υπηρεσίες μεταφοράς δεν είναι εγκαταστημένος στη χώρα αναχώρησης, ούτε έ­χει ορίσει σ΄ αυτήν φορολογικό αντιπρόσωπό του και ο λήπτης των υπηρεσιών της μεταφο­ράς του δίνει ΑΦΜ/ΦΠΑ του κράτους μέλους α­ναχώρησης.

Οι ενδοκοινοτικές μεταφορές διακρίνονται:

Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΑΦΙΞΗΣ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υπηρεσίες της ενδοκοινοτικής μεταφο­ράς αγαθών με τόπο αναχώρησης την Ελλάδα και τόπο άφιξης άλλο κράτος μέλος υπάγο­νται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα όταν:

α) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς και ο λήπτης της υπηρεσίας αυτής, διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι, ως λήπτης των υπηρεσιών της μεταφοράς θεωρείται το πρόσωπο στο όνο­μα του οποίου εκδίδονται τα φορτωτικά έγγρα­φα και επιβαρύνεται με το κόστος της μεταφο­ράς, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του προσώπου που εξοφλεί τα έγγραφα αυτά και το νόμισμα με το οποίο γίνεται η εξόφληση.

β) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή έχει ορίσει αντιπρόσωπό του και ο λήπτης των υπη­ρεσιών, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστα­σης του, στερείται ΑΦΜ/ΦΠΑ είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος μέλος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β, υπό­χρεος για την απόδοση του ΦΠΑ είναι ο παρέ­χων την υπηρεσία της μεταφοράς ή ο φορολο­γικός αντιπρόσωπος του, κατά περίπτωση.

γ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς αγαθών είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ο λήπτης έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελ­λάδα.

Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την από­δοση του ΦΠΑ είναι ο λήπτης της υπηρεσίας της μεταφοράς.

δ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης της υπηρεσίας αυτής είναι πρόσωπο εγκα­ταστημένο στην Κοινότητα, που δε διαθέτει ό­μως ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Κοινότητα (ιδιώτης, Ν.Π. κ.λπ.).

Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς υ­ποχρεούται να αποκτήσει εγκατάσταση ή να ο­ρίσει φορολογικό αντιπρόσωπο του στην Ελ­λάδα, οπότε υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του.

ε) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς και ο λήπτης αυτής είναι εγκαταστημένοι σε τρίτη χώρα.

Στην περίπτωση αυτή, ο παρέχων την υπηρε­σία της μεταφοράς υποχρεούται να αποκτήσει εγκατάσταση στην Ελλάδα ή να ορίσει φορολο­γικό αντιπρόσωπο και υποχρεούται να αποδώσει το ΦΠΑ στην Ελλάδα για τις πράξεις αυτές (ο ίδιος ή μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του).

στ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης των υπηρεσιών διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την από­δοση του ΦΠΑ είναι ο λήπτης της υπηρεσίας, ε­φόσον δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα. Η διαδικασία της απόδοσης ορίζεται με την αριθμ. 1024414/204/25/ Α.Υ.Ο.

2. Οι περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών α - στ της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να τύχουν απαλλαγής από το φόρο εφόσον πλη­ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζο­νται από την αριθ. 1103551/8478/ Α.Υ.Ο.

3. Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς, με τόπο αναχώρησης την Ελλάδα και τόπο άφι­ξης άλλο κράτος μέλος δεν υπάγονται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα όταν:

α) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και ο λήπτης της υπηρεσίας αυτής διαθέτει ΑΦΜ/ ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος αποδίδεται από το λήπτη στο κράτος μέλος, το οποίο χορήγησε στο λήπτη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη αυτή.

β) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς και ο λήπτης αυτής διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ σε διαφορετικά κράτη μέλη (εκτός Ελλάδος).

Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος που χορήγησε τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στον λήπτη, ο οποίος είναι υπόχρεος για την α­πόδοση του φόρου.

γ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς και ο λήπτης αυτής διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο ί­διο κράτος μέλος (εκτός Ελλάδος).

Στην περίπτωση αυτή τρόπος φορολογίας εί­ναι ο τόπος εγκατάστασης του παρέχοντος την υπηρεσία της μεταφοράς και ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον παρέχοντα την υπηρεσία αυτή.

δ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης της υπηρεσίας αυτής διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.

Τόπος φορολογίας στην περίπτωση αυτή εί­ναι το άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας το ο­ποίο χορήγησε στο λήπτη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ και υ­πόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ είναι ο λή­πτης της υπηρεσίας.

Β. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΑΦΙΞΗΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγα­θών με τόπο αναχώρησης άλλο κράτος μέλος και τόπο άφιξης την Ελλάδα, υπάγονται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα όταν:

α) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει την εγκατάστασή του ή έχει ορίσει φορο­λογικό αντιπρόσωπο στο κράτος μέλος αναχώ­ρησης και ο λήπτης έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελ­λάδα.

Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την κατα­βολή του φόρου στην Ελλάδα είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

β) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς και ο λήπτης έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. Υ­πόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς.

γ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου στην Ελλάδα είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

δ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος ή έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο του σε άλλο κράτος μέλος και ο λήπτης της υπηρεσίας έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελ­λάδα.

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου στην Ελλάδα είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

2. Οι περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών α - δ της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να τύχουν απαλλαγής από το φόρο εφόσον πλη­ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζο­νται από την αριθ. 1103551/8478/ Α.Υ.Ο.

3. Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς α­γαθών, με τόπο αναχώρησης άλλο κράτος μέ­λος και τόπο άφιξης την Ελλάδα, δεν υπά­γονται στο φόρο στην Ελλάδα, όταν:

α) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς και ο λήπτης της υπηρεσίας έ­χει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης. Ο φόρος οφείλεται στο κράτος μέλος αναχώρη­σης.

Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την από­δοση του φόρου είναι ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς.

β) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης και ο λήπτης της υπηρεσίας στερείται ΑΦΜ/ ΦΠΑ στην Ελλάδα. Ο φόρος στην περίπτωση αυτή, οφείλεται στο κράτος μέλος αναχώρησης και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς.

γ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος μέλος άλλο από εκεί­νο της αναχώρησης και ο λήπτης έχει ΑΦΜ/ ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης, ο φόρος στην περίπτωση αυτή οφείλεται στο κράτος μέ­λος αναχώρησης και υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

δ) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης στερείται ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Κοινότητα.

Στην περίπτωση αυτή ο παρέχων την υπηρε­σία της μεταφοράς υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στο κράτος μέλος ανα­χώρησης. Ο φόρος οφείλεται από τον παρέχο­ντα ή τον φορολογικό αντιπρόσωπό του στο κράτος μέλος αναχώρησης.

ε) Ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και ο λή­πτης έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώ­ρησης.

Ο φόρος οφείλεται στο κράτος μέλος αναχώ­ρησης και υπόχρεος για την απόδοσή του είναι ο λήπτης της υπηρεσίας της μεταφοράς.

Γ. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

1. Η παροχή υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μετα­φοράς αγαθών που πραγματοποιείται με τόπο αναχώρησης ένα κράτος μέλος (εκτός Ελ­λάδος) και τόπο άφιξης ένα άλλο κράτος μέλος (εκτός Ελλάδος) π.χ. η μεταφορά αγαθών μετα­ξύ Γαλλίας και Ιταλίας, έχει τόπο φορο­λογίας την Ελλάδα μόνο εφόσον ο λήπτης της υπηρεσίας έχει ΑΦΜ/ ΦΠΑ στην Ελλάδα, με τον οποίο του πα­ρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς.

Στην περίπτωση αυτή, ο παρέχων την υπηρε­σία της μεταφοράς εκδίδει προς το λήπτη το σχετικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ.

Ο φόρος οφείλεται και αποδίδεται στην Ελ­λάδα από το λήπτη των υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις της αριθ. 1002414/204/25/ Α.Υ.Ο.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος του λήπτη, το σχετικό φορο­λογικό στοιχείο εκδίδεται με φόρο και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου αυτού είναι ο πα­ρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο τόπος φορολο­γίας της παροχής υπηρεσιών της προηγούμε­νης παραγράφου βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

III. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ


Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που έχει τόπο αναχώρησης τρίτη χώρα και τό­πο άφιξης την Ελλάδα, φορολογείται κατ΄ αρ­χήν στην Ελλάδα, για το διανυόμενο στο εσωτε­ρικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1642/ 86 , όπως ισχύει.

Όμως, στο εκδιδόμενο, υπό του παρέχοντος τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, φορολογικό στοιχείο δεν επιβάλλεται ΦΠΑ διότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώ­σεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, η αξία της μεταφοράς προσαυξάνει τη δασμολογητέα αξία των αγα­θών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού, ανε­ξάρτητα αν η μεταφορά επιβαρύνει τον εισαγω­γέα ή τον προμηθευτή των αγαθών.

Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την κα­ταβολή του φόρου και επί της αξίας της μετα­φοράς, κατά τα ανωτέρω, είναι ο λογιζόμενος κύριος των αγαθών (εισαγωγέας), ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (υποκείμενος ή μη στο φόρο), σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, το φορολογικό στοιχείο της μεταφοράς που εκδίδεται προ του τε­λωνισμού, εκδίδεται χωρίς φόρο ανεξάρ­τητα από τον τόπο εγκατάστασης, την ιδιότητα του λήπτη των υπηρεσιών αυτών και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την 1082911/ 4328/ Α.Υ.Ο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του πιο πάνω νόμου, απαλλάσσεται από το φόρο η πα­ροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμ­βάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισα­γωγή αγαθών όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 16, στις οποίες υπηρεσίες περιλαμβάνο­νται και οι μεταφορές αγαθών.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον πρόκειται για υπη­ρεσίες μεταφοράς εισαγομένων αγαθών, τα ο­ποία προορίζονται στη συνέχεια για εξαγωγή ή για ενδοκοινοτική παράδοση, παρέχεται απαλ­λαγή από το ΦΠΑ για το σύνολο του οφειλόμε­νου, βάσει της διασάφησης εισαγωγής φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την αριθ. 1103551/8478/ Α.Υ.Ο.

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙ­ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Στις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών από τρίτη χώρα προς την Ελλάδα, με τελικό προορι­σμό άλλο κράτος μέλος, διακρίνουμε:

α) Την εισαγωγή αγαθών προέλευσης τρίτης χώρας τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα συνο­δευόμενα με έγγραφο. Τ1 transit, με αναστολή καταβολής δασμών και φόρων στην Ελλάδα, τα οποία πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλο­φορία και κατανάλωση στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού τους.

Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΠΑ της μεταφοράς των αγαθών καταβάλλεται κατά τη στιγμή του τελωνισμού (εκκαθάριση του Τ1) στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού των αγαθών.

β) Την εισαγωγή αγαθών προέλευσης τρίτης χώρας, τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα και αφού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στη συ­νέχεια αποστέλλονται στο κράτος μέλος του τε­λικού προορισμού τους.

Στην περίπτωση αυτή, τόσο τα εισαγόμενα α­γαθά κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα όσο και οι υπηρεσίες της μεταφοράς αυτών α­παλλάσσονται από το φόρο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρ­θρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του σημείου Δ΄ του άρθρου 28γ και της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας , όπως ισχύει, πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογίας στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού τους, ως πράξη ενδοκοινοτικής α­πόκτησης, συνεπεία της οποίας ο τελικός παρα­λήπτης των αγαθών οφείλει να ορίσει φορολο­γικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, ο οποίος πραγματοποιεί την εισαγωγή στο όνομα του χω­ρίς καταβολή ΦΠΑ. Στην συνέχεια αποστέλλει τα αγαθά στο κράτος μέλος εγκατάστασης του τελικού παραλήπτη. Ο αντιπρόσωπος θεωρείται ότι για την αποστολή αυτή πραγματοποιεί στην Ελλάδα ενδοκοινοτική παράδοση απαλλασσόμε­νη από το φόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 1642/86 όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, κατά παρέκκλιση των ανωτέ­ρω, ο φόρος οφείλεται στην Ελλάδα, εφόσον:

- στο σχετικό φορολογικό στοιχείο δεν ανα­γράφονται ο τελικός προορισμός των αγαθών ή τα στοιχεία και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκειμένου στο φόρο τελικού παραλήπτη στο κράτος μέ­λος του τελικού προορισμού αυτών ή καθώς και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώ­που του στην Ελλάδα (κράτος μέλος εισόδου των αγαθών στην Κοινότητα).

- στο φορολογικό στοιχείο της απαλλασσό­μενης στην Ελλάδα εισαγωγής των αγαθών, πε­ριλαμβάνεται ένα τμήμα της μεταφοράς (από την τρίτη χώρα μέχρι την Ελλάδα), ενώ το υπό­λοιπο τμήμα της μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα προς το κράτος μέλος του τελικού προορισμού τιμολογείται χωριστά.

Ο φόρος που αναλογεί στο τμήμα της εν λό­γω μεταφοράς, οφείλεται στην Ελλάδα και υπό­χρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο πα­ρέχων τις υπηρεσίες της μεταφοράς τον οποίο και χρεώνει στο φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του τελικού παραλήπτη των αγαθών με το εκδιδόμενο προς αυτόν φορολογικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο II (Α) ανωτέρω.

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙ­ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ­ΛΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών από τρί­τη χώρα προς άλλο κράτος μέλος εκτός Ελ­λάδος δεν υφίσταται θέμα επιβολής φόρου στην Ελλάδα.

Τόπος φορολογίας για τη μεταφορά των αγα­θών στην περίπτωση αυτή είναι το κράτος μέ­λος στο οποίο εισάγονται τα αγαθά, κατ΄ εφαρ­μογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της πα­ραγράφου 3 του σημείου Β΄ του άρθρου 11 της Οδηγίας , όπως ισχύει.

