Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 2/87798/ΔΠΓΚ/2017 Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 2/87798/ΔΠΓΚ/2017
Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων

Αθήνα 1 / 12 / 2017
Α.Π. οικ. 2/87798/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα   
Τηλέφωνο: 2103338511, 8558, 8475, 8527, 8398, 8379,
8376, 8315, 8376, Fax:    2103338206
E-mail: [email protected]

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων»


Σχετ.: Η αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 (Β'2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β'3675) και την αριθ. 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β'4160) όμοια απόφαση.

Με την αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 όμοια, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4270/2014 (Α'143), καθορίστηκαν οι μείζονες κατηγορίες δαπανών, καθώς και οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή τους.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων που προβλέπονται κάθε φορά στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) κατά φορέα, ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών κατανέμονται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, σε αναλυτικό επίπεδο στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) κάθε φορέα και ειδικού φορέα ή τομέα, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ).

Η αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκε εκ νέου με την αριθ. 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 όμοια, καθορίζοντας όλες τις σχετικές προθεσμίες, ειδικά για τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2018, ως την αμέσως επόμενη ημέρα από την ψήφισή του.

Ως ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018 από τη Βουλή των Ελλήνων έχει καθοριστεί η 19η Δεκεμβρίου 2017.

Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιμασία της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα η απρόσκοπτη πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων που βαρύνουν τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2018:

α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά φορέα, ειδικό φορέα και κατά μείζονα κατηγορία δαπανών που προβλέπονται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού
και ΠΔΕ) έτους 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή την 21.11.2017, πρέπει να κατανεμηθούν σε αναλυτικό επίπεδο στους επιμέρους ΚΑΕ του προϋπολογισμού και να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του ΟΠΣ-ΔΠ, με μέριμνα του οικείου φορέα.
Οι αρμόδιοι διατάκτες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής
i) των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανά ειδικό φορέα, σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ,
ii) των πιστώσεων του ΠΔΕ ανά τομέα, σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ.
Η κατανομή των πιστώσεων στους επιμέρους ΚΑΕ πρέπει να συμφωνεί με τα ανώτατα όρια των πιστώσεων ανά μείζονα κατηγορία δαπανών και ανά ειδικό φορέα για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και ανά φορέα και σκέλος (εθνικό / συγχρηματοδοτούμενο) για το ΠΔΕ, του έτους 2018.
Οι αποφάσεις κατανομής, με πρωτοβουλία του κάθε διατάκτη, πρέπει να αναρτηθούν στη Διαύγεια και να κοινοποιηθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], την επομένη της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017.

β) Παράλληλα την 20η Δεκεμβρίου 2017 πρέπει να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια, με πρωτοβουλία του κάθε φορέα, οι σχετικές με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να διασφαλίζονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη κατά προτεραιότητα:

α) Των υποχρεώσεων για την καταβολή των συντάξεων και των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Οι πιστώσεις για αποδοχές και συντάξεις πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους ΚΑΕ της μείζονος κατηγορίας «Αποδοχές και συντάξεις» προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την καταβολή της μισθοδοσίας του α' δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2018 των υπαλλήλων των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς και την καταβολή εκείνων των συντάξεων του Ελληνικού Δημοσίου που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2018.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 66 του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 34 του ν.4484/2017 (Α' 110), κατ' εξαίρεση για την καταβολή της μισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του Δημοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85), οι οποίες διενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.

β) Των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες. Οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών πρέπει να εγγραφούν στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

γ) Των πολυετών υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2018.

δ) Της επιχορήγησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

ε) Των δαπανών για κοινωνική προστασία.

στ) Των δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των ιδιαίτερα στενών χρονικών περιορισμών, είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι διατάκτες και οι οικείες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αναλυτικότερα, θα πρέπει:
• να έχουν συνταχθεί, οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί με τον αρμόδιο διατάκτη τα σχέδια αποφάσεων κατανομής πιστώσεων, το αργότερο ως την 11η Δεκεμβρίου 2017, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια,
• να ενημερωθεί η ΔΠΓΚ με την αποστολή πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων κατανομών των πιστώσεων, όπως αυτά θα έχουν συμφωνηθεί κατά τα προαναφερόμενα, και να εμφανιστούν οι προτάσεις κατανομής στο e-portal το αργότερο ως την 12η Δεκεμβρίου 2017, ώστε να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του πληροφοριακού συστήματος,
• ειδικότερα, για τις περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ως άνω προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο ως την 7η Δεκεμβρίου 2017 και 8η Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα,
• να έχουν συνταχθεί τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης των σχετικών με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια.

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την οριστικοποίηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ΟΠΣ-ΔΠ ως την επόμενη ημέρα από την ψήφισή του.

Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του α' δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2018 και των συντάξεων του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 που βαρύνουν τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης