ΠΟΛ.1118/4.11.2004

Τροποποίηση 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

4 Νοέ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2004
Αρ.Πρωτ.: 1090710/2281/A0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1118
Δ/NΣH ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
   
Τροποποίηση 1030366/10307/Β0012/ της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151 Α΄)

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

γ) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 .

ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) όπως ισχύει.

στ) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ζ) Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 1030366/10307/Β0012/ Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4778/21.4.2003.

η) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/1.4.2003 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4778/21-4-2003, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ελάχιστη αξία μεταβίβασης

Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η καθαρή θέση αυτής, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση Ι.Χ.Ε. ή Ι.Χ.Φ. παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1160/1981 εφαρμόζονται μόνο για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης».


 


Taxheaven.gr