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙ­ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών από τρί­τη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα, δεν υφίσταται θέ­μα επιβολής ΦΠΑ στην Ελλάδα, δεδομένου ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εισαγωγής στη συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής των αγαθών.

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΞΑ­ΓΩΓΗ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και της πε­ρίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, σε περίπτωση με­ταφοράς αγαθών με τόπο αναχώρησης το εσω­τερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος ε­κτός Κοινότητας (εξαγωγή), φορολογείται στην Ελλάδα η υπηρεσία της μεταφοράς που αναλο­γεί μόνο στο τμήμα της ολικής δια­δρομής που διανύεται στο εσωτε­ρικό της χώρας.

Εντούτοις, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ούτε το τμήμα της ολικής διαδρομής που διανύεται στο εσωτερικό της χώρας όταν.

1. Ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι:

- εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και εφό­σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρμόζε­ται η διαδικασία της αριθ. 1082911/4328/ Α.Υ.Ο.

- εξαγωγέας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρμόζεται η διαδικασία της αριθ. 1103551/8478/ ΠΟΛ.1262/2.8.93 Α.Υ.Ο.

Αν δεν τηρηθούν τα οριζόμενα από την ανω­τέρω απόφαση η υπηρεσία της μεταφοράς της ολικής διαδρομής υπάγεται στο φόρο (υπό­χρεος ο παρέχων την υπηρεσία), για την ολική διαδρομή.

Ο φόρος αυτός δύναται εκ των υστέρων να επιστραφεί σύμφωνα με τη διαδικασία της αριθ. 1031790/2051/575/ ΠΟΛ.1078/1991 Α.Υ.Ο.

2. Ο λήπτης των υπηρεσιών της μεταφοράς των αγαθών είναι άλλο πρόσωπο, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω (διαμεταφορέας, ναυτικός πράκτορας, αντιπρόσωπος κ.λπ.) και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρ­μόζεται η διαδικασία της αριθ. 1082911/4328/ Α.Υ.Ο.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ­ΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕ­ΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης α΄ της πα­ραγράφου 4 και της περίπτωσης θ΄ της παρα­γράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ση­μείου Ε΄ του άρθρου 28β της Οδηγίας 77/388/ ΕΟΚ, όπως ισχύει, η φορολογική μεταχείριση (τόπος φορολογίας - υπόχρεος στο φόρο κ.λπ.) των εν λόγω πράξεων είναι ανάλογη προς αυτή της υπηρεσίας μεταφοράς, σύμφωνα με τα α­ναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕ­ΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ­ΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Πρόκειται κυρίως για πράξεις φόρτωσης, εκ­φόρτωσης, μεταφόρτωσης, συσκευασίας, ζύγι­σης, αποθήκευσης, φύλαξης αγαθών κ.λπ.

Οι ανωτέρω πράξεις φορολογούνται στον τό­πο όπου εκτελούνται υλικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτω­σης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρ­θρου 9 της Οδηγίας , όπως ισχύει.

Υπόχρεος στο φόρο, στην περίπτωση αυτή, είναι ο παρέχων την υπηρεσία. Αν ο παρέχων την υπηρεσία δεν έχει εγκατάσταση στο κράτος μέλος της υλικής εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο­φείλει να αποκτήσει εγκατάσταση ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.

Κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, τόπος φορολογίας για τις παρεπόμενες της εν­δοκοινοτικής μεταφοράς υπηρεσίες είναι το κράτος μέλος, στο οποίο ο λήπτης της υπηρε­σίας έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ εφόσον το κράτος μέλος αυτό είναι διαφορετικό από αυτό της υλικής ε­κτέλεσης της υπηρεσίας. Υπόχρεος για το φό­ρο, στην περίπτωση αυτή, είναι ο λήπτης της υ­πηρεσίας, εκτός και αν ο παρέχων είναι ήδη ε­γκαταστημένος ή έχει ορίσει φορολογικό αντι­πρόσωπο του στο κράτος του λήπτη των υπη­ρεσιών αυτών, οπότε υπόχρεος στο φόρο είναι ο παρέχων την υπηρεσία της μεταφοράς αγα­θών, όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, καθώς και του σημείου Δ΄ του άρθρου 28β της Οδη­γίας , όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ­ΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟ­ΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, περίπτωση β΄ της παρα­γράφου 4 και ι΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με το σημείο Ε΄ του άρθρου 28β της Οδη­γίας , όπως ισχύει, η φορολογική μεταχείριση, (τόπος φορολογίας - υπόχρεος στο φόρο κ.λπ.) των εν λόγω πράξεων είναι α­νάλογη προς αυτή των υπηρεσιών των παρεπό­μενων της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης