Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/2017 Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α' 265)

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 624ΕΥΘΥ/83304/2018 και την 127876/ΕΥΘΥ965/2018 και την 18998/17-02-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Κ.Υ.Α. αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/2017
Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α' 265)

Αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24-11-2017

(ΦΕΚ Β' 4190/30-11-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 60 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

4. Το π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

6. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 όμοια (Β' 4233).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α' 265) κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα εφαρμόζεται στο προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α' 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) της ΜΟΔ ΑΕ.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής


1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι του άρθρου 1 και στους οποίους:

α) απευθύνεται η πρόσκληση και πληρούν τους ειδικότερους όρους αυτής και

β) δεν τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία. Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ο υποψήφιος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια. 

2. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου αυτή απαιτείται. Το κώλυμα της περ. β) της παρ. 1 θα πρέπει να μην συντρέχει τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης απόσπασης ή μετακίνησης του υπαλλήλου.

Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα


1. Επιτροπή Εποπτείας Διαδικασίας Επιλογής (Ε.Ε.Δ.Ε): Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει τη συνολική ευθύνη για: 
Α) τη διενέργεια της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων
Β) την επιλογή των θεματοδοτών
Γ) την επικύρωση των αποτελεσμάτων
Δ) τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ορθή τήρηση και επικύρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και
Ε) την εν γένει αντιμετώπιση κάθε θέματος που προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Τομέα της ΜΟΔ Α.Ε., με τους αναπληρωτές τους.

2. Επιτροπές Συνεντεύξεων: Οι Επιτροπές διενεργούν τις συνεντεύξεις με τους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης που πληρούν κατ' ελάχιστον τα τυπικά προσόντα των προς πλήρωση θέσεων. Τα μέλη των Επιτροπών Συνεντεύξεων ορίζονται ανά ομάδες θέσεων εργασίας με απόφαση της Ε.Ε.Δ.Ε.
Οι Επιτροπές Συνεντεύξεων για θέσεις σε Ειδικές Υπηρεσίες ή στη ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ απαρτίζονται αντίστοιχα από:
Α) τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο του Τομέα της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ όπου ανήκει η προς κάλυψη θέση, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο.
Β) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) ή ένα μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ Α, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
Γ) έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέα της ΜΟΔ ΑΕ, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

3. Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ): Η ΕΕ εξετάζει τις ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Η ΕΕ ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Δ.Ε. και απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), ως μέλος και ένα μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ, ως μέλος, με τους αναπληρωτές τους.

4. Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ ΑΕ υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά τη συνολική διαδικασία.

Άρθρο 4
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολή αιτήσεων


1. Η ΜΟΔ Α.Ε. εκδίδει σε ετήσια βάση, κατ' ελάχιστο, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ Α.Ε. για τις προς στελέχωση θέσεις, καθώς και τη γενικότερη καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ Α.Ε. που διενεργεί κατά διαστήματα η ίδια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

2. Στην πρόσκληση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα τυπικά, ουσιαστικά ή πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της ΜΟΔ Α.Ε., η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

3. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων,

β) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην οικεία απόφαση τυπικών, ουσιαστικών προσόντων και των πρόσθετων προσόντων, καθώς και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 5
Κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότηση τους για υποψηφίους ΠΕ/ΤΕ


α) Εκπαιδευτικά προσόνταΤα ανωτέρω μόρια για κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών προσόντων δεν αθροίζονται και για την μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της ανώτερης κατηγορίας εκπαιδευτικών προσόντων. Στην μοριοδότηση αθροίζεται μόνο ο πρόσθετος τίτλος σπουδών και ο πρόσθετος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Στην περίπτωση επιτυχούς αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονης ύπαρξης τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών λογίζεται ως «δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών» και μοριοδοτείται αντίστοιχα (20 μόρια).
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες. Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια πρέπει να αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.

β) Εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
4 μόρια ανά έτος υπηρεσίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 25 έτη.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.

γ) Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας ή/και των γνώσεων ή/και των διοικητικών δεξιοτήτων του υποψηφίου. Η εξέταση έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών το οποίο διαμορφώνεται με ερωτήσεις από κατάλογο ισοδύναμων και ισότιμων θεμάτων που έχει συγκροτηθεί με ευθύνη της ΕΕΔΕ. Ο κατάλογος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται όποτε αυτό απαιτείται. Είναι δυνατό ολόκληρη η εξέταση να διενεργηθεί ηλεκτρονικά.
Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης έχει ισχύ για πέντε (5) έτη.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350.

δ) Δομημένη συνέντευξη
Η συνέντευξη διεξάγεται επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και τις αρμοδιότητες των μονάδων της σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. Για τη διεξαγωγή της λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες και τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) ή στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως:

Επαγγελματική εμπειρία:
• Γνώση ή /και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων ή/και εκτέλεσης έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της ΕΥ ή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας της ΚΥ ΜΟΔ
• Ικανότητα χρήσης αυτοματισμών γραφείου και υπηρεσιών Internet

Προσωπικές δεξιότητες:
• Ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη δομημένη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350. Αυτά κατανέμονται σε 175 μόρια για την «επαγγελματική εμπειρία» και 175 για τις «προσωπικές δεξιότητες». Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία μικρότερη των 100 μορίων θεωρείται μη κατάλληλος για την πλήρωση της θέσης.
Συνοπτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης για υποψηφίους ΠΕ/ΤΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:Άρθρο 6
Κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησή τους για υποψηφίους ΔΕ


α) Εκπαιδευτικά προσόνταΜοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες. Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια πρέπει να αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.

β) Εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
4 μόρια ανά έτος υπηρεσίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 25 έτη.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.

γ) Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας ή/και των γνώσεων ή/και των διοικητικών δεξιοτήτων του υποψηφίου. Η εξέταση έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών το οποίο διαμορφώνεται με ερωτήσεις από κατάλογο ισοδύναμων και ισότιμων θεμάτων που έχει συγκροτηθεί με ευθύνη της ΕΕΔΕ. Ο κατάλογος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται όποτε αυτό απαιτείται. Είναι δυνατό ολόκληρη η εξέταση να διενεργηθεί ηλεκτρονικά.
Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης έχει ισχύ για πέντε (5) έτη.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.

δ) Δομημένη συνέντευξη
Η συνέντευξη διεξάγεται επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. Για τη διεξαγωγή της λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες και τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) ή στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως:

Επαγγελματική εμπειρία:
• Γνώση ή/και εμπειρία σε διοικητικά καθήκοντα ή/ και σε διοικητική υποστήριξη ή/και σε υποστηρικτικές λειτουργίες γενικών διοικητικών καθηκόντων ή/και σε θέματα διαχείρισης προσωπικού ή/και σε λογιστική ή/και σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.
• Ικανότητα χρήσης αυτοματισμών γραφείου και υπηρεσιών Internet.

Προσωπικές δεξιότητες
• Ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη δομημένη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250. Αυτά κατανέμονται σε 125 μόρια για την «επαγγελματική εμπειρία» και 125 για τις «προσωπικές δεξιότητες». Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία μικρότερη των 85 μορίων θεωρείται μη κατάλληλος για την πλήρωση της θέσης.
Συνοπτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης για υποψηφίους ΔΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:Άρθρο 7
Κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησή τους για υποψηφίους ΥΕ


α) Εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
4 μόρια ανά έτος υπηρεσίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 25 έτη.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.

β) Δομημένη συνέντευξη
Η συνέντευξη διεξάγεται επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της προκυρησσόμενης θέσης εργασίας - σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. Για τη διεξαγωγή της λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες και τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) ή στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τη μοριοδότησή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως:

Επαγγελματική εμπειρία
• Γνώση ή/και εμπειρία σε υποστηρικτικές λειτουργίες, ιδίως στο περιβάλλον του Δημοσίου.

Προσωπικές δεξιότητες
• Ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη δομημένη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200. Αυτά κατανέμονται σε 100 μόρια για την «επαγγελματική εμπειρία» και 100 μόρια για τις «προσωπικές δεξιότητες». Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία μικρότερη των 75 μορίων θεωρείται μη κατάλληλος για την πλήρωση της θέσης.
Συνοπτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης για υποψηφίους ΥΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής


1. Έλεγχος πληρότητας τυπικών προσόντων
Η ΜΟΔ, με ευθύνη του αρμόδιου τομέα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διενεργεί έλεγχο τυπικών προσόντων των υποψηφίων και πληρότητας του φακέλου τους. Συντάσσει πίνακα υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση και ατομικό φύλλο αξιολόγησης ανά υποψήφιο, το οποίο συμπληρώνει με τις αντίστοιχες μοριοδοτήσεις στα επόμενα στάδια.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πληρούν τους όρους συμμετοχής του άρθρου 2 της παρούσας καλούνται σε γραπτή εξέταση. Οι πίνακες προκριθέντων και απορριφθέντων μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ.
Υποψήφιοι που έχουν σε ισχύ βαθμολογία από συμμετοχή τους σε προηγούμενη εξέταση και δεν επιθυμούν να επανεξεταστούν, καλούνται απευθείας στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης.

2. Γραπτή εξέταση

α) Τα θέματα της γραπτής εξέτασης είναι διαφορετικά ανά εξεταζόμενη ομάδα υποψηφίων και δύναται να διαχωρίζονται σε θέματα υποψηφίων για θέσεις ΠΕ/ΤΕ και σε θέματα υποψηφίων για θέσεις ΔΕ. Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται με αυτόματο σύστημα, σε πλήρη ανωνυμία. Είναι δυνατό ολόκληρη η εξέταση να διενεργηθεί ηλεκτρονικά. Είναι επίσης δυνατή η ανάθεση μέρους ή του συνόλου της ανάπτυξης και διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε εξωτερικό φορέα.

β) Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ σε κωδικοποιημένη μορφή για την ενημέρωσή τους.
Οι υποψήφιοι των οποίων η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι μικρότερη του 50% των συνολικών μορίων που αντιστοιχούν στην εκπαιδευτική τους βαθμίδα απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι των οποίων η βαθμολογία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% των συνολικών μορίων της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας προκρίνονται και καλούνται σε συνέντευξη.

γ) Για τη μοριοδότηση υποψηφίων οι οποίοι έχουν σε ισχύ βαθμολογία από συμμετοχή τους σε προηγούμενη εξέταση και επιλέγουν να επανεξεταστούν, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά η βαθμολογία που έλαβαν στην νέα τους γραπτή εξέταση.

δ) Από τη γραπτή εξέταση εξαιρούνται οι θέσεις ΥΕ.

3. Μοριοδότηση προσόντων
Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ μοριοδοτεί τα προσόντα των άρθρων 5 α) και β), 6 α) και β) και 7 α) της παρούσας των υποψηφίων που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώνει τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των υποψηφίων.

4. Δομημένη συνέντευξη
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις διενεργούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ Α.Ε. οργανώνει το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και παραδίδει σε κάθε Επιτροπή Συνέντευξης τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των υποψηφίων, το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα έντυπα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
Η μεθοδολογία της συνέντευξης, περιλαμβανομένης της μοριοδότησης των επιμέρους προσόντων, καθώς και τα αναγκαία εργαλεία αναπτύσσονται από τον αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέα της ΜΟΔ και εφαρμόζονται ενιαία από τις Επιτροπές Συνεντεύξεων.
Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται χωριστά από κάθε μέλος της Επιτροπής Συνέντευξης και στη συνέχεια εξάγε-ται ο μέσος όρος της βαθμολογίας.
Η αρμόδια Επιτροπή Συνεντεύξεων παραδίδει υπογεγραμμένα στον αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέα της ΜΟΔ τα αποτελέσματα από τη διενέργεια των συνεντεύξεων για περαιτέρω επεξεργασία.

5. Κατάρτιση τελικών πινάκων κατάταξης
Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ καταρτίζει πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, όπως αυτοί προκύπτουν με βάση τη μοριοδότηση όλων των επιμέρους κριτηρίων, και τους καταθέτει στην Επιτροπή Εποπτείας προς έγκριση. Στη συνέχεια αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ, με αναφορά του ονοματεπώνυμου κάθε υποψηφίου και της συνολικής του μοριοδότησης. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων αναρτώνται αντίστοιχα οι τελικοί πίνακες κατάταξης.

Άρθρο 9
Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης


1. Η Επιτροπή Εποπτείας αποστέλλει τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έκδοση της απαιτούμενης διοικητικής πράξης απόσπασης/μετακίνησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4314/2014. Η απόφαση απόσπασης ή μετακίνησης κοινοποιείται στην υπηρεσία προέλευσης του και στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση.

Άρθρο 10
Ενστάσεις


1. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση α) κατά του πίνακα των υποψηφίων που, κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων υποψηφιότητας, καλούνται σε γραπτή εξέταση, β) κατά της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων και γ) κατά του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στη ΜΟΔ Α.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω ανάρτησης του σχετικού πίνακα.

3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, με δική της πρωτοβουλία, να προβεί και σε ευρύτερο έλεγχο. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση, μπορεί να αποφασίσει την ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης.

4. Οι υποψήφιοι στην ένστασή τους δεν μπορούν να επικαλεστούν λόγους που αφορούν προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 11
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί από Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014, καθώς και οι αιτήσεις υποψηφίων και τα ερωτήματα που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 παύουν να ισχύουν.

2. Κατ' εξαίρεση και μόνο για την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνεδρίασή της, η Επιτροπή της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 θα προβεί σε αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι. έχει κατατεθεί ερώτημα για αξιολόγηση στην Επιτροπή μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και

II. κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ Νομικής ή Πληροφορικής, ή είναι στην κατηγορία ΠΕ Γεωπονικού ή ΔΕ Διοικητικού ή ασκούν παράλληλα καθήκοντα στις Ειδικές Υπηρεσίες για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.

3 Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αποσπάσεις ή μετακινήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31.8.2018, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεις, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που μετατάσσονται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014
για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3614/2007.

4. Η ΜΟΔ θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την έκδοση της παρούσας σε έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη άμεσων αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α' 265) και της Κ.Υ. της ΜΟΔ.

5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες δύνανται, βάσει τεκμηριωμένων αναγκών στελέχωσής τους, να αιτηθούν μετά την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης ανά θέση που αφορούν στην υπηρεσία τους, την αύξηση του αριθμού των θέσεων προς στελέχωση όπως αυτές εκάστοτε περιγράφονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας υποβάλει σχετικό αίτημα στη ΜΟΔ, η οποία αφού το εξετάσει εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